Articles

มือโครงสร้างและองค์ประกอบหลัก

 

 ซื้อตำราหรือสมัครเรียนคลิกอ่านเพิ่มเติม-หนังสือคู่มือเรียนลายมือจากมือจริง

พร้อม DVD ประกอบการเรียนการสอน

โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

**********************************************

 

มือและโครงสร้างของ

มือ คือพื้นฐานแรกที่ต้องเรียนรู้ลายมือ

ภาพที่ 1 โครงสร้างหลักหรือองค์ประกอบของฝ่ามือ

เรียนลายมือบทที่ 3.1 โครงสร้างของมือ

เรียนลายมือบทที่ 3.2 โครงสร้างของมือ


เรียนลายมือบทที่ 3.3 โครงสร้างของมือ


มือและองค์ประกอบหลัก ๆ ที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้มีพื้นฐานในการรับรู้ร่วมกัน เป็นหลักการที่ต้องเริ่มต้นเหมือนเรียนภาษาใด ๆ ตัวอักษรหรือพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ต่าง ๆ ต้องท่องจำและจดจำให้ได้อย่างขึ้นใจ  เมื่อเรียกขานชื่อหรือกล่าวถึงจะได้เข้าใจในสถานะและตำแหน่งที่ถูกต้องตรงกัน กล่าวอีกในหนึ่งนี่ก็เปรียบได้กับตัวละครหลักที่ต้องจดจำชื่อให้ได้ เพราะชื่อเรียกเหล่านี้จะพูดถึงตลอดเหมือนตัวละครในท้องเรื่องที่ดำเนินไปและทั้งหลายทั้งหมดจะมีบทบาทตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มจาก

   1.ข้อมือ คือส่วนล่างสุดของมือที่เชื่อมต่อระหว่างรอยแยกของกระดูกแขนกับกระดูกมือ คนที่ผอมหรือกระดูกโตจะสังเกตได้ไม่ยาก  สำหรับคนที่อ้วน เจ้าเนื้อ หรือกระดูกเล็กต้องใช้มืออีกข้างหนึ่งจับดู หรือหากคว่ำมือลงและกำมือจะเห็นกระดูกข้อมือชัดเจน ซึ่งก็เป็นแนวเดียวกันกับด้านฝ่ามือ ดูตัวอย่างในภาพด้านล่าง(ภาพที่ 2) ซึ่งจะสามารถลากเส้นสมมติจากด้านหลังมือมาด้านฝ่ามือได้ ข้อมือทำให้ทราบที่สิ้นสุดและจุดเริ่มต้นของฝ่ามือ ซึ่งจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการวัดความยาวของนิ้วมือและฝ่ามือ

ภาพที่ 2 แนวสร้อยข้อมือดูจากด้านหลังมือ

2.สร้อยข้อมือ อยู่เหนือตำแหน่งข้อเมือขึ้นมา บางคนก็มีหลายเส้น  บางคนก็มีเส้นเดียว สร้อยข้อมือที่มีคุณภาพดีคือเส้นคมชัดตลอด เส้นสวยงามสดใส ไม่แตกไม่ขาด  ก็สื่อถึงคุณภาพ ความมั่นคงของชีวิต ความสุข ความสำเร็จของเจ้าของมือได้อีกทางหนึ่งด้วย

3.ซ่นมือ(ส้นมือ)หรือฐานมือ คือตำแหน่งล่างสุดของฝ่ามือเมื่อหันด้านฝ่ามือเข้าหาตัวเองทำมุมตั้งฉาก  จะมองเห็นฝ่ามือและนิ้วมือทั้งหมด ซ่นมือนี้เป็นตำแหน่งสิ้นสุดของเส้นชีวิต ในทางกลับกันก็อาจนับเป็นจุดเริ่มก็ได้สำหรับเส้นวาสนาหรือเส้นใด ๆ ที่มีจุดกำเนิดจากฐานมือ เช่นอาจเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของเส้นวาสนา หรืแม้แต่เส้นอาทิตย์ของบางมือก็ได้

4.ริมมือ คือตำแหน่งด้านนอกสุดของฝ่ามือนับจากโคนนิ้วก้อยถึงสร้อยข้อมือตรงตำแหน่งเนินจันทร์ เป็นตำแหน่งที่มีจุดกำเนิดของเส้นใจ(จิตใจ) และเส้นเรื่องคู่(เส้นสมรส) และเนินหลัก 3  เนิน คือเนินจันทร์ เนินอังคารสูง และเนินพุธ นอกจากนั้นยังแบ่งเป็นเนินย่อย อีก 4 เนิน คือเนินพิฆาต เนินรวดเร็ว เนินอ่อนโยน และเนินวิปริต ซึ่งจะได้กล่าวถึง(เนินในมือ)ในลำดับถัดไป

5.ช่องนิ้ว ระหว่างนิ้วมือตั้งแต่นิ้วก้อยถึงนิ้วชี้จะมีช่องนิ้วอยู่ 4 ช่องสำหรับบางมือก็มองเห็นชัด (นิ้วห่าง เป็นรูปตัว U) บางมือก็มองไม่เห็นช่องใด ๆ เพราะนิ้วชิดติดกัน ช่องทั้ง 3 นี้มีชื่อเรียกและมีนัยยะที่จะต้องพูดถึงในลำดับถัดไป (ช่องสิ้นเปลือง  ผิดหวัง เสียหาย)

6.ง่ามมือ คือส่วนของที่ว่างระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้  เป็นตำแหน่งสำคัญที่มีจุดกำเนิดของเส้นหลัก 2 เส้นคือเส้นสมองกับเส้นชีวิต และเนินในมืออีก 2 เนินคือเนินอังคารต่ำและเนินพฤหัส ฯ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในลำดับถัดไป

7.นิ้วมือ  ทั้ง 5 จากหัวแม่มือ  นิ้วชี้  นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย แต่ละนิ้วและข้อนิ้วก็มีความหมายและนัยยะซ่อนอยู่จะได้เรียนรู้ในลำดับถัดไป

8.ฝ่ามือ คือตำแหน่งรวมในฝ่ามือนับจากซ้ายไปขวาก็คือจากง่ามมือถึงริมมือ จากล่างขึ้นบนก็คือจากซ่นมือไปสิ้นสุดแนวช่องนิ้วทั้ง 4 ตรงตำแหน่งเส้นขัดข้อนิ้ว ดังภาพที่ 1 ที่ลากลูกศรแสดงให้เห็น ในฝ่ามือ และนี่คือศูนย์รวมของแผนที่ผืนใหญ่ มือซ้ายและมือขวาก็เปรียบได้กับแผนที่ 1 แผ่นที่พับครึ่งแบ่งไว้และแยกไว้(จะดูแผนที่ก็นำมาต่อกันทั้งสองมือ) ในมือซ้ายและมือขวามีเนินในมือ เส้นหลัก เส้นรอง และเครื่องหมายต่าง ๆ แสดงไว้ เปรียบได้กับพื้นดิน ภูเขา แม่น้ำ ถนนเส้นหลักเส้นรองให้เจ้าของมือได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจก่อนเดินทางไปสู่เป้าหมายใด ๆ ก็ตาม  คนเราทุกวันนี้มุ่งไปข้างหน้าโดยไม่ดูแผนที่ของตัวเอง อาจผิดอาจถูก โชคดีโชคร้ายแตกต่างกันไป  แต่หากใครมีแผนที่และเข้าใจก็ย่อมไปถึงเป้าหมายได้อย่างปลอดภัย ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรไปแบบเปล่าประโยชน์และทันต่อเวลา

ภาพที่ 3 พื้นที่หรือเขนพรมแดนอ้างอิงบนฝ่ามือ

  พื้นที่บนฝ่ามือตามภาพที่ 3 นี้เป็นการตั้งชื่อเรียกเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายหรือบอกตำแหน่งเมื่อการพูดถึงจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดหรือความเชื่อมโยงของเส้นหรือเครื่องหมายต่าง ๆ เปรียบได้กับเส้นแบ่งเขตแดนบนแผนที่ ประกอบด้วย

 1.พื้นที่ตอนบนเส้นใจ คือนับจากเส้นใจขึ้นไปถึงเส้นรัดข้อนิ้วทั้งสี่นับจากเนินใต้นิ้วคือ เนินพฤหัส ฯ(นิ้วชี้) เนินเสาร์ (นิ้วกลาง) เนินอาทิตย์ (นิ้วนาง) เนินพุธ (นิ้วก้อย)

2.พื้นที่ตอนบนเส้นสมอง คือพื้นที่ตอนบนเส้นสมองไปถึงใต้เส้นใจ  มีข้อสังเกตว่าบางคนเส้นใจสั้นเพียงเนินเสาร์ก็ให้ลากเส้นสมมุติไปถึงเนินพฤหัส ฯ  ส่วนบางคนเส้นใจยาวเข้าถึงเนินพฤหัส ฯ การแบ่งพื้นที่สองส่วนนี้ก็ไม่มีปัญหาให้ยุ่งยาก

3.พื้นที่ภายใน (จากฝ่ามือใต้เส้นสมองถึงริมมือ) หากกลับไปดูภาพที่ 1 จะเริ่มเข้าใจว่าริมมือคือจากตำแหน่งใด เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ใด

4.พื้นที่ภายนอก (จากฝ่ามือใต้เส้นสมองไปถึงง่ามมือและบริเวณเนินศุกร์)แบ่งกันระหว่างพื้นที่ภายในกับภายนอกด้วยเส้นชีวิต

  ทีนี้การพูดถึงพื้นที่หรือการอ้างอิงก็จะกระชับขึ้นในการขานตำแหน่ง  กรณีตัวอย่างเช่น การพูดถึงเส้นวาสนาที่บอกว่าเส้นวาสนาเกิดจากที่ใดก็ได้แต่ทิศทางอยู่ที่เนินเสาร์ (ใต้นิ้วกลาง) เส้นวาสนาอาจเกิดจากพื้นที่ภายใน, พื้นที่ตอนบนเส้นสมอง หรือแม้แต่พื้นที่ตอนบนเส้นใจ การสิ้นสุดของเส้นวาสนาไม่แน่ว่าจะต้องไปถึงใต้เนินเสาร์ บ้างก็สิ้นสุดลงเพียงพื้นที่ตอนบนเส้นสมอง  บ้างก็เกิดขึ้นเพียงสั้น ๆ และหยุดลงเพียงพื้นที่ภายใน   จะเห็นได้ว่าการกำหนดพื้นที่ทำให้ง่ายต่อการอธิบายและง่ายต่อการทำความเข้าใจของผู้เรียนลายมือได้อีกทางหนึ่ง

ภาพที่ 4 การวัดความยาวของฝ่ามือกับนิ้วมือ

 

ภาพที่ 4-A เหตุผลในการวัดความยาวของฝ่ามือกับนิ้วมือดูจากภายใน

การวัดความยาวของฝ่ามือกับนิ้วมือ  จุดประสงค์เพื่อทราบความยาวระหว่างนิ้วมือกับฝ่ามือ นิ้วมือสื่อไปถึงความคิด กระบวนการทางความคิดและการตัดสินใจ  ส่วนฝ่ามือสื่อถึงการลงมือทำ การปฏิบัติ 

    เป็นความเข้าใจโดยพื้น ๆ(แต่ไม่ถูกต้อง)  ส่วนใหญ่คนเราจะมองแต่ด้านฝ่ามือเป็นหลักในการดูลายมือ รวมถึงการวัดความยาวของนิ้วมือกับฝ่ามือ  หากมองด้านฝ่ามือแล้วคงหายากมากที่จะมีใครมีนิ้วมือยาวกว่าฝ่ามือ (ดูภาพที่ 4 รูปที่ 1-2 ตำแหน่ง d ถึง e คือความยาวของนิ้วมือ  จากตำแหน่ง e ถึง f คือความยาวของฝ่ามือ) ที่ถูกต้องคือต้องวัดจากด้านหลังมือ ตามภาพที่ 4 รูปที่ 1-1 ตำแหน่ง a ถึง b คือความยาวของนิ้ว ลองกำมือหรือห่อมือเข้าสักเล็กน้อยจะเห็นตำแหน่งกระดูกมือกับนิ้วมือที่แบ่งได้อย่างชัดเจน จากตำแหน่ง b ถึง c คือความยาวของฝ่ามือ ตรงตำแหน่ง c บางคนสังเกตได้ง่ายจะมีรอยเส้นพับเห็นได้ชัดเจน ซึ่งจะเป็นแนวเดียวกันกับกระดูกที่เชื่อมต่อกันระหว่างกระดูกฝ่ามือกับกระดูกแขน ภาพประกอบเพิ่มเติม 4-A คือเหตุผลประกอบที่แสดงให้เห็นถึงการวัดความยาวของมือกับฝ่ามือโดยใช้กระดูกนิ้วมือกับกระดูกฝ่ามือเป็นเกณฑ์หลักซึ่งเป็นการวัดจากภายในเลยทีเดียว(วัดจากความยาวของกระดูกนิ้วมือกับฝ่ามือ)

ส่วนภาพ 4 รูปที่ 1-2 เป็นด้านฝ่ามือจะใช้วัดรูปมือว่าเป็นมือสั้นหรือมือยาว เป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าหรือผืนผ้า หรือเป็นรูปแบบอื่น จะไม่นำเรื่องกระดูกนิ้วกับกระดูกมือมาเกี่ยวข้องแล้ว แต่จะดูพื้นที่ในมือทั้งหมดเป็นหลัก  พูดอีกนัยหนึ่งก็คือวัดขนาดกว้าง ยาว ของฝ่ามือ e ถึง f  เป็นการวัดความยาว ของมือ ส่วน g ถึง h เป็นการวัดด้านกว้างของฝ่ามือ  มือสี่เหลี่ยมผืนผ้า กับสี่เหลี่ยมจัตุรัส ผลตอบรับก็แตกต่างกันทั้งรูปธรรมและนามธรรม

ภาพที่ 5  ข้อนิ้วมือ

ข้อนิ้วในมือแต่ละนิ้ว ก็มีความหมายและความสัมพันธ์กับเจ้าของมือ  เราจะสังเกตเห็นคนที่โคนนิ้วมืออิ่มจนแนบชิดติดกันมองไม่เห็นช่องว่างใด ๆ(ช่องนิ้วมือ)  กับคนที่มองเห็นช่องโคนนิ้วห่างกันเมื่อยกฝ่ามือขึ้นมองแนวตั้ง คนทั้งสองจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่อุดมและการใช้จ่ายที่แตกต่างกันมาก เมื่อข้อนิ้วข้อล่างสุดคอผลที่ได้รับ(ผลลัพธ์) หรือการตอบแทนที่เป็นวัตถุหรือสิ่งที่เป็นรูปธรรม คนที่มีนิ้วข้อล่างสุดอิ่มเต็มกว่าก็ย่อมได้ผลหรือการตอบสนองทางวัตถุที่มากกว่า  ปกตินิ้วคนเราจะมีเส้นแบ่งข้อนิ้วออกเป็น 3 ข้อ ข้อบนสุดสื่อถึงอุดมคติหรือความคิด ข้อกลางคือสติหรือการกระทำ ส่วนข้อล่างสุดคือวัตถุหรือผลที่ได้รับหรือผลสำเร็จตอบแทนที่เป็นรูปธรรม นิ้วชี้ก็ว่าด้วยคุณสมบัติของนิ้วพฤหัส(เนินพฤหัส) นิ้วกลางก็ว่าด้วยนิ้วเสาร์(เนินเสาร์) นิ้วนาง นิ้วก้อย ก็ได้รับอิทธิพลจากเนินอาทิตย์ และเนินพุธตามลำดับ  อ่านเพิ่มเติมเรื่องเนินที่อยู่โคนนิ้วทั้ง 4 คลิกอ่านเนินในมือ

 

ภาพที่ 6 การวัดมาตรฐานเนินในมือ

เนินในมือที่อยู่ตำแหน่งใต้นิ้วทั้ง 4 มีความสำคัญกับเข้าของมือมาก  ความได้มาตรฐานจะเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จได้อีกทางหนึ่ง  คนเราในมือแม้จะมีเส้นใด ๆ สมบูรณ์แต่เนินไม่ได้มาตรฐานก็เหมือนคนที่มีเครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วน  แต่ไปทำอะไรไม่ถูกที่ถูกทาง หรือปลูกพืชลงในดินที่ไม่อุดมหรือไม่เหมาะกับพืชพันธุ์  ผลตอบแทนก็ย่อมไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น

ภาพที่ 6 รูปที่ 2-1 เป็นมือที่เรียกว่าลายมือขาด  ภาพที่ 2-2 ลายมือปกติทั่วไป มี 3 เส้นหลักในมือ  มาตรฐานความสูงของเนินก็ย่อมแตกต่างกัน  เนินใต้นิ้วทั้งสี่ที่เป็นมาตรฐานในมือปกติคือ 20,25,30,20 มิลลิเมตร (ม.ม.) โดยวัดจากเส้นรัดข้อข้อล่างสุดของแต่ละนิ้วลงมือถึงตำแหน่งเส้นหลักในมือคือเส้นใจ และเส้นพฤหัส (ดูภาพประกอบ ภาพที่ 6 รูปที่ 2-2)  ความได้มาตรฐานจะมีผลตอบรับกับความหมายของเนินและเส้นต่าง ๆ ในมือ  กรณีตัวอย่าง คนที่มีเนินจันทร์สมบูรณ์หมายถึงเป็นผู้ที่มีความคิดหรือจินตนาการที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์  ถ้าเนินในมือทั้ง 4 ได้มาตรฐาน ความคิดความฝันนั้นก็จะเป็นผลสำเร็จได้ แต่ถ้าเนินทั้ง 4 ไม่ได้มาตรฐานก็เป็นเพียงคิดฝันที่ไม่เป็นจริงได้ อนึ่งจะต้องนำความหนาของมือ ความนุ่มแข็งของมือ เข้ามาประกอบด้วย คนที่มีมือหนาที่เหมาะสมดี  จะเป็นพลังขับให้เกิดความสมบูรณ์ตามมาตรฐานของเนินได้มากว่าคนที่มือบาง   คนที่มีมือแข็งยืดหยุ่นดี  จะเข้าสู่ความสำเร็จได้มากว่า  ส่วนคนที่ลายมือขาดตามภาพที่ 6 รูปที่ 2-1  ก็ให้เพิ่มตัวเลขไปอีก เนินละ 5 ม.ม.คือ 25,30,35,25 ม.ม. เริ่มจากเนิน พฤหัส,เสาร์,อาทิตย์,จันทร์  ตามลำดับ (เฉพาะเนินพฤหัส ในลายมือขาด อาจหากต่ำกว่า 25 ม.ม. แต่ก็ไม่น้อยกว่า 20 ม.ม. ก็ยังคงถือว่าได้มาตรฐาน)

ภาพที่ 7 การแบ่งเนินในมืออย่างละเอียด

เนินในมือ หลายท่านที่เคยอ่านเคยศึกษาเรื่องลายมือมาบ้างแล้วก็ได้ผ่านตาและทราบ แล้วในตำราลายมือทั่วไป ส่วนใหญ่ก็เห็นจะมีเพียง 9 เนิน-10 เนิน  ประกอบด้วย 1. เนินจันทร์  2. เนินอังคารสูง 3.เนินพุธ 4.เนินอาทิตย์ 5.เนินเสาร์ 6. เนินพฤหัสบดี 7.เนินอังคารต่ำ 8. เนินศุกร์  9.เนินกลางมือ-พื้นที่ราบอังคาร 10.เนินหลักทรัพย์ (ดูภาพประกอบ ภาพที่ 7-A ) คลิกอ่านความหมายของเนินต่างๆ เพิ่มเติมเป็นการปูพื้นทำความเข้าใจ  (คลิกอ่าน 9 เนินในฝ่ามือ)

เมื่อเข้าใจได้ความรู้รวมถึงจำได้ทั้ง 9-10 เนินที่เป็นพื้นฐานเรื่องเนินในมือแล้ว   ถ้าท่านอยากจะเป็นหมอดูลายมือหรือเรียนรู้ลายมือให้แตกฉานอ่านลายมือได้และถูกต้องแม่นยำเป็นพิเศษละก็  ต้องแบ่งเนินในมืออกเป็น 19 เนินดังรายละเอียดตามภาพที่ 7 (มีตัวเลขแสดงไว้เพียง 14 เนิน มีบางเนินที่แบ่งเป็นเลขย่อยไว้ รวมแล้ว 19 เนิน)

ภาพที่ 7-A การแบ่งเนินในมือทั่วไป

มาเริ่มทำความรู้จักความหมายของเนิน ทั้ง 19 เนินนี้ เพิ่มขึ้นจากที่เคยได้รับรู้มาบ้างแล้ว  ความรู้ที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ จะทำให้ท่านพยากรณ์แบบเจาะลึกหรือแยกแยะลงไปได้อย่างมีันัยยะสำคัญ เมื่อท่านอ่านลายมือใครก็ตามที่เส้นลายมือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเนินใด ๆ ท่านจะเห็นความจริงว่าเป็นอย่างนั้น   ต่อไปนี้ผมจะนำเนินทั้ง 14 เนินมาอธิบายพอสังเขป แต่ท่านก็สามาถนำไปใช้ได้จริง มาเริ่มกันเลยนะครับ (ใช้ ภาพที่ 7 ดูประกอบ)  เนินในมือของแต่ละคนจะให้คุณมากน้อยหรือได้รับพลังจากเนินในมือตามคุณลักษณะของแต่ละเนินนั้นก็ให้นำหลักการนี้ไปประกอบเสมอ

      -เนินในมือที่จะให้คุณหรือพลังในด้านดี สนับสนุนให้เจ้าของมือได้รับความสุขความสำเร็จได้มากก็คือเนินที่มีความอุดม พื้นที่เนินในมือโดยรวมอิ่มเต็มและนูนขึ้นพอประมาณ ไม่นูนเด่นเกินไป ไม่นูนเด่นเฉพาะบางเนิน ไม่มีตำแหน่งเนินที่ยุบหรือบุ่มลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่กลางฝ่ามือ   เนื้อในมือหรือผิวในฝ่ามือมีลักษณะนุ่ม(ไม่เป็นไตแน่นหรือแข็งกระด้าง)  มีสปริงยืดหยุ่นดีเมื่อกดนิ้วลงไป  หากนอกเหนือไปจากนี้ก็มีลักษณะที่ด้อยหรือไม่ส่งผลในด้านบวกเท่าที่ควรหรืออาจถึงขั้นเสียหายได้ เป้นต้นว่า เนินที่มีลักษณะนูนเด่นมากเกินไป หรือนูนเด่นขึ้นเป็นบางเนินก็หมายถึงความโลภหรือความต้องการที่มากเกินพอดี  การได้มาไม่ว่าจะด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็มักไม่ถูกต้องปกตินักหรืออาจได้มาไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ  ส่วนเนินที่มีลักษณะแฟบแบนก็มักจะได้รับผลตอบแทนหรือการตอบสนองที่ไม่คุ้มค่้าหรือไม่เป็นไปตามที่ตั้งหวังไว้  ไม่มีอะไรง่าย ๆ คล้ายกับพื้นดินที่แห้งแล้งการประกอบการในด้านเกษตรกรรมมักเสียหายหรือได้ผลไม่คุ้ม ส่วนกรณีเนินในมือที่ยุบหรือบุ๋มลงอันนี้นอกจากจะไม่ได้หรือไม่เป็นผลในด้านดีแล้วแล้วยังเสียหายหรือส่งผลในด้านลบให้กับเจ้าของมือด้วย   

คลิกอ่านเพิ่มเติม เนินในมือ

 


การเรียนรู้ลายมือ เรียงตามลำดับ

อ่านทบทวนพื้นฐาน-ขั้นตอนการเรียนลายมือตามลำดับ คลิกเข้าไปอ่านแต่ละหัวข้อ

1.ลักษณะนิ้วมือ-สาระและความหมายสื่อถึงกระบวนการทางความคิด การคิด การตัดสินใจ

2.ลักษณะมือ-สาระและความหมายสือถึงบุคคลิคลักษณะ จริต อุดมคติของมือแต่ละประเภท

3.ส่วนประกอบของมือ-สาระและความหมายสื่อถึงตำแหน่งที่เรียก เส้นแบ่งเขตพรมแดน

4.เนินในมือ-ลักษณะ สาระและความหมายที่เปรียบได้กับผืนดินแผ่นน้ำในแผนที่


หลังจากได้พื้นฐานเรื่อง รูปลักษณ์นิ้วมือ ลักษณะมือ และเนินในมือครบถ้วนแล้ว  ก็เข้าสู่เรื่องสำค้ญหลัก ในลำดับต่อไปนี้คือ

คลิกอ่าน  ลายมือเส้นหลักที่ต้องเรียนรู้

การวิเคราะห์ลายมือขั้นสูง

การวิเคราะห์ลายมือขั้นสูง

    คงไม่ต้องเติมคำว่า "สุด" เข้าไปในข้อความ "การวิเคราะห์ลายมือขั้นสูง"  เพราะคงไม่มีคำว่าสุด หรือสิ้นสุดในกระบวนการเรียนรู้ใด ๆ   อยากจะชี้ให้เห็นว่าในการพยากรณ์ลายมือนั้น เป็นวิชาการหรือเป็นศาสตร์ที่มีเหตุมีผลประกอบเสมอ หรือสามารถพูดได้ว่าเป็นตรรกะ  ใด ๆ ก็ตามหากไม่มีหลักเหตุผลและตรรกะเข้าไปประกอบแล้วก็คงเป็นศาสตร์เฉพาะกลุ่ม หรือเป็นเพียงความเชื่อ  ซึ่งไม่อาจนำไปอ้างอิงหรือพิสูจน์ได้  ลักษณะนิ้ว ลักษณะมือ และเส้นลายมือเป็นศาสตร์ที่มีตรรกะและมีความเป็นเหตุเป็นผล  ผมเห็นว่าเป็นอย่างนั้นและพิสูจน์ได้จริง  แต่ก็มีลำดับในแต่ละเรื่องเพื่อพิสูจน์  บางคนจะไปเหมารวมเอาทุกคำพูดทุกคำพยากรณ์ไปพิสูจน์ก็คงจะใช้ไม่ได้ทั้งหมด ซึ่งบางคำพูดอาจมีความหมายมากว่าที่แต่ละคนเข้าใจว่ามากหรือน้อย เช่นคำว่ารวย ถ้าผมบอกว่ามือนี้รวย ความรวยของแต่ละคนก็มีตัวเลขในใจที่แตกต่างกันมาก   หากจะเปรียบกับการพยากรณ์ในทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการพยากรณ์อากาศ  เมื่อรวบรวมองค์ประกอบและที่มาของเหตุปัจจัยประกอบตามหลักการทั้งหมดครบถ้วน แล้วก็พยากรณ์ออกไปได้ว่าฝนจะตกตรงพื้นที่ใด แต่ ก็ไม่อาจพยากรณ์ได้ถึงขนาดว่าฝนจะตกบริเวณที่ว่านั้นเป็นเวลานานเท่าใด (พยากรณ์ได้เพียงว่าประมาณ  2-3 วัน แต่ไม่สามารถบอกว่าเป็นเวลากี่ ชั่วโมง กี่นาที) และเป็นปริมาณน้ำฝนที่จะตกเป็นจำนวนเท่าใด (ประมาณได้เพียงแต่ว่ามาก ปานกลาง น้อย จะยังบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเป็นน้ำฝนปริมาณ....มิลลิเมตร  แต่จะวัดได้หลังจากฝนตกไปแล้ว)  เช่นเดียวกันกับการพยากรณ์ในมือและลายมือทั้งหมด  สามารถบอกได้ว่าใครก็ตามจะรวยหรือจน  จะโชคดีมีความสำเร็จหรือมีชีวิตที่ยากลำบาก  แต่ก็มิอาจคำนวณได้ถึงปริมาณหรือจำนวนของสินทรัพย์หรือความร่ำรวยของเจ้าของ มือนั้น  ในทางตรงกันข้ามก็บอกได้เพียงว่าเจ้าของมือแบบนี้เป็นไปได้ยากที่จะร่ำรวย หรือมีทรัพย์สินได้  แต่ก็ไม่อาจบอกได้ว่าเขาจะมีหนี้สินหรือมีความยากลำบากเป็นปริมาณเท่าใด   อย่าง ไรก็ตามหากยึดหลักความรวยตามหลักพุทธ คือสุขของผู้ครองเรือนก็พอจะบอกได้ว่าคนที่รวย(และมีความสุข) คืออะไร  คนที่รวยและมีความสุขจะต้องมี 4 อย่าง คือสุขจากการมีทรัพย์ ,สุขจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์ , สุขจากการไม่มีหนี้ ,สุขจากมีหน้าที่การงานสุจริต ถ้ามีทั้ง 4 ข้อนี้ได้ก็ถือว่ารวยและมีความสุขด้วยครับ จะขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้  โดยเฉพาะข้อ 4 เพราะเป็นฐานของความร่ำรวยอย่างมั่นคงและยั่งยืน

      

     การวิเคราะห์ลายมือขั้นสูงที่ผมพูดถึงนี้คือการวิเคราะห์ที่ลงลึกถึงความ เกี่ยวข้องถึงความเป็นไปทั้งหมดของเรื่องราวที่แสดงเป็นแผนที่บันทึกไว้ใน มือ  บางเรื่องเิกิดมาแล้วตั้งแต่กำเนิดตามตัวตามภูมิเดิม   แต่บางเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นใหม่หรือเกิดจากการกระทำในปัจจุับัน  นำมาวิเคราะห์รวมกับปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน้าที่การงานที่ทำอยู่  อันนี้เราจะสามารถชี้ลงไปได้ว่าปีนี้ ช่วงเวลาที่ดีคือช่วงไหน  เหมาะแก่การเิริ่มต้นหรือทำอะไรก็ตาม  หรือช่วงปีใดมีความเจริญก้าวหน้าดี ช่วงเวลาใดควรจะชะลอหรือไม่ควรลงทุนมาก ช่วงใดมีเคราะห์กรรมหรือมีอุบัติเหตุที่ต้องระวัง  และชี้ชัดลงไปให้ได้ว่าเป็นช่วงเวลาเดือนใด หรือวันที่ใด  จึงจะสมสถานะกับคำว่าการวิเคราะห์ลายมือชั้นสูง

     ในการวิเคราะห์ลายมือขั้นสูง แต่เรื่องจริงกลับเริ่มจากฐานหรือเริ่มต้นทั้งหมดไปถึงขึ้นตอนสุดท้าย  จะข้ามเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปไม่ได้ แล้วเจาะลึกเข้าไปในเรื่องเล็ก ๆ ที่เป็นรายละเอียด  นำทุก ๆ เรื่องมาประมวลประกอบแล้วนจึงวิเคราะห์ออกมาเป็นคำพยากรณ์  เริ่มจากจากลักษณะมือ ลักษณะนิ้ว ลักษณะเล็บ  ขนาดความยาวของมือของนิ้วมือ ลักษณะผิว ลักษณะเนินของมือ ความแข็งความนุ่มของมือ  เส้นหลัก เส้นรอง เส้นอิทธพล  เครื่องหมาย การนับอายุในเส้นลายมือ การนับอายุบนเนินในมือ  แล้วก็ถึงบทสรุปภาพรวม  จากนั้นก็จึงไปแยกให้เห็นความเคลื่อนไหวเป็นรายเดือน รายปี (เรื่องวันเดือนปีเิกิดจึงสำคัญและนำมาประกอบการพยากรณ์ลายมือด้วย) ซึ่งทั้งหลายที้งหมดเหล่านี้ครั้นจะเขียนเป็นคำอธิบายดูว่าจะยืดยาว  ผมกำลังทำเป็นคลิปวีดีโอแบบย่อพอเข้าใจสำหรับผู้ที่ต้องการรู้พอเป็นแนวทาง  และก็มีรายละเอียดมากขึ้นในกรณีผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในหลักสูตรเรียนลายมือ อย่างมืออาชีพ โปรดติดตามในโอกาสเร็ว ๆ นี้ครับ


มาลองดูตัวอย่างการวิเคราะห์ลายมือขั้นสูง ที่ผมเคยเขียนไว้ พอสังเขปนะครับ
 
เขียนไว้ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ.2554  ช่วงนั้นมีการเลือกตั้งใหญ่
 
 
ดูลายมือรู้ผลแพ้-ชนะในการเลือกตั้ง
หรือการแข่งขัน การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
 
ลายมือบอกได้ใครคือผู้ชนะเลือกตั้ง
     
         ช่วงนี้กระแสเลือกตั้งกำลังแรง   (บท ความนี้เขียนวันที่ 1 มิ.ย.54) การต่อสู้ระหว่างสองพรรคใหญ่ การต่อสู้ระหว่างปาตี้ลีสต์เบอร์ 1 เพื่อเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลและเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยคือตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี  ไม่ว่าใครก็ตามได้เป็นนายกรัฐมนตรีระหว่าง เบอร์ 1 กับเบอร์ 10 สถิติใหม่ก็จะเกิดขึ้น ถ้าเป็นเบอร์ 1 ก็จะได้นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยแต่ถ้าได้เบอร์ 10 ก็จะมีนายกที่มีอายุน้อยที่สุดสมัยที่สองของพรรคเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย 
 
 
ใครนะจะเป็นเจ้าของสถิติใหม่ นายกหญิงคนแรกของคุณยิ่งลักษณ์ หรือนายกสมัยที่สองของคุณอภิสิทธิ์
 
 

   ประวัติ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (เกิด 3 สิงหาคม พ.ศ. 2507 — ) นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 และคนปัจจุบันของประเทศไทย และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2535 ภายหลังการก่อรัฐประหารของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ขณะมีอายุได้เพียง 27 ปี เขาถูกจัดอันดับเป็นนักการเมืองแถวหน้าของพรรคอย่างรวดเร็ว แต่แพ้การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในปี พ.ศ. 2544 อภิสิทธิ์ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2548

         คลิก อ่านเพิ่มเติม

 

 

    ประวัติ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (เกิด 21 มิถุนายน พ.ศ. 2510, ชื่อเล่น: ปู) สมาชิกพรรคเพื่อไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอสซี แอสเซท จำกัด โดยการรับช่วงต่อสืบทอดกิจการของครอบครัว หลังจากสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวก้าวเข้าสู่สนามการเมือง เป็นน้องสาวคนสุดท้องของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

     คลิกอ่านเพิ่มเติม

 

แล้วลายมือสามารถบอกได้ไหมว่าใครคือผู้ที่จะชนะการเลือกตั้ง
 
     ลายมือบอกได้ว่าใครคือผู้ที่จะชนะการเลือกตั้ง แล้วเริ่มต้นดูตรงไหน แล้วเส้นอะไรหรือตำแหน่งไหนบอกได้ว่าใครคือผู้ชนะการเลือกตั้ง
 
วันเกิดคุณยิ่งลักษณ์
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2510

ตรงกับวันพุธ

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7  ปีมะแม จ.ศ.1329

 

วันเกิดคุณอภิสิทธิ์
 
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2507

ตรงกับวันจันทร์

แรม 10 ค่ำ เดือน 8-8 ปีมะโรง จ.ศ.1326


ลายมือบอกได้ใครคือผู้ชนะเลือกตั้ง
วันเลือกตััั้งที่จะมีขึ้นคือ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554

ตรงกับวันอาทิตย์

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ จ.ศ.1373


เราจะมาเริ่มเรียนรู้เบื้องต้นก่อนว่า  การดูลายมือว่าใครจะชนะเลือกตั้งนั้น เริ่มจากดูอะไรก่อน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์  ว่าใครคือผู้ที่มีโอกาสขึ้นไปยืนบนแท่นรับรางวัลชนะเลิศ

รูปภาพประกอบที่ 1

เนินในมือ 9-10 เนิน,ดูลายมือต้องดูเนินในมือ

9 เนินในมือบอกอะไรได้บ้าง สำคัญอย่างไร ?

    อันดับแรกต้องดูเนินในมือก่อน ความจริงเนินในมือสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเส้นในมือ หรือ อาจสำคัญมากกว่าด้วยซ้ำ  เพราะเนินในมือคือรากฐานของทุก ๆ เรื่อง เป็นพื้นที่หรือเป็นแหล่งที่ระบุสถานะภาพของ ชีวิตที่จะดำเนินไป และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือบอกได้ถึงสถานะชีวิตในช่วงเวลาแยกย่อยเป็น รายเดือนได้  ซึ่งนี้คือจุดสำคัญที่จะนำไปสู่การพยากรณ์ว่าใครจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ใน ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่นการสอบแข่งขัน หรือการลงแข่งขันในการเลือกตั้งต่าง ๆ

รูปภาพประกอบที่ 2

ความหมายของแต่ละเนินและทิศทางการเคลื่อนไหวไปสู่เป้าหมายสูงสุด

  1. เนินจันทร์ =จินตนาการ=วิสันทัศน์ บอกถึงพลังของความคิดความฝัน ความหวัง จินตนาการ ความคิดสร้างสรร ของเจ้าของมือนั้น

  2.เนินอังคารสูง=แผนงาน=การวางแผน บอก ถึงพลังของการสร้างฝันหรือการสานฝันตามเนินจันทร์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นโดย การจัดทำแผน การตระเตรียม การออกแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปสู่การปฏิบัติ

  3.เนินพุธ=ปฏิบัติการ=บริหารจัดการบอก ถึงการผสมผสานระหว่าง(วิสัยทัศน์+แผน) ความฝันกับความพยามที่เกิดขึ้นแล้วตามเนินจันทร์ และเนินอังคาร นำมาลงมือปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์กลยุทธ ผสมผสานเข้ากับความเป็นปัจจุบัน และการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

  4.เนินอาทิตย์=เครื่องมือและทุน คือปัจจัยเสริมหรือตัวช่วยที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์หรือผลสำเร็จ (ดูภาพประกอบที่ 2 เิริ่มจากเนินจันทร์ ถึงเนินอาทิตย์) จากการคิดฝัน(วิสัยทัศน์) จากแผนงาน จากการลงมือปฏิบัติหรือบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการผสมผสาน ระหว่างเนินจันทร์ อังคาร และพุธ  อย่างไรก็ตามคนเราจะทำอะไรสำเร็จได้มากกว่าต้องมีอาทิตย์ที่เด่น เปรียบก็เหมือนมีตัวช่วยเช่นการได้รับความช่วยเหลือหรือให้เครดิตด้านเงิน ทุน  ประกอบกับความรู้ความสามารถของตัวเอง

  5.เนินเสาร์=ผลประกอบการ=ผลที่ได้รับ บอก ถึงความมั่นคง การมีหลักฐาน หน้าที่การงาน รวมถึงความคิดความเชื่อต่าง ๆ ของเจ้าของมือ  ตำแหน่งของเนินเสาร์นี้เป็นจุดศูนย์รวมของความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ  เป็นเสมือนคลัง หรือโกดังเก็บทรัพย์สมบัติทั้งที่จับต้องมองเห็นได้เช่นอสังหาริมทรัพย์และ ทั้งที่เป็นนามธรรม ไม่ว่าจะเป็นความสุข ความทุกข์ก็จะเห็นได้จากเนินดังกล่าวนี้

    หาก สังเกตให้ดีจะเห็นว่าเนินจากเนินหมายเลข 1 - 4 (1 จันทร์=ฝันหรือจินตนาการ-2 อังคารสูง=คิดอ่านวางแผน- 3 พุธ= ปฏิบัติการ- 4 อาทิตย์=ความรู้หรือเครื่องมือ) ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะทำให้ได้ผลสำเร็จไหลรวมเข้าเนินเสาร์ในเนินหมายเลข 5  จะดูเหมือนว่าจะเป็นองค์ประกอบที่จะได้มาจากภายนอก จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้หรือเพิ่มเติมเข้ามาในตัวของบุคคลนั้น ๆ   

   ส่วนเนินหมายเลข 6 ถึง 9 (6 ศุกร์=ครอบครัว- 7 อังคารต่ำ=ความมะนะบากบั่น-8 พฤหัสฯ=ภูมิปัญญา ความมุ่งหวัง ) ซึ่งจะทำให้เกิดผลสำเร็จหรือไหลรวมเข้าเนินเสาร์เนินหมายเลข  5 เช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่าเนินในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของส่วนตัวหรือติดตัวมาตามภูมิ กำเนิดเช่นเนิน ศุกร์คือครอบครัวหรือพันธุกรรม ซึ่งส่งผลถึงพฤติกรรมส่วนตัวเนินอังคารต่ำก็เกี่ยวกับความเป็นตัวตนเป็น หลัก รวมถึงเนินพฤหัสก็เช่นกัน  ลองมองภาพประกอบที่ 2    ดูแนวลูกศรที่ไหลทั้งสองฝั่งของมือและไหลรวมเข้าเนินเสาร์ แล้วอ่านความหมายของแต่ละเนินประกอบอีกครั้งจะได้เข้าใจมากขึ้น

   6. เนินพฤหัส=คุณสมบัติเฉพาะตัว บอก ถึงความมั่นคงทางคุณธรรม ความยุติธรรม และการนำ การปกครอง คุณสมบัติเปรียบได้อีกออย่างคือสมรรถนะหรือความพร้อมหลาย ๆ ด้าน คนเราจะประสบผลสำเร็จได้ต้องมีความพร้อมด้วยองค์ประกอบที่ดีด้วยกาย  วาจา ใจ  ในหนึ่งอาชีพใด ๆ เจ้าของหรือผู้บริหารจัดการต้องมีองค์ประกอบพร้อม ทั้งหมดนี้ส่งผลถึงผลสำเร็จในเนินเสาร์

   7.เนินอังคารอังคารต่ำ=อัตตา=อารมณ์ บอกถึงความเป็นตัวตนที่แสดงออกเช่นความกระตือรือล้น ความต้องการที่จะเอาชนะ หรือการต่อสู้ฝันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย อารมณ์ด้านดีด้านร้ายก็ส่งผลถึงความสำเร็จในชีวิตในเนินเสาร์

   8.เนินศุกร์=ความรัก=ความสงบ บอก ถึงความรัก ความสุขกับการปฏิสัมพันธ์ทางเพศ การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติหรือสัณชาตญาณและการควบคุมอารมณ์ ส่งถึงสำเร็จในเนินเสาร์

   9.ราบอังคาร=วงเวียน=ทางแยกทางร่วม เป็น ศูนย์กลางของเนินทั้งหมด เป็นพื้นที่ที่เสมือนเป็นวงเวียนที่มีทางแยกทางร่วม เป็นจุดรวมรับความทุกข์ ความสุข หากเนินนี้ดีไม่เป็นร่องลึก เจ้าของมือก็มีความสุข ความสำเร็จตลอดชีวิต

และส่วนเนินหมายเลข 10 บาง อาจารย์ท่านเรียกว่าเนินเนปจูน(ท่านอาจารย์ สมบัติ  รูปประดิษฐ์) บางอาจารย์ท่านก็ยังไม่ถือว่าเป็นเนิน บางอาจารย์ก็แบ่งตรงนี้ออกเป็น 2 เนินคือทางพื้นที่ติดกับเนินจันทร์เรียกเนินเนปจูน  พื้นที่ส่วนที่ติดกับเนินศุกร์ เรียกเนินพลูโต (ท่านอาจารย์ พ.อ.ปรีชา  แดงบุบผา) และเนินในส่วนนี้มีความสำคัญแสดงถึงหลักฐานบ้านเรือนหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ เจ้าของมือจะได้รับหรือครอบครองเป็นเจ้าของ

  อย่างไรถึงจะเรียกว่าเนินสมบูรณ์หรือมีคุณภาพ เนินที่ดีจะต้องอิ่มเต็มนูนขึ้นพองาม(ไม่นูนมากเกินไป)  สีสดใส ไม่มีเครื่องหมายร้าย หรือเส้นอุปสรรคตัดขวาง ก็จะได้รับความสำเร็จตามอิทธิพลของเนินนั้น ๆ

-เนินในมือเนินใดสูงเด่นพอดีอิทธิพลของเนินในด้านดีหรือด้านให้คุณก็จะแสดง ผลปรากฏกับเจ้าของ  แต่ในทางตรงกันข้ามหากเนินในมือเนินใดสูงเด่นมากเกินไปอิทธิพลด้านลบของเนิน นั้น ๆ จะแสดงผลกับเจ้าของมือ  แต่หากเนินแฟบแบนก็จะไม่ได้รับผลหรือให้คุณในด้านบวกหรือให้ผลน้อยมาก
 

   
ณ บัดนี้กระผมก็จะวิเคราะห์ลายมือว่าใครคือผู้ที่มีโอกาสชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ 
ระหว่างว่าที่นายกรอบสอง กับว่าที่ นายกหญิงคนแรก   โปรดดูรูปภาพที่ 1-2 และรูปภาพที่  3-4 ( ด้านบน)ประกอบและอ่านความหมายของเนินในมือประกอบด้วย เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น
 
   อนึ่ง ต้องขอเรียนไว้ ณ ที่นี้ว่าเป็นความเห็นส่วนตัว ว่าตามหลักการศาสตร์พยากรณ์ลายมือ  และมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักชอบหรือไม่รักไม่ชอบ  วิเคราะห์ด้วยใจที่ปราศจาอคติใด ๆ  
 
ลายมือบอกได้ใครคือผู้ชนะเลือกตั้ง
พื้นที่ เนินบนฝ่ามือคนเรานั้นแบ่งได้เป็นทั้งหมด 12 เดือน แต่ละเดือนก็จะตกตรงเนินบ้าง คาบเกี่ยวระหว่างเนินบ้าง และการนับเดือนในมือนั้น ท่าน อ.พันเอกปรีชา  แดงบุบผา ได้แบ่งเนินไว้เพื่อนับเดือนพยากรณ์ไว้ดังรูปภาพด้านล่าง 
รูปภาพประกอบที่ 3
การนับเดือนจากเนินในมือกรณีเกิดเดือน ๑ (เดือนอ้าย) ก็เริ่มนับหนึ่งที่เนินจันทร์
ลายมือบอกได้ใครคือผู้ชนะเลือกตั้ง
หมาย เหตุ  ภาพประกอบที่ 3 นี้คือตัวอย่างการนับเนินในมือ ๑๒ เดือน  สำหรับคนที่เกิดเดือน ๑ (เริ่มนับที่เนินจันทร์)  จะสังเกตว่าเดือนสุดท้าย (๑๒) จะพยากรณ์ที่เนินพฤหัส (ดูภาพประกอบที่  1 และ 2)
 
รูปภาพประกอบที่ 4
กรณีเกิดเดือน ๒ (เดือนยี่) ก็เริ่มนับสองที่เนินจันทร์
ลายมือบอกได้ใครคือผู้ชนะเลือกตั้ง
 
หมาย เหตุ  ภาพประกอบที่ 4  นี้คือตัวอย่างการนับเนินในมือ ๑๒ เดือน  สำหรับคนที่เกิดเดือน ๒ (เริ่มนับที่เนินจันทร์)  จะสังเกตว่าเดือนสุดท้าย (๑)ที่เนินพฤหัส (ภาพที่ 3 เป็นเดือน ๑๒) จะสังเกตว่าเดือน ๑๒ เลื่อนลงมาที่เนินอังคารต่ำ(ดูภาพประกอบที่  3 และ 4)
   สรุปก็คือใครเกิดเดือนใด  (เดือนไทย)  ก็ให้นำเดือนที่เกิดมาเริ่มต้นนับจากเนินจันทร์ ไปตามตัวอย่างทั้ง ภาพที่ 3 และ 4   คนที่เกิดเดือน ๗ ก็ให้เริ่มนับจากเนินจันทร์ ด้วย ๗ คนที่เกิดเดือน ๘ ก็ให้เริ่มนับ ๘ ที่เนินจันทร์  พอถึงเดือน ๑๒ ก็เริ่ม ๑ ใหม่   ซึ่งต่อไปนี้จะเป็นการพยากรณ์ว่าใครคือผู้ชนะในการเลือกตั้งระหว่างคุณ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (แชมท์) รักษาการณ์นายกรัฐมนตรี  กับคุณยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (ผู้ท้าชิง)


 

ตัวอย่างวิธีพยากรณ์ลายมือคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เทียบกับปฏิทิน 100 ปี  วันวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2510  (ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7) ปีมะแม จ.ศ.1329
รูปภาพประกอบที่ 5
ลายมือบอกได้ใครคือผู้ชนะเลือกตั้ง
     คุณยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  เกิดเดือน ๗  ก็เริ่มนับ ๗ ที่เนินจันทร์ (ภาพประกอบที่ 5)  ช่วง วันเลือกตั้งคือ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 3 ก.ค.54 หากนำวันเกิดมาเทียบกับช่วงปัจจุบัน จะเห็นว่าวันเกิด (ขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๗ ปี ๒๕๕๔ นี้ ตรงกับวันที่  15 มิ.ย.54) และรอบคำทำนายในเดือนเกิดก็อยู่ที่เนินจันทร์ตั้งแต่กลางเดือน (15 มิ.ย. ถึงวันที่ 13 ก.ค. 54 ) ฉนั้นในรอบคำทำนายนี้ความสำคัญจะอยู่ที่เนินจันทร์  ส่วนเนินที่ให้ผลสนับสนุนคือช่วงเลือกตั้งเริ่มต้นหาเสียงตั้งแต่ ปลายเดือน พฤษภาคมเป็นต้นไป เพราะฉะนั้นช่วง1-15 มิถุนายน 54  คุณยิ่งลักษณ์ได้รับผลจากอิทธิพลของเนินพฤหัสซึ่งให้คุณมากจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน  ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนไปถึงวันเลือกตั้ง (3 ก.ค.)
     ดวงสนับสนุนประกอบด้วย ได้รับคุณหรืออิทธิพลจากดาวจันทร์(ความฝัน)  ดาวศุกร์(ครอบครัว) ดาวพุธ(พลังและอิทธพล) ซึ่งล้วนส่งผลดีทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณยิ่งลักษณ์เกิดวันพุธ และดาวจันทร์ให้คุณในเดือนเกิดได้จันทร์หงาย ๑๔ ค่ำ (ในทางจันทรคติถือเป็นวันเพ็ญได้ เนื่องจากเดือน ๗ มีเพียง ๒๘ วัน) ดังนั้นจึงเป็นช่วงที่ดวงมีพลังสุด ๆ และได้รับองศาจากดาวในมือคือดาวศุกร์ (เนินศุกร์ เลข๔ รูปภาพที่ 5) เป็นดาวเลข ๖ กำลัง ๒๑ (2+1=3) คือดาวแห่งความรื่นเริง เฉลิมฉลอง ความสุข ครอบครัว ความรัก,  ดาวพฤหัส (เนินพฤหัส เลข ๖)เป็นดาวเลข ๕ กำลัง ๑๙ (1+9=10) คือดาวครู ผู้ใหญ่ คุณธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ, ดาวพุธ (เนินพุธ เลข ๙) เป็นดาวเลข ๔ กำลัง๑๗(1+7=8)  เป็นดาวนักเลง เป็นสิ่งปกปิดไม่เปิดเผย(ราหู) และเป็นดาวแห่งการเจรจาต่อรองหรือการได้ประโยชน์จากการพูดปราศรัยหาเสียง
        ดังนั้นการดูลายมือประกอบจะต้องดูเนินจันทร์ เนินอังคารสูงประกอบเป็นหลักว่ามีเส้นอะไรเกิดขึ้นบนเนินบ้าง  ถ้ามีเส้นดังที่ผมสมมติขึ้นคือ หมายเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ อย่างใดอย่างหนึ่งก็มีโอกาสขึ้นเบอร์ 1 ประเทศไทยได้ ด้วยอิทธิพลของดาวจันทร์เองส่วนหนึ่งและด้วยการสนับสนุนจากเนินอื่น ๆ ดังที่ได้กล่าวแล้ว ซึ่งล้วนอยู่ในมุมที่ส่งพลังทั้งสิ้น  หากในมือนี้มีเส้นสวยงามดังรูปภาพประกอบด้านล่างเพียงเส้นใดเส้นหนึ่ง โดยเฉพาะเส้นหมายเลข ๒ (จันทร์ไปอาทิตย์หรือวาสนาเป็นอาทิตย์) ก็ยืนยันได้เลยว่าคนนี้แหละคือคนที่ชนะเลือกตั้งและขึ้นเป็นเบอร์ 1 ของประเทศไทยในครั้งนี้
ช่วงเวลา 1 รอบเดือนพยากรณ์(ดาวในมือคุณยิ่งลักษณ์  ชินวัตร)
 
 
16-พ.ค.  -  14-มิ.ย.  (เดือน ๖ ภาพประกอบที่ 5)
 
15-มิ.ย. - 13-ก.ค. (เดือน ๗ ภาพประกอบที่ 5)
ขึ้น.๑๔ ค่ำ ด.๗   -  ข.๑๓ ค่ำ ด.๘           
 
รูปภาพประกอบที่ 6
ลายมือบอกได้ใครคือผู้ชนะเลือกตั้ง


 
ตัวอย่างวิธีพยากรณ์ลายมือคุณอภิสิทธิ์ เวชชาวีวะ
เทียบกับปฏิทิน 100 ปี  วันจันทร์ที่ 3  สิงหาคม พ.ศ.2507  (แรม 10 ค่ำ) เดือน 8-8 ปีมะโรง จ.ศ.1326
 
รูปภาพประกอบที่ 7
ลายมือบอกได้ใครคือผู้ชนะเลือกตั้ง
   คุณอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  เกิดเดือน ๘ ก็เริ่มนับ ๘ ที่เนินจันทร์  (ภาพประกอบที่ 7) ช่วง วันเลือกตั้งคือ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 3 ก.ค.54 หากนำวันเกิดมาเทียบกับดังกล่าว จะเห็นว่าวันเกิด (แรม ๑๐ ค่ำเดือน ๘ ปี ๒๕๕๔ นี้ ตรงกับวันที่  25 ก.ค.54) และรอบคำทำนายในเดือนเกิดก็อยู่ที่เนินจันทร์ตั้งแต่ปลายเดือน กรกฎาคม ถึง ปลายเดือน สิงหาคม (25 ก.ค. ถึงวันที่ 23 ส.ค. 54 ) ซึ่งการเลือกตั้งไม่ตรงกับช่วงเดือนเกิด การวิเคราะห์มือก็ต้องไปดูว่าอยู่ในช่วงใด   ฉนั้นในรอบคำทำนายนี้ความสำคัญจะไม่ได้อยู่ที่เนินจันทร์  เพราะว่าช่วงเลือกตั้งดวงในมือคุณอภิสิทธิ์ อยู่ที่เนินพฤหัส(เดือน ๗วันที่ 26 มิ.ย.-24 ก.ค. ) และยังมีช่วงคาบเกี่ยวเนินอังคารต่ำ (เดือน ๖ วันที่ 27 พ.ค - 25 มิ.ย.)   ดังนั้นการพยากรณ์จึงใช้ เนินอังคารต่ำ และเนินพฤหัสเป็นหลัก การเลือกตั้งเริ่มต้นหาเสียงตั้งแต่ ปลายเดือน พฤษภาคมเป็นต้นไป คุณอภิสิทธิ์ตกเนินเดือน ๖ (27 พ.ค.-25 มิ.ย.) คือเนินอังคารต่ำซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ใจของเจ้าของอยากแข่งขันและพร้อมแข่ง ขัน เพราะดวงเข้าเนินนักสู้แบบเต็มร้อย  ซึ่งจะพบเจอศัตรูคู่แข่งอย่างไรก็ไม่หวั่น ช่วงเวลาดังกล่าวจึงตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากหลาย ๆ อย่าง ปัญหารุมเร้า พอถึงช่วง หลังวันที่ 25 มิ.ย ดวงจะย้ายเข้าเนินพฤหัส (เดือน ๗ วันที่ 26 มิ.ย.-24 ก.ค.) เป็นช่วงที่ดีมากหากเปรียบกับช่วงเดือนที่ผ่านมา เพราะได้รับผลจากอิทธพลของเนินพฤหัสซึ่งให้คุณมากจนถึงวันเลือกตั้ง (3 ก.ค.)
     ดวงสนับสนุนซึ่งได้รับคุณหรืออิทธิพลจากดาวพฤหัส (เนินพฤหัส เลข ๗ รูปภาพที่ 7) คือดาวครู ผู้ใหญ่ คุณธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ,  ดาวศุกร์(ครอบครัว) ดาวพุธ(พลังและอิทธพล) ,ดาวเสาร์ ดาวแห่งอำนาจ เงินทุน  ความสำเร็จ ซึ่งล้วนส่งผลดีทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณอภิสิทธิ์เป็นดาวจันทร์ (เกิดวันจันทร์)เป็นเสน่ห์และได้รับความนิยมชมชอบเป็นทุนเดิมไว้แล้ว แต่อาจได้ผลไม่เต็มนักในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะเป็นจันทร์คว่ำ จึงได้พลังมวลชนน้อยไปสักหน่อย  
        มาดูกำลังดาวสนับสนุนโดยรวม ๆ ไม่แตกต่างจากคุณยิ่งลักษณ์ แถมยังได้ดาวเสาร์และดาวอังคารมาเสริมอีกต่างหากดาวพฤหัส (เนินพฤหัส เลข ๕ รูปภาพที่ 7)เป็นดาวเลข ๕ กำลัง ๑๙ (1+9=10) คือดาวครู ผู้ใหญ่ คุณธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ,ดาวพุธ (เนินพุธ เลข ๙) เป็น ดาวเลข ๔ กำลัง๑๗(1+7=8)  เป็นดาวนักเลง เป็นสิ่งปกปิดไม่เปิดเผย(ราหู) และเป็นดาวแห่งการเจรจาต่อรองหรือการได้ประโยชน์จากการพูด ปราศรัยหาเสียงดาวเสาร์ (เนินเสาร์ เลข ๑ รูปภาพที่ 7) เป็นดาวเลข ๗=๑๐ คือเงินทุน ความเร็ว เทคโนโลยี (เแห่งอำนาจ เงินทุน  ความสำเร็จ ซึ่งล้วนส่งผลดีทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณอภิสิทธิ์เป็นดาวจันทร์  จะเห็นว่าองค์ประกอบและแรงสนับสนุนแวดล้อมของคุณอภิสิทธิ์มีอิทธิพลและทรง พลังทั้งนั้น และดูจะครบเครื่องและได้เปรียบคู่แข่งข้นอยู่แทบทุกด้าน
    ดังนั้นการดูลายมือประกอบจะต้องดูที่เนินพฤหัส เนินอังคารต่ำ(รูปภาพประกอบที่ 8  ช่วงโคนนิ้วชี้ถึงโคนหัวแม่มือ) และเนินเสาร์เป็นหลักว่ามีเส้นอะไรเกิดขึ้นบนเนินเหล่านี้บ้างหรือไม่ เช่น มีเส้นลายมือที่ปรากฎดังที่ผมสมมติขึ้นคือ หมายเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ โดยเฉพาะหมายเลข ๒ คือเส้นแห่งชัยชนะจากการแข่งขันโดยตรง  ส่วนเส้นหมายเลข ๑ กับ ๓ คือเส้นสนับสนุน  สรุปมือนี้ได้รับอิทธิพลที่ได้เปรียบคือเรื่องเงินทุน เทคโนโลยี (ดาวเสาร์) และพลังจากเนินพฤหัสโดยตรง ถ้ามีเส้ันหมายเลข ๒ เกิดขึ้นในมือ ก็ยืนยันว่าเกิดสถิติใหม่ของพรรคประชาธิปัติย์ และของคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะที่จะได้เป็นนายกสองสมัยที่อายุน้อยที่สุดของประเทศไทย
 
ช่วงเวลา 1 รอบเดือนพยากรณ์(ดาวในมือคุณอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ)
 
27-พ.ค.    25-มิ.ย.( เดือน ๖ ภาพประกอบที่ 7)
26-มิ.ย.    24-ก.ค. (เดือน ๗ ภาพประกอบที่ 7)
 
25-ก.ค.    23-ส.ค. (เดือน ๘ ภาพประกอบที่ 7)
ร.๑๐ ค่ำ ด.๘-๘    ร.๗ ค่ำ ด.๙         
 
รูปภาพประกอบที่ 8
ลายมือบอกได้ใครคือผู้ชนะเลือกตั้ง
 
 

     การพยากรณ์ลายมือเป็นศาสตร์พยากรณ์ที่มีความแม่นยำสูง ใช้พยากรณ์ได้เฉพาะ ตัวของผู้เข้ารับการพยากรณ์หรือเจ้าตัวเขาอนุญาตเท่านั้น   ภาพลายมือที่ที่นำมานี้ไม่ใช่ภาพมือของท่านทั้งสองที่กล่าวถึง หากเป็นเพียงนำภาพมาประกอบและอธิบายวิธีการพยากรณ์เป็นหลักวิชาการเท่านั้น  หากข้อความที่กล่าวไปทั้งหมดนี้ไปกระทบฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือไม่เหมาะสมก็กราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย .

ธนพงศ์  หลักนครพล

วันที่ ๑  มิถุนายน ๒๕๕๔


ลายมือวิเคราะห์ขั้นกลาง

    การวิเคราะห์ลายมือขั้นกลาง คือ จะแตกต่างจากการยืนอยู่ตรงกลางของการรับรางวัล เพราะคนที่อยู่ตรงกลางคือลำดับที่ 1 และเป็นลำดับสูงสุด  แต่ขั้นกลางที่ผมพูดถึงเรื่องลายมือคืออยู่ระหว่างลำดับพื้นฐานที่ผ่านมา แล้วเพื่อที่ก้าวขั้นไปชั้นสูงสุด เปรียบได้กับด้านการศึกษาวุฒิบัตรลำดับนี้คือมหาบัณฑิต คือต้องผ่านการเรียนขั้นอุดมศึกษาว่าด้วยปริญญาบัตร(ป.ตรี) มาก่อน การที่จะเข้าถึงระดับมหาบัณฑิตหรือปริญญาโท ไม่ว่าจะเป็นการเรียนใด ๆ ก็คงเหนื่อยหนักเพราะมีรายละเอียดที่ต้องลงลึกและเชื่อมโยงกันอย่างชนิดที่ เรียกว่ารู้จริง  ในทางลายมือนี้ก็มีเหตุมีผลอันสมควรแก่กาลนั้น เพราะคำว่า "มหา"  นั้นมันยิ่งใหญ่มาก หากนำคำว่ามหาไปไว้หน้าคำใด ๆ  ลองอ่านดูแล้วก็จะเห็นภาพในความหมายได้ชัดเจนเป็นต้นว่า  มหาบัณฑิต  มหาเปรียญ  มหาราชา  มหาสมุทร   มหา...  ในการวิเคราะห์ลายมือขั้นกลางนี้ผมก็ไม่อาจนำไปเปรียบเทียบกับการเรียนใน มหาวิทยาลัยนะครับ เพียงแต่ยกตัวอย่างเทียบเคียงพอให้เห็นภาพว่า  ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนวิเคราะห์และเปรียบเทียบเชื่อมโยง  รวมถึงประยุกต์หลาย ๆ บทเรียนและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาผสมผสาน ซึ่งจะได้ผลวิเคราะห์ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม และมีหลักเกณฑ์ เป็นเหตุ เป็นผลแก่การพยากรณ์  ไม่ใช่ว่าพยากรณ์ออกไปแล้วไม่มีคำอธิบายประกอบกับแต่ละเรื่อง  แม้บางเรื่องจะเป็นดุลยพินิจ(การวินิจฉัยที่เห็นสมควร)เพื่อชี้ชัด แต่ก็ต้องบอกตัวเองว่าทำไมจึงใช้ดุลยพินิจไปในทางโน้มแบบนั้น เพราะในเรื่องที่จะต้องใช้ดุลยพินิจแสดงว่าต้องมีทางเลือกมากว่า 1 ในการตัดสินใจ 

การเรียนรู้วิเคราะห์ลายมือขั้นต้นใน บทที่ผ่านมา ก็สามารถพยากรณ์และบอกความเป็นไปของชีวิตโดยภาพรวมของเจ้าของมือได้ แต่ไม่ได้กำหนดอายุหรือมีเงื่อนเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องมากนัก อย่างไรก็ตามเพียงการวิเคราะห์ขั้นต้นนี้ก็ใช่ว่าทุกคนจะวิเคราะห์ออกมาได้ บางคนก็ยังงง ๆ อยู่ว่าทำไมจึงมีคำวิเคราะห์หรือพยากรณ์อย่างนั้น ในบทนี้จะมาขยายคำวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแต่ละเรื่องให้เห็นและเข้าใจที่ มาที่ไปให้กระจ่างมากขึ้น  ผู้ที่สนใจในศาสตร์พยากรณ์ลายมือก็จะได้เข้าใจและจดจำได้แม่นยำ อย่างเป็นเหตุเป็นผล จะพยากรณ์กี่ครั้งกี่หนก็ได้ผลแม่นยำเสมอกัน  รวม ถึงเรียนรู้เรื่องการนับอายุของเส้นลายมือต่าง ๆ เพื่อชี้ลงไปว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่กล่าวถึงจะเกิดขึ้นในช่วงอายุใด ในแต่ละปีมีเดือนใดที่ดีเดือนใดที่ร้าย  จากช่วงวันที่เท่าใดถึงวันที่เท่าใด ซึ่งก็บอกได้ในการพยากรณ์ลายมือในขั้นตอนนี้  มาเริ่มต้นเข้าสู่บทเรียนการวิเคราะห์ลายมือขั้นกลางได้เลยครับ

ตัวละครที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการวิเคราะห์ลายมือขั้นต้นยังคงเป็นองค์ประกอบหลักในการนำมาขยายผลในบทเรียนนี้

 

ภาพประกอบ 1

 

โครงสร้างหลักของมือในบทเรียนที่แล้วยังไม่ได้ระบุชื่อในช่องระหว่างนิ้ว โปรดสังเกตว่าในบทเรียนนี้จะมีชื่อเรียกเพิ่มเติมเข้ามาอีก 3 ชื่อ

 1.ช่องนิ้วระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลาง เรียกว่าช่อง " สิ้นเปลืองหรือใช้เปลือง"

 2.ช่องนิ้วระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนาง เรียกว่าช่อง "ผิดหวัง"

 3.ช่องนิ้วระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อย เรียกว่าช่อง "เสียหาย"

จำ ทั้ง 3 ช่องนิ้วนี้ไว้ให้ขึ้นใจเพื่อเติมเข้ากับเส้นใด ๆ ที่ลากเข้าไปในช่องดังกล่าวคือบวกเข้ากับชื่อของเส้นที่ลากเข้าไปได้เสมอไม่ มีข้อยกเว้น เช่นเส้นใจที่ลากลงเข้าไปใน "ช่องใช้เปลือง" ก็เรียกว่าใจใช้เปลือง(ใช้จ่ายเปลือง ใช้จ่ายตามใจชอบ) ถ้าเส้นวาสนาวิ่งเข้าไปในช่อง "ผิดหวัง" ก็เรียกได้ว่าวาสนาผิดหวัง คือทำอะไรแล้วได้ผลตอบแทนหรือได้รับไม่เป็นไปตามที่หวังหรือตั้งใจไว้  ถ้าเส้นอาทิตย์(เส้นสำคัญ)ลากเข้าไปในช่อง "เสียหาย" ก็เรียกได้ว่าอาทิตย์ "เสียหาย" ได้ไม่ตามเป้า  หรือมีเหตุให้ผิดพลาดเสียหาย  ไม่ได้รับความสำคัญ ทำอะไรดีแล้วได้แล้วแต่ในที่สุดก็มาพบกับความเสียหาย

 

 ภาพประกอบ 2

 ภาพประกอบ 2.1

 

จาก ภาพประกอบที่ 2 และ 2.1  ต้องจำชื่อให้ได้ก่อน แล้วท่านจะได้ความหมายประกอบตามชื่อเนินนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ พิจารณาความสมบูรณ์ของเนิน รวมถึงการนำไปบวกเข้ากับเส้นที่วิ่งเข้ามาในเนินดังกล่าว   อย่างในกรณีมือที่นำมาประกอบนี้มือเนินในมือถือว่าอิ่มสมบูรณ์และได้มาตรฐาน มือมีความหนาพอเหมาะไม่มากไม่น้อยเกินไป อะไรที่พอเหมาะพอดีก็มักจะเป็นเรื่องที่ดี  ขั้นต่อไปนี้มาเรียนรู้และจดจำความเหมายของเนินต่าง ๆ เพื่อจะได้นำไปเป็นฐานข้อมูลในการวิเิคราะห์ตามบทเรียนนี้

ในภาพประกอบที่ 2.1 คือจุดสำคัญของการเริ่มต้นเข้าสู่โหมดการวิเคราะห์  มีข้อแนะนำที่จำเป็นและสำคัญคือ

1.ชื่อ แต่ละตำแหน่งที่แจ้งไว้ตามภาพประกอบ 14 ตำแหน่ง บางอย่างเป็นเพียงชื่อเรียก บางอย่างก็มีความหมายที่เป็นนัยยะ เช่นเนินสำคัญก็มีนัยยะถึงเรื่องสำคัญที่จะตัวเราจะเป็นที่โด่งดัง เป็นที่รู้จักจากบุคคลอื่น รวมถึง คนอื่นจะมารู้ัจักเราหรือให้ความสำคัญกับเราเส้นที่เกิดบนเนินนี้ก็เรียกว่า เส้นสำคัญ หรือถ้าลากมาจากที่อื่นก็เรียกตามตำแหน่งที่เกิดแต่ก็ต้องบวกคำ ว่า"สำคัญ"กับเส้นนั้นได้อีก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจดจำตัวละครหรือชื่อดังกล่าวให้ได้

2.เส้น ที่เกิดขึ้นบนเนินหรือเป็นเพียงลากผ่านเนิน หรือเข้ามาหยุดในเนินใด ๆ ก็ให้นำชือเนินดังกล่าวนี้บวกเข้าไปได้เลย เช่นเส้นวาสนาลากผ่านที่ราบลำบากก็เรียกว่าวาสนาลำบาก(การดำเนินชีวิตมีความ ยากลำบาก ปัญหาอุปสรรค ภาระมีมาก) เส้นวาสนาลากผ่านที่ราบลำบาก แล้วปลายเส้นวิ่งเข้าไปลงช่องนิ้วผิดหวัง ก็เรียกได้ว่า "วาสนาลำบากและผิดหวังหรือผิดหวังและบำบาก" ก็เรียกได้

1.เนินจันทร์ ความหมายโดยย่อ ๆ ก็คือจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์  ความฝัน  การเริ่มต้น การเดินทาง เกี่ยวกับต่างประเทศ เกี่ยวกับน้ำ เกี่ยวกับความสวยงาม ความอ่อนไหว  อ่อนหวาน ความบันเทิง แบ่งออกเป็นสองเนิน

   1-1.จันทร์-อ่อนโยน

     1-2.จันทร์-วิปริต

   จำ ชื่อให้ได้นะครับ แล้วความหมายก็จะเป็นไปตามชื่อที่เรียก เส้นที่เกิดจากเนินนี้มีหลายเส้นไปได้หลายทิศทาง ไม่ว่าจะเป็นเส้นเดินทาง เส้นวิ่งเต้น เส้นอุปถัมภ์ เส้นนักพูด เส้นรางสังหรณ์ ..(ซึ่งจะได้เรียนรู้กันอีกในบทต่อ ๆ ไป)  ซึ่งความหมายเนินที่ว่าอ่อนโยนหรือวิปริตก็ตามจะถูกบวกรวมเข้ากับเส้นที่ เกิดขึ้นเสมอ  แต่เส้นที่จะเข้ามาในเนินก็มีได้หลายเส้นเช่นกัน แต่จะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนและทิศทางส่วนใหญ่เส้นที่จะมาเกี่ยวข้อง หรือลากเข้ามาในเนินทั้งสองนี้ก็จะเป็นเส้นสมอง  ถ้าปลายเส้นสมองเข้าเนินอ่อนโยนก็ หมายถึงเจ้าของมือเป็นคนมีความคิด หรืออารมณ์ อ่อนโยน (เส้นสมองไม่ต้องยาวเข้าถึงเนินก็ได้ เป็นเพียงทิศทางของเส้นที่ชี้เข้าไป แต่ถ้ายาวเข้าถึงก็จะอ่อนโยน หรืออ่อนไหวเป็นพิเศษ) หากเส้นสมองยาวไปถึงเนินวิปริต คน ผู้นั้นก็จะมีอะไรพิเศษ อย่างไดอย่างหนึ่งที่บางคนก็อาจมองว่าเขาเป็นคนวิปริตผิดแปลกไปจากธรรมดา ทั่วไป  อาจเป็นเรื่องใด ๆ ก็ได้  เช่นการแต่งตัว  การดำเนินชีวิตที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์ (เส้นสมองไม่ต้องยาวเข้าถึงเนินก็ ได้ เป็นเพียงทิศทางของเส้นที่ชี้เข้าไปก็ได้ แต่ถ้ายาวเข้าถึงก็มีอะไรที่วิปริตที่ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างได้เป็นพิเศษ เลยทีเดียว)   อ่านเพิ่มเติมและดูกรณีตัวอย่างลายมือวิปริต

2.เนินอังคารสูงความ หมายโดยย่อ ๆ ก็คือแผน งาน=การวางแผน  การเอาชนะ ความต้องการที่จะชนะ หรือการเข้าถึงเป้าหมาย บอกถึงพลังของการสร้างฝันหรือการสานฝันตามเนินจันทร์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยการจัดทำแผน การตระเตรียม การออกแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปสู่การปฏิบัติ  แบ่งออกเป็นสองเนิน

   2-1.เนินอังคารสูง-พิฆาต

  2-2.เนินอังคารสูง-รวดเร็ว

   จำ ชื่อให้ได้นะครับ แล้วความหมายก็จะเป็นไปตามชื่อที่เรียก เส้นที่เกิดจากเนินนี้มีหลายเส้นไปได้หลายทิศทาง ไม่ว่าจะเป็นเส้นมรดก เส้นลาภลอย เส้นเครียด ..(ซึ่งจะได้เรียนรู้กันอีกในบทต่อ ๆ ไป)  ซึ่งความหมายเนินที่ว่าพิฆาตหรือรวดเร็วนั้นจะ ถูกบวกรวมเข้ากับเส้นที่เกิดขึ้นเสมอหรือเส้นที่เข้าไปเกี่ยวข้อง  แต่เส้นที่จะเข้ามาในเนินก็มีได้หลายเส้นเช่นกัน แต่จะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนและทิศทางส่วนใหญ่เส้นที่จะมาเกี่ยวข้อง หรือลากเข้ามาในเนินทั้งสองนี้ก็จะเป็นเส้นสมอง  ถ้าปลายเส้นสมองเข้าเนินพิฆาตก็ หมายถึงเจ้าของมือเป็นคนมีความคิด หรืออารมณ์ ดุร้าย อารมณ์รุนแรง เป็นคนเด็ดขาด ไม่ยืดหยุ่น (เส้นสมองไม่ต้องยาวเข้าถึงเนินก็ได้ เป็นเพียงทิศทางของเส้นที่ชี้เข้าไป แต่ถ้ายาวเข้าถึงก็จะหนักไปตามความหมายของชื่อที่ว่า พิฆาต) หากเส้นสมองยาวไปถึงเนินรวดเร็ว คน ผู้นั้นก็จะมีอะไรพิเศษ เป็นคนที่รวดเร็วในการคิด การกระทำ  การตัดสินใจใด ๆ ก็รวดเร็วตามไปด้วย  ไม่ชอบอะไรที่ชักช้าเสียเวลา  (เส้นสมองไม่ต้องยาวเข้าถึงเนินก็ ได้ เป็นเพียงทิศทางของเส้นที่ชี้เข้าไปก็ได้ แต่ถ้ายาวเข้าถึงก็มีอะไรรวดเร็วชี้ชัดให้เห็นถึงความแตกต่างได้เป็นพิเศษ เลยทีเดียว)  

3.เนินพุธ (เรื่องคู่) ความ หมายโดยย่อ ๆคือ ปฏิบัติการ=บริหารจัดการบอกถึงการผสมผสานระหว่าง(วิสัยทัศน์+แผน+พลังขับ) ความฝันกับความพยามที่เกิดขึ้นแล้วตามเนินจันทร์ และเนินอังคาร นำมาลงมือปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์กลยุทธ์ ผสมผสานเข้ากับความเป็นปัจจุบัน และการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม อนึ่งเนินนี้มีความเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ เพราะมีเส้นสมรสหรือเส้นที่แสดงถึงสถานะ การมีชีวิตคู่ จะมีความสุขสมหวังหรือมีทุกข์ใจกับเรื่องคู่ครองหรือไม่อย่างไร

4.เนินอาทิตย์ (สำคัญ) เป็น ตำแหน่งที่เกิดของเส้นอาทิตย์หรือที่สิ้นสุดของเส้นอาทิตย์ ความหมายโดยย่อ ๆ คือเครื่องมือและทุน คือปัจจัยเสริมหรือตัวช่วยที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์หรือผลสำเร็จ ความสำคัญหรือการได้รับความสำคัญ การเข้าถึงความสุขความสำเร็จ  ผลที่ได้รับหรือความสำเร็จ การได้รับความสำคัญนี้ เริ่มจากเนินจันทร์ ถึงเนินพุธ กล่าวคือจากการคิดฝัน(วิสัยทัศน์) จากแผนงาน จากการลงมือปฏิบัติหรือบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการผสมผสาน ระหว่างเนินจันทร์ อังคาร และพุธ  อย่างไรก็ตามความสำคัญ ที่กล่าวถึงก็คือคนเราจะทำอะไรสำเร็จได้มากกว่าต้องมีอาทิตย์ที่เด่น ซึ่งอาทิตย์เปรียบได้กับการมีตัวช่วยเช่นการได้รับความช่วยเหลือหรือให้เครดิตด้าน เงินทุน การได้โอกาส ประกอบกับความรู้ความสามารถประสบการณ์ของตัวเอง และในที่สุดก็เข้าถึงความสำเร็จตามที่หวังไว้ ได้รับความสำคัญหรือเป็นคนสำคัญด้วยพลังของอาทิตย์

5.เนินเสาร์ (ร้อนรน) เป็น ตำแหน่งที่เกิดหรือสิ้นสุดหรือทิศทางที่มาของเส้นวาสนา ความหมายโดยย่อ ๆ คือผลประกอบการ=ผลที่ได้รับ ความเชื่อความศรัทธา บอกถึงความมั่นคง การมีหลักฐาน หน้าที่การงาน รวมถึงความคิดความเชื่อต่าง ๆ ของเจ้าของมือ  ตำแหน่งของเนินเสาร์นี้เป็นจุดศูนย์รวมของความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ  เป็นเสมือนคลัง หรือโกดังเก็บทรัพย์สมบัติทั้งที่จับต้องมองเห็นได้เช่นอสังหาริมทรัพย์และ ทั้งที่เป็นนามธรรม ไม่ว่าจะเป็นความสุข ความทุกข์ก็จะเห็นได้จากเนินดังกล่าวนี้ คำว่าร้อนรนจึง นำมารวมในความหมายของเนินนี้เพราะคนเราในชีวิตนี้เรื่องที่ร้อนรนในชีวิต มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการดำเนินชีวิตว่าด้วยหน้าที่การงาน  ทรัพย์สินเงินทอง ประเพณี ศาสนา ความคิดความเชื่อต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องและได้รับอิทธิพลจากเนินเสาร์หรือเนินร้อนรนนี้

6.เนินพฤหัสบดี (อารมณ์)เป็น ตำแหน่งที่เกิดของเส้นพฤหัส (Ambition Line)คือเส้นใฝ่สูงมุ่งมั่นและอีกเส้นหนึ่งคือเส้นสมาธิ(Attention Line) รวมถึงเป็นพื้นที่ที่สิ้นสุดของเส้นหัวใจ ความหมายโดยย่อ ๆ คือคุณสมบัติ เฉพาะตัว บอกถึงความมั่นคงทางคุณธรรม ความยุติธรรม และการนำ การปกครอง คุณสมบัติเปรียบได้อีกออย่างคือสมรรถนะหรือความพร้อมหลาย ๆ ด้าน คนเราจะประสบผลสำเร็จได้ต้องมีความพร้อมด้วยองค์ประกอบที่ดีด้วยกาย  วาจา ใจหรือจิตวิญญาณ  ในหนึ่งอาชีพใด ๆ เจ้าของหรือผู้บริหารจัดการต้องมีองค์ประกอบพร้อม ทั้งหมดนี้ส่งผลถึงผลสำเร็จเข้าไปรวมในเนินเสาร์ อนึ่งเนินนี้ที่เรียกว่าเนินอารมณ์ก็ เนื่องด้วยถ้าเนินนี้ดีเจ้าของมือก็มีอารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิดไปในทางที่ ดีมีคุณธรรม แต่ตรงกันข้ามถ้าเนินนี้เสียเจ้าของมือมักจะมีอารมณ์ที่ไม่ปกติอย่างหนึ่ง อย่างใด ตั้งแต่หงุดหงิดเจ้าอารมณ์ไปกระทั้งเรื่องใหญ่ ๆ ที่คาดไม่ถึง

7.เนินอังคารต่ำ (ดุดัน) ความหมายโดยย่อคืออัตตา=ตัวเอง บอกถึงความเป็นตัวตนที่แสดงออกเช่นความกระตือรือร้น ความต้องการที่จะเอาชนะ หรือการต่อสู้ฝันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย อารมณ์ด้านดีด้านร้ายก็ส่งผลถึงความสำเร็จในชีวิตในทางบวกหรือลบก็ตาม  ที่ว่าดุดันก็ เพราะเนินนี้แสดงถึงพลังในตัวตนทั้งดีและร้ายโดยเฉพาะการตู่สู้หรือการเอา ชนะส่วนตัวเช่นนักมวย ถ้าเนินนี้นูนเด่นขึ้นและสีอมเลือดแสดงถึงความร้อน ความกล้า ความดุดันทางอารมณ์

8.เนินศุกร์ (ครอบครัว) ความหมายโดยย่อคือ ความรัก=ความสงบ บอกถึงความรัก ความสุขกับการปฏิสัมพันธ์ทางเพศ การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณและการควบคุมอารมณ์  ที่มีคำว่าครอบครัว ก็เพราะว่าความเป็นครอบครัว และครอบครัวจะมีความสุขได้ด้วยเหตุปัจจัยเกี่ยวข้องที่กล่าวแล้วนี้ นอกจากนั้นยังมีความเกี่ยวข้องถึง ลูก หลาน ญาติมิตร บริวาร

 9.เนินหลักทรัพย์  ความหมายโดยย่อคือ หลักทรัพย์ที่มีมาก่อนแล้ว   การได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่  และหลักทรัพย์ที่มั่นคงในบั้นปลาย เนินหลักทรัพย์มี 2 ตำแหน่งคือตำแหน่งหมายเลข 9 เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเนินพลูโต ส่วนอีกตำแหน่งคือ      9-1 ตำแหน่งนี้เรียกว่าเนินเนปจูน การได้มาซึ่งทรัพย์สินที่หาได้เพิ่มขึ้นจากที่มีมาก่อนแล้ว

10.เนินโรค  ความหมายโดยย่อคือโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นประจำหรือมีอยู่กับเข้าของมือ เสมอ เช่นโรคประจำตัว หรือเกี่ยวข้องกับความทุรนทุรายกับการดำเนินชีวิต

11.เนินลับ  ความหมายโดยย่อคือ เกี่ยวกับเรื่องความลับส่วนตัว สัตรูคู่แข่ง ในหน้าที่การงานหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความลับหรือชั้นความลับ ต่าง ๆ ที่เจ้าของมือจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง

12.เนินญาณ**  ความหมายโดยย่อคือความรอบรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญที่จะนำไปให้ถึงความสำเร็จ การตัดสินใจด้วยความรู้ที่ไม่อาจอธิบายไ้ด้ การหยั่งรู้

13.พื้นที่ราบอังคาร(ราบลำบาก)  ความหมายโดยย่อคือ วงเวียน=ทางแยกทางร่วม เป็นศูนย์กลางของเนินทั้งหมด เป็นพื้นที่ที่เสมือนเป็นวงเวียนที่มีทางแยกทางร่วม เป็นจุดรวมรับความทุกข์ ความสุข หากเนินนี้ดีไม่เป็นร่องลึกหรือยุบบุ๋มลงไป เจ้าของมือก็มีโอกาสที่จะมีความสุข ความสำเร็จตลอดชีวิต

14.พื้นที่รหัสชีวิต (หมุนเวียน)ความ หมายโดยย่อคือเส้นใด ๆ ที่มีขึ้นตรงตำแหน่งนี้ สัญลักษณ์ใด ๆ ที่มีขึ้นตรงตำแหน่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายจะส่งผลกับเจ้าของมือ หมุนเวียนไปตลอดชีวิต 

มาดูตัวอย่างลายมือและความเกี่ยวเนื่องกับเนินในมือตามตำแหน่งต่าง ๆ ที่กล่าวถึงจะได้เข้าใจมากขึ้น

ผมขอยกตัวอย่างเส้นสมองที่วิ่งเข้าไปสิ้นสุดยังเนินต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพและเ้ข้าใจง่ายยิ่งขึ้น  และผลก็เป็นอย่างนั้นจริง ๆ โปรดติดตามครับ

ภาพประกอบ 3

จากภาพที่ 3 ทบทวนเนินด้านริมมือ บริเวณพื้นที่ตอนบนเส้นสมองและืพื้นที่ภายใน(เรียกตามลักษณะโครงสร้างของมือเลยนะครับจะได้จำได้แม่นยำ ถ้ายังจำพื้นที่เรียกไม่ได้ (คลิกที่นี่เพื่อทบทวน) เนินในส่วนที่ปรากฏและเรียงลำดับลงมาคือเนินอังคารสูงแบ่งเป็น พิฆาต กับรวดเร็ว ส่วนเนินจันทร์ แบ่งเป็นอ่อนโยนกับวิปริต  ถ้าปลายเส้นสมองไปสิ้นสุดที่ใดหรือมีทิศทางไปตรงพื้นที่เนินใดก็ให้บวก พื้นที่เข้าไปรวมกับเส้นสมอง (คลิกอ่านทบทวนความหมายของเส้นสมอง)อย่าง ภาพที่ 3.1 เส้นสมองเข้าไปในแนวพื้นที่รวดเร็วและอ่อนโยน  แสดงถึงว่าบุคคลผู้นี้มีการคิดและการตัดสินใจได้รวดเร็วดี มีความสุภาพอ่อนโยน แม้จะเป็นคนรวดเร็วแต่ก็มีเหตุมีผล  วางตัวได้อย่างเหมาะสม คนที่ทำงานร่วมด้วยหรือใช้ีชีวิตร่่วมด้วยก็จะไม่เครียดเหมือนกับเจ้าของมือ ที่รู้จักช้าเร็วหนักเบา

ภาพประกอบ 3.1

จากภาพที่ 3.1 ทบทวน เนินด้านริมมือจากภาพที่ 3.1 แล้วลองแบ่งพพื้นที่เนินด้วยสายตากะประมาณ ปลายเส้นสมองของมือนี้เข้าเนินพิฆาต แต่ก็มีแนวโน้มเข้าไปเกี่ยวข้องกับเนินรวดเร็ว แสดงถึงเจ้าของมือมีความเร็วในการคิดและการตัดสินใจและมีอารมณ์ร้อนที่เรียก ว่าพิฆาต  จะต้องทำอะไรให้ได้ดังที่คิดหรือวางแผนไว้ ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็จะต้องการเอาชนะจะด้วยวิธีใด ๆ ก็ตามที่รุนแรงและรวดเร็ว  คนที่ทำงานด้วยหรือคนที่เกี่ยวข้องก็หนักใจในความร้อนของเขา  และตัวเขาเองก็มักจะมีความเครียดสูง ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของเส้นสมองที่เป็นอย่างนี้  อย่างไรก็ตามมือนี้ยังไม่ถือว่ารุนแรงมากเพราะเส้นสมองยาว สื่อถึงการแก้ไขปรับปรุงได้ มีความยับยั้งชั่งใจได้ มีความผ่อนปรนลงได้ และมีความตระหนักรู้ที่จะแก้ไขตัวเองในข้อด้อยดังกล่าว  แต่มือตามภาพที่ 3.2 รับประกันว่าพิฆาตและรุนแรง

ภาพประกอบ 3.2

จากภาพที่ 3.2 เส้น สมองในมือนี้ทิศทางแบบเดียวกันกับมือตามภาพที่ 3.1 แต่สังเกตว่าเส้นสมองจะสั้นกว่าแสดงถึงการตัดสินใจที่เด็ดขาด รุนแรง  ไม่ยืดหยุ่นหรือประนีประนอม เข้าทำนองฆ่าได้หยามไม่ได้  หากหัวแม่มือปุ้มด้วย ประกอบกับเส้นสมองตรงต้นเส้นแยกห่างจากเส้นชีวิตเหมือนมือนี้รับประกันได้ ว่าใครที่คบหาอยู่ใกล้ก็คงได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในความเด็ดขาด รวดเร็วและความเฉียบขาดของบุคคลเจ้าของมือนี้ 

ภาพประกอบ 3.3

จากภาพที่ 3.3 เส้นสมองในมือนี้ทิศทางลง ไปทางเนินจันทร์ (กลับไปทบทวนเนินที่ ภาพปรกอบ 3) เส้นสมองเข้าถึงเนินอ่อนโยนและมีทิศทางไปยังเนินวิปริต  เป็นสมองที่มีความคิดอ่อนโยน มีจินตนาการดี และก็มีแนวโน้มเฟ้อฝัน(ไม่ใช่เรื่องจริง) มีความสุนทรีย์ในอารมณ์ มองโลกในแง่ดี  หากเป็นนักประพันธ์หรือเกี่ยวของกับงานศิลปะ ศิลปินก็จะเหมาะกับเจ้าของมือ  แต่ถ้ามือบางมากเส้นในมืออื่น ๆ ไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็มักจะทำอะไรได้ไม่สำเร็จ ขาดพลังและเป้าหมายในการดำเนินชีวิต

ภาพประกอบ 3.4

จากภาพที่ 3.4 เส้นสมองในมือนี้ทิศทางลง ไปทางเนินจันทร์ ปลายเส้นสมองในมือซ้ายเข้าถีงเนินวิปริต(วิปริตไม่ได้หมายถึงบ้า แต่เป็นคนที่แปลก เป็นคนที่คิดพิเศษและต่างจากคนโดยทั่วไป แต่ก็มีบ้างที่พิเศษมากจนบางคนอาจมองว่าบ้าก็ได้) คนที่มีเส้นสมองลงมาถึงตำแหน่งนี้มักจะมีความคิดที่เฟ้อฝันหรือจินตนาการ เกินจริง  หรือมีแนวคิดรวมถึงวิธีการกระทำที่แตกต่างจากผู้อื่น หากไม่ได้รับการศึกษาที่ดี ไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสังคมที่ดีแล้วก็มักจะไม่ประสบผลสำเร็จในชีวิติ ชอบการดื่มกินสุรายาเมา  บางคนก็มักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด  ใครที่มีบุตรหลานที่มีเส้นสมองแบบนี้ต้องรีบเคี่ยวเข็นหรือนำพาเขาไปสู่ สังคมที่ดีและกล่อมเกลาจิตใจเสียแต่วัยเยาว์ อย่างไรเสียความเป็นศิลปินและความอ่อนโยนคือคุณสมบัติเด่นของเส้นสมองแบบนี้

จากภาพที่ 3.1- 3.4 ตัวอย่างที่ผ่านมาคือเส้นสมอง ลอง มาดูว่าถ้าเราดูเส้นอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ในหลัการเดียวกันผลก็จเป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกันหรือ ขัดแย้งกันอย่างไร  ดังจะได้นำเส้นหลักอีก 2 เส้นมาวิเคราะห์ให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น มาดูเส้นชีวิต กับเส้นใจของมือตามภาพทั้ง 4 นี้นะครับ

  ลายมือเส้นใจหรือเส้นหัวใจ (Heart Line) บอก ถึงสภาวะทางใจ ทางความคิด อารมณ์ ความรัก ความตั้งใจมั่น  ทัศนคติ และสุขภาพทางจิต หมายความรวมถึงหัวใจที่อยู่ในร่างกายเรา  เส้นจิตใจหรือเส้นใจที่ดี คือเส้นที่มีความคมชัด สดใส ลากจากขอบมือใต้นิ้วก้อย (เนินพุูธ) ไปหยุดลงหรือสิ้นสุดประมาณเนินพฤหัส (ใต้นิ้วชี้) จะเป็นคนที่มีจิตใจมุ่งมั่น ตั้งใจดี ตั้งใจสูง จิตใจเข้มแข็ง มีความมั่นคงและมีความสุขในชีวิตสมรสและความรัก  หากเส้นไม่เป็นเกาะ ไม่แตก หรือเป็นรูปโซ่  จะมีความรักที่สดในมั่นคง  มีความสุขใจ  มีสุขภาพจิตดี

ใจ ในทางพุทธศาสนาถือเป็นศูนย์รวมของความดีความ ความไม่ดี  ความสำเร็จความล้มเหลว  คนเราใจเป็นใหญ่ ใจประเสริฐ ใจสูงสุด ใจเป็นอะไรได้ทุกอย่าง ทุกข์สุขอยู่ที่ใจ  ถ้าเราควบคุมใจให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องดีแล้วใจตั้งมั่นดีแล้ว  ความสุขความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นดังใจปรารถนา (คลิกอ่านทบทวนเส้นหัวใจ)

 เส้นใจ จากภาพที่ 3.1ก  เพิ่มเติมข้อมูล(จากภาพ 3.1)

     จากภาพที่ 3.1ก สังเกตที่ปลายเส้นใจแยกออกเป็นสองเส้น(แยกตรงใต้นิ้วกลาง-เนินเสาร์หรือเนินร้อนรน) ใจ-1 ปลายเส้นโค้งเข้าไปในเนินพฤหัส(เนินอารมณ์)ปลายเส้นใจเฉียบคมชัดเจนเป็นลักษณะของเส้นทีี่มีพลัง อีกเส้นหนึ่ง ใจ-2 เส้นแยกลงไปสัมผัสเส้นสมองตรงบริเวณที่เกิดรวมของเส้นชีวิตกับเส้นสมองตรง บริเวณบนพื้นที่ของเนินอังคารต่ำ(เนินดุดัน)  เห็นไหมครับว่าเนินในมือต้องนำมาพิจารณาประกอบเสมอ คนที่จำเรื่องเนินได้ทั้งหมดแล้วก็จะวิเคราะห์ว่าเป้าหมายหมายในใจและการ ตัดสินใจของบุคคลเจ้าของมือนี้ได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง แต่ถ้าไม่เข้าใจหรือจำเรื่องเนินไม่ได้ก็อ่่านใจของคนนี้ไม่ได้เลย(ลองกลับ ไปทบทวนความหมายเรื่องเนินตามภาพประกอบ 2 และ 2.1 แล้วมาวิเคราะห์เปรียบเที่ยบกับที่ผมวิะคราะห์พอสังเขปนี้นะครับ) ลักษณะของเส้นใจตลอดทั้งเส้นอาจดูไม่สมบูรณ์นักแต่ก็ไม่ถือว่าเสียหาย(มี เรื่องทุกข์ใจหรือมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่สบายใจที่แสดงบนเส้นใจ สังเกตได้จากสีของเส้น และเส้นอุปสรรครวมถึงตำแหน่งที่เส้นแตก..)

      มาเริ่มต้นวิเคราะห์เลยนะครับ ปลายเส้นใจทีโค้งไปในเนินพฤหัสใจแบบนี้เรียกว่าใจรักเกียรติ  ในอารมณ์ของมือนี้เป็นอารมณ์ผู้นำ เป็นอารมณ์ที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จที่มีคุณธรรม มีทัศนคติและอุดมคติไปด้านบวก (เนินพฤหัสที่ได้มาตรฐาน เนินอุดม  สีสดใส  และสังเกตเห็นมีเส้น Ambition Line-ใฝ่สูง รักเรียน) ส่วนอีกเส้นหนึ่งที่แยกไปเชื่อมกับเส้นสมองตรงบนเนินอังคารต่ำ เรียกว่าใจวางแผน เจ้าของมือเป็นคนที่มีแผนไว้ในใจและมีเป้าหมายชีวิตระยะยาว (ใจเชื่อมสมอง-ความเป็นเหตุเป็นผลในสิ่งที่คิดที่อยากได้และมีแผนมีวิธี ชัดเจนที่จะทำให้ได้ตามแผน) เนินดุดันคือการต่อสู้ด้วยพลัง ความเพียร ความอดทนทางกาย(ด้านบวก=นักมวย นักกีฬา การต้องการชนะการแข่งขัน.. ด้านลบ =นักเลง การต่อสู้ด้วยกำลัง  การทำร้าย...) เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วน และพิจารณารอบคอบทุกด้านแล้วก็พยากรณ์ว่า เส้นใจของมือนี้ดีมีคุณภาพ เป็นผู้มีใจมุ่งมั่น รักเกียรติรักศักดิ์ศรี  มีแผนในการดำเนินชีวิตและมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจน  มีความเพียรพยายามมุ่งมั่นสูง มีความอดทน มีความละเอียดรอบคอบดี  เพียงเท่านี้ก็น่าจะประสบผลสำเร็จได้แล้วในชีวิตคนเรา แต่จะสำเร็จได้ยากหรือง่าย  ได้มากน้อยเพียงใด ก็ต้องดูเส้นอื่น ๆ ประกอบอีก เส้นเส้นชีวิต เส้นวาสนา เส้นอาทิตย์ และ....ซึ่งจะได้กล่าวในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไปในบทที่เกี่ยวข้อง  ลองดูเส้นใจอีกสักอีกสัก 1 ตัวอย่างตามภาพที่ 3.2

   ปลายเส้นใจตรงไปถึงเนินพฤหัสใจแบบนี้เรียกว่าใจตรง เป็นเส้นใจที่ตรงไปถึงเนินพฤหัส เนินพฤหัสก็ถือว่าปกติได้มาตรฐาน แม้จะมีพื้นที่น้อยก็ไม่ถือว่าเสียหายอะไร   เส้นใจแบบนี้ไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่น ๆ เหมือนมือตามภาพที่ 3.1 ก็สามารถพยากรณ์ได้เลยว่าคนผุ้นี้เป็นคนตรง  ปากกับใจตรงกัน  คิดอะไรทำอะไรตรง ๆ  เปิดเผยไม่ซับซ้อน  หากย้อนกลับไปอ่านเส้นสมองของมือนี้(เส้นสมองตาม ภาพที่ 3.2)เส้นใจนี้ยิ่งไปส่งเสริมให้เห็นการตัดสินใจที่เรียกว่าเด็ดขาด รุนแรงไม่ยืดหยุ่นนั้นมีผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น และยืนยันได้ชัดเจนมากขึ้นว่าคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้ และที่สำคัญบุคคลนี้จะเป็นผู้ที่มีอารมณ์ร้อน และรุนแรงทั้งความคิดและการกระทำ  ทั้งกายวาจาใจก็ไปในทิศทางเดียวกัน แสดงออกให้เห็น ๆ  แล้วความสำเร็จในชีวิตก็ต้องดูเส้นอื่น ๆ และเรื่องอื่น ๆ ประกอบกัน สังเกตว่ามือสี้มีเด่นที่เนินหลักทรัพย์และเส้นหลักทรัพย์ดีมากทีเดียว  พอได้แนวทางในการวิเคราะห์แล้วนะครับจะไม่ยกมาให้ครบทุกมือนะครับ ถ้าจะต้องการตัวอย่างมากและมีรายละเอียดประกอบมากก็ต้องดูในหนังสือที่ผม เขียนไว้รวมถึงมี DVD บรรยายประกอบให้อีก   ในลำดับถัดไปมาดูเส้นชีวิตสัก 2 ตัวอย่างนะครับ

  

       ทีนี้มาดู เส้นชีวิต จากภาพที่ 3.1ก   เส้นชีวิตดูจะไม่ปกติเหมือนมือโดยทั่วไปส่วนมากที่ได้พบเห็น เพราะมีเส้นชีวิต 2 เส้น คนโดยทั่วไปมีเพียง 1 เส้น ชีิวิต-1เส้นเกิดจากเนินอังคารต่ำ ปลายเส้นไปถึงเนินศุกร์เข้าถึงเนินหลักทรัพย์   ชีวิต-2 เส้น รวมกันกับเส้นสมองและแยกออกช่วงใต้เนินเสาร์ ปลายเส้นพุ่งไปทางเนินจันทร์แต่หยุดและเชื่อมรวมกับเส้นวาสนา เพียงเท่านี้ก็พยากรณ์ได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับ ที่สำคัญเรื่องเนินในมือยังเป็นเรื่องหลักที่นำมาประกอบและเป็นข้อบ่งชี้ให้ และถูกต้องแม่นยำ  เส้นชีวิตเส้นที่ 1 เกิดจากเนินดุดันแสดงถึงชีวิตต้องดิ้นรน ต่อสู้กับปัญหาหรืออุปสรรคที่มาก(กรณีที่ฐานชีวิตไม่พร้อมทางครอบครัว) หรือเป็นคนมุมานะต่อสู้เด็ดเดี่ยว มีความอดทนต้องการที่จะชนะ ต้องการที่จะสำเร็จ(แม้จะมีความพร้อมในความเป็นอยู่ แต่ก็ต้องการความสำเร็จที่เป็นชื่อเสี่ยง หรือใดๆ ที่ทำให้ตัวเองชนะ ไปอยู่ในที่เด่น) ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของเนินพฤหัส (อารมณ์) และเนินอังคารต่ำ (ดุดัน) แล้วจะเข้าถึงความสำเร็จได้เนื่องจากเส้นชีวิตมีความสมบูรณ์ ยาวต่อเนื่องเข้าถึงเนินศุกร์ (เนินครอบครัวและเนินหลักทรัพย์) ส่วนเส้นชีวิต-2 เกิด รวมกับเส้นสมองและแยกออกตรงใต้ตำแหน่งใต้เนินพฤหัสและเบีียดไปทางเนินเสาร์  ตรงตำแหน่งที่เกิดของเส้นชีวิตนี่ก็สำคัญและเกี่ยวข้องกับความหมายของเนิน อีกเช่นกัน จำความหมายของเนินเสาร์(เนินร้อนรน)ได้ก็นำมาผสมได้เลย แสดงว่าบุคคลนี้ชีวิตมีความร้นรนในเป้าหมายชีวิตที่ตั้งไว้ จะต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้ และมีความเข้มข้นในการดำเนินชีวิต เป็นคนเคร่งครัดต่อเวลา ต่อระเบียบแบบแผนเพื่อผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผนตาม กำหนด (ตามอิทธิพลของตำแหน่งเนินและเส้นที่เข้าไปเกี่ยวข้อง)  สังเกตเพิ่มเติมว่าเส้นชีวิต - 2 ปลายเส้นพุ่งไปเนินจันทร์แสดงถึงชีวิตต้องเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการ เดินทาง การต่างประเทศ (อ่านความหมายเนินจันทร์)  เส้นชีวิตไปเชื่อมกับเส้นวาสนา(การดำเนินชีวิต อาชีพการงาน ความโชคดี ความสำเร็จ..)  เมื่อดูภาพรวมในความเกี่ยวข้องของเนินและเส้นต่าง ๆ แล้ว ก็จะนำมาประมวลผลสรุปเป็นคำพยากรณ์ มาถึงตรงนี้ผมก็ขอสรุปให้ฟังขอสังเขปว่าบุคคลนี้เป็นคนใฝ่สูงทะเยอทะยาน มีเป้าในหมายชีวิตสูง มีความมุมานะพยายามดีมาก  มีความอดทนสูง มีแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ไม่ละทิ้งเป้าหมาย ชีวิตมีความเกี่ยวข้องกับการเดินทาง การต่างประเทศ และในที่สุดแล้วก็จะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ชีวิตในบั้นปลายก็มั่นคงดีในเรื่องทรัพย์สินเงินทองและความสำเร็จ แต่จะขาดซึ่งความสุขในครอบครัวและบริวาร ในบทนี้ก็ขอวิเคราะห์พอให้เห็นแนวทางไว้ประมาณนี้นะครับ (ศึกษาเพิ่มเติมในตำราและDVD มีตัวอย่างมากพอทั้งตัวอย่างภาพมือและตัวอย่างการวิเคราะห์)

    ผมจะนำภาพมือชุดนี้ไปขยายผลต่อในบทต่อไป เป็นการวิเคราะห์ลายมือขั้นสูง  ซึ่งจะมีเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ละช่วงของอายุ เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากในการวิเคราะห์ลายมือหรือการพยากรณ์ใด ๆ ก็ตาม เพราะุถ้าบอกว่าจะสำเร็จแต่บอกไม่ได้ว่าปีใด อายุเท่าไร และในเดือนใดของปีจะดี หรือไม่ดี การพยากรณ์ก็็จะขาดน้ำหนักหรือความชัดเจนในการเจ้าตัวจะได้นำไปปฏิบัติ ลงมือกระทำหรืองดเว้นการกระทำ เช่นบอกว่าจะประสบผลสำเร็จในบั้นปลาย อย่างนี้ก็กว้างมากเป้าหมายไม่ชัดเจน แต่ถ้าบอกว่า อายุ 49 ปี ประสบผลสำเร็จดีมาก ได้เงิน ได้ทรัพย์ ได้รับความสำเร็จความภาคภูมิใจ  โดยเฉพาะช่วงเวันที่ 1-29 ตุลาคม 2556  และโชคดีมีลาภลอยช่วง 1-16 ธันวาคม 2556  อย่างนี้ก็ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างให้เกิดผลได้ในช่วงเวลาดังกล่าว  หรือชี้ว่าช่วงวันที่ 1-10 มกราคม 2557 ระวังอุบัุติเหตุจากการเดินทางเพราะเส้นอุบัติเหตุแสดงในช่วงนั้น เจ้าของมือก็ต้องเตรียมป้องกันแก้ไขหรืองดเว้นการเดินทางในช่วงดังกล่าว  ซึ่งในการวิเคราะห์ลายมือชั้นสูงก็จะมีให้แบบนี้เลยครับ

คลิกอ่าน  การวิเคราะห์ลายมือขั้นสูง


 **ญาณ มี 7 อย่างคือ
1.บุเพนิวาสานุสสติญาณ ปัญญาที่สามารถระลึกชาติในอดีตของคนหรือสัตว์ได้
2.จุตูปปาตญาณ ปัญญาที่รู้ว่าคนหรือสัตว์ก่อนจะมาเกิดเป็นอะไรมาก่อน เมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นอะไร
3.เจโตปริยญาณ ปัญญาที่รู้ใจคน รู้อารมณ์ความคิดจิตใจของคนและสัตว์
4.อตีตังสญาณ ปัญญาที่รู้เรื่องในอดีต เหตุการณ์ที่ล่วงมาแล้ว ทั้งในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ ของคนและสัตว์
5.ปัจจุปปันนังสญาณ ปัญญาที่รู้เรื่องในปัจจุบันว่าขณะนี้ใครทำอะไรอยู่ และมีสภาพอย่างไร
6.อนาคต ตังสญาณ ปัญญาที่รู้เรื่องในการต่อไปว่า คน สัตว์ สรรพวัตถุ เหล่านี้ต่อไปจะเป็นอย่างไร รู้ได้ตามภาพที่ปรากฏ ถ้าภาพที่ปรากฏไม่ชัดเจน ก็อธิษฐานถามก็จะรู้ชัดและไม่ผิด
7.ยถากัมมุตญาณ ปัญญาที่รู้ผลกรรม คือ รู้ว่าคนเราที่ทุกข์หรือสุขทุกวันนี้ ทำกรรมอะไรมาในอดีตชาติ และปัจจุบันชาติจึงเป็นเช่นนี้ และจะแก้ไขได้หรือไม่ประการใด

การวิเคราะห์ลายมือขั้นต้น

การวิเคราะห์ลายมือขั้นต้น

จากการเรียนรู้พื้นฐานเรื่องนิ้วมือ ประเภทของมือ ส่วนประกอบในมือ เนินในมือ เส้นในมือหลัก เส้นรองในมือ เส้นอิทธิพล  เครื่องหมายดีร้ายแล้ว  หลายคนก็ดูลายมือได้แต่ก็ยังประเภทมือใหม่หัดขับ  ยังไม่ชำนาญทั้งกลไกของรถและเส้นทาง  จึงยังเก้ ๆ กัง ๆ  เปรียบให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกหน่อยก็ประมาณว่าร้องเพลง(คาราโอเกะ)ตามจังหวะทำนองได้ แต่ยังจำเนื้อเพลงไม่ได้  ต้องอาศัยจอ(Monitor) หรือถือโพยไว้ในมือเสมอ  เช่นเดียวกันการดูลายมือ การที่เรียนรู้ทั้งหมดจดจำความได้ก็จำได้ระดับหนึ่ง  ประสบการณ์จริงยังไม่มาก ก็ย่อมไม่กล้าที่จะพยากรณ์หรือพูดอะไรที่มันชัด ๆ เจน ๆ แบบฟันธง หรือคอนเฟริ์ม  ส่วนตัวผมชอบคำ่ไทย ๆ ที่ว่า "ยืนยัน" ว่าใช่   แต่ใครจะกล้าพูดคำนี้ไหมวงการหมอดู

ขั้นตอนก่อนที่จะมาถึงการเคราะห์ลายมือขั้นต้นได้ ต้องผ่านขั้นตอนการเรียนและจดจำทำความเ้ข้าใจกับเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานที่กล่าวมาแล้วเป็นอย่างดี  เปรียบเทียบได้กับการที่จะประกอบอาหารเมนูใดๆ ก็ตาม ตัวอย่างเช่นแกงส้มกุ้งผักรวมสักหม้อ ก็ต้องรู้ว่าวัตถุดิบที่ใช้มีอะไรบ้าง เครื่อปรุงเครื่องแกงต่าง ๆ มีอะไรบ้าง  ขั้นตอนการทำการปรุงและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำก็ต้องรู้จริงจึงจะได้แกงส้มตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น ดังนั้นวัตถุดิบ เครื่องมือและองค์ความรู้ที่จำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ลายมือขั้นต้นจึงต้องผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้ (คลิกอ่านแต่ละหัวข้อ)

1.เริ่มเรียนรู้ลายมือจากมือตัวเอง

นิ้วมือ 3 แบบ 6 ชนิด

2.คนใกล้ตัวคือครูสอนลายมือบทที่สอง

มือ 7 ประเภท

 

3.มือและองค์ประกอบหลัก   เปรียบได้กับขอบเขตปริมณฑลใด ๆ ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง เ่ช่นเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเยี่ยมชม จับแผนที่ขึ้นมาดูก็จะเห็นภูมิประเทศโครงสร้างทางภูมิศาสตร์โดยภาพรวม ถนนหนทาง สถานที่สำคัญ

4.เนินในมือและความหมาย ความเชื่อมต่อจากข้อ 1 คือเราจะลงลึกเฉพาะที่เข้าไปในแต่ละพื่้นที่ว่ามีแม่น้ำ มีภูเขา หรือมีที่ราบลุ่ม หรือสถานที่สำคัญ ๆ  เช่นสถานีตำรวจ  สถานพยาบาล  วัดวาอาราม สถานที่ท่องเที่ยว

5.ลายมือเส้นหลักที่ต้องเรียนรู้ , 6.ลายมือเส้นรองและเส้นอิทธิพล    หลังจากทราบภูมิประเทศ ทราบสถานที่สำคัญต่าง ๆ ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว เราก็จะมาดูถนนสายหลัก สายรอง แม่น้ำลำคลองที่เชื่อมต่อในพื้นที่ 

7.การเชื่อมโยงเส้นลายมือและการพยากรณ์  บัดนี้ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญ หลังจากได้เดินทางไปตามถนนหนทาง ไปสำรวจตรวจสอบสถานที่โดยรวมแล้ว ก็มาสรุปว่าเชียงใหม่เป็นอย่างไร  มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านใดบ้าง   สถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างไร  เศรษฐกิจโดยรวมแล้วเหมาะกับอะไร  ศักยภาพทางการลงทุนเป็นอย่างไร  สาธรณูปโภคเป็นอย่างไร  การจราจรเป็นอย่างไร  เราก็จะวิเคราะห์และประเมินได้ว่าเมืองนี้ถ้าเที่ยบกับความเป็นมาตรฐานแล้วถือว่าดี ปานกลาง หรือว่าพอใช้ (คลิกที่รูปภาพ 1 - 7 เพื่ออ่านตัวอย่างการวิเคราะห์มือนี้) ที่จริงแล้วก็เป็นการข้ามขั้นตอนอย่างมาก เพราะในบทนี้เป็นการปูพื้นเท่านั้นอ่านประกอบเพียงผ่าน ๆ ไปก่อนนครับ เดียวจะสับสนหรือไม่เข้าใจทำให้งง ให้เบื่อไปก่อน   แต่อาจเหมาะสำหรับบางคนที่มีพื้นฐายอยู่แล้ว


 

ข้อมูลหลักที่จำเป็นและต้องนำมาประกอบการพยากรณ์

ขั้นตอนการเตรียมภาพหรือการเตรียมมือเพื่อการรวบรวมข้อมูลทั้งกรณีมาพบกันหรือดูทางอินเตอร์เนท

มือซ้ายจากหลังมือ ฝ่ามือเต็ม ฝ่ามือขยาย และริมมือ

มือขวาจากหลังมือ ฝ่ามือเต็ม ฝ่ามือขยาย และริมมือ

   1.หลังฝ่ามือทั้งสอง วัดความยาวของมือกับนิ้วมือดูลักษณะประเภทของมือและนิ้วมือ เล็บมือ

   2.ฝ่ามือแบบเต็มมือทั้งสอง ดูความสมบูรณ์ของมือ นิ้วมือ เนินในมือ

   3.ฝ่ามือขยายแบบเต็มมือทั้งสอง ดูเส้นลายมือ เส้นหลัก เส้นรอง เครื่องหมายต่าง ๆ

   4.ฝ่ามือด้านข้าง(ริมมือ)ตรวจลักษณะความหนา ความบางของฝ่ามือ ความยืดหยุ่นของผิวมือ

   5.ตรวจสอบเรื่องอายุจรในมือ ทั้งแบบตามเส้นลายมือและบนเนิน

   6.เริ่มต้นการพยากรณ์ตามลำดับ 8 หัวข้อ

    7.ข้อสำคญสุดท้ายคือ ข้อ 9 เป็นการถามตอบ

ลำดับการพยากรณ์

ภาพขยายทั้งสองมือนำมาวิเคราะห์เส้นหลัก เส้นรองและจุดเด่นไว้เป็นเบื้องต้นก่อนเริ่มพยากรณ์

 

1. บุคลิก นิสัยใจคอความเป็นตัวตน จุดเด่น จุดด้อย

     ลักษณะทางกายภาพและ ภาพรวมทั่วไป ที่ปรากฏบนนิ้วมือ เล็บมือ และรูปมือ

       1.1 นิ้วมือ เล็บมือ และรูปมือบอกได้ถึงจริต นิสัย การคิด การตัดสินใจ การกระทำ

       1.2 คำอธิบายบายเกี่ยวกับเนินในมือ ความอุดม ความโชคดี ความสำเร็จพื้นฐาน

2. การงาน อาชีพที่เหมาะกับชะตาชีวิต ความเจริญก้าวหน้า

       2.1 เส้นลายมือหลัก

         - เส้นชีวิต การดำเนินชีวิต ความสมบูรณ์ ความต่อเนื่อง และสุขภาพ

         - เส้นสมอง การคิด การวางแผน การตัดสินใจ วิสัยทัศน์ คุณภาพทางสมอง

         - เส้นใจ ทัศนคติ ความรัก ความสุขความทุกข์ ในการดำเนินชีวิต

       2.2 เส้นลายมือรองและเส้นเสริม/(เส้นวาสนา เส้นอาทิตย์ เส้นอุปถัมภ์และเส้นอื่น ๆ)

         -เส้นวาสนาความโชคดี ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ธุรกิจการงาน ความเชื่อ

         - เส้นอาทิตย์ ความเด่นดัง ความสำคัญ การเข้าถึงความสำเร็จ ความสุขความสมหวัง

         -เส้นรองอื่น ๆ .......การสนับสนุนหรือการตัดทอนความสำเร็จของเส้นหลักและเส้นรองที่กล่าวมา

3. โชคลาภ วาสนา นำพาชีวิตให้สุขสบายในบั้นปลาย

     -พิจารณาประกอบจากเส้นต่าง ๆ ตามข้อ 1และ 2

4. ความรัก คู่ครอง

     -เส้นสมรส เส้นจาก เส้นชีวิต เส้นใจ เส้นสมอง

     -ตำแหน่งเนินศุกร์ , ตำแหน่งเนินอังคารต่ำ ,ตำแหน่งการสัมผัสของเส้นที่เกี่ยวข้อง    

   พิจารณาประกอบจากเส้นต่าง ๆ ตามข้อ 1และ 2

5. การเงิน ความร่ำรวย ชื่อเสียง

     พิจารณาประกอบจากเส้นต่าง ๆ ตามข้อ 1และ 2

6. โอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อทำงาน/ท่องเที่ยว/ศึกษาต่อ

     -เส้นเดินทางบริเวณเนินจันทร์ เส้นเดินทางบริเวณเนินศุกร์ รวมถึงเส้นนับสนุนอื่น

7. ปัญหาสุขภาพ โรคประจำตัว เหตุการณ์ที่ต้องระวัง

   -พิจารณาจากเส้นหลักและความสมบูรณ์ของเส้นต่าง ๆ ,ตำแหน่งเนินโรค

8. เดือน ปีหรือช่วงทีเหมาะสมกับการเริ่มต้น เช่นการวิ่งเต้นย้าย, ลงทุนประกอบกิจการ, การเสี่ยงโชค

   -จัดเตรียมตารางพยากรณ์ 12 เดือน และพยากรณ์ รายปี

9. คำถาม

-คำถามเพิ่มเติมจากการพยากรณ์ไปแล้ว

ไม่ว่าการพยากรณ์ทางเนท หรือการพบกัน ควรจะได้พยากรณ์ให้แล้วเสร็จก่อนแล้วจึงถาม-ตอบคำถาม เพราะบางอย่างบางคำถามอาจมีคำตอบแล้วในการพยากรณ์

 

ดาวน์โหลด ตัวอย่างการวิเคราะห์ลายมือ-ตามภาพลายมือทีนำมาประกอบนี้

 

ดาวน์โหลด  ตัวอย่างตารางพยากรณ์ 12 เดือน-จากลายมือที่นำมาประกอบนี้

 


 

ผมมีตัวอย่างการวิเคราะห์ลายมือจากลายมือจริงมาฝากไว้ หลายกรณีที่น่าศึกษา  ดังต่อไปนี้ ยังไม่ต้องลงรายละเอียดหรือลึกมานะครับ ดูเป็นพื้นฐานไว้และตั้งคำถามไว้ในใจว่าทำไม่ถึง อย่างนั้น อย่างนี้  แล้วไปเริ่มศึกษาในการวิะเคราะห์ลายมือ ขั้นกลางและขั้นสูงในบทถัดไป  จะเกิดความเข้าใจมากขึ้น

doctor-view-s

 

ลายมือนายแพทย์ ลายมือหมอ
ลายมือแพทย์ นายแพทย์ แพทย์หญิง หรือลายมือหมอ ในภาษาพูดที่สื่อความหมายและเข้าใจได้โดยทั่วไป

คลิกอ่านเพิ่มเติม

 ลายมือปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต –Ph.D.)
ลายมือระดับ ดร. (ดอกเตอร์) ลายมือปริญญาเอก หรือ ลายมือดุษฎีบัณฑิตเป็นอย่างไร ดูเส้นอะไรเป็นหลัก

คลิกอ่านเพิ่มเติม

ลายมือนักบิน
เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุการณ์ผิดคิวแบบคล้าย ๆ วันนี้ก็มักจะมีอะไรที่พิเศษที่ทำให้ผมได้ลายมือแบบพิเศษไว้เป็นกรณีศึกษาหรือเผยแพร่เป็นวิทยาทาน   และก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ    วันนี้ตั้งแต่ 11 โมงเช้าและถึง 6 โมงเย็น.

คลิกอ่านเพิ่มเติม

ลายมือลาภลอย ลายมือมีโชคมีลาภลอย ลายมือวาสนาพารวย
ลายมือนี้ได้ลาภลอย 10 ล้าน และได้โบนัส 12 ล้าน
คำว่าโชคกับลาภมักจะนำมาใช้คู่กันหรือมักจะพูดรวม ๆ กัน

คลิกอ่านเพิ่มเติม

 ลายมือมีเครดิตดี ลายมือสร้างหนี้สิน ลายมือนักลงทุน
ลายมือนี้สามารถสร้างหนี้ได้ครั้งละเป็นหลัก 100 ล้าน(ร้อยล้านบาท)

คลิกอ่านเพิ่มเติม

 


 

การเปิดรับสมัครเรียนลายมือ

 

เรียนลายมือจากมือจริง เรียนลายมือพัฒนาสู่มืออาชีพ

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึง 15 พฤษภาคม 2556

เริ่มเปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่  1 มิถุนายน 2556

 

 

หนังสือคู่มือประกอบการเรียนการสอน ขนาด A5 สองสี  หนา 270 หน้า

 

DVD เรียนลายมือแบบมือาชีพ โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

 DVD ประกอบการเรียนการสอน  ประกอบด้วยการบรรยายสรุปบทเรียน,มีตัวอย่างภาพลายมือจริงจำนวนมากเพียงพอให้ ศึกษาเปรียบเทียบ และตัวอย่างการวิเคราะห์ลายมือแบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้เรียนรู้และทดสอบความเข้าใจ

--------------------------------------------

คลิก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การเชื่อมโยงเส้นลายมือและการพยากรณ์

การเชื่อมโยงเส้นลายมือและการพยากรณ์

จะแบ่งเป็นสองส่วนในการเรียนรู้กล่าวคือ1.การเชื่อมโยง และ 2.การวิเคราะห์ลายมือขั้นต้น

โดยใช้พื้นฐานเดียวกันกับการวิเคราะห์ลายมือขั้นต้นกล่าวคือ จาก การเรียนรู้พื้นฐานเรื่องนิ้วมือ ประเภทของมือ ส่วนประกอบในมือ เนินในมือ เส้นในมือหลัก เส้นรองในมือ เส้นอิทธิพล  เครื่องหมายดีร้ายแล้ว  หลายคนก็ดูลายมือได้แต่ก็ยังประเภทมือใหม่หัดขับ  ยังไม่ชำนาญทั้งกลไกของรถและเส้นทาง  จึงยังเก้ ๆ กัง ๆ  เปรียบให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกหน่อยก็ประมาณว่าร้องเพลง(คาราโอเกะ)ตามจังหวะ ทำนองได้ แต่ยังจำเนื้อเพลงไม่ได้  ต้องอาศัยจอ(Monitor) หรือถือโพยไว้ในมือเสมอ  เช่นเดียวกันการดูลายมือ การที่เรียนรู้ทั้งหมดจดจำความได้ก็จำได้ระดับหนึ่ง  ประสบการณ์จริงยังไม่มาก ก็ย่อมไม่กล้าที่จะพยากรณ์หรือพูดอะไรที่มันชัด ๆ เจน ๆ แบบฟันธง หรือคอนเฟริ์ม  ส่วนตัวผมชอบคำ่ไทย ๆ ที่ว่า "ยืนยัน" ว่าใช่   แต่ใครจะกล้าพูดคำนี้ไหมวงการหมอดู

ขั้นตอนก่อนที่จะมาถึงการเคราะห์ลายมือขั้นต้นได้ ต้องผ่านขั้นตอนการเรียนและจดจำทำความเ้ข้าใจกับเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานที่กล่าวมาแล้วเป็นอย่างดี  เปรียบเทียบได้กับการที่จะประกอบอาหารเมนูใดๆ ก็ตาม ตัวอย่างเช่นแกงส้มกุ้งผักรวมสักหม้อ ก็ต้องรู้ว่าวัตถุดิบที่ใช้มีอะไรบ้าง เครื่อปรุงเครื่องแกงต่าง ๆ มีอะไรบ้าง  ขั้นตอนการทำการปรุงและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำก็ต้องรู้จริงจึงจะ ได้แกงส้มตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น ดังนั้นวัตถุดิบ เครื่องมือและองค์ความรู้ที่จำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ลายมือขั้นต้นจึงต้อง ผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้ (คลิกอ่านแต่ละหัวข้อ)

1.มือและองค์ประกอบหลัก   เปรียบได้กับขอบเขตปริมณฑลใด ๆ ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง เ่ช่นเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเยี่ยมชม จับแผนที่ขึ้นมาดูก็จะเห็นภูมิประเทศโครงสร้างทางภูมิศาสตร์โดยภาพรวม ถนนหนทาง สถานที่สำคัญ

2.เนินในมือและความหมาย ความเชื่อมต่อจากข้อ 1 คือเราจะลงลึกเฉพาะที่เข้าไปในแต่ละพื่้นที่ว่ามีแม่น้ำ มีภูเขา หรือมีที่ราบลุ่ม หรือสถานที่สำคัญ ๆ  เช่นสถานีตำรวจ  สถานพยาบาล  วัดวาอาราม สถานที่ท่องเที่ยว

3.ลายมือเส้นหลักที่ต้องเรียนรู้    4.ลายมือเส้นรองและเส้นอิทธิพล    หลังจากทราบภูมิประเทศ ทราบสถานที่สำคัญต่าง ๆ ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว เราก็จะมาดูถนนสายหลัก สายรอง แม่น้ำลำคลองที่เชื่อมต่อในพื้นที่ 

5.การเชื่อมโยงเส้นลายมือและการพยากรณ์  บัด นี้ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญ หลังจากได้เดินทางไปตามถนนหนทาง ไปสำรวจตรวจสอบสถานที่โดยรวมแล้ว ก็มาสรุปว่าเชียงใหม่เป็นอย่างไร  มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านใดบ้าง   สถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างไร  เศรษฐกิจโดยรวมแล้วเหมาะกับอะไร  ศักยภาพทางการลงทุนเป็นอย่างไร  สาธรณูปโภคเป็นอย่างไร  การจรจรเป็นอย่างไร  เราก็จะวิเคราะห์และประเมินได้ว่าเมืองนี้ถ้าเที่ยบกับความเป็นมาตรฐานแล้ว ถือว่าดี ปานกลาง หรือว่าพอใช้ 


 

ผมมีตัวอย่างการวิเคราะห์ลายมือจากลายมือจริงมาฝากไว้ หลายกรณีที่น่าศึกษา  ดังต่อไปนี้

doctor-view-s

 

ลายมือนายแพทย์ ลายมือหมอ
ลายมือแพทย์ นายแพทย์ แพทย์หญิง หรือลายมือหมอ ในภาษาพูดที่สื่อความหมายและเข้าใจได้โดยทั่วไป

คลิกอ่านเพิ่มเติม

 ลายมือปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต –Ph.D.)
ลายมือระดับ ดร. (ดอกเตอร์) ลายมือปริญญาเอก หรือ ลายมือดุษฎีบัณฑิตเป็นอย่างไร ดูเส้นอะไรเป็นหลัก

คลิกอ่านเพิ่มเติม

ลายมือนักบิน
เมื่อ ไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุการณ์ผิดคิวแบบคล้าย ๆ วันนี้ก็มักจะมีอะไรที่พิเศษที่ทำให้ผมได้ลายมือแบบพิเศษไว้เป็นกรณีศึกษา หรือเผยแพร่เป็นวิทยาทาน   และก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ    วันนี้ตั้งแต่ 11 โมงเช้าและถึง 6 โมงเย็น.

คลิกอ่านเพิ่มเติม

ลายมือลาภลอย ลายมือมีโชคมีลาภลอย ลายมือวาสนาพารวย
ลายมือนี้ได้ลาภลอย 10 ล้าน และได้โบนัส 12 ล้าน
คำว่าโชคกับลาภมักจะนำมาใช้คู่กันหรือมักจะพูดรวม ๆ กัน

คลิกอ่านเพิ่มเติม

 ลายมือมีเครดิตดี ลายมือสร้างหนี้สิน ลายมือนักลงทุน
ลายมือนี้สามารถสร้างหนี้ได้ครั้งละเป็นหลัก 100 ล้าน(ร้อยล้านบาท)

คลิกอ่านเพิ่มเติม

 

การวิเคราะห์ลายมือนั้นจะมีความละเอียดและชี้ขัดลงไปอีกขั้นตอนหนึ่ง  กรณีตัวอย่างที่ผ่านมานี้เป็นเพียงการเืชื่อมโยงพอเห็นภาพกว้าง ๆ และความน่าจะเป็น  เช่นกรณีที่วิเคราะห์พื้นฐานว่าคนนี้มีความน่าจะเป็นหรือมีความรู้ความสามารถระดับสติปัญญาสามารถเป็นแพทย์ได้  แล้วเป็นแพทย์นี้จะต้องมาดูอีกและวิเคราะห์ลงไปอีกว่าประสบผลสำเร็จในวิชาชีพมากน้อยเพียงใด  มีความสุขกายสบายใจหรือไม่ บั้นปลายชีวิตเป็นอย่างไม่ มีความมั่นคงในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเงินทองมากน้อยเพียงใด ในแต่ละเดือนหรือแต่ละปีมีความเคลื่อนไหวในมืออย่างไร  ซึ่งตรงนี้คือหัวใจสำคัญในการพยากรณ์ลายมือที่จะได้นำมาฝากในโอกาสต่อไป...

อยู่ระหว่างเพิ่มเติมข้อมูล

การวิเคราะห์ลายมือขั้นต้น

การวิเคราะห์ลายมือขั้นต้น

จาก การเรียนรู้พื้นฐานเรื่องนิ้วมือ ประเภทของมือ ส่วนประกอบในมือ เนินในมือ เส้นในมือหลัก เส้นรองในมือ เส้นอิทธิพล  เครื่องหมายดีร้ายแล้ว  หลายคนก็ดูลายมือได้แต่ก็ยังประเภทมือใหม่หัดขับ  ยังไม่ชำนาญทั้งกลไกของรถและเส้นทาง  จึงยังเก้ ๆ กัง ๆ  เปรียบให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกหน่อยก็ประมาณว่าร้องเพลง(คาราโอเกะ)ตามจังหวะ ทำนองได้ แต่ยังจำเนื้อเพลงไม่ได้  ต้องอาศัยจอ(Monitor) หรือถือโพยไว้ในมือเสมอ  เช่นเดียวกันการดูลายมือ การที่เรียนรู้ทั้งหมดจดจำความได้ก็จำได้ระดับหนึ่ง  ประสบการณ์จริงยังไม่มาก ก็ย่อมไม่กล้าที่จะพยากรณ์หรือพูดอะไรที่มันชัด ๆ เจน ๆ แบบฟันธง หรือคอนเฟริ์ม  ส่วนตัวผมชอบคำ่ไทย ๆ ที่ว่า "ยืนยัน" ว่าใช่   แต่ใครจะกล้าพูดคำนี้ไหมวงการหมอดู

ขั้นตอนก่อนที่จะมาถึงการเคราะห์ลายมือขั้นต้นได้ ต้องผ่านขั้นตอนการเรียนและจดจำทำความเ้ข้าใจกับเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานที่กล่าวมาแล้วเป็นอย่างดี  เปรียบเทียบได้กับการที่จะประกอบอาหารเมนูใดๆ ก็ตาม ตัวอย่างเช่นแกงส้มกุ้งผักรวมสักหม้อ ก็ต้องรู้ว่าวัตถุดิบที่ใช้มีอะไรบ้าง เครื่อปรุงเครื่องแกงต่าง ๆ มีอะไรบ้าง  ขั้นตอนการทำการปรุงและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำก็ต้องรู้จริงจึงจะ ได้แกงส้มตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น ดังนั้นวัตถุดิบ เครื่องมือและองค์ความรู้ที่จำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ลายมือขั้นต้นจึงต้อง ผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้ (คลิกอ่านแต่ละหัวข้อ)

1.มือและองค์ประกอบหลัก   เปรียบได้กับขอบเขตปริมณฑลใด ๆ ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง เ่ช่นเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเยี่ยมชม จับแผนที่ขึ้นมาดูก็จะเห็นภูมิประเทศโครงสร้างทางภูมิศาสตร์โดยภาพรวม ถนนหนทาง สถานที่สำคัญ

2.เนินในมือและความหมาย ความเชื่อมต่อจากข้อ 1 คือเราจะลงลึกเฉพาะที่เข้าไปในแต่ละพื่้นที่ว่ามีแม่น้ำ มีภูเขา หรือมีที่ราบลุ่ม หรือสถานที่สำคัญ ๆ  เช่นสถานีตำรวจ  สถานพยาบาล  วัดวาอาราม สถานที่ท่องเที่ยว

3.ลายมือเส้นหลักที่ต้องเรียนรู้    4.ลายมือเส้นรองและเส้นอิทธิพล    หลังจากทราบภูมิประเทศ ทราบสถานที่สำคัญต่าง ๆ ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว เราก็จะมาดูถนนสายหลัก สายรอง แม่น้ำลำคลองที่เชื่อมต่อในพื้นที่ 

 5.การเชื่อมโยงเส้นลายมือและการพยากรณ์  บัด นี้ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญ หลังจากได้เดินทางไปตามถนนหนทาง ไปสำรวจตรวจสอบสถานที่โดยรวมแล้ว ก็มาสรุปว่าเชียงใหม่เป็นอย่างไร  มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านใดบ้าง   สถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างไร  เศรษฐกิจโดยรวมแล้วเหมาะกับอะไร  ศักยภาพทางการลงทุนเป็นอย่างไร  สาธรณูปโภคเป็นอย่างไร  การจรจรเป็นอย่างไร  เราก็จะวิเคราะห์และประเมินได้ว่าเมืองนี้ถ้าเที่ยบกับความเป็นมาตรฐานแล้ว ถือว่าดี ปานกลาง หรือว่าพอใช้ 


ผมมีตัวอย่างการวิเคราะห์ลายมือจากลายมือจริงมาฝากไว้ หลายกรณีที่น่าศึกษา  ดังต่อไปนี้

doctor-view-s

 

ลายมือนายแพทย์ ลายมือหมอ
ลายมือแพทย์ นายแพทย์ แพทย์หญิง หรือลายมือหมอ ในภาษาพูดที่สื่อความหมายและเข้าใจได้โดยทั่วไป

คลิกอ่านเพิ่มเติม

 ลายมือปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต –Ph.D.)
ลายมือระดับ ดร. (ดอกเตอร์) ลายมือปริญญาเอก หรือ ลายมือดุษฎีบัณฑิตเป็นอย่างไร ดูเส้นอะไรเป็นหลัก

คลิกอ่านเพิ่มเติม

ลายมือนักบิน
เมื่อ ไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุการณ์ผิดคิวแบบคล้าย ๆ วันนี้ก็มักจะมีอะไรที่พิเศษที่ทำให้ผมได้ลายมือแบบพิเศษไว้เป็นกรณีศึกษา หรือเผยแพร่เป็นวิทยาทาน   และก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ    วันนี้ตั้งแต่ 11 โมงเช้าและถึง 6 โมงเย็น.

คลิกอ่านเพิ่มเติม

ลายมือลาภลอย ลายมือมีโชคมีลาภลอย ลายมือวาสนาพารวย
ลายมือนี้ได้ลาภลอย 10 ล้าน และได้โบนัส 12 ล้าน
คำว่าโชคกับลาภมักจะนำมาใช้คู่กันหรือมักจะพูดรวม ๆ กัน

คลิกอ่านเพิ่มเติม

 ลายมือมีเครดิตดี ลายมือสร้างหนี้สิน ลายมือนักลงทุน
ลายมือนี้สามารถสร้างหนี้ได้ครั้งละเป็นหลัก 100 ล้าน(ร้อยล้านบาท)

คลิกอ่านเพิ่มเติม