Articles

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

หมอเจ้าฟ้า

ทรงมีคุณูปการแก่กิจการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ประชาชนโดยทั่วไปมักคุ้นเคยกับพระนามว่า "กรมหลวงสงขลานครินทร์"หรือ"พระราชบิดา"และบางครั้งก็ปรากฏพระนามว่า "เจ้าฟ้าทหารเรือ"และ"พระประทีปแห่งการอนุรักษ์สัตว์น้ำของไทย" ส่วนชาวต่างประเทศเรียกพระนามว่า "เจ้าฟ้ามหิดล"


ลายมือแพทย์ ลายมือนายแพทย์  ลายมือแพทย์หญิง หรือลายมือหมอ

      ลายมือแพทย์ นายแพทย์  แพทย์หญิง หรือลายมือหมอ ในภาษาพูดที่สื่อความหมายและเข้าใจได้โดยทั่วไป ในการดูลายมือให้กับบุคคลทั่วไปที่มาพบกันบางท่านก็เปิดเผยถึงอาชีพการงาน บางท่านก็ขอสงวน ซึ่งก็เป็นสิทธิ์และเป็นความลับของแต่ละท่าน  ผมประกอบอาชีพเป็นนักพยากรณ์ลายมือ (คนส่วนใหญ่จะเรียกหมอดูลายมือ) ได้ดูลายมือให้บุคคลหลากหลายอาชีพมาก เป็นต้นว่าลายมือวิศวกร  ลายมือสถาปนิก ลายมือนักบิน ลายมือแอร์โฮสเตรส ลายมือบุคคลสำคัญหลากหลายอาชีพ รวมถึงลายมือแพทย์ ในการดูลายมือแต่ละครั้งผมจะขออนุญาตถ่ายภาพมือ(ลักษณะมือ-ประเภทของมือ)และลายมือ(เส้นลายมือ)แต่ละท่านไว้ (ถ่ายเฉพาะท่านที่อนุญาตเท่านั้น) ก็เหมือนสมัยโบราณท่านไปดูลายมือก็จะมีการพิมพ์มือ เพื่อเก็บไว้เป็นประวัติในกรณีมาดูใหม่อีกครั้ง บางคนสงสัยว่า เส้นลายมือตัวเองเปลี่ยนไปหรือมีเส้นเำกิดใหม่เพิ่มมา 

     ในปี พ.ศ.2555  ผมได้ขออนุญาตถ่ายและเก็บภาพลายมือแพทย์ไว้จำนวน 6 ท่านและก็ตั้งใจนำมาเป็นตัวอย่างสำหรับท่านที่สนใจเรียนรู้เรื่องลายมือ และก็เผื่อแผ่ให้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่สนใจอยากร่ำเรียนเป็นหมอเป็นนายแพทย์หรือแพทย์หญิงก็ตามว่าลายมือตัวเองเหมาะสมที่จะเรียนหมอหรือเข้าข่ายที่จะเรียนแล้วจะจบเป็นหมอได้หรือไม่  แต่ก่อนที่จะได้ดูตัวอย่างและศึกษาการวิเคราะห์ลายมือที่ผมนำมาฝากกัน  ก็ขออนุญาตแนะนำท่านทั้งหลายได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวงการแพทย์ไทย

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

I do not want you to be only a doctor but I also want you to be a man.
(ทรงสอนนิสิตเตรียมแพทย์ปริญญารุ่นที่ ๑ เล่าโดย ศ.นพ.อำนวย เสมรสุต)

True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind.
(คติพจน์ที่ทรงบันทึกไว้ที่แผ่นแรกของสมุดปฏิบัติการวิชา Bacteriology ของพระองค์ท่าน)
เวลาเป็นของมีค่า เมื่อมันล่วงไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีก ถ้าเรามีโอกาสใช้มันให้เป็นประโยชน์แล้ว เราไม่ใช้มันก็น่าเสียดาย(ทรงสอนนิสิตเตรียมแพทย์ปริญญารุ่นที่ ๑)

"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเปนที่สอง   ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเปนกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง   ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ์"
(ลายพระหัตถ์ประทาน นพ.สวัสดิ์  แดงสว่าง)

คำสอนข้อความ บางส่วน ที่พบในที่ต่างๆ เหล่านี้ แสดงพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกชัดเจนว่าทรงต้องพระประสงค์ที่จะให้ลูกศิษย์ของพระองค์ท่านเป็น “แพทย์ที่ดี” โดยมีคุณสมบัติดังนี้

    เป็นแพทย์ที่มีความรู้วิชาแพทย์อย่างดีและทันสมัยตลอดชีวิต
    เป็นแพทย์ที่มีจิตสำนึกเป็นนักวิทยาศาสตร์
    เป็นแพทย์ที่รอบรู้หน้าที่แพทย์ ประเพณีของแพทย์และจรรยาแพทย์
    เป็นแพทย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม
    เป็นบุคคลที่รู้รอบและรอบรู้เรื่องต่างๆ นอกไปจากวิชาแพทย์


 ภาพลายมือคุณหมอจำนวน 6 ท่าน (แพทย์หญิง 2 ท่าน และนายแพทย์ 4 ท่าน) ที่นำมาให้ศึกษาประกอบนี้(ท่านได้มาดูลายมือแบบพบกันด้วยตัวท่านเอง) ผมตัดภาพมาบางส่วนเท่าที่เห็นว่าสำคัญและจำเป็นเท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปอ้างอิงต่อไปทุกรณี

     มีลักษณะเด่นที่พบในมือคนที่เป็นแพทย์ซึ่งมีควาามเหมือนหรือสอดคล้องกันคือมีลักษณะเล็บแบบใบพาย(คลิกอ่านมือใบพาย) ส่วนรูปมือก็มีลักษณะมือใบพายนำ แต่อ็อาจมีแบบอื่นเข้ามาผสมบ้างในบางมือซึ่งก็มีผลกับความคิดความชอบหรือจริตอื่น ๆที่ผสมเข้าไปในการประกอบอาชีพแพทย์  ส่วนเส้นในมือที่เห็นว่ามีเหมือนกันประกอบด้วยเส้นเด่น ๆ ดังต่อไปนี้

1.เส้น  Ambition Line

2.เส้น Attention Line

3.เส้นสมองที่ยาวเข้าถึงเนินอังคารสูง

4.เส้นใจที่ยาวเข้าถึงเนินพฤหัส

5.เส้นเกียรติยศ

6.เส้นพุธ

7.เส้นอาทิตย์

ภาพลายมือนายแพทย์(ต้นแบบเพื่อประกอบการอธิบาย 7 เส้นลายมือ)

1.Ambition   Line  คือ เส้นที่ลากขึ้นจากแนวเนินอังคารต่ำต้นเส้นชีวิตบางท่านเรียกว่าเส้นใฝ่สูง เส้นทะเยอทะยานสูง(บางมือก็ลากขึ้นจากเส้นชีวิต) ขึ้นไปในเนินพฤหัส หมายถึงการตั้งใจหรือมุ่งสู่เป้าหมายของชีวิตที่ตั้งไว้และมีโอกาสทำได้ สำเร็จ เป็นผู้มีความใฝ่สูง ใฝ่ดี รักเรียน ชอบค้นคว้าศึกษาหาความรู้ ไม่อยู่นิ่ง มีความเป็นผู้นำสูง  มีความยุติธรรม (อ่านเพิ่มเติม ลายมือ ดร. เส้นหมายเลข 6)  สรุปว่าคนที่จะเป็นหมอเป็นแพทย์ได้ต้องรักเรียนและมีความใฝ่ดีใฝ่สูงเป็นต้นทุน

2.Attention Line  เส้นที่ลากจากเนินพฤหัสไปทางเนินเสาร์บางท่านก็เรียกว่าเส้นสมาธิ   หมายถึงมีความศรัทธาความมุ่งหวัง หรือความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ และพันธะกิจที่ได้รับมอบหมาย มีจิตใจที่มีคุณธรรมสูงในการรับผิดชอบดูแลใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดา  ครอบครัว  หรือต่อพันธะสัญญาต่าง ๆ   ที่ตั้งใจไว้ สรุปว่าผู้ที่จะเป็นหมอเป็นแพทย์ได้ต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก

3.เส้นสมองที่ยาวเข้าถึงเนินอังคารสูง เส้นสมองแสดงถึงคุณภาพของสมอง(คลิกอ่านเส้นสมองที่มีคุณภาพ) เส้นสมองในมือขวามีความสัมพันธ์กับสมองซีกด้านซ้ายที่แสดงถึงความสามารถและ คุณภาพของสมองเกี่ยวกับตรรกวิทยา คณิตศาสตร์หรือการคำนวณ การพูด การเขียน การอ่าน ซึ่ง ถ้าเส้นลายมือในมือขวาและลักษณะมือขวาสมบูรณ์ส่วนที่ทำงานสัมพันธ์กับสมอง ซีกซ้ายก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นเส้นสมองที่ยาวเข้าถึงเนินอังคารสูง (การวางแผน การคิดที่ซับซ้อนความกล้า  ความรวดเร็ว) ซึ่งเนินอังคารสูงต้องสมบูรณ์เต็มและมีความแจ่มใสจะยิ่งมีประสิทธิภาพส่ง เสริมการทำงานของสมอง   หากเส้นสมองทั้งสองมือเหมือนกันคือยาวเข้าถึงเนินอังคารสูงก็ยิ่งจะส่งผลดี ให้เจ้าของมือได้อีกทางหนึ่ง เพราะเส้นสมองในมือซ้ายทำงานสัมพันธ์กับสมองซึกขวาซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิด สร้างสรรค์ ศิลปะ ดนตรี อารมณ์สุนทรี ความรู้สึกสะเทือนใจ  การเรียนรู้และเข้าใจได้ด้วยตัวเอง(สหัชญาณ) ซึ่งส่งผลสนับสนุนให้เป็นคนที่มีความเป็นปกติสุข รู้จักแบ่งแยกอารมณ์ ปรับความสมดุลทางอารมณ์ได้ดี ที่เรียกว่า ไอคิว I.Q. (Intelligence Quotient =ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา) กับ อีคิว E.Q. ( Emotional Quotient = ความฉลาดทางอารมณ์)  สรุปว่าคนที่จะเป็นหมอเป็นแพทย์ได้ต้องมีความพร้อมทั้งด้านสมองและอารมณ์

4.เส้นใจที่ยาวเข้าถึงเนินพฤหัสเนิน พฤหัสคือเนินควบคุม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเนินอารมณ์ คนที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิตได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการบริหารอารมณ์ หรือการควบคุมอารมณ์ให้ไปในทิศทางที่ถูกที่ต้องได้ มีความยุติธรรม มีคุณธรรม (อ่านเพิ่มเติมเนินในมือ) เส้นใจที่ลากยาวเข้าไปถึงเนินพฤหัสหมายถึงเป็นคนที่ใจเป็นใหญ่ ใจควบคุมได้ คนเราใจนี้สำคัญที่สุดถ้าใจมั่นแล้วทุกอย่างสำเร็จลงได้ ถ้าเส้นใจไม่ถึงพฤหัสก็คือคนขาดพลังใจหรือทำอะไรตามใจตัวเอง  แต่ถ้าคนใจถึงเนินพฤหัสแล้วเรียกได้ว่าใจมีเป้าหมาย ใจมุ่งมั่นสูง ใจสำเร็จ คนที่เรียนแพทย์ได้ใจต้องพร้อมหลาย ๆ ด้าน ( ลองเอาคำว่าใจไปบวกกับคำใด ๆ เข้าไป ก็จะอธิบายความหมายของใจได้ดีมาก ใจกล้า ใจแข็ง ใจเด็ด  ใจเกินร้อย .........) สรุปว่าคนที่จะเป็นแพทย์เป็นหมอได้ต้องมีใจที่พร้อมที่จะเป็น

5.เส้นเกียรติยศความ รักเกียรติรักศักดิ์ศรี หรือความคาดหวังที่จะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติหรือมีเกียรติทางสังคมได้รับ การยอมรับนับถือจากผู้คนย่อมแฝงอยู่ในมโนสำนึกของทุกคน  แต่จะมากน้อยแตกต่างกันไป อาชีพแพทย์จัดอยู่ในฐานันดรที่ได้รับเกียรติสูงยิ่งในสังคม

6.เส้นพุธสื่อแสดงถึงความเป็นผู้สนใจในงานวิทยาศาสตร์ ความสนใจเกี่ยวกับสรีระ ความสนใจในเรื่องสุขภาพ  การทูต การเจรจา การติดต่อสื่อสาร ธุรกิจการค้าขาย  รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม  สรุปว่าหมอต้องเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์ นักการทูต  นักการตลาด และอีกหลาย ๆ ศาสตร์ความรู้

7.เส้นอาทิตย์  หรือเส้นวาสนาเส้นที่สองหรือเส้นพี่เลี้ยงเส้นวาสนาหรือเรียกอีกอีกอย่างหนึ่งคือเส้นสำคัญ  สื่อถึงความฉลาด ความรู้ความสามารถ การเข้าถึงศิลปะ การได้รับเกียรติยศ ชื่อเสียง เงินทอง ความโด่งดังหรือเป็นคนสำคัญ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับของผู้อื่น การได้รับมรดก โชคลาภหรือลาภลอย หรือการได้รับความสุขความสำเร็จโดยไม่ยากลำบากมาก (มีความฉลาดใช้สมองมากว่าใช้แรงงาน) 

สรุปว่าเส้นทั้ง 7 ตำแหน่งที่ผมนำมาแสดงไว้นี้ ผู้ที่จะเป็นแพทย์รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นจะต้องมีครบทุกข้อ  จึงจะเป็นแพทย์ที่สมบูรณ์พร้อมได้ (เกิดมาเพื่อเป็น..)  ส่วนชีวิตหรือการดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพเป็นแพทย์นั้นท่านจะประสบผลสำเร็จรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่ำรวย หรือมีความสุขความทุกข์อย่างไรนั้น เส้นลายมือเส้นอื่น ๆ ก็ต้องนำมาพิจารณาประกอบกันอีกทางหนึ่ง 

ต่อไปนี้คือลายมือแพทย์จำนวน 5 ท่าน+ 1 ท่าน  ที่ผมนำมาเป็นตัวอย่างให้ท่านได้ศึกษา

ท่านที่ 1.ลายมือนายแพทย์ มือใบพาย เล็บใบพาย เนินในมือจากเนินจันทร์ อังคารสูง และเนินพุธ สมบูรณ์  ข้อบ่งชี้สำคัญ  7 ตำแหน่งที่ผมกล่าวมามีครบ  แต่ก็มีบางท่านที่อาจมีความแตกต่างไปซึ่งก็ล้วนแต่เป็นนัยยะสำคัญที่น่าศึกษาในความแตกต่างและความเป็นไปตามความแตกต่างนั้น โปรดติดตาม

ท่านที่ 2.ลายมือนายแพทย์ มือใบพาย เล็บใบพาย เนินในมือจากเนินจันทร์ อังคารสูง และเนินพุธ สมบูรณ์  ข้อบ่งชี้สำคัญ  7 ตำแหน่งที่ผมกล่าวมามีครบ  เนินในมืออื่น ๆ อิ่มเต็มหมายถึงความพร้อมและผลตอบแทนที่ดี โดยเฉพาะเนินเสาร์ที่กว้างได้มาตรฐาน และมีเส้นเสาร์ที่ดี แสดงถึงฐานะและการได้มาซึ่งผลตอบแทนที่มาก

ท่านที่ 3.ลายมือนายแพทย์ มือใบพาย เล็บใบพาย เนินในมือจากเนินจันทร์ อังคารสูง และเนินพุธ สมบูรณ์  ข้อบ่งชี้สำคัญ  7 ตำแหน่งที่ผมกล่าวมามีครบ สังเกตว่าเนินอื่น ๆ ในมือไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะเนินที่อยู่เหนือเส้นใจ แสดงถึงผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่เป็นวัตถุไม่เอื้อให้มีความสุขหรือความสะดวกกาย ทางใจเท่าที่ควร

 

ท่านที่ 4.ลายมือนายแพทย์ มือรูปกรวยเล็บใบพาย เนินในมือจากเนินจันทร์ อังคารสูง และเนินพุธ สมบูรณ์  ข้อบ่งชี้สำคัญ  7 ตำแหน่งที่ผมกล่าวมามีครบ ท่านนี้เส้นใจอาจยาวไปถึงเนินพฤหัสแต่เพียงไปสัมผัสแต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะถ้าสังเกตในวงกลม สังเกตเห็นได้ว่าเส้นชีวิตกับเส้นสมองเกิดแยกห่างกัน ต้นเส้นสมองท่านเกิดบนเนินพฤหัส ยิ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นและเด็ดเดียวมากว่า ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม เชื่อมั่นและมั่นใจสูงมาก (เส้นสมองคือเหตุผล  เส้นใจคืออารมณ์) เนินอื่น ๆ ในมือเต็ม แต่เนินเสาร์แคบแสดงถึงการสะสมทรัพย์สินหรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินไม่มาก หากสังเกตเพิ่มเติมท่านเป็นหมอที่มีใจเป็นไปทางบุญทางกุศล และเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ (ตรงเนินศุกร์มีเส้นที่เรียกว่าเส้นบุญ มีความสุขที่ได้ทำบุญทำกุศล)

ท่านที่ 5.ลายมือแพทย์หญิง มือใบพายเล็บ ใบพาย เนินในมือจากเนินจันทร์ อังคารสูง และเนินพุธ สมบูรณ์  ข้อบ่งชี้สำคัญ  7 ตำแหน่งที่ผมกล่าวมามีครบ ท่านนี้เส้นใจอาจยาวไม่เข้าถึงเนินพฤหัสโดยตรง แต่จะมีแนวโน้มเข้าไปเนินเสาร์ (ใจศรัทธา) ทำให้เนินเสาร์แคบไป การได้ผลตอบแทนในทางวัตถุหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมอาจไม่ถือว่าดี(ท่านไม่เน้นเรื่องนี้)  แต่สังเกตเห็นว่าเส้นอาทิตย์ท่านเด่นมากจึงเป็นผู้ที่ได้รับความสำคัญหรือหรือมีชื่อเสี่ยง มีความสุขทางจิตใจมากว่าที่จะได้ผลตอบแทนเป็นทรัพย์สินเงินทอง โปรดสังเกตว่าเส้นชีวิตยาวต่อเนื่องและเนินหลักทรัพย์ดี

ท่านที่ 6.ลายมืออาจารย์แพทย์ มือนักปราชญ์เล็บ ใบพาย เนินในมือจากเนินจันทร์ อังคารสูง และเนินพุธ สมบูรณ์  ข้อบ่งชี้สำคัญ  7 ตำแหน่งที่ผมกล่าวมาดูไม่ครบถ้วนแต่ก็มีส่วนอื่นชดเชยได้ เป็นต้นว่าเนินพฤหัสที่สมบูรณ์  เส้นใจที่เรียกได้ว่าใจรักเกียรติ เส้นสมองที่สมบูรณ์ทั้งสองมือ มีเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์ (วาสนาอุปถัมภ์)  เส้นหลักทรัพย์ดี  อย่างไรก็ตามเส้นอาทิตย์ในมือไม่เด่น เส้นพุธไม่เด่น  เส้นเกี่ยวกับครอบครัวคู่ครองดูว่ามีปัญหา ซึ่งการดำเนินชีวิตของท่านก็มีเหตุให้ไม่สบายใจในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองมากกว่าเรื่องใด ๆ  

         ชีวิตท่านเริ่มต้นด้วยการที่จะเป็นหมอ(แพทย์หญิง) แม้จะเรียนจบมาทางแพทย์แต่ก็ไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นแพทย์โดยตรง  มือนักปราชญ์ นิ้วมีข้อแสดงถึงความเป็นนักปราชญ์ที่มีอยู่ในความเป็นตัวตนเสมอ (อ่านเพิ่มเติมมือนักปราชญ์)ทำให้ท่านผันชีวิตตัวเองไปเป็นอาจารย์สอน (สอนนักศึกษาแพทย์) เพียงอย่างเดียว ไม่เหมือนอาจารย์หมอท่านอื่น ๆ ที่ทั้งสอนและรักษาคนไขไปด้วย

จากทั้ง 6 ตัวอย่างลายมือนี้หากท่านได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องลายมืออย่างเข้าใจและเข้าถึงดีแล้ว ท่านก็จะสามารถบอกเล่าความเป็นไปหรืออธิบายแผนที่ในลายมือให้เจ้าของมือแต่ละท่านได้ ตัวอย่างเช่น กรณีตัวอย่างลายมือที่ 3 และ 4 สังเกตเห็นเส้นชีวิตในมือไม่ต่อเนื่องหรือขาดตอนไป ช่วงเนินอังคารต่ำต่อเนื่องเข้าเนินศุกร์ซึ่งเป็นเนินที่มีอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องคู่ครอง และอาชีพการงาน  แสดงถึงชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลง ในสองเรื่องที่กล่าวถึงในช่วงอายุที่เส้นชีวิตเปลี่ยนแปลง.

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล


ดูลายมือ ดร.อีกท่านหนึ่งเรียนที่สหรับอเมริกา

ลายมือปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต –Ph.D.)

 ลายมือระดับ ดร. (ดอกเตอร์) ลายมือปริญญาเอก หรือ ลายมือดุษฎีบัณฑิตเป็นอย่างไร ดูเส้นอะไรเป็นหลัก คลิกอ่่านเพิ่มเติม


ลายมือนายพล-นายทหาร

ลายมือนายพล-นายทหารชั้นสัญญาบัตร

   ชีวิตในการรับราชการทหารเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ด้วยเพราะเป็นหน้าด่านแรกและสำคัญยิ่งในการปกป้องผืนแผ่นดินดูแลประเทศ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ผมเองก็เคยใช้ชีวิตทหารอยู่ช่วงสั้น ๆ คือสมัครเข้าไปรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารกองประจำการ(สมัครเข้าไปเป็นทหาร เกณฑ์ 1 ปีเต็ม ช่วงประมาณ ปี พ.ศ.2521 ก็ 30กว่าปีที่ผ่านมา) ได้รับการฝึกฝน บ่มเพาะความอดทนทั้งกายและใจ  ฝึกความมีระเบียบวินัย และฝึกความกล้าหาญ....(จำได้ประทับใจว่าฝึกหนักมาก-นายทหารที่ฝึกท่านก็บอกว่าเราคือกำลังพลด่านแรกที่ต้องเข้าไปปะทะกับข้าศึก  หากมีการศึกสงครามเกิดขึ้นจริง  ถ้าฝึกไม่หนักและไม่มีความพร้อมทั้งยุทธวิธี รวมถึงร่างกายและจิตใจแล้วเราก็ยากที่จะมีชีวิตรอดได้...คนที่อยู่เบื้องหลังที่เราอาสามาปกป้องเขาจะเป็นอย่างไร)

   ยศทหารบกหรือทหารทุกเหล่าทัพ (คลิกอ่านเพิ่มเติม)  ชั้นสัญญาบัตรคือสุดยอดปรารถนาของผู้ที่เข้าไปรับราชการทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่านายพลคือตั้งแต่พลตรี พลโท และพลเอก  การที่จะมียศขึ้นถึงชั้นนี้ได้ต้องมีอะไรที่พิเศษจริง ๆ แม้แต่ในทางลายมือก็เช่นเดียวกัน ลักษณะมือและเส้นสายลายมือก็ต้องมีจุดบ่งชี้ว่ามีบุญวาสนาที่จะเข้ามาถึงตำแหน่งสำคัญหรือชั้นยศอันทรงเกีรยตินี้

มีตัวอย่างลายมือนายพลท่านหนึ่งที่ผมเคยดูลายมือ  มีตำแหน่งที่น่าสนใจนำมาเป็นกรณีศึกษาว่าบุคคลที่มีเส้นลายมือแบบนี้ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานใด ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมีเกียรติและศักดิ์ศรีเที่ยบเท่าชั้นนายพลได้เช่นกัน ในมือคู่นี้ท่านเป็นนายพลแต่ขอเออรี่-เกษียณอายุก่อนกำหนดด้วยปัญหาสุขภาพ  มีเส้นลายมือจะได้นำมาเป็นกรณีศึกษาพอสังเขปดังนี้

1.ปลายเส้นสมองที่แยกเป็นหางปลา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง และมีสติปัญญาเฉียบแหลม เป็นนักวางแผนชั้นยอด เป็นนักแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีเยี่ยม 

2.เส้นวาสนาแยกแขนงขึ้นจากเส้นชีวิตตั้งตรงและยาวไปถึงเนินเสาร์ เป็นผู้ซึ่งมีความเก่งกล้าด้านใดด้านหนึ่ง เช่นเรียนเก่งสอบชิงทุนได้   เป็นนักกีฬา  เป็น...และสามารถสร้างตัวเองด้วยความมานะพยายามจนถึงเป้าหมายได้ในที่สุด

3.เส้นอาทิตย์เด่นยาวชัดเจนและมีเส้นแยกแขนงขึ้นจากเส้นอาทิตย์เป็นลักษณะตัววี V เส้นอาทิตย์คือเส้นที่เรียกอีกอย่างว่าเส้นสำคัญ  ใครที่มีเส้นอาทิตย์สวย ๆ เนินอาทิตย์ในมือดี  ไม่มีเส้นตัดขวาง  การเข้าถึงความสำเร็จ  และได้รับความสำคัญหรือเป็นบุคคลสำคัญจึงเกิดขึ้นได้

4.เส้นสมองเข้าถึงเนินพฤหัส  มีความสามารถพิเศษในการควบคุมหรือการบังคับบัญชา  มีรางสังหรณ์ที่แม่นยำ  มีจิตใจที่มุ่งมั่นสูง

5.เส้นใจรักเกียรติ มีความศรัทธาสูง  ปลายเส้นใจมีเส้นแขนงแยกเป็นรูปตัววี หรือเป็นลักษณะฐานดอกบัว มีโอกาสดีที่จะได้รับความสำเร็จที่เป็นเกียรติยศศักดิ์ศรี ความภาคภูมิใจ (ยศตำแหน่งที่สูง หรือสถานะทางสังคมที่สูง)

6.กาบาตกลางมือ คือการได้รับความคุ้มครอง หรือมีความแคล้วคลาดจากภัยอันตราย  รวมถึงชีวิตมักจะมีโอกาสดี ผ่านเรื่องร้าย ๆ ได้อย่างปาฏิหารย์ เป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะได้รับใช้สังคมหรือช่วยเหลือผู้อื่น

อนึ่งเส้นวาสนาท่านในมือขวาเป็นเกาะยาวตั้งแต่เหนือเส้นใจขึ้นไป(สุขภาพเป็นปัญหาและอุปสรรคต่ออาชีพการงาน) 

ในบทความนี้ผมอยากนำเสนอลายมือนายทหารที่พิเศษ ชีวิตเริ่มจากพลทหารแต่มีความฝันว่าจะเป็นนายพล  มาดูลายกับผมและให้ผมช่วยยืนยันว่าจะมีโอกาสติดยศพลตรีก่อนเกษียรได้หรือไม่  มาดูคำตอบนะครับว่าจะเป็นนายพลได้อย่างไร

-สังเกตว่าเส้นวาสนาในมือขวาเกิดจากเส้นชีวิตและยาวตรงเข้าถึงเนินเสาร์ (อ่านหมายเลข 2 ของลายมือนายพล)

-เส้นเกียรติยศเกิดขึ้นในมือขวา 2 ครั้ง และมีครั้งที่ 3 เล็ก ในช่วงบนสุดด้วย ผมถามว่าท่านเคยได้รับยศสูงสุดสองครั้งมาแล้วเมื่ออายุ 52 กับ 56 ปีใช่หรือไม่ท่านก็ยืนยืน  ตอนนี้ท่านได้ยศพันเอกพิเศษ  โดยใช้ชีวิตทหารที่เริ่มต้นด้วยการเป็นทหารเกณฑ์ มาสอบเป็นสายสิบ และเรียนต่อเพื่อสอบเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ชีวิตทหารก็เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ  รอติดยศนายพลก่อนเกษียณจะเป็นไปได้หรือไม่  มาดูกันต่อไป

-เส้นอาทิตย์ที่เด่นสวยงาม ไม่มีเส้นตัดขวางเส้นอาทิตย์  ฐานเส้นอาทิตย์มีลักษณะเป็นสามขาหมายถึงการได้รับความสำคัญหรือมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญที่ส่งเสริมให้ได้รับความสำเร็จได้ในอาชีพการงาน และมีโอกาสดีที่จะเข้าถึงความสำเร็จสูงสุดในชีวิตตามที่ตั้งหวังไว้

-กากบาตกลางมือก็อีกเครื่องหมายหนึ่งที่สนับสนุนให้ชีวิตมีปฏิหารย์ได้เสมอ  หากสังเกตที่เนินพุธจะมเส้นพุธที่เด่น ซึ่งก็เป็นเครื่องหมายที่่ส่งเสริมมีโชคลาภและประสบผลสำเร็จได้อีกทางหนึ่ง

อ่านมาถึงตรงนี้แล้วคงได้คำตอบแล้วนะครับว่า ว่าผมพยากรณ์ให้กับเจ้าของลายมือท่านนั้นว่าอย่างไร

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล-ลายมือนายพล-นายทหารชั้นสัญญาบัตร


 เรียนรู้ดูลายมือจากลายมือจริง

คลิกอ่านมือและองค์ประกอบหลัก

 

 


 

ดูลายมือ งาน Event ต่างๆ

  

 


-รับพยากรณ์งานอีเว้นต์ต่าง ๆ มีศาสตร์พยากรณ์ให้เลือก ประกอบด้วย ลายมือ โหงวเฮ้ง ยิปซี โหราศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ 

-เลือกเป็นชุด 3 ศาสตร์พยากรณ์คือเลือกศาสตร์พยากรณ์ลายมือรวมกับศาตร์พยากรณ์อื่น ๆ ได้อีก 2 ศาสตร์(ยกเว้นศาสตร์ฮวงจุ้ย)
เหมาจ่าย 18,000บาท (เฉพาะกรุงเทพ ฯ ปริมณฑล กรณีงานEventต่างจังหวัด จะมีค่าเดินทางเพิ่มตามระยะทาง) 

-สามารถเลือกได้เฉพาะ  1 หรือ 2 ศาสตร์พยากรณ์ก็ได้ หรือตามความเหมาะสมของแต่ละงานได้ด้วยตัวท่านเอง

โหงเฮ้ง โดย อ.กัญญาภัทร คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

โดย อ.เลิศพงศ์  พุฒพันธพงศ์ คลิกอ่านเพิ่มเติม

 โหราศาสตร์ไทยโดย พงศ์สรรค์ ธรรมสรรค์

โหราศาสตร์ไทยโดย พงศ์สรรค์ ธรรมสรรค์ คลิกอ่านเพิ่มเติม

 

จิตสัมผัสย้อนอดีตเชื่อมอนาคต โดย อ.สมศักดิ์ 

โหราศาสตร์พม่าอังคะวิชาธาตุ โดย อ.ภัท(ณัชทภา)


    Line ID:handhoro99   

  โทร 092 494 5445, 089 533 9903  

กรณีเพิ่มเพื่อนไม่ได้  กรุณาใช้ อีกไลน์ id คือ0924945445

หรือจะใช้ QR code

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ดูลายมือ งาน Event ต่างๆ ทั้งคนไทยและนานาชาติ

 

     ผมมักจะได้รับโอกาสเชิญเข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็นงานการกุศลหรืองาน Event ก็ดี  มีบ้างบางงาน Event ที่ต้องดูลายมือให้กับชาวต่างชาติ แรก ๆ มีข้อขัดข้องในการสือสารเรื่องภาษาอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับติดขัด หลัง ๆ ผมได้ฝึกฝนเรื่องภาษาให้แข็งแรงยิ่ง ๆ ขึ้น  จึงขอเรียนไว้ ณ ที่นี้เลยว่างาน Event จะดูลายมือให้คนไทยหรือคนต่างชาติ(ภาษาอังกฤษ) ก็ไม่ขัดข้องครับ  ส่วนงานการกุศลก็ยินดีเข้าร่วมงานเช่นกันครับ

    ชาวต่างประเทศ หรือฝรั่งก็สนใจการดูลายมือไม่น้อยกว่าหรือแตกต่างจากคนไทย  ผมสังเกตจากการไปดูลายมือตามงาน Event ที่มีชาวต่างชาติต่างภาษาที่จากหลากหลายสังคมวัฒนธรรม ในความเข้าใจเดิมผมไม่เคยคิดว่าฝรั่งจากทางยุโรปหรืออเมริกาจะให้ความสนใจหรือมีความเชื่อเกี่ยวกับลายมือมากนัก  แต่ก็ให้เป็นที่แปลกใจมากเพราะเห็นความมุ่งมั่นจริงจังที่เข้ามาเข้าคิวรอกันเพียบไม่แตกต่างจากคนไทย และเป็นที่แปลกใจมากขึ้นก็ตรงคำถามที่ถามก็ไม่แตกต่างไปจากคำถามแบบไทยๆ ที่ได้ยินกันจนคุ้นชิน เป็นต้นว่า  หน้าทีการงาน  การเงิน ความรัก สุขภาพ ความสุขความมั่นคงในบั้นปลาย  การเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน  และที่สำคัญดูเหมือนว่าเขาจะจริงจัง(serious)กับคำพยากรณ์ที่ได้รับ 


 

อ.ธนพงศ์  ให้สัมภาษณ์กับสื่อเคเบิ้ลทีวี รายการสยามวาไรตี้เกี่ยวกับศาตร์ลายมือพยากรณ์

สาวพริตนี้ทั้งหมดมีมือรูปกรวยหรือมือศิลป์

  การให้พยากรณ์ลายมือตามงาน Event  จะได้รับความสนใจจากทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะสาว ๆ จะมีมากเป็นลำดับต้น ๆ

          สาวพริตนี้ทั้งหมดมีมือรูปกรวยหรือมือศิลป์

 งาน Event ครั้งนี้เป็นการเปิดตัวรถยนต์หรู ยี่ห้อดัง ๆ นำเข้าจากต่างประเทศ คนที่สนใจเข้ามาดูลายมือก็คือแขกที่เข้ามาเยี่ยมชมงานเพื่อดูรถตามรูปแบบในงานมอเตอร์โชว์ และที่เป็นสีสันต์ที่สนใจดูลายมือมากเป็นพิเศษก็คือ สาวพริตตี้หน้าตาสวย ๆ หุ่นดี ๆ  ตามที่ผมได้นำภาพมายืนยันว่าจริงตามที่พูด 


    ที่จริงมีตัวอย่างลายมือที่ผมถ่ายไว้หลายรายที่น่าสนใจ  แต่ก็เห็นว่าอาจไม่เหมาะสมที่จะนำมาเปิดเผย  เพราะผมไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าตัวไว้  เนื่องจากในงานคนเข้าคิวรอจำนวนมาก ดูลายมือได้จำกัดคนหนึ่งไม่เกิน 15 นาที  จึงไม่สะดวกที่จะพูดคุยหรือสอบถามอะไรกันมากนัก  อย่างไรก็ตาม วันนี้ผมก็มีสิ่งหนึ่งที่จะนำเสนอเพื่อเป็นความรู้ประการการเรียนรู้ลายมือจากลายมือจริง  ในการออกงานครั้งนี้ก็คือรูปลักษณ์ของมือหรือประเภทของมือซึ่งมีทั้งหมด 7 แบบ  เพราะเป็นที่ยืนยันได้ว่าสาวพริตตี้ทั้งหมดที่ผมดูลายมือวันนี้ไม่น้อยกว่า 10 คนมีลักษณะมือที่ตรงกันทั้งหมดคือมือศิลป์หรือมือรูปกรวย (The Conic or The Artistic Hand)  เล็บสี่เหลี่ยม มือกรวยหรือมือศิลป์นี้จะเป็นมือที่ได้รูปสวยงาม มือและนิ้วมือยาว นิ้วอิ่ม  นิ้วเรียวพองาม ปลายนิ้วกลมมนหรืออาจแหลมบ้างแต่ไม่มาก  ผมจึงขอกล่าวยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ารูปมือหรือลักษณะมือมีอิทธิพลกับจริตหรืออุปนิสัยของเจ้าของมือ  และมือนี้ก็มีส่วนสนับสนุนให้เจ้าตัวเลือกอาชีพการงานให้เหมาะสมกับตัวเอง เพราะคนเราถ้าได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและชอบแล้วก็มักจะมีความสุขและประสบผลสำเร็จได้มากว่าอาชีพที่ตนเองไม่รักไม่ชอบ  ส่วนจะสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด  อันนี้ต้องดูเส้นลายมือและองค์ประกอบอื่น ๆ ในลายมือเพิ่มเติม  (คลิกอ่าน มือ 7 ประเภท-บอกจริตและความเป็นตัวตนของแต่ละคน)

สาวพริตนี้ทั้งหมดมีมือรูปกรวยหรือมือศิลป์

 มือสาวพริตตี้ทุกคนที่เข้ามาดูลายมือลักษณะมือเป็นมือรูปกรวยหรือมือศิลป์

สาวพริตนี้ทั้งหมดมีมือรูปกรวยหรือมือศิลป์

มือศิลป์หรือมือรูปกรวย (The Conic or The Artistic Hand)

เป็นมือที่พัฒนาการขึ้นมากจากมือนักปราชญ์ ฯ รูปมือจะเรียวสวยงาม นิ้วยาวอิ่มจากโคนนิ้วเรียวไปทางปลายนิ้ว ปลายนิ้วกลมมน เนื้อเต็ม หลังมือเรียบ มือศิลป์ส่งอิทธิพลให้เจ้าของมือเป็นคนชอบศิลป์แขนงต่าง ๆ รักสวยรักงาม ชอบแต่งตัว ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ชอบเข้าสังคม แต่อารมณ์มักอ่อนไหวและเปลี่ยนแปลง
รูปลักษณ์ของ มือ หรือลักษณะมือเป็นมือที่เรียวสวย นิ้วเรียวงาม หรือบางทีอาจเรียกว่ามือนิ้วกรวย ฝ่ามือเนื้อหนาเต็มปลายนิ้วกลมมนหมดจด   หลังมืออิ่มเต็ม
นิ้วมือนิ้วอิ่มเรียวงาม หรือเรียกว่านิ้วรูปกรวย ปลายนิ้วกลมมน
เล็บปลายนิ้วมือปลายเรียว  หรือกลมมนก็ได้
เนินในมือเนินในมืออิ่มเต็ม หลังมืออิ่ม
เส้นลายมือ มีสามเส้นหลัก คือชีวิตสมองและเส้นจิตมีเส้นวาสนา เส้น-อาทิตย์ และอื่น ๆส่วนมากจะคมชัด
การแสดงออกทางกาย รักสวยรักงาม เป็นคนทันสมัย หน้าตาดี รูปร่างลักษณะทางกายจะได้สัดส่วนสวยงามชอบ สังคม  พูดจาดี
น้ำเสียงไพเราะ  ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
อุปนิสัยหรือ ความคิดมนุษย์สัมพันธ์ดี  อารมณ์อ่อนไหว  โกรธง่ายหายเร็วละเอียด ประณีต บรรจงมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์บ่อย ๆ ไม่แน่นอน
อาชีพการงานและความสำเร็จ นักการ ทูต เลขานุการ ช่างเสริมสวย  นักอออกแบบ นักดนตรีศิลปกรรม ประติมากรรมหรืองานใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการใช้ศิลป์  ส่วนจะประสบผลสำเร็จ มากน้อยขึ้นอยู่กับฐานะเดิม และเส้นลายมือที่อยู่ในมือประกอบเพื่อพิจารณาตามหลักการดูลายมือ  ซึ่งก็บอกได้ว่าจะเป็นอย่างไร


คลิกอ่่านตัวอย่าง ดูลายมือ มอบรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  

ดูลายมือมอบรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


 

เรียนรู้ดูลายมือจากลายมือจริง

เรียนรู้ดูลายมือจากลายมือจริง

คลิกอ่านมือและองค์ประกอบหลัก

ลายมือได้ทุนเรียนปริญญาเอก

ลายมือได้ทุนเรียนตั้งแต่ปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก

 

ลายมือปริญญาเอก

 

 

ลายมือ อัจฉริยะ IQ140

 

 

ช่วงก่อนเทศกาลขึ้นปีใหม่ ปี 2555(ธ.ค.54)  ผมได้มีโอกาสพยากรณ์ลายมือบุคคลสำคัญที่ได้ทุนเรียนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก-ดุษฎีบัณฑิต –Ph.D.(ดร.- ดอกเตอร์) จากนั้นยังได้รับทุนวิจัยและทำงานต่อในระเทศญี่ปุ่น  ในการพยากรณ์ ผมก็ได้พยากรณ์ไปตามมาตรฐาน คือพยากรณ์ 9 ข้อพร้อมกับตารางพยากรณ์อีก 12 เดือน  ระยะเ้วลานานหลังจากพยากรณ์ไปแล้วร่วมปี  ผมได้รับอีเมลล์ฉบับหนึ่งจากท่าน ดร.-ญี่ปุ่น (ขอสงวนชื่อจริง) พร้อมกับเล่าความในใจให้ฟังว่า ตอนแรกที่รับคำพยากรณ์ที่ผมส่งให้ไป ท่านก็อ่านประกอบโดยที่ไม่ได้จริงจังอะไรมากนัก  แต่สังเกตได้พบว่าสิ่งที่ผมพยากรณ์ไปมันมีอะไรที่เกิดขึ้นจริง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ตามตารางพยากรณ์ 12 เดือน ท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าลายมือบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างไร  และท่านแจ้งว่าเมื่อได้โอกาสกลับประเทศไทย จะถือโอกาสมาเยี่ยมและดูลายมือแบบพบกันกับผมอีกครั้ง   นอกจากนั้นท่านยังอนุญาตให้ผมวิเคราะห์ลายมือของท่านเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทาน(ไม่เปิดเผยชือจริง)  เหมือนกับลายมือ ดร.อเมริกา (คลิกอ่านลายมือดอกเตอร์-อเมริกา) ซึ่งผมเคยวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

ชีวประวัติจริงบางส่วนของ ดร.ญี่ปุ่น

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า---- เมื่ออายุ 25 ปี
-ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลญี่ปุ่น ที่มหาวิทยาลัยเกียวโต คณะวิทยาการพลังงาน ระยะเวลาทุน 3 ปี (เรียนฟรี มีเงินเดือนให้ และไม่ต้องใช้ทุนคืน)
-อายุ 28 ปี  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามกำหนด และได้ทำงานเป็นนักวิจัยต่อที่มหาวิทยาลัยเกียวโต (ปี 2553)
-ปี 2554 ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุน JSPS เป็นนักวิจัยต่อที่มหาวิทยาลัยเกียวโต ระยะเวลาทุน 2 ปี (ปี 2554-25566)

ภาพทั้งหมดนี้เป็นภาพมือของ ท่าน ดร.ญี่ปุ่น(ชื่อสมมติ) 

มือนักปราชญ์ (Philosophic  Hand)

ลักษณะรูปมือ-มือนักปราชญ์ (คลิกอ่านมือนักปราชญ์)

 

เนินในมือเต็มถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับมือนักปราชญ์โดยทั่วไปมักจะไม่ค่อยมีเนื้อในมือ(เินินในมือแฟบแบน มือลึก-เป็นนักพรตนักบวช)แต่มือนี้เนื้อในมืออิ่มสื่อถึงการดำเนินชีัวิตที่เข้ามเกี่ยวข้องกับเรื่องกับเรื่องทางโลกได้ตามปกติ แต่ก็ยังชอบเก็บตัว ใช้ชีวิตแบบพอเพียงแต่ก็มีความสุขในความพอ

เส้นแขนงที่ออกจากเส้นชีวิตขึ้นไปทั้งที่ไม่เชื่อม(a-1, a-2 ,a-3) และเชื่อมกับเส้นวาสนา(a-4) คือจำนวนครั้งของความสำเร็จในชีวิตที่ได้รับ ชีวิตมีความสำเร็จจากการกระทำหรือการสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเอง เช่นการแข่งขัน  การสอบชิงทุน ถ้าเป็นักกีฬาก็ได้เหรียญทอง โดยเฉพาะตำแหน่ง a-4 คือตำแหน่งสำคัญมากเพราะความสำเร็จนั้นนั้นมาเชื่อมกับเส้นวาสนาคือหน้าที่การงานหรือการดำเนินชีวิต แสดงถึงความสำรเ้ร็จจากครั้งนั้นส่งเสริมให้การดำเนินชีวิต และอาชีพมั่นคงตลอดไป เป็นความสำเร็จที่พึงพอใจและมีความสุข (เส้นวาสนายาวไปถึงเส้นใจ)

 

ต่อไปนี้คือบทความวิเคราะห์ลายมือ

 

เส้นหลักและเส้นรองในมือ ขวา

 

 

 

ภาพที่ 1

 

 

 

ภาพที่ 2

 

- เส้นชีวิต ในมือขวาภาพที่ 1( r-1) ยาวต่อเนื่องเส้นคมชัดสวยงาม  หมายถึงเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดี  หน้าที่การงาน การดำเนินชีวิตามีความต่อเนื่อง  มีเส้นเจริญรุ่งเรืองแยกขึ้น  (ภาพที่ 2 เส้นแขนงแยก a-1,a-2,a-3,a-4)จึงเป็นชีวิตที่มี

 

ความเจริญรุ่งเรืองและประสบผลสำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง ตรงตำแหน่งที่มีเส้นแยกขึ้นคือความสำเร็จที่เกิดขึ้น เช่นการได้รับความสำเร็จจาการศึกษา  การได้รับทุน  หากทำงานก็ๆได้เลื่อนตำแหน่ง หรือประสบความก้าวหน้าเจริญขึ้นเรื่อย ๆ สังเกตเห็นเส้นเชื่อมจากเส้นชีวิตเข้าเส้นวาสนา (ภาพที่ 2 เส้น b-1)คือความสำเร็จความจากสิ่งที่กระทำส่งผลให้การดำเนินชีวิต อาชีพการงาน(เส้นวาสนา ภาพที่ 1 r-5) มีความมั่นคงต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะเส้นวาสนายาวขึ้นไปสัมผัสเส้นใจ(ภาพที่ 1 r-3) หมายถึงเป็นที่พอใจหรือได้รับความสำเร็จจนเป็นที่พอใจ เป็นไปตามที่ใจหวังหรือตั้งใจไว้ (วาสนาถึงใจ)คือพอดี  หมายเหตุ ถ้าคนที่มีเส้นวาสนายาวพ้นเส้นใจขึ้นไปยิ่งมากก็ยิ่งเป็นคนที่ได้แล้วไม่รู้จักพอ ได้แล้วมีแล้วก็ยังรู้สึกว่าขาด(รวยแต่ไม่พอหรือไม่มีความสุขทางใจ) ตำแหน่งเส้น b-2 คือเส้นแขนงที่แยกจากเส้นวาสนาไปสัมผัสเส้นสมองสื่อถึงความโชคดีทางสมองหรือมีอาชีพการงานหรือการดำเนินชีวิตที่ต้องใช้สมองเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพการงานเช่นเป็นนักวิทยาศาสตร์  นักวิเคราะห์ นักเขียน... ฯ  .และก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี เพราะสมองกับโชคและการดำเนินชีวิตเชื่อมกันเข้าหากันอยู่อย่างต่อเนื่อง (สมองเป็นทรัพย์ สมองเป็นโชค)

 

ตำแหน่งเส้น r-4 (ภาพที่ 1) คือตำแหน่งเส้น Ambition Line  -เรียกว่าใฝ่ดี  ใฝ่สูงสำเร็จ  เป็นเส้นวิชาชีพและประสบการณ์  ใครมีเส้นนี้จะเป็นคนรักเรียน  รักความก้าวหน้า  ต้องการเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้นำในด้านใดด้านหนึ่ง(เป็นไปตามลักษณะมือและนิ้วมือ)  ตำแหน่งเส้น r-6 (ภาพที่ 1) คือเส้นอาทิตย์หรือเรียกอีกอย่างว่าเส้นสำคัญ  แม้จะไม่เด่นมาก(ไม่ใช่คนอยากเด่นอยากดัง) แต่ก็มีโอกาสได้รับความสำคัญและความสำเร็จได้มาก เนื่องจากมีเส้นอาทิตย์ขนานกันในระยะใกล้ ๆ กัน 1 คู่  และมีอีกเส้นหนึ่งที่เกิดห่างออก  คือได้รับความสำเร็จบางอย่างก็เป็นเรื่องของผลงานหรือผลพลอยได้ที่นอกเหนือไปจากค่าตอบแทน  แต่ก็มีเส้นที่ตัดเส้นอาทิตย์อยู่ 1 ตำแหน่งว่าด้วยเรื่องเสียคือระวังข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดจากการมีชีวิตคู่  และความผิดพลาดเสียหายจากการกระทำที่ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่รอบคอบ(อันนี้ต้องดูแยกเป็นช่วงเดือนเพื่อให้ระมัดระวังได้ถูกช่วงถูกเวลาของแต่ละมือแต่ละคนไป)

 

 

 

ภาพที่ 3

 

ตำแหน่งเส้น c-1  (ภาพที่ 3) มีเส้นเร่ร่อน(บางครูอาจารย์เรียกอย่างนี้)หรือเส้นเดินทางไกล(ต่างประเทศ) เข้ามาเชื่อมกับเส้นชีวิต  หมายถึงชีวิตต้องมีเหตุอันต้องย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยจากสถานที่เกิดไปอยู่ที่อื่น ประเทศอื่นๆ เป็นเวลานานไม่ใช่เป็นการไปกลับธรรมดา(ถ้าเส้นเดินทางธรรมดาทั่วไปจากมาจากเนินจันทร์)  และการไปก็จะเกี่ยวด้วยอาชีพการงานหรือมีเหตุใด ๆ ให้ต้องย้ายต้องเดินทางไปอยู่ในต่างที่ต่างถิ่นที่ไม่ใช่บ้านเกิด  จะสังเกตเห็นการเชื่อมต่อเข้ากับเส้นชีวิตที่ชัดเจน หมายถึงหากจะใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นที่ไปอยู่หรือต่างประเทศก็มีโอกาสทำได้ เส้น c-3  ก็มีความหมายคล้ายกัน แต่ต่างกันตรงที่ว่าเป็นลักษณะของการไป ๆ มา ๆ สังเกตว่าเข้ามาเชื่อมกับเส้นวาสนา หมายถึงการเดินทางต้องเกี่ยวข้องกับอาชีพการงาน และเส้นนี้ยังมีความหมายถึงเงินสดหรือการได้ทรัพย์สินเงินทองมากจากการเดินทางหรือการประกอบอาชีพการงานในต่างประเทศ

 

ตำแหน่งเส้น d-1  (ภาพที่ 3) คือเส้นวาสนาในมือขวาที่มีความยาวต่อเนื่องไปถึงเส้นใจ (d-2)  วาสนาเส้นนี้คือวาสนาที่เหนื่อยคือวิ่งขึ้นไปแนวเสาร์(เนินใต้นิ้วกลาง)ในลักษณะที่เรียกได้ว่าแนวตั้งคือเหมือนขึ้นที่สูงในลักษณะที่ต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างมาก  แต่ก็สามารถไปถึงเป้าหมาย(วาสนาถึงใจคือเป็นที่พอใจ หรือเป็นไปตามที่ใจตั้งหวังไว้) สังเกตว่าเส้นไม่ไปต่อหรือไม่มีเส้นเกิดใหม่หลังจากนั้นหมายถึงพออายุได้ครบ 45 -46 ปี ทุกอย่างก็เป็นอันเพียงพอ คือไม่มีความต้องการทางวัตถุหรือทรัพย์สินเงินทองอะไรเพิ่มเติมจากที่มีอยู่หรือเป็นอยู่(ที่ได้มาอาจมากพอหรือเป็นที่พอใจแล้ว) การดำเนินชีวิตต่อไปก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือประโยชน์ทางสังคม  คือไม่ได้หวังร่ำรวยหรือทรัพย์สินเงินทอง คืออะไรที่ได้ก็เป็นไปตามที่ควรมีควรได้  ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ในทางวัตถุเหมือนนักธุรกิจที่ทำเพื่อได้มากขึ้น เพื่อผลประโยชน์ทางกำไร  เส้น d-3 เส้น ที่ลากออกจากเส้นชีวิตและเชื่อมกับเส้นวาสนาเป็นรูปตัว V คือตำแหน่งที่แสดงถึงชีวิตมีความเจริญหรือได้รับความสำเร็จจากอาชีพการงานช่วงอายุ 43-44 ปี (สัมพันธ์กับเส้นตำแหน่ง d-6)  ได้ทั้งชื่อเสียงและทรัพย์สินเงินทอง  ตำแหน่งเส้น d-4 เส้นนี้สำคัญมากเส้นวาสนามีเส้นเชื่อมกับเส้นสมองเป็นตัว V คือความโชคดีที่เกิดจากความรู้ความสามารถทางสมองคือความสำเร็จนี้เกิดจากการแข่งขัน การสอบต่าง ๆ  การได้รับทุน  หรือการได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางสติปัญญา(สมองให้คุณให้ผลสำเร็จ)  การได้เริ่มต้นจากผลของความรู้ความสามารถ   เส้นนี้จะแสดงผล 2 ครั้ง ครั้งแรกช่วงอายุประมาณ 25-26 ปี   และครั้งที่ 2 ช่วงอายุประมาณ 29-30 ปี ตำแหน่งเส้น d-5 ถือว่าเป็นเส้นมรดก หรือเส้นอุปถัมภ์ก็ได้  ถ้าตัดผ่านเส้นหัวใจเข้าไปเนินอาทิตย์(ใต้นิ้วนาง) จะถือว่าเป็นเส้นลาภลอย(ได้แบบไม่เหนื่อยหรือได้เปล่า)  เส้นนี้ไปสิ้นสุดเพียงใต้เส้นใจตำแหน่ง d-6 ซึ่งไปสัมพันธ์กับเส้น d-3 ดังที่ได้กล่าวแล้วคือได้รับผลสำเร็จจากอาชีพการงานทำให้ชีวิตมั่นคงและเป็นที่พอใจ  ตำแหน่งนี้เป็นการยืนยันได้ว่าช่วงอายุประมาณ 43- 44 ปี ได้แน่นอน เพราะนอกจากจะเป็นเรื่องความรู้ความสามารถเฉาะตัวแล้ว  โชคยังช่วยอีกคือมีเส้นอุปถัมภ์ คือได้รับการสนับสนุนหรือส่งให้ประสบผลสำเร็จได้บางทีก็เป็นเรื่องของโอกาสที่พอเหมาะและลงตัว  หรือบางทีอาจเป็นการให้การสนับสนุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 

ตำแหน่งเส้น e-1  มีเส้นตัดเส้นสมองอยู่สองเส้น  อุปสรรคสมองคือต้องใช้สมองเป็นอย่างมากในการดำเนินชีวิต  มีศรัตรูสมองคือความเครียด หรือภาระทางสมองอยู่มากและมีอยู่เสมอ

 

 

 

ตำแหน่งเส้น v-1,v-2,v-3  คือตำแหน่ง ที่ได้รับความสำเร็จที่ได้ทั้งชื่อเสียงเกียรติยศ รวมถึงได้ทรัพย์สินเงินทองด้วย การได้มาซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศ และทรัพย์สินเงินทองคือ ช่วงอายุประมา  50, 55 และ 60 ปี ตามลำดับ

 

เส้นหลักและเส้นรองในมือ ซ้าย

 

 

 

 ตำแหน่งเส้น 1-1  เส้นคุ้มครองเป็นเส้นจากเส้นดังกล่าวนี้หมายความรวมถึงการจากครอบครัว  หรือการแยกกันอยู่หรือมีเหตุจำเป็นที่ต้องจากครอบครัว   หากมีครอบครัว(แฟน คนรัก คู่ครอง) ช่วงก่อนอายุ 30 ก็หมายถึงการที่ต้องจากกันด้วยเหตุจำเป็น  แต่อย่างไรเส้นนี้หมายถึงชีวิตได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอะไรที่ไม่ดี หรือสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรค  แต่ก็จะมีไปถึงเพียงอายุประมาณ 28 ปีจากนั้นก็ด้วยตัวเองเป็นสำคัญ

ตำแหน่งเส้น 1-2 เส้นหลักทรัพย์  สีที่แสดง ณ ปัจจุบันยังไม่แจ่มใส และก็ยังไม่เชื่อมต่อกับเส้นชีวิต  แสดงถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับทรัพย์ว่าด้วยอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นว่าบ้าน ที่ดิน รถยนต์อะไรทำนองนี้ คือยังไม่มั่นคงหรืออาจรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อม ไม่มั่นคง หรืออาจมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้    อย่างไรก็ตามเส้นนี้มีแนวโน้มดีปัญหาดังกล่าวนี้จะแก้ไขได้และเป็นไปตามที่หวังไว้ในอนาคต

ตำแหน่งเส้น 2-1  เส้นวาสนาช่วยหรือเส้นอุปถัมภ์มีทั้งภายนอกและภายใน ภายนอกเป็นการสนับสนุนจากบุคคลหรือองค์กรเช่นการได้รับทุน การได้รับโอกาส แต่เป็นการช่วยหรือสนับสนุนที่มีเงื่อนไข เส้นดังกล่าวนี้เป็นเส้นสนับสนุนเส้นสมองคือได้รับการสนับสนุนเรื่องงาน หรือโครงการใด ๆ ก็ตาม  การสนับสนุนก็เป็นไปในลักษณะที่มีเงื่อนไขบางอย่าง  หรือเป็นผลต่างตอบแทน  ส่วนเรื่องภายในตัวเองก็หมายถึงสมองได้รับการคุ้มครองหรือสนับสนุนคือมีความสำเร็จในการคิดการวางแผน หรืองานวิจัยใด ๆ ก็จะสามารถประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี

ตำแหน่งเส้น 3-1 เส้นใจมีลักษณะเป็นเกาะหรือเกิดซ้อนกัน สีไม่แจ่มใส  มี 2 เหตุที่เกี่ยวข้อง อันดับแรกคือทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องความรักต่อเพศตรงข้ามหรือการมีคู่ครองจะมีปัญหาในครั้งแรก หากมีชีวิตคู่อายุก่อน 30 ปีจะต้องเลิกราหย่าร้าง ด้วยความเห็นหรือทัศนคติที่แตกต่างกันมาก  อีกประการหนึ่งเจ้าของมือต้องระวังปัญหาทางสายตา หรือการมองเห็น

ตำแหน่งเส้น 4-1 เส้นเกียรติยศหรือเส้นชื่อเสียงมีเส้นสัมผัสเป็นลักษณะเหมือนตัว A หรือจะเป็นวีคว่ำ มีความหมายถึงการให้ การยกให้  การเสียสละหรือทำให้โดยไม่ได้หวังทรัพย์สินเงินทอง  หรือการยกทรัพย์สินให้ผู้อื่น  เช่นคนในครอบครัว  ญาติพี่น้อง  หรือแม้แต่การกุศลก็เป็นไปได้

ตำแหน่งเส้น 5-1 เส้นเกียรติยศ มาบรรจบกับเส้นแข่งขันแสดงถึงในช่วงอายุประมาณสัก 60 ปีจะได้รับความสำเร็จที่เป็นชัยชนะหรือการแข่งขันใด ๆ ก็ตาม  ได้ทั้งทรัพย์สินเงินทองและชื่อเสียงเกียรติยศ


นี่คือจดหมายตอบรับจากท่าน ดร.ญี่ปุ่น

เรียน อ.ธนพงศ์

   ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ ผมได้อ่านคำทำนายทั้งหมดแล้ว ละเอียดและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตในอนาคตของผมอย่างมากทีเดียวครับ
ตามที่ได้เคยคุยกันในครั้งก่อนๆ ถ้าอาจารย์จะนำลายมือผมเผยแพร่ผ่านเวปไซต์เพื่อเป็นวิทยาทาน ผมก็ไม่ขัดข้องใด ๆ ขอให้อาจารย์ดำเนินการได้เลย
เพียงแต่ผมขอสงวนประวัติการศึกษาและส่วนตัวไว้ทั้งหมด ตลอดจนคำถามต่างๆ เพราะไม่สะดวกที่จะเปิดเผย
   แต่ในส่วนของการทำนายและหลักการวิเคราะห์ต่างๆ ผมอนุญาตให้เปิดเผยได้ทั้งหมดครับ
ขอให้กิจการงานต่างๆ ของอาจารย์ดำเนินไปอย่างราบรื่น และสำเร็จสมความปรารถนา
ผมจะติดตามผลงานของอาจารย์อย่างสม่ำเสมอ และถ้ามีโอกาสได้กลับไทยจะหาเวลาไปดูลายมือกับอาจารย์ที่สำนักครับ
    ท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งครับ

ขอแสดงความนับถือ
ชื่อ --------------------


ในท้ายที่สุดนี้ ก็ขอขอบพระคุณท่าน ที่อนุญาตให้วิเคราะห์ลายมือเพื่อเป็นวิยาทาน เป็นวิชาความรู้ที่อาจสร้างแรงบันดาลใจให้กับใคร ๆ อีกหลายคน  ด้วย บุญกุศลวิทยาทาน ที่ท่านได้ทำกระทำในครั้งนี้  ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย  คือพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  จงดลบันดาลและคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว จงปลอดภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ  ทุกประการเทอญ.

 

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

14 ส.ค.2555


ดูลายมือ ดร.อีกท่านหนึ่งเรียนที่สหรับอเมริกา

ลายมือปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต –Ph.D.)

 ลายมือระดับ ดร. (ดอกเตอร์) ลายมือปริญญาเอก หรือ ลายมือดุษฎีบัณฑิตเป็นอย่างไร ดูเส้นอะไรเป็นหลัก คลิกอ่่านเพิ่มเติม


คลิกอ่าน ลายมือนายแพทย์ ลายมือแพทย์หญิง

 

ลายมือแอร์โฮสเตส

ลายมือแอร์โฮสเตส-ลายมือเส้นเดินทางต่างประเทศ 


 

อาชีพแอร์โอสเตส ก็อาจเป็นอีกหนึ่งอาชีพในฝันของสาว ๆ หลาย ๆ คน ฝันที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวไกล ๆ บินไปในโลกกว้าง

ลายมือเส้นเดินทางต่างประทศ  จะได้รับคำถามมากเป็นอันดับต้น ๆ ในการดูลายมือ เป็นต้นว่าหนูมีลายมือเส้นเดินทางต่างประเทศหรือไม่ หนูมีลายมือเส้นจะได้เดินทางไปเรียนต่างประเทศไหม    หนูมีลายมือจะได้ไปทำงานต่างประเทศหรือไม่  หนูมีลายมือได้แฟนต่างชาติหรือไม่....  จากการดูลายมือที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ดูลายมือคนที่ได้ใช้ชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ด้วยหลายเหตุัปัจจัย ทั้งการไปเรียน  การไปทำงาน  หรือแม้แต่การได้คู่ครองที่ต่างประเทศ   คนที่มีโอกาสได้เดินทางบ่อย ๆ และดำเนินที่ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ  มักจะมีเ้ส้นลายมือที่เหมือนกันในตำแหน่งของเส้นเดินทางทั้งในและต่างประเทศ  ดังตัวอย่างที่ผมจะได้นำมาฝากเพื่อให้ท่านที่สนใจได้เรียนรู้ลายมือจากลายมือจริง  ตัวอย่างต่อไปนี้นี้เป็นลายมือของผู้ที่ประกอบอาชีพการงานเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินนานาชาติทั้งในและต่างประทศ จำนวน 2 ท่าน   พร้อมกับบทวิเคราะห์ประกอบพอเข้าใจ

ลายมือแอร์โฮสเตส , ลายมือเส้นเดินทางต่างประเทศ

ลายมือเส้นเดินทางต่างประเทศ-ภาพที่1

ภาพที่1 คนที่มีเส้นเดินทางออกจากเนินศุกร์มาเชื่อมกับเส้นชีวิต และเส้นเดินทางจากเนินจันทร์มาเชื่อมกับเส้นชีวิต ด้วย 2 เหตุปัจจัยที่กล่าวมานี้ เจ้าของลายมือมีโอกาสมาก ที่จะประกอบอาชีพการงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เป้นต้นว่า เป็นนัำกบิน , นักการฑูต , แอร์โฮสเตส หรืออาชีพใดๆ ก็แล้วแต่ ที่ต้องติดต่อ หรือใช้ชีิวิตเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ  นอกจากนั้น ให้สังเกตเส้นชีวิตมักจะวาดกว้างออกไปทางเนินจันทร์ หรือมีทิศทางไปทางเนินจันทร์ ก็จะสามารถยืนยันได้ว่ามีโอกาสเป็นไปตามที่กล่าวมาได้มากยิ่งขึ้นไปอีก

ลายมือแอร์โฮสเตส , ลายมือเส้นเดินทางต่างประเทศ

ลายมือเส้นเดินทางต่างประเทศ-ภาพที่ 2

ภาพที่ 2  นอกจากจะมีเส้นเดินทางที่กล่าวมาตามภาพที่ 1 แ้ล้ว ให้สังเกตว่าจะมีเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์ยาวไปสัมผัสเส้นใจ ที่เนินเสาร์ สื่อถึงการใช้ชีวิต หรือการทำงานในต่างประเทศ ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง เป็นไปตามที่ใจปรารถนา หรือที่ตั้งความหวังไว้

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล -ลายมือแอร์โฮสเตส-ลายมือเส้นเดินทางต่างประเทศ


 เรียนรู้ดูลายมือจากลายมือจริง

คลิกอ่าน ลายมือนักบิน


คลิกอ่านมือและองค์ประกอบหลัก