Articles

คนใกล้ตัวคือครูสอนลายมือบทที่สอง

คนใกล้ตัวคือครูสอนลายมือบทที่สอง


หลังจากปูพื้นเรื่องนิ้วมือแบบต่าง ๆ แล้ว และเพิ่มความชำนาญโดยการเริ่มสังเกตนิ้วมือของตัวเองและผู้อื่น ๆ จำนวนมากคนขึ้นจนพอจะแยกออกได้แล้วระดับหนึ่งว่าใครที่เรารู้จักเหล่านั้นมีนิ้วมือเป็นแบบใดได้ก็ ถือว่าท่านประสบผลสำเร็จในการเริ่้มต้นเรียนรู้ลายมือแล้ว  อย่ารีรอที่จะเพิ่มเติมหรือต่อยอดความรู้นี้  เพราะนิ้วมือจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดลักษณะมือแต่ละประเภทได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นไปอีกขั้น  เมื่อท่านสามารถแยกลักษณะมือและนิ้วมือได้จากการมองเห็นมือใครก็ตาม  การเรียนรู้เรื่องลายมือของท่านจะเริ่มเป็นจริงและเริ่มเข้าถึงการเป็นนักพยากรณ์ได้แล้วถึง 30 %   มือผู้อื่นที่อยู่รอบตัวเราโดยเฉพาะคนที่เราใกล้ชิดรู้จักลองสังเกตและจับมือดู และดูมือคนอื่นให้มากขึ้นเป็นลำดับ  มือผู้อื่นที่เรารู้จักคือมือที่สามารถนำมาเป็นครูของการเีรียนลายมือได้เป็นอย่างดี เพราะเราจะรู้จักนิสัยที่แท้จริงของเขาเป็นทุนอยู่แล้ว ลองสังเกตภาพทุเรียนที่อยู่ด้านบน รูปลักษณะ สีสันต์ ที่มีลักษณะเด่นและแตกต่างของทุเรียนย่อมมีนัยยะสำคัญที่ทำให้ทราบถึงกลิ่นและรสชาดเพื่อเป็นข้อกำหนดในการแยกสายพันธุ์   มาเริ่มเรียนรู้และแยกมือแต่ละประเภทได้เลยครับ

"ต้นไม้จะสูงใหญ่เจริญขึ้นและคงอยู่ได้ด้วยรากฐานที่แข็งแรง   การเริ่มต้นใด ๆ ฐานรากเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่สุด  การเรียนรู้เรื่องใด ๆ ก็ต้องเป็นไปตามกฏของธรรมชาติเริ่มจากน้อยไปมาก เิริ่มจาก 1..2..3..... การเรียนลายมือก็ไม่มีข้อยกเว้น"


ลักษณะมือ 7 ประเภท

คลิกที่รูปภาพ เพื่ออ่านเพิ่มเติม  มือแต่ละประเภท


 

1.มือพื้นฐาน (Elementary Hand)

มือพื้นฐาน (Elementary Hand)
2.มือสี่ เหลี่ยม หรือมือทำประโยชน์ (Square-hand / Useful-hand)


3.มือใบพายหรือมือแ่ห่งความจำเป็น(Spatulate Hand)


4.มือนักปราชญ์ (Philosophic  Hand)

มือนักปราชญ์ (Philosophic  Hand)
5.มือศิลป์ (Artistic Hand)


6.มือไอเดีย(Idealistic Hand)


7.มือผสม(Mix Up Hand)

 


 

มือผสม(นิ้วสารพัดประโยชน์)

มือผสม(นิ้วสารพัดประโยชน์)

   มือชนิดที่ 7.มือผสม(Mix Up Hand) มือ ผสมคือมือที่รวมหลายมือเข้าด้วยกัน สังเกตจากลักษณะเล็บ และนิ้วมือ ส่วนใหญ่มักจะมีความรู้หลายอย่างแต่ไม่เชี่ยวชาญหรือไม่จริงนัก  จะชอบทำอะไรรู้อะไีีรไปเสียทุกเรื่อง แต่มักจะเอาดีได้ยาก  มือนี้มีกลักษณะเด่นคือจะมีมือแบบสี่เหลี่ยมหรือมือใบพายก็ได้แต่ก็จะไม่มีลักษณะเฉพาะหรือเด่นไปทางด้านใด  แต่จะสังเกตถึงความแตกต่างได้เป็นพิเศษคือลักษณะเล็บมือทีมีหลาย ๆ แบบอยู่ในนิ้วมือแต่ละนิ้วที่แตกต่างกันไป

 

มือผสม(Mixup-Hand)

 รูปลักษณ์ของมือ หรือลักษณะมือ
ลักษณะมือหลายประเภทผสมกันไม่มี-
ลักษณะใดจาก 1 - 6 ที่เด่นชัดกว่ากัน
นิ้วมือ
มีลักษณะหลายแบบแตกต่างแต่ละนิ้ว
เล็บปลายนิ้วมือ
มีหลายแบบแต่ละนิ้ว
เนินในมือ
ขึ้นอยู่กับมือ
เส้นลายมือ
มีสามเส้นหลัก คือชีวิต
สมองและเส้นจิต
มีเส้นวาสนาเพิ่มเข้า
มาหรือบางมืออาจมี
เส้นอาทิตย์หรือเส้นอื่น
การแสดงออกทางกาย
ขึ้นอยู่กับลักษณะมือ 3 แบบที่กล่าวมา แต่ที่เด่นชัดมักจะเป็นคนจับจด

 เฟ้อฝันสร้างหลักการหรือวิมานในอากาศ ชอบการแต่งตัว

 ชอบการศิลปะดนตรี รักชอบในบทกวี ไม่ชอบกฎระเบียบและรักสะดวกสบาย
อุปนิสัยหรือความคิด
ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของ
ลักษณะนิ้วและเนินในมือ
เช่นเนินเสาร์สวย นิ้วเสาร์รูป
กรวย ก็จะเป็นคนที่มีความ
รู้ความสามารถในอาชีพและ
การค้าการขาย
อาชีพการงานและความสำเร็จ
สนใจหลายด้าน ทำงานได้หลากหลาย งานการตลาด

งานที่เกี่ยวกับการประสานงาน  งานอาสาต่างๆ 

ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ
สูงนัก เพราะมักจะสนใจหลายอย่าง
หรือไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหนึ่งด้าน
ใดโดยเฉพาะ จึงไม่ก้าวหน้าหรือขึ้น
ถึงจุดสูงสุดได้

อ่าน 1 มือพื้นฐาน (Elementary Hand)


1.มือพื้นฐาน (Elementary Hand)

 
2.มือสี่ เหลี่ยม หรือมือทำประโยชน์ (Square-hand / Useful-hand)

 
3.มือใบพายหรือมือแ่ห่งความจำเป็น(Spatulate Hand)

 
4.มือนักปราชญ์ (Philosophic  Hand)

 มือนักปราชญ์ (Philosophic  Hand)
5.มือศิลป์ (Artistic Hand)

 
6.มือไอเดีย(Idealistic Hand)

 
7.มือผสม(Mix Up Hand)


 

 

มือใบพาย+นิ้วมือรูปใบพาย

  มือชนิดที่ 3.มือใบพาย(Spatulate  Hand) มือแบบนี้ก็พัฒนาการเพิ่มมาจากมือสี่เหลี่ยม เป็น มือที่ได้รูปสวยงาม นิ้วยาวมีเล็บเป็นรูปใบพาย และมือก็เป็นรูปใบพาย แบ่งออกเป็นพายบน กับพายล่าง พายบนคือส่วนบนทางด้านนิ้วมือก้วางกว่าส่วนล่าง(ฐานมือ)   พายล่างคือส่วนล่าง(ฐานมือ) กว้างกว่าส่วนบน มือใบพายมักจะอยู่คู่กับนิ้วและเล็บใบพายเป็นหลัก  จะมีนิ้วอื่นบ้างก็จะเป็นนิ้วข้อโปน

 มือใบพาย(Spatulate Hand) มือแบบนี้ก็พัฒนาการเพิ่มมาจากมือสี่เหลี่ยม

 รูปลักษณ์ ของมือ หรือลักษณะมือ
รูปมือคล้ายใบพายคือปลายอีกด้านหนึ่ง
กว้าง อีกด้านหนึ่งแคบกว่า แบ่งเป็น 2 แบบ
1.กว้างทางด้านโคนนิ้วมือแต่ทางฐาน มือแคบก็ได้
2.กว้างทางฐานมือแต่ทางฐานนิ้วแคบ

นิ้วมือ
นิ้ว ยาวประมาณฝ่ามือหรือสั้นกว่าเล็ก
น้อย  ปลายนิ้วเป็นรูปใบพาย หรือรูปมน
หรือ รูปตัดก็ได้
นิ้วเรียวสวยงาม
เล็บปลายนิ้วมือ
เป็นรูป ใบพายทุกนิ้ว
เนินในมือ
เนินจะอิ่มเต็มตามส่วนที่กว้าง
ของ รูปมือ เช่นรูปมือทางฐาน
มือกว้าง เนินศุกร์และเนิน-
จันทร์มักจะ อิ่มเต็ม
เส้นลายมือ
มีสามเส้นหลัก คือชีวิต
สมองและเส้นจิต
มีเส้นวาสนาเพิ่มเข้า
มาหรือบางมืออาจ มี
เส้นอาทิตย์หรือเส้นอื่น
การแสดงออกทางกาย
เป็นคน เคลื่อนไหวเร็ว
ไม่ชอบอยู่นิ่ง  ชอบ-
ทำหรือทดลองสิ่งต่าง ๆ
ตาม ที่คิดไว้  ชอบการ
สังคม
กระตือรือร้น มีความ
ต้องการหรือทะยาน-
อยาก เป็นธรรมชาติ
อุปนิสัยหรือความคิด
ไม่ยึดกรอบ ประเพณี
มีความคิดอิสระ
บางครั้งก็จริงจัง แต่
บางครั้งก็อาจล้ม เลิกได้ง่าย ๆ
มีความคิดสร้างสรรค์ วิสัยทัศ
กว้างไกล
คิดใหม่ทำใหม่ ปรับปรุงเปลี่ยน
แปลงอยู่เสมอ
อาชีพการงานและความสำเร็จ
ขึ้น อยู่กับรูปมือถ้าฐานมือกว้าง
ต้องการอาชีพการงานที่มีราย
ได้ หรือทำอะไรก็ตามขอให้ผลตอบแทนเป็นรูปธรรมและได้ใช้ความรู้ความสามารถ เป็นต้นว่า  งานอาชีพเกี่ยวกับวิศวกรรม  สถาปนิก  งานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี่  งานวิชาชีพที่ต้องการความชำนาญพิเศษ การสร้างสรรค์หรือการผลิตริเริ่มใหม่
แต่มือที่ด้านบนกว้างมักจะชอบ
ด้าน วิชาการ
ไม่สนใจเรื่องรายได้หรือผลตอบแทนที่เป็นวัตถุ
จะอย่างไรก็ตาม มือแบบใบพายนี้ ส่วน
มากมักจะ ประสบผลสำเร็จใน
อาชีพการงานที่ตนเองรักชอบ
เพราะมีการพัฒนาปรับปรุง
ให้ ทันสถานการณ์ตลอดเวลา

 

มือพื้นฐาน-มือใช้แรงงาน

 เป็นมือชนิดที่ 1 มือพื้นฐาน (Elementary Hand) ลักษณะ เป็นมือสั้นทั้งฝ่ามือและนิ้วมือ  มือหยาบแข็ง  มีเส้นในมือเพียง 3 เส้นหลัก และเป็นเส้นที่ไม่สมบูรณ์นัก ส่วนมากมักจะประกอบอาชีพเป็นแรงงาน ชอบใช้ชีวิตไปตามสภาพ ตามมีตามเกิด

 มือพื้นฐาน (Elementary Hand) มือใช้แรงงาน

 รูป ลักษณ์ของมือ หรือลักษณะมือ
มือค่อนข้างใหญ่ ผิวมือแข็งสาก หยาบ  รูปมือดูเทอะทะ ฝ่ามือหนาและสั้นนิ้วค่อนข้างสั้น รูปมือสี่เหลียม
นิ้วมือ
นิ้วหนา หัวแม่มือแข็ง  นิ้วมีข้อ  นิ้วค่อนข้างสั้นดูเก้งก้างไม่สวยงามดูหยาบแข็ง เล็บปลายนิ้วมือมักจะเป็นสี่เหลี่ยม ปลายนิ้วตัด
เนินในมือ
เนินแฟบ มีหลุมตรงกลางมือค่อนข้างกว้างและลึก
เส้นลายมือ
มี สามเส้น หลัก คือชีวิต สมองและเส้นจิตใจ การแสดงออกทางกายอยู่ง่ายกินง่าย  ทำตัวตามสบาย,ทำตามสั่งแต่ก็ไม่ชอบการสังคมอุปนิสัยหรือความคิดซื่อตรง,ไม่ อ้อมค้อมไม่ชอบคิดหรือวางแผนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือโหดร้ายก็ได้จะเป็นไป ตามสภาพแวดล้อม อาชีพการงานและความสำเร็จส่วนใหญ่จะเหมาะกับอาชีพการใช้แรงงาน,กรรมกร ลูกจ้างรับจ้างทั่วไปมีทั้งประกอบการดี และอาจมีทั้งอาชญากรรม

 อ่านต่อ  2.มือสี่เหลี่ยม(Square Hand/Useful Hand)


1.มือพื้นฐาน (Elementary Hand)


2.มือสี่ เหลี่ยม หรือมือทำประโยชน์ (Square-hand / Useful-hand)


3.มือใบพายหรือมือแ่ห่งความจำเป็น(Spatulate Hand)


4.มือนักปราชญ์ (Philosophic  Hand)

มือนักปราชญ์ (Philosophic  Hand)
5.มือศิลป์ (Artistic Hand)


6.มือไอเดีย(Idealistic Hand)


7.มือผสม(Mix Up Hand)


 

มือนักปราชญ์+นิ้วข้อโปน

มือนักปราชญ์+นิ้วข้อโปน

มือชนิดที่ 4.มือนักปราชญ์ (Philosophic Hand)   พัฒนามาจากมารูปใบพาย  นิ้วมือจะมีข้อโต เส้นเอ็นขึ้นหลังมือ มักจะเป็นคนเอาจริงเอาจังกับหน้าที่การงาน เป็นนักคิด นักปรัชญา มุ่งสู่ความสำเร็จ หาเหตุผล เป็นนักวิชาการ นักพรต นักบวชก็มี มือแบบนี้จะผนวกเข้ากับนิ้วแบบสี่เหลี่ยมเป็นหลักส่วนเล็บก็อาจมีได้หลายลักษณะ

มือนักปราชญ์ (Philosophic Hand)   พัฒนามาจากมารุปใบพาย

นิ้วมือ
เป็น ได้ทั้งนิ้วกลม  หรือใบพาย  แต่มีข้อ
นิ้วที่โต หรือข้อโป่ง มองดูไม่สวยงาม

เล็บปลายนิ้วมือ
ใบพาย  หรือตัด หรือกลม
ก็มีได้ทั้งนั้น
ซึ่งจะส่งผลกับอาชีพการ
งานหรือลักษณะ ที่แสดง
ออกทางอาชีพหรือความ
สนใจในศาสตร์ใด
เนินในมือ
เนิน ในมืออาจไม่อิ่มเต็ม
เนื้อค่อนข้างแข็งแต่ก็ยืดหยุ่น
มีสปริง
ส่วน ใหญ่มักจะมือไม่หนา
เส้นลายมือ
มีสามเส้นหลัก คือชีวิต
สมองและเส้นจิต
มีเส้นวาสนาเพิ่มเข้า
มาหรือบางมืออาจ มี
เส้นอาทิตย์หรือเส้นอื่น
การแสดงออกทางกาย
เคร่ง ขรึม เก็บตัว ไม่ชอบ
สังคม
อุปนิสัยหรือความคิด
เจ้า ความคิด เจ้าปัญญา
ฉลาดหลักแหลม สุขุม
เชื่อมั่น มีอุดมการณ์สูง
ไม่งมงาย เชื่อในหลักวิทยา-
ศาสตร์ เชื่อในเหตุผล
มีความมุ่งมั่นจริงจัง กับชีวิตและ
หน้าที่การงาน

อาชีพการงานและความสำเร็จ
เป็น นักวิชาการ นักศาสนา
ปักปรัชญา นักวิทยาศาสตร์
หรือแม้กระทั่งนักการ เมือง
นักประพันธ์   หรือสรรพศาสตร์
ด้านต่าง ๆ
จะสำเร็จกับอาชีพ ใด นั้นขึ้นอยู่กับ
อิทธิพลของนิ้ว เช่น นิ้วใบพายก็จะ
เป็นนักประดิษฐ์ วิศวกรรม, รูปกรวยก็จะเป็น
นักประพันธ์  หรือวรรณศิลป์ ..เป็นต้น


2.มือสี่ เหลี่ยม หรือมือทำประโยชน์ (Square-hand / Useful-hand)


3.มือใบพายหรือมือแ่ห่งความจำเป็น(Spatulate Hand)


4.มือนักปราชญ์ (Philosophic  Hand)

มือนักปราชญ์ (Philosophic  Hand)
5.มือศิลป์ (Artistic Hand)


6.มือไอเดีย(Idealistic Hand)


7.มือผสม(Mix Up Hand)