ประวัติเกี่ยวกับลายมือ

ประวัติเกี่ยวกับลายมือ มีที่มาที่ไปอย่างไรนั้นคงเป็นเรื่องที่ยาวและซับซ้อนอยู่มากและอาจไม่มีประวัติที่ชัดเจนพอ  แต่เท่าที่มีหลักฐานปรากฏชัดและมีข้อมูลและหลักฐานปรากฎดังจะได้นำมาเสนอไว้โดยสังเขป

 ลายมือไคโร,chiro hand,ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับลายมือ

 

 

                 ประวัติความเป็นเกี่ยวกับลายมือ,ลายมือท่านไคโร 

ลายมือท่านไคโร   ผู้บันทึกตำราเล่มแรกที่ปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ประวัติความเป็นเกี่ยวกับลายมือ(History of Palmistry)

ชื่อเรียกทางภาษาเป็นต้นว่า Chiromancy, palmistry, hand-reading, hand analysis, chirology.  For centuries the features of the hands have fascinated scholars, sages, theologians, doctors and laymen alike.

จะ เห็นได้ว่าศาสตร์ลายมือหรือการศึกษาเกี่ยวกับมือหรือจะเรียกว่าหัตถศาสตร์ หรือจะเรียกวิชาลายมือก็แล้วแต่ใครจะบัญญัติเพื่อเรียกขาลให้เหมาะสมกับจริต หรือวิธีที่จะสือสารให้ได้รู้ได้เ้ข้าใจ จะเห็นได้ว่าไม่ใช่แต่เฉพาะผู้ที่จะพยากรณ์ลายมือเท่านั้นที่ให้ความสนใจกับ ศาสตร์นี้ วงการทางวิทยาศาสตร์ หรือทางการแพทย์ ก็ให้ความสนใจมากขึ้นเป็นลำดับ ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ  แล้วมือคือหน้าต่างของสมองหรือไม่ เพราะมือทำงานสัมพันธ์กับสมองกับการคิดอ่านได้ราวกับเป็นส่วนหนึ่งเดียวกัน  การหยิบจับสิ่งใด งานประณีตสำคัญขนาดไหน  ภารกิจที่สร้างสรรค์หรือทำลาย สมองสั่งผ่านมือให้ดำเนินการแทบทั้งสิ้น

ภาพท่านไคโีร  - ปี ค.ศ.1866 - 1936

                               

ท่านไคโร Cheiro (Count Louis Hamon)  คือบุคคลแรกที่มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลายมืออย่างเป็นรูปแบบและเป็นหลัก ฐานทางเอกสารที่ผู้สนใจเกี่ยวกับหัตถศาสตร์ หรือศาสตร์เกี่ยวกับการพยากรณ์ลายมือ ได้ศึกษาเรียนรู้กันอย่างกว้างขวางสืบต่อกันมา  แต่การพยากรณ์ลายมือหรือศาสตร์เกี่ยวกับลายมือ (Palmistry) เริ่มกำเนิดขึ้นที่ไหน  เมื่อไหร่ไม่มีความแน่ชัด  บ้างก็บอกว่าเริ่มก่อกำเนิดขึ้นทางตะวันออกนี่แหละ ไม่จีน ก็อินเดีย เพราะสองแหล่งนี้คือต้นกำเนิดอารยะธรรมของมวลมนุษยชาติอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนา  ลัทธิ และวิชาการศาสตร์ต่าง ๆ มากมายหลายสาขา