คนใกล้ตัวคือครูสอนลายมือบทที่สอง


หลังจากปูพื้นเรื่องนิ้วมือแบบต่าง ๆ แล้ว และเพิ่มความชำนาญโดยการเริ่มสังเกตนิ้วมือของตัวเองและผู้อื่น ๆ จำนวนมากคนขึ้นจนพอจะแยกออกได้แล้วระดับหนึ่งว่าใครที่เรารู้จักเหล่านั้นมีนิ้วมือเป็นแบบใดได้ก็ ถือว่าท่านประสบผลสำเร็จในการเริ่้มต้นเรียนรู้ลายมือแล้ว  อย่ารีรอที่จะเพิ่มเติมหรือต่อยอดความรู้นี้  เพราะนิ้วมือจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดลักษณะมือแต่ละประเภทได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นไปอีกขั้น  เมื่อท่านสามารถแยกลักษณะมือและนิ้วมือได้จากการมองเห็นมือใครก็ตาม  การเรียนรู้เรื่องลายมือของท่านจะเริ่มเป็นจริงและเริ่มเข้าถึงการเป็นนักพยากรณ์ได้แล้วถึง 30 %   มือผู้อื่นที่อยู่รอบตัวเราโดยเฉพาะคนที่เราใกล้ชิดรู้จักลองสังเกตและจับมือดู และดูมือคนอื่นให้มากขึ้นเป็นลำดับ  มือผู้อื่นที่เรารู้จักคือมือที่สามารถนำมาเป็นครูของการเีรียนลายมือได้เป็นอย่างดี เพราะเราจะรู้จักนิสัยที่แท้จริงของเขาเป็นทุนอยู่แล้ว ลองสังเกตภาพทุเรียนที่อยู่ด้านบน รูปลักษณะ สีสันต์ ที่มีลักษณะเด่นและแตกต่างของทุเรียนย่อมมีนัยยะสำคัญที่ทำให้ทราบถึงกลิ่นและรสชาดเพื่อเป็นข้อกำหนดในการแยกสายพันธุ์   มาเริ่มเรียนรู้และแยกมือแต่ละประเภทได้เลยครับ

"ต้นไม้จะสูงใหญ่เจริญขึ้นและคงอยู่ได้ด้วยรากฐานที่แข็งแรง   การเริ่มต้นใด ๆ ฐานรากเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่สุด  การเรียนรู้เรื่องใด ๆ ก็ต้องเป็นไปตามกฏของธรรมชาติเริ่มจากน้อยไปมาก เิริ่มจาก 1..2..3..... การเรียนลายมือก็ไม่มีข้อยกเว้น"


ลักษณะมือ 7 ประเภท

คลิกที่รูปภาพ เพื่ออ่านเพิ่มเติม  มือแต่ละประเภท


 

1.มือพื้นฐาน (Elementary Hand)

มือพื้นฐาน (Elementary Hand)
2.มือสี่ เหลี่ยม หรือมือทำประโยชน์ (Square-hand / Useful-hand)


3.มือใบพายหรือมือแ่ห่งความจำเป็น(Spatulate Hand)


4.มือนักปราชญ์ (Philosophic  Hand)

มือนักปราชญ์ (Philosophic  Hand)
5.มือศิลป์ (Artistic Hand)


6.มือไอเดีย(Idealistic Hand)


7.มือผสม(Mix Up Hand)