Articles

เรียนรู้ NLP กับ อ.ธนพงศ์ หลักนครพล

มหัศจรรย์ ๑ เหรียญเปลี่ยนชีวิต

 NLP-Neuro - Linguistic Programming

 

  เปลี่ยนความคิดได้ใน 7 วัน (กระบวนการ NLP-Neuro - Linguistic Programming)

 เปลี่ยนสมองให้เป็นคนสำเร็จได้อย่างไร


"Change an inner world to make a better world"

โค้ชผู้เชี่ยวชาญด้าน NLP, TMT, C.Ht,PLRT, ICF Coach

 อ.นิธิศ มหาวรรณ Master V - Millionaire coach  Money Magnet Wifi


มหัศจรรย์ ๑ เหรียญสำเร็จร่ำรวย ด้วย กระบวนการ Money Magnet

รวมพลัง 3 ศาสตร์เพื่อความสำเร็จมั่นคงอย่างยั่งยืน

รวมพลัง 3 ศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตเข้าสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน


  มารู้จักกับ NLP กันก่อน

เทคโนโลยีนี้ ได้พัฒนาขึ้นเมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว โดย
ศาสตราจารย์ ริชาร์ด แบนด์เลอร์ และผู้ช่วย ดร. จอห์น กรินเดอร์
แห่งมหาวิทยาลัยซันตาครูซ ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
และโด่งดังเป็นพลุแตกในสหรัฐอเมริกา และแพร่ไปทั่วโลกอย่าง
รวดเร็ว
เป็นคำที่ใช้กันแพร่หลายในหมู่นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตบำบัด
จิตแพทย์ นักพัฒนาศักยภาพ นักเจรจาต่อรอง นักการตลาด
นักขาย และนักพูดโน้มน้าวใจ

NLP ย่อมาจากคำว่า Neuro - Linguistic Programming

Neuro หมายถึง ระบบประสาทหรือระบบสมอง
เทคโนโลยี NLP ถือว่า มนุษย์รับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ผ่าน ตา หู
จมูก ลิ้น และสัมผัส แล้วแปลความหมายผ่านกระบวนการคิด
โดยจิตสำนึก และจิตใต้สำนึก แล้วกระบวนการคิดนี้ จะไปกระตุ้น
ให้ระบบประสาทหรือสมองทำงาน ก่อให้เกิดการแสดงออก
ทางอารมณ์และพฤติกรรม

Linguistic หมายถึง วิธีการที่มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ
ในการตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการใช้ภาษาไปแปล
ความ แล้วสื่อความไปยังตัวเองและบุคคลอื่น
เทคโนโลยี NLP พบว่า ถ้อยคำที่คุณคิดและพูด มีผลต่อ
พฤติกรรมของคุณโดยตรง

Programming  หมายถึง กระบวนการปลูกฝังวิธีคิด วิธีใช้ภาษา
และการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เพื่อสร้างสภาวะจิตและรูปแบบ
การคิดใหม่ที่ทรงพลัง อันจะส่งผลต่อการแสดงออกทาง
ร่างกายที่ดีเลิศ เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างการคิดและอารมณ์
ในรูปแบบใหม่ ที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ยอดเยี่ยมในทุก ๆ ด้าน
ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การเรียนรู้
การประเมินค่า และเพิ่มประสิทธิภาพความจำ เปรียบเสมือน
การลบโปรแกรมตัวตนคนเดิมที่ไม่มีประสิทธิภาพออกไป แล้ว
ลงโปรแกรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมลงในสมอง

หากจะนิยาม NLP เสียใหม่ ให้สั้น เป็นข้อ ๆ ได้แก่

1. ศิลปะและศาสตร์ในการติดต่อสื่อสารแบบหวังผลเลิศ
2. กุญแจแห่งการเรียนรู้ที่ทรงพลัง
3. เคล็ดลับสู่เป้าหมายสำหรับทุก ๆ สิ่งที่ต้องการในชีวิต
4. คู่มือสำหรับพัฒนาระบบการคิด ระบบประสาทและสมอง
5. เคล็ดลับสู่ความสำเร็จชั่วข้ามคืน
6. เทคโนโลยีผ่าตัดพฤติกรรมด้านลบ และสร้างตัวตนใหม่

เทคโนโลยี NLP จะกล่าวถึงหลัก ๆ ดังนี้

1. วิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างคุณกับคนรอบข้าง หรือเรียนรู้วิธีสร้างมิตรภาพ
กับกลุ่มคนที่คุณอยากจะเป็นพวกเดียวกัน และเรียนรู้วิธี
ปฏิเสธที่นิ่มนวลในทุกสถานการณ์ คุณจะเรียนรู้ภาษา
กาย เพื่อเข้าถึงจิตใจและอารมณ์ของคนที่ต้องการจะ
ติดต่อสัมพันธ์ด้วย

2. การใช้ประสาทสัมผัส

เพื่อล้วงรู้อารมณ์และจิตใจของบุคคลอื่น ทันทีที่คุณได้
เห็น สีบ้าน อาหารที่คนอื่นรับประทาน เสื้อผ้าที่สวมใส่
เสียงที่พูด หรือกลิ่นน้ำหอมที่ใช้ ก็สามารถเข้าใจคน ๆ
นั้นได้ทะลุปรุโปร่ง

3. วิธีการคิดแบบหวังผลลัพธ์

เป็นวิธีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการวางแผน
ที่ไม่มีวันล้มเหลว

4. การยืดหยุ่นกับวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมาย

หากคุณทำบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ผล หมายความว่า คุณ
ต้องเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อย ๆ คุณจะเรียนรู้เทคนิคความสำเร็จ
โดยวิธีการถอดแบบอย่างเป็นขั้นตอน จากคนที่ประสบความ
สำเร็จในอดีต

5. การสะกดจิตตนเอง

เทคโนโลยี NLP มีความโดดเด่นในเรื่อง การสะกดจิต
ตนเอง เพื่อเป็นคนใหม่ เช่น การเลิกบุหรี่ เลิกติดสุรา
ลดความอ้วน เลิกนิสัยผลัดวันประกันพรุ่ง สามารถทำได้
สำเร็จภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ด้วยวิธีการง่าย ๆ และ
เป็นการเปลี่ยนอย่างถาวร

6. รูปแบบพฤติกรรม

ชุดปฏิกิริยาที่ระบบประสาทออกคำสั่งให้ร่างกายทุกส่วน
ทำงานให้สอดคล้องกับความคิด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่ง เช่น คนโกรธจะ
มีอารมณ์แบบหนึ่ง ก็จะมีชุดปฏิกิริยาเกิดขึ้นทางร่างกาย
เป็นการเฉพาะ เช่น หัวใจเต้นแรง กล้ามเนื้อเกร็ง
หายใจถี่ ความดันโลหิตสูง กระเพาะบีบรัด หายใจสั้น
ไม่ทั่วท้อง ขณะที่คนดีใจ หรือมีความสุข ก็จะมีชุด
ปฏิกิริยาอีกแบบหนึ่ง ซึ่งไม่เหมือนกัน NLP จะสอนให้
ควบคุม แก้ไข และพัฒนาอารมณ์ทุก ๆ อย่าง ให้ทำงาน
ตามที่ต้องการ

NLP ถูกนำไปใช้ในการรักษา ผู้ป่วยทางจิต หรือการบำบัด
ผู้มีอาการทางอารมณ์ในระดับต่าง ๆ ผู้สิ้นหวัง เด็กเรียน
หนังสือไม่เก่ง ผลการเรียนตกต่ำ นักกีฬาอาชีพที่มีผลงานไม่ดี
อาการนอนไม่หลับ เครียด ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ คน
ล้มเหลวทางธุรกิจ คนขาดเป้าหมายในชีวิต เป็นต้น และมีการ
นำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ การตัดสินใจ การกีฬา การทำงาน
การเงิน การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ผู้ที่ต้องการสร้างผลงานที่
โดดเด่นเป็นเลิศ และอื่น ๆ

 เครดิต  http://www.oknation.net/blog/surasakc/2009/01/17/entry-1


 

NLP-อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

ขอกราบขอบพระคุณ คุณครูอารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ว่าด้วยเรื่อง พลังจิต เรื่อง NLP เป็นต้นว่า
หลักสูตรของท่าน อาจารย์ ดร.บุญเลิศ สายสนิท โดย อ.ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์ 
ขอบคุณโค้ชวาส Vas(Vasanth Gopalan)
ขอบคุณ อ.มงคล ศรีทองพิมพ์ 
ขอบคุณ อ.นิธิท มหาวรรณ 
ขอบคุณตำราหมอดูผู้แม่นที่สุดในโลก(คือตัวคุณเอง)ของ อ.บัณฑิต อึ้งรังษี /ชุด Audio Book ของ อ.บัณฑิต อึ้งรังษี 
รวมถึงครูอาจารย์อีกหลาย ๆ ท่านทั้งที่ทำเป็นตำราและนำเสนอไว้ทางสื่อออนไลน์ให้เรียนรู้เป็นวิทยาทาน.
----------
บางท่านอาจสงสัยว่าผมเองมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง NLP(Neuro Linguistic Programming)
เรื่องจิตสำนึก จิตใต้สำนึก จริงหรือ ?
เห็นทำคลิปเกี่ยวกับ NLP เกี่ยวกับเรื่องพลังจิตอยู่บ่อยๆ ขออนุญาติเรียนชี้แจงนะครับ

อันที่จริงแล้วผมได้ใช้เรื่องดังกล่าวนี้ในชีวิตมาตั้งแต่เด็ก ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ 
การตั้งเป้าหมาย การพาตัวเองไปสู่เป้าหมาย การเผชิญกับเรื่องที่หนักและเลวร้ายที่สุดของชีวิต ก็ผ่านมาได้
เพียงแต่ไม่ทราบว่าสิ่งที่เราทำไปสิ่งที่เราใช้อยู่มันเรียกว่าอะไร อาจเข้าใจไปว่ามันคือปาฏิหารย์ชีวิตหรือไม่ ?

ประกอบกับสนใจเรื่องเกี่ยวกับพลังจิตอยู้แล้ว ก็เลยสงสัยว่าที่เราผ่านเรื่องแบบนี้น
ที่เป็นไปอย่างนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องพลังจิต เรื่อง NLP 
อย่างไร หรือไม่ พอมาศึกษาเรียนรู้แล้วจึงเข้าใจว่า
ที่กระทำมานั้นล้วนแต่เป็นเรื่องพลังจิต ที่เกี่ยวข้องกับ NLP เพียงแต่เราไม่รู้ว่าเราใช้สิ่งนี้มาตลอด

หลังจากที่ได้ศึกษาเรียนรู้กับครูอาจารย์หลายท่านทั้งที่ไปเข้าคอร์ส ซื้อตำรา รวมถึงหาความรู้จากสื่ออื่น ๆ อีกจำนวนมาก
และนำมาทบทวนกับสิ่งที่เราได้ดำเนินชีวิตมา หลายสิ่งอย่างประสบผลสำเร็จดี หลายสิ่งอย่างก็ล้มเหลว
จึงได้รู้ลึกและประจักษ์ว่าหากเรารู้เรื่องแบบนี้ตั้งแต่ต้น เราคงเป็นผู้หนึ่งที่ประสบผลสำเร็จ และเมื่อสำเร็จแล้วก็จะไม่ล้มเหลวอีก

อย่างไรก็ตามไม่สายเกินไป ที่จะเริ่มต้นและทำมันอย่างจริงจัง เต็มกำลัง เต็มความรู้ความสามารถ
เพราะ ณ บัดนี้ก็ตระหนักรู้ได้ว่าเราคือผู้หนึ่งที่มีความสุข เข้าใจเข้าถึงความสุขที่แท้ และมีความสำเร็จ ความมั่นคงกับการดำเนินชีวิต
จนกระทั้งสามารถตกตะกอนความคิดสรุปเป็นวิธีการและแนวทางในการเข้าถึงเป้าหมาย 
เพื่อบอกต่อผู้คนให้เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับโอกาสและได้สิทธิ์ที่จะเป็นผู้มีความสุขความสำเร็จ
รวมถึงได้เปิดคอร์สสัมมนาถ่ายทอดประสบการรณ์ความรู้สร้างคนอื่นให้ประสบผลสำเร็จมาได้แล้วอีกเช่นกัน
------------
*จริง-ความเป็นแชมป์ไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนเพราะอันดับที่ 1 มีเพียงหนึ่งเดียว
โอกาส-เข้าถึงความสำเร็จมีไว้ให้กับทุกคนเพียงแต่เป็นความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเอง

๑ คำถาม มีหลายคำตอบที่เป็นไปได้ 
๑ เป้าหมายมีหลายวิธีที่จะไปให้ถึง 
๑ ความสำเร็จย่อมประกอบกันขึ้นจากหลายความสำเร็จ และนี่คืออีก 
๑ วิธีที่จะทำให้ท่านได้คำตอบในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย และเข้าถึงความสำเร็จดังที่ได้ตั้งใจไว้.


 

  
ทำไม?...จึงควรต้องนั่งสมาธิ คลิกอ่านเพิ่มเติมNLP คืออะไร

มหัศจรรย์ ๑ เหรียญเปลี่ยนชีวิต

 NLP-Neuro - Linguistic Programming

 

  เปลี่ยนความคิดได้ใน 7 วัน (กระบวนการ NLP-Neuro - Linguistic Programming)

 เปลี่ยนสมองให้เป็นคนสำเร็จได้อย่างไร


"Change an inner world to make a better world"

โค้ชผู้เชี่ยวชาญด้าน NLP, TMT, C.Ht,PLRT, ICF Coach

 อ.นิธิศ มหาวรรณ Master V - Millionaire coach  Money Magnet Wifi


มหัศจรรย์ ๑ เหรียญสำเร็จร่ำรวย ด้วย กระบวนการ Money Magnet

รวมพลัง 3 ศาสตร์เพื่อความสำเร็จมั่นคงอย่างยั่งยืน

รวมพลัง 3 ศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตเข้าสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน


  มารู้จักกับ NLP กันก่อน

เทคโนโลยีนี้ ได้พัฒนาขึ้นเมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว โดย
ศาสตราจารย์ ริชาร์ด แบนด์เลอร์ และผู้ช่วย ดร. จอห์น กรินเดอร์
แห่งมหาวิทยาลัยซันตาครูซ ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
และโด่งดังเป็นพลุแตกในสหรัฐอเมริกา และแพร่ไปทั่วโลกอย่าง
รวดเร็ว
เป็นคำที่ใช้กันแพร่หลายในหมู่นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตบำบัด
จิตแพทย์ นักพัฒนาศักยภาพ นักเจรจาต่อรอง นักการตลาด
นักขาย และนักพูดโน้มน้าวใจ

NLP ย่อมาจากคำว่า Neuro - Linguistic Programming

Neuro หมายถึง ระบบประสาทหรือระบบสมอง
เทคโนโลยี NLP ถือว่า มนุษย์รับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ผ่าน ตา หู
จมูก ลิ้น และสัมผัส แล้วแปลความหมายผ่านกระบวนการคิด
โดยจิตสำนึก และจิตใต้สำนึก แล้วกระบวนการคิดนี้ จะไปกระตุ้น
ให้ระบบประสาทหรือสมองทำงาน ก่อให้เกิดการแสดงออก
ทางอารมณ์และพฤติกรรม

Linguistic หมายถึง วิธีการที่มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ
ในการตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการใช้ภาษาไปแปล
ความ แล้วสื่อความไปยังตัวเองและบุคคลอื่น
เทคโนโลยี NLP พบว่า ถ้อยคำที่คุณคิดและพูด มีผลต่อ
พฤติกรรมของคุณโดยตรง

Programming  หมายถึง กระบวนการปลูกฝังวิธีคิด วิธีใช้ภาษา
และการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เพื่อสร้างสภาวะจิตและรูปแบบ
การคิดใหม่ที่ทรงพลัง อันจะส่งผลต่อการแสดงออกทาง
ร่างกายที่ดีเลิศ เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างการคิดและอารมณ์
ในรูปแบบใหม่ ที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ยอดเยี่ยมในทุก ๆ ด้าน
ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การเรียนรู้
การประเมินค่า และเพิ่มประสิทธิภาพความจำ เปรียบเสมือน
การลบโปรแกรมตัวตนคนเดิมที่ไม่มีประสิทธิภาพออกไป แล้ว
ลงโปรแกรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมลงในสมอง

หากจะนิยาม NLP เสียใหม่ ให้สั้น เป็นข้อ ๆ ได้แก่

1. ศิลปะและศาสตร์ในการติดต่อสื่อสารแบบหวังผลเลิศ
2. กุญแจแห่งการเรียนรู้ที่ทรงพลัง
3. เคล็ดลับสู่เป้าหมายสำหรับทุก ๆ สิ่งที่ต้องการในชีวิต
4. คู่มือสำหรับพัฒนาระบบการคิด ระบบประสาทและสมอง
5. เคล็ดลับสู่ความสำเร็จชั่วข้ามคืน
6. เทคโนโลยีผ่าตัดพฤติกรรมด้านลบ และสร้างตัวตนใหม่

เทคโนโลยี NLP จะกล่าวถึงหลัก ๆ ดังนี้

1. วิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างคุณกับคนรอบข้าง หรือเรียนรู้วิธีสร้างมิตรภาพ
กับกลุ่มคนที่คุณอยากจะเป็นพวกเดียวกัน และเรียนรู้วิธี
ปฏิเสธที่นิ่มนวลในทุกสถานการณ์ คุณจะเรียนรู้ภาษา
กาย เพื่อเข้าถึงจิตใจและอารมณ์ของคนที่ต้องการจะ
ติดต่อสัมพันธ์ด้วย

2. การใช้ประสาทสัมผัส

เพื่อล้วงรู้อารมณ์และจิตใจของบุคคลอื่น ทันทีที่คุณได้
เห็น สีบ้าน อาหารที่คนอื่นรับประทาน เสื้อผ้าที่สวมใส่
เสียงที่พูด หรือกลิ่นน้ำหอมที่ใช้ ก็สามารถเข้าใจคน ๆ
นั้นได้ทะลุปรุโปร่ง

3. วิธีการคิดแบบหวังผลลัพธ์

เป็นวิธีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการวางแผน
ที่ไม่มีวันล้มเหลว

4. การยืดหยุ่นกับวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมาย

หากคุณทำบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ผล หมายความว่า คุณ
ต้องเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อย ๆ คุณจะเรียนรู้เทคนิคความสำเร็จ
โดยวิธีการถอดแบบอย่างเป็นขั้นตอน จากคนที่ประสบความ
สำเร็จในอดีต

5. การสะกดจิตตนเอง

เทคโนโลยี NLP มีความโดดเด่นในเรื่อง การสะกดจิต
ตนเอง เพื่อเป็นคนใหม่ เช่น การเลิกบุหรี่ เลิกติดสุรา
ลดความอ้วน เลิกนิสัยผลัดวันประกันพรุ่ง สามารถทำได้
สำเร็จภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ด้วยวิธีการง่าย ๆ และ
เป็นการเปลี่ยนอย่างถาวร

6. รูปแบบพฤติกรรม

ชุดปฏิกิริยาที่ระบบประสาทออกคำสั่งให้ร่างกายทุกส่วน
ทำงานให้สอดคล้องกับความคิด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่ง เช่น คนโกรธจะ
มีอารมณ์แบบหนึ่ง ก็จะมีชุดปฏิกิริยาเกิดขึ้นทางร่างกาย
เป็นการเฉพาะ เช่น หัวใจเต้นแรง กล้ามเนื้อเกร็ง
หายใจถี่ ความดันโลหิตสูง กระเพาะบีบรัด หายใจสั้น
ไม่ทั่วท้อง ขณะที่คนดีใจ หรือมีความสุข ก็จะมีชุด
ปฏิกิริยาอีกแบบหนึ่ง ซึ่งไม่เหมือนกัน NLP จะสอนให้
ควบคุม แก้ไข และพัฒนาอารมณ์ทุก ๆ อย่าง ให้ทำงาน
ตามที่ต้องการ

NLP ถูกนำไปใช้ในการรักษา ผู้ป่วยทางจิต หรือการบำบัด
ผู้มีอาการทางอารมณ์ในระดับต่าง ๆ ผู้สิ้นหวัง เด็กเรียน
หนังสือไม่เก่ง ผลการเรียนตกต่ำ นักกีฬาอาชีพที่มีผลงานไม่ดี
อาการนอนไม่หลับ เครียด ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ คน
ล้มเหลวทางธุรกิจ คนขาดเป้าหมายในชีวิต เป็นต้น และมีการ
นำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ การตัดสินใจ การกีฬา การทำงาน
การเงิน การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ผู้ที่ต้องการสร้างผลงานที่
โดดเด่นเป็นเลิศ และอื่น ๆ

 เครดิต  http://www.oknation.net/blog/surasakc/2009/01/17/entry-1


 

NLP-อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

ขอกราบขอบพระคุณ คุณครูอารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ว่าด้วยเรื่อง พลังจิต เรื่อง NLP เป็นต้นว่า
หลักสูตรของท่าน อาจารย์ ดร.บุญเลิศ สายสนิท โดย อ.ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์ 
ขอบคุณโค้ชวาส Vas(Vasanth Gopalan)
ขอบคุณ อ.มงคล ศรีทองพิมพ์ 
ขอบคุณ อ.นิธิท มหาวรรณ 
ขอบคุณตำราหมอดูผู้แม่นที่สุดในโลก(คือตัวคุณเอง)ของ อ.บัณฑิต อึ้งรังษี /ชุด Audio Book ของ อ.บัณฑิต อึ้งรังษี 
รวมถึงครูอาจารย์อีกหลาย ๆ ท่านทั้งที่ทำเป็นตำราและนำเสนอไว้ทางสื่อออนไลน์ให้เรียนรู้เป็นวิทยาทาน.
----------
บางท่านอาจสงสัยว่าผมเองมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง NLP(Neuro Linguistic Programming)
เรื่องจิตสำนึก จิตใต้สำนึก จริงหรือ ?
เห็นทำคลิปเกี่ยวกับ NLP เกี่ยวกับเรื่องพลังจิตอยู่บ่อยๆ ขออนุญาติเรียนชี้แจงนะครับ

อันที่จริงแล้วผมได้ใช้เรื่องดังกล่าวนี้ในชีวิตมาตั้งแต่เด็ก ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ 
การตั้งเป้าหมาย การพาตัวเองไปสู่เป้าหมาย การเผชิญกับเรื่องที่หนักและเลวร้ายที่สุดของชีวิต ก็ผ่านมาได้
เพียงแต่ไม่ทราบว่าสิ่งที่เราทำไปสิ่งที่เราใช้อยู่มันเรียกว่าอะไร อาจเข้าใจไปว่ามันคือปาฏิหารย์ชีวิตหรือไม่ ?

ประกอบกับสนใจเรื่องเกี่ยวกับพลังจิตอยู้แล้ว ก็เลยสงสัยว่าที่เราผ่านเรื่องแบบนี้น
ที่เป็นไปอย่างนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องพลังจิต เรื่อง NLP 
อย่างไร หรือไม่ พอมาศึกษาเรียนรู้แล้วจึงเข้าใจว่า
ที่กระทำมานั้นล้วนแต่เป็นเรื่องพลังจิต ที่เกี่ยวข้องกับ NLP เพียงแต่เราไม่รู้ว่าเราใช้สิ่งนี้มาตลอด

หลังจากที่ได้ศึกษาเรียนรู้กับครูอาจารย์หลายท่านทั้งที่ไปเข้าคอร์ส ซื้อตำรา รวมถึงหาความรู้จากสื่ออื่น ๆ อีกจำนวนมาก
และนำมาทบทวนกับสิ่งที่เราได้ดำเนินชีวิตมา หลายสิ่งอย่างประสบผลสำเร็จดี หลายสิ่งอย่างก็ล้มเหลว
จึงได้รู้ลึกและประจักษ์ว่าหากเรารู้เรื่องแบบนี้ตั้งแต่ต้น เราคงเป็นผู้หนึ่งที่ประสบผลสำเร็จ และเมื่อสำเร็จแล้วก็จะไม่ล้มเหลวอีก

อย่างไรก็ตามไม่สายเกินไป ที่จะเริ่มต้นและทำมันอย่างจริงจัง เต็มกำลัง เต็มความรู้ความสามารถ
เพราะ ณ บัดนี้ก็ตระหนักรู้ได้ว่าเราคือผู้หนึ่งที่มีความสุข เข้าใจเข้าถึงความสุขที่แท้ และมีความสำเร็จ ความมั่นคงกับการดำเนินชีวิต
จนกระทั้งสามารถตกตะกอนความคิดสรุปเป็นวิธีการและแนวทางในการเข้าถึงเป้าหมาย 
เพื่อบอกต่อผู้คนให้เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับโอกาสและได้สิทธิ์ที่จะเป็นผู้มีความสุขความสำเร็จ
รวมถึงได้เปิดคอร์สสัมมนาถ่ายทอดประสบการรณ์ความรู้สร้างคนอื่นให้ประสบผลสำเร็จมาได้แล้วอีกเช่นกัน
------------
*จริง-ความเป็นแชมป์ไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนเพราะอันดับที่ 1 มีเพียงหนึ่งเดียว
โอกาส-เข้าถึงความสำเร็จมีไว้ให้กับทุกคนเพียงแต่เป็นความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเอง

๑ คำถาม มีหลายคำตอบที่เป็นไปได้ 
๑ เป้าหมายมีหลายวิธีที่จะไปให้ถึง 
๑ ความสำเร็จย่อมประกอบกันขึ้นจากหลายความสำเร็จ และนี่คืออีก 
๑ วิธีที่จะทำให้ท่านได้คำตอบในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย และเข้าถึงความสำเร็จดังที่ได้ตั้งใจไว้.


 

  
ทำไม?...จึงควรต้องนั่งสมาธิ คลิกอ่านเพิ่มเติมพลังจักรวาล ปิรามิด

 มหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิต ปีที่20 ครั้งที่ 24 วันที่ 10-13 ธันวาคม 2558

 

แผนที่สถานที่จัดงานแสดงตัวอย่างและทดลองใช้ ซุ้มปิรามิด พลังจักรวาล

 

 

 

บูทแสดงสินค้า เลขที่   8,9,10

 


 ปิรามิด พลังงานและความลับของจักรวาล

มหัสจรรย์พลังจักรวาล ปิรามิด

ปิรามิด พลังงานและความลับของจักรวาล

พีระมิด
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความนี้เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง สำหรับรูปทรงเรขาคณิต ดูที่ พีระมิด (เรขาคณิต)

พีระมิดคาเฟร
พีระมิด (Pyramid) สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่มีจุดยอดรวมอยู่ที่เดียวกัน โดยแต่ละด้านจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมประกอบ

สิ่งก่อสร้างทรงพีระมิด
อารยธรรมในยุคโบราณหลายแห่งในโลกมีสิ่งก่อสร้างรูปพีระมิด โดยพีระมิดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ พีระมิดในอียิปต์ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์ โดยพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดคือ มหาพีระมิดแห่งกิซ่า ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ และเป็นสิ่งเดียวที่ยังอยู่มาจนถึงยุคปัจจุบัน องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของพีระมิดคือหินทราย ซึ่งใช้หลักการผสมปูนและทรายจากทะเลทราย ซึ่งหินทรายดังกล่าวจะมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก ต้องใช้แรงงานคนนับแสนในการสร้างพีระมิดแต่ละองค์

นอกจากนี้ยังมีพีระมิดของชาวนูเบียซึ่งขนาดเล็กกว่าและอยู่ทางใต้ของอียิปต์ และชาวเมโสโปเตเมียมีพีระมิดในรูปแบบของตนเองที่เรียกว่า ซิกกูแรต (Ziggurat)

ในยุคปัจจุบันมีสิ่งก่อสร้างรูปพีระมิดเช่นกัน เช่น พีระมิดกระจกที่อยู่ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ในปารีส


อุปกรณ์และราคา

ซุ้มพลังจักรวาล ปิรามิด  เป็นสิ่งประดิษฐ์จำลองเสมือนจริง เพื่อดึงดูดพลังงาน
 

ปิรามิด พลังงานและความลับของจักรวาล  

ปิรามิด พลังงานและความลับของจักรวาล  ซุ้มปิระมิดอันเล็ก
ฐาน 100x100 Cm
ตอนกางสูง 147 Cm
ตอนหุบสูง 160 Cm  

จำหน่าย 8,999.- บาท
---------------------------------
ซุ้มปิระมิดอันใหญ่
ฐาน 120x120 Cm
ตอนกลางสูง 175 Cm
ตอนหุบสูง 193 Cm

จำหน่าย 9,499.- บาท

ปิรามิด พลังงานและความลับของจักรวาล

อุปกรณ์ส่วนประกอบเสริม

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น เร็วและทรงพลังมากขึ้น

1.เมอร์กาบา Merkaba หรือ Merkabah

    

  เมอร์กาบา สำหรับแขวนไว้ด้านในซุ้มบนยอดสุดของซุ้ม ซึ่งเป็นประตูมิติ ช่วยดึงพลังคอสมิกเข้ามาอีกแรง ที่คนต่างชาตินิยมใช้กันมาก

ขนาด 6" สำหรับแขวนภายในใต้ยอดแหลมของซุ้มปิรามิด เป็นประตูมิติ ช่วยดึงพลังคอสมิกเข้ามาอีกแรง ที่คนต่างชาตินิยมใช้กันมาก ราคา 1,500.-

----

Merkaba หรือ Merkabah คือ ยานพาหนะแห่งแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์

ที่ถูกอ้างว่า เป็นเครื่องมือของ ascended masters (เหล่าคุรุทางจิตวิญญาณ)

เพื่อการเชื่อมต่อและเข้าถึงปริมณฑลที่สูงกว่า


“Mer” หมายถึง แสงสว่าง

“Ka” หมายถึง วิญญาณ

“Ba” หมายถึงร่างกาย


Mer-Ka-Ba หมายความว่า จิตวิญญาณ/ร่างกาย ถูกล้อมรอบด้วย

การหมุนอย่างสมดุลย์ของ ในสนามพลังงานแสงสว่าง (วงล้อในวงล้อ)

วนเป็นเกลียว คล้ายใน DNA

เพื่อเคลื่อนย้ายจิตวิญญาณ/ร่างกาย จากมิติหนึ่งๆ ไปยังมิติอื่นๆ
------------
ศึกษาเพิ่มเติม
เครดิต http://board.plungjai.com/index.php?topic=979.0

 

2.ซีดี เสียงคลื่นความถี่ 2 แผ่น  ( 1,200.- บาท แถมฟรี ภายในปี พ.ศ.2558)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามนี้ปิรามิด พลังงานและความลับของจักรวาล


 

พลังจักรวาล ปิรามิด ทรงนูเบียน

 ปิรามิด พลังงานและความลับของจักรวาล

โลกถูกห่อหุ้มอยู่ในจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ไพศาลสรรพสิ่ง

 ในจักรวาลล้วนเกิดมาจากพลังงานทั้งสิ้น

 กายแห่งสรรพชีวิตประกอบด้วยพลังงานเดียวกับพลังงาน

 แห่งจักรวาล ดังนั้นสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นหนึ่งเดียว

 กับจักรวาล กายและจิตก็เช่นกัน พลังงานแห่งจิต สามารถ

 สื่อสารถึงกันในความเร็วที่เหนือความเร็วแสง    

 ปิรามิด พลังงานและความลับของจักรวาล

ปิรามิด ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีพลังมหัศจรรย์

 นักวิทยาศาสตร์ต่างฉงนสนเท่ห์พลังงานอันเร้นลับ และ

 ค้นพบว่า ปิรามิดในองศาตามตำนานโบราณสามารถดึงดูด

 พลังงานผ่านจากยอดแหลมลงไปภายใน ดังนั้นสรรพสิ่ง

 ภายในปิรามิดจะได้รับการชำระ ถนอม หรือบำบัด และชะลอ

ความเสื่อมโทรมของวัตถุโดยพลังงานที่ไหลสู่ภายในปิรามิด

การนั่งสมาธิเป็นวิธีหนึ่งเพื่อเข้าถึงพลังแห่งจิตภายใต้ปิรามิด

 ซึ่งเป็นที่ยอมรับและนิยมกันอย่างกว้างขวาง

หลายปีมานี้รูปทรงของตัวปิรามิดเองได้สร้างประสบการณ์ และความสนุกทางด้านพลังงานให้กับผู้สนใจและทดลองใช้มากมายทำให้กลายเป็นจุดสนใจต่อผู้คนต่างๆทั่งโลกที่จะค้นหาพลังที่แท้จริงของมันว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร? ฃึ่งส่วนมากได้นำไปทดลองใช้ในด้านต่างๆแล้วได้ผลดีมากมาย ตัวอย่างเช่น...

ด้าน อาหาร,การเกษตร และการเลี้ยงสัตว์
การนำพืชอาหารหรือสิ่งมีชีวิตที่เติบโตได้ ไปเลี้ยงดูในปิรามิด ผลที่ได้รับคือ :
-อาหารยังคงสด ได้ยาวนานกว่าดิม 2-3 เท่า
-อาหารเปลี่ยนรสชาติไปโดยรสในธรรมชาติจะถูกขยายให้แรงขึ้น ความเป็นกรดจะลดลง
-กลิ่นอาหารที่ถูกปลอมปน จะจางหายไป
-ปิรามิดจะขจัดน้ำออก ทำให้แห้งแต่ไม่เน่าเสียหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้
-การเลี้ยงกุ้งน้ำเค็ม ปกติมีอายุ 6-7 สัปดาห์ แต่ภายในปิรามิดอายุเกินไปถึง 3 เท่า
-สัตว์ที่อาศัยอยู่รอบๆบริเวณ นิสัยไปในทางบวก แมวกับหมาอาศัยอยู่ร่ามกันได้อย่างประหลาด

เกี่ยวกับความรู้เรื่องปิระมิดบางส่วนครับ

ด้าน การแพทย์
-แผลที่เย็บหายไว และติดกันเร็วขึ้น2เท่า
-ความดันโลหิตที่ผิดปกติ กลับมาสู่จุดสมดุลย์ได้
-คนที่เฉี่อยชา กลับดูกระฉับกระเฉงขึ้น
-ผู้ที่มีอาการทางสมอง มีผลลัพธ์ไปในทางบวกเร็วขึ้น
การนั่งสมาธิกับ ปิรามิด
-คลื่นสมองอัลฟาเพิ่มขึ้น
-สงบนิ่ง ดิ่งลงลึกมากกว่าเดิม
-เมื่อถ่ายภาพด้วยกล้องแสงออร่า แสงสว่างปรากฎเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ผลอื่นๆ ที่เกิดขึ้น....
-บางคนมีอาการปวดเสียวคล้ายหนามแทงบนผิว (เป็นกระแสไฟฟ้าอ่อนๆที่ผิวหนัง)
-บางคนมีอาการคลื่นไส้เนื่องจากสารพิษในร่างการถูกขับออกมา
-อุณหภูมิร่างายเพิ่มสูงขึ้น (เหมือนได้ออกกำลังกาย)
-การบิดเบือนกาลเวลาให้ช้าลง (เข้าไปใช้ในช่วงสั้นๆแต่กลับรู้สึกว่าได้พักผ่อนเต็มที่)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังของปิรามิด กล่าวไว้ว่า....
เหตุทีเป็นเช่นนั้นอาจเนื่องมาจาก รูปทรงของมันสามารถขยายคลื่นสัญญาณได้ โดยมีตัวเราเป็นผู้ส่งคลื่นคล้ายเครื่องรับและเครื่องส่งโดยปิรามิดพยายามสร้างแรงสั่นสะเทือนเคลื่อนย้ายอะตอมที่เป็นส่วนเกินออกไปคงให้เหลือไว้เฉพาะอะตอมต้นกำเนิดเท่านั้น ธาตุของคลื่นผู้ส่งและมุมเวกเตอร์ของปิรามิด สร้างรูปแบบของพลังงานให้เกิดความถี่สั่นสะเทือนและขยายให้แรงขึ้น ใหญ่ขึ้นได้และจัดเรียงโมเลกุลใหม่ เช่นโมเลกุลของธาตุน้ำทรงแปดเหลี่ยมให้เป็นแบบแถวเดี่ยวอีกครั้ง...


 

 การติดตั้งและการใช้ประโยชน์ให้เต็มประสิทธิภาพ

 เพื่อที่จะได้รับพลังจากปิรามิดอย่างเต็มประสิทธิภาพ

การนั่งหันหน้าไปทิศทางที่ถูกต้องคือ

นั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเสมอ


หันหน้าประตูทางเข้าไปทางทิศตะวันตก(กันหลงหรือสับสนทิศ)

ควรมีเข็มทิศจับตำแหน่งทิศให้ถูกต้องจะดีมาก(ที่จริงจะหันหน้าซุ้มทางเข้าปิรามิดไปทิศใดก็ได้

แต่เวลาเมื่อเข้าไปนั่งในปิรามิด คนที่นั่งจะต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเสมอ)


  ปิรามิด พลังงานและความลับของจักรวาล

 

  •  ปิรามิดนี้เรียกว่าทรงนูเบียน ซึ่งมีแรงในการดึงดูดเหนี่ยวนำ

พลังงานคอสมิก ได้เร็วกว่ารูปทรงอื่น

  •  จุดยอดแหลมด้านบนของปิรามิด คือศูนย์รวมพลัง 4ด้าน

ของธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ

  • เสริมสร้างการพัฒนาพลังต่างๆ เช่น พลังพัฒนาสมาธิจิต

พลังจิตตานุภาพ รวมถึงพลังจักระภายในร่างกาย เพื่อบำบัด

ส่วนที่บกพร่องและปรับสมดุลให้กับร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  •  ปรับสมดุลคลื่นความคิดภายในสมองไปในเชิงบวก
  • ช่วยเสริมสร้างพลังในการทำสมาธิให้รวดเร็วขึ้น
  • ด้วยฐานที่แคบกว่ารูปทรงของอียิปต์นั้นไม่ทำให้เปลือง

พื้นที่ในการใช้งานมาก

ปิรามิด พลังงานและความลับของจักรวาล


ปิรามิด พลังงานและความลับของจักรวาล

คลิกอ่านเพิ่มเติม

ปิรามิด พลังงานและความลับของจักรวาล

ความมหัศจรรย์ของพลังปีรามิดที่เราคาดไม่ถึง


เครดิด https://www.facebook.com/Baansuanpyramid/posts/346565035428543

 


 

ทำไมนั่งสมาธิแล้วจะต้องในซุ้มปิระมิด

 

ครับ..ปิระมิดมีมานานนับพันๆปี นักวิทยาศาสตร์สงสัยใครเป็นผู้สร้าง คนสมัยโบราณทำไมถึงสามารถได้ขนาดนั้น เพราะแม้แต่คนสมัยนี้ ถ้าจะสร้างปิระมิดแบบโบราญ ยังคิดกันไม่ออกเลยว่าจะต้องทำกันอย่างไรได้ หรือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์ต่างดาวที่มีวิทยาการล้ำสมัยกว่าพวกเราในปัจจุบัน ได้สร้างทิ้งเอาไว้ตั้งเยอะแยะมีเกือบทั่วโลก แล้วเค้าสร้างปิระมิดกันทำไม มีเหตุผลสัญนิษฐานกันต่างๆนานา และมีการทดสอบเพื่อหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์กันมากมาย แล้วมีผลการทดสอบบางอย่างที่ค้นพบว่า ผัก ผลไม้ เนื้อสด ถ้าวางไว้ในปิระมิด ถึงแม้เป็นปิระมิดจำลอง ผลที่ปรากฏคือ ผัก ผลไม้และเนื้อสด จะไม่ค่อยเน่าเปื่อย จนมีการทดลองแล้วพบว่าภายในปิระมิดมีพลังสนามแม่เหล็กไหลจากยอดแหลมผ่านลงมาสะสมค่อนข้างมาก


อีกทั้งนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบแล้วว่าสรรพสิ่งบนโลกล้วนคือพลังงาน จักรวาลก็คือพลังงาน โลกทั้งใบถูกห่อหุ้มในจักรวาล ร่างกายของสิ่งมีชีวิตล้วนคือพลังงาน ดังนั้นพลังงานสนามแม่เหล็กที่ไหลลงสู่ยอดแหลมเข้าไปสะสมในปิระมิดก็คือพลังงานตัวเดียวกันในตัวมนุษย์ คนถึงนิยมเข้าไปนั่งสมาธิเพื่ออาบพลังงานสนามแม่เหล็กภายในปิระมิด เพราะเชื่อว่าพลังงานสนามแม่เหล็กอันบริสุทธิ์จะสามารถไหลผ่านร่างกาย สามารถจัดเรียงโมเลกุลในร่างการเรา เหมือนการชะล้างพลังงานตกค้างที่ไม่พึงประสงค์ เหมือนขี้ฝุ่นในน้ำถูกน้ำที่ใสสะอาดไหลผ่านมาจนขี้ฝุ่นเจือจางหายไปแล้วน้ำในร่างกายก็ใสสะอาด ร่างกายจิตใจคนที่ผ่านการอาบพลังงานสนามแม่เหล็กในซุ้มปิระมิดก็จะกลับมาสดชื่นแข็งแรง ซึ่งเป็นเหตุให้ ผัก ผลไม้ เนื้อสดที่เก็บในปิระมิด เน่าเปื่อยช้ากว่าการเก็บวางตามปกติในที่โล่ง

นี่คือรูปภาพเกี่ยวกับซุ้มปิระมิดที่คนต่างประเทศนิยมนำมาใช้นั่งฝึกสมาธิ และมีบางภาพเกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ใช้สำหรับจับวัดคลื่นพลังสนามแม่เหล็กภายในซุ้มปิระมิด

รูปทรงทั่วไปส่วนใหญ่ฐานกว้างยอดเตี้ย เป็นรูปทรงอียิป แต่จะเห็นบางแบบที่ฐานแคบยอดสูง ซึ่งเป็นรูปทรงนูเบียน

ทั่วโลกมีคนนิยมนั่งสมาธิกันแยะมาก บ้างก็ต้องการนั่งให้จิตใจสงบ บ้างก็ต้องการนั่งให้สามารถสัมผัสอะไรบางสิ่งที่แอบคาดหวัง บางคนนั่งแล้วไม่สามารถสัมผัสได้อะไร ได้แต่ความสงบนิ่งบ้างฟุ้งบ้าง แต่บางคนก็บอกว่าสามารถลงลึกและสัมผัสภพชาติของตนเอง จนถึงขั้นสูงคือได้อภิญญาญาณมีฤทธิ์มีเดช

ซุ้มปิระมิดก็เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการนั่งฝึกสมาธิเท่านั้น

เหมือนคนเราทุกคนต่างก็สามารถวิ่งได้ถึงแม้ไม่ได้สวมรองเท้า แต่รองเท้าสำหรับวิ่ง ก็เป็นเครื่องมือสนับสนุนการวิ่งเท่านั้น แต่ผลที่ได้ระหว่างคนมีรองเท้าสวมสำหรับวิ่งกับคนสวมรองเท้าหนังวิ่ง มันคงจะต่างกันพอสมควร

 

การนั่งสมาธิในซุ้มปิระมิด เหมือนมีพื้นที่ส่วนตัวในการปฏิบัติธรรม

ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมภายในซุ้มปิระมิด ไม่วอกแวก ไม่ถูกรบกวน จากสิ่งภายนอกได้ง่าย จิตจึงสามารถดำดิ่งได้ลึกกว่าและเร็วกว่าปกติ

และด้วยรูปทรงนูเบียนในองศาตามตำนานโบราณ ซึ่งสามารถดึงดูดพลังสนามแม่เหล็กแห่งจักรวาลจากยอดแหลมลงไปสู่ภายใน พลังงานที่ตกค้าที่ไม่พึงประสงค์ของผู้ที่นั่งสมาธิอยู่ภายในจะถูกชำระล้างออก และกลับมามีพลังทำให้สุขภาพกายและจิตสดชื่นสดใส ซึ่งเป็นความเชื่อของผู้ที่ใช้ซุ้มปิระมิดเป็นประจำ


 

 

ทำไม?...จึงควรต้องนั่งสมาธิ คลิกอ่านเพิ่มเติมSubcategories