Open menu

มือนักปราชญ์+นิ้วข้อโปน

มือชนิดที่ 4.มือนักปราชญ์ (Philosophic Hand)   พัฒนามาจากมารูปใบพาย  นิ้วมือจะมีข้อโต เส้นเอ็นขึ้นหลังมือ มักจะเป็นคนเอาจริงเอาจังกับหน้าที่การงาน เป็นนักคิด นักปรัชญา มุ่งสู่ความสำเร็จ หาเหตุผล เป็นนักวิชาการ นักพรต นักบวชก็มี มือแบบนี้จะผนวกเข้ากับนิ้วแบบสี่เหลี่ยมเป็นหลักส่วนเล็บก็อาจมีได้หลายลักษณะ

มือนักปราชญ์ (Philosophic Hand)   พัฒนามาจากมารุปใบพาย

นิ้วมือ
เป็น ได้ทั้งนิ้วกลม  หรือใบพาย  แต่มีข้อ
นิ้วที่โต หรือข้อโป่ง มองดูไม่สวยงาม

เล็บปลายนิ้วมือ
ใบพาย  หรือตัด หรือกลม
ก็มีได้ทั้งนั้น
ซึ่งจะส่งผลกับอาชีพการ
งานหรือลักษณะ ที่แสดง
ออกทางอาชีพหรือความ
สนใจในศาสตร์ใด
เนินในมือ
เนิน ในมืออาจไม่อิ่มเต็ม
เนื้อค่อนข้างแข็งแต่ก็ยืดหยุ่น
มีสปริง
ส่วน ใหญ่มักจะมือไม่หนา
เส้นลายมือ
มีสามเส้นหลัก คือชีวิต
สมองและเส้นจิต
มีเส้นวาสนาเพิ่มเข้า
มาหรือบางมืออาจ มี
เส้นอาทิตย์หรือเส้นอื่น
การแสดงออกทางกาย
เคร่ง ขรึม เก็บตัว ไม่ชอบ
สังคม
อุปนิสัยหรือความคิด
เจ้า ความคิด เจ้าปัญญา
ฉลาดหลักแหลม สุขุม
เชื่อมั่น มีอุดมการณ์สูง
ไม่งมงาย เชื่อในหลักวิทยา-
ศาสตร์ เชื่อในเหตุผล
มีความมุ่งมั่นจริงจัง กับชีวิตและ
หน้าที่การงาน

อาชีพการงานและความสำเร็จ
เป็น นักวิชาการ นักศาสนา
ปักปรัชญา นักวิทยาศาสตร์
หรือแม้กระทั่งนักการ เมือง
นักประพันธ์   หรือสรรพศาสตร์
ด้านต่าง ๆ
จะสำเร็จกับอาชีพ ใด นั้นขึ้นอยู่กับ
อิทธิพลของนิ้ว เช่น นิ้วใบพายก็จะ
เป็นนักประดิษฐ์ วิศวกรรม, รูปกรวยก็จะเป็น
นักประพันธ์  หรือวรรณศิลป์ ..เป็นต้น


2.มือสี่ เหลี่ยม หรือมือทำประโยชน์ (Square-hand / Useful-hand)


3.มือใบพายหรือมือแ่ห่งความจำเป็น(Spatulate Hand)


4.มือนักปราชญ์ (Philosophic  Hand)

มือนักปราชญ์ (Philosophic  Hand)
5.มือศิลป์ (Artistic Hand)


6.มือไอเดีย(Idealistic Hand)


7.มือผสม(Mix Up Hand)