ลายมือเส้นรองและเส้นอิทธิพล

ลายมือที่เป็นเส้นรองและเส้นอิทธิพลต่ง ๆ มีมากมายในมือ ซึ่งมีผลกับการพยากรณ์และมีส่วนสนับสนุนหรือตัดทอนผลสำเร็จของเส้นหลัก ๆ ได้เป็นอย่างมากไม่แตกต่างจากเส้นหลักในมือ เพียงแต่ที่เรียกว่าเป็นเส้นรองเพราะอาจไม่ได้พบบ่อยหรือพบเป็นส่วนใหญ่ในมือคนทั่วไป ซึ่งจะยกมาเป็นตัวอย่างประกอบพอสังเขปคือ

1.Ambition   Line  คือเส้นที่ลากขึ้นจากแนวเนินอังคารต่ำต้นเส้นชีวิตบางท่านเรียกว่าเส้นใฝ่สูง เส้นทะเยอทะยานสูง(บางมือก็ลากขึ้นจากเส้นชีวิต) ขึ้นไปในเนินพฤหัส หมายถึงการตั้งใจหรือมุ่งสู่เป้าหมายของชีวิตที่ตั้งไว้และมีโอกาสทำได้สำเร็จ เป็นผู้มีความใฝ่สูง ใฝ่ดี รักเรียน ชอบค้นคว้าศึกษาหาความรู้ ไม่อยู่นิ่ง มีความเป็นผู้นำสูง  มีความยุติธรรม (อ่านเพิ่มเติม ลายมือ ดร. เส้นหมายเลข 6 http://www.handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=227)  
2.Attention Line  เส้นที่ลากจากเนินพฤหัสไปทางเนินเสาร์บางท่านก็เรียกว่าเส้นสมาธิ   หมายถึงมีความศรัทธา
ความมุ่งหวัง หรือความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ และพันธะกิจที่ได้รับมอบหมาย มีจิตใจที่มีคุณธรรมสูงในการรับผิดชอบดูแลใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดา  ครอบครัว  หรือต่อพันธะสัญญาต่าง ๆ   ที่ตั้งใจไว้

ดูกรณีตัวอย่าง

1.เส้น  Ambition Line

2.เส้น Attention Line

3.เส้นสมองที่ยาวเข้าถึงเนินอังคารสูง

4.เส้นใจที่ยาวเข้าถึงเนินพฤหัส

5.เส้นเกียรติยศ

6.เส้นพุธ

7.เส้นอาทิตย์

ภาพลายมือนายแพทย์(ต้นแบบเพื่อประกอบการอธิบาย 7 เส้นลายมือ)

1.Ambition   Line  คือ เส้นที่ลากขึ้นจากแนวเนินอังคารต่ำต้นเส้นชีวิตบางท่านเรียกว่าเส้นใฝ่สูง เส้นทะเยอทะยานสูง(บางมือก็ลากขึ้นจากเส้นชีวิต) ขึ้นไปในเนินพฤหัส หมายถึงการตั้งใจหรือมุ่งสู่เป้าหมายของชีวิตที่ตั้งไว้และมีโอกาสทำได้ สำเร็จ เป็นผู้มีความใฝ่สูง ใฝ่ดี รักเรียน ชอบค้นคว้าศึกษาหาความรู้ ไม่อยู่นิ่ง มีความเป็นผู้นำสูง  มีความยุติธรรม (อ่านเพิ่มเติม ลายมือ ดร. เส้นหมายเลข 6)  สรุปว่าคนที่จะเป็นหมอเป็นแพทย์ได้ต้องรักเรียนและมีความใฝ่ดีใฝ่สูงเป็นต้นทุน

2.Attention Line  เส้นที่ลากจากเนินพฤหัสไปทางเนินเสาร์บางท่านก็เรียกว่าเส้นสมาธิ   หมายถึงมีความศรัทธาความมุ่งหวัง หรือความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ และพันธะกิจที่ได้รับมอบหมาย มีจิตใจที่มีคุณธรรมสูงในการรับผิดชอบดูแลใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดา  ครอบครัว  หรือต่อพันธะสัญญาต่าง ๆ   ที่ตั้งใจไว้ สรุปว่าผู้ที่จะเป็นหมอเป็นแพทย์ได้ต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก

3.เส้นสมองที่ยาวเข้าถึงเนินอังคารสูง เส้นสมองแสดงถึงคุณภาพของสมอง(คลิกอ่านเส้นสมองที่มีคุณภาพ)เส้นสมองในมือขวามีความสัมพันธ์กับสมองซีกด้านซ้ายที่แสดงถึงความสามารถและ คุณภาพของสมองเกี่ยวกับตรรกวิทยา คณิตศาสตร์หรือการคำนวณ การพูด การเขียน การอ่าน ซึ่ง ถ้าเส้นลายมือในมือขวาและลักษณะมือขวาสมบูรณ์ส่วนที่ทำงานสัมพันธ์กับสมอง ซีกซ้ายก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นเส้นสมองที่ยาวเข้าถึงเนินอังคารสูง (การวางแผน การคิดที่ซับซ้อนความกล้า  ความรวดเร็ว) ซึ่งเนินอังคารสูงต้องสมบูรณ์เต็มและมีความแจ่มใสจะยิ่งมีประสิทธิภาพส่ง เสริมการทำงานของสมอง   หากเส้นสมองทั้งสองมือเหมือนกันคือยาวเข้าถึงเนินอังคารสูงก็ยิ่งจะส่งผลดี ให้เจ้าของมือได้อีกทางหนึ่ง เพราะเส้นสมองในมือซ้ายทำงานสัมพันธ์กับสมองซึกขวาซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิด สร้างสรรค์ ศิลปะ ดนตรี อารมณ์สุนทรี ความรู้สึกสะเทือนใจ  การเรียนรู้และเข้าใจได้ด้วยตัวเอง(สหัชญาณ) ซึ่งส่งผลสนับสนุนให้เป็นคนที่มีความเป็นปกติสุข รู้จักแบ่งแยกอารมณ์ ปรับความสมดุลทางอารมณ์ได้ดี ที่เรียกว่า ไอคิว I.Q. (Intelligence Quotient =ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา) กับ อีคิว E.Q. ( Emotional Quotient = ความฉลาดทางอารมณ์)  สรุปว่าคนที่จะเป็นหมอเป็นแพทย์ได้ต้องมีความพร้อมทั้งด้านสมองและอารมณ์

4.เส้นใจที่ยาวเข้าถึงเนินพฤหัส เนิน พฤหัสคือเนินควบคุม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเนินอารมณ์ คนที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิตได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการบริหารอารมณ์ หรือการควบคุมอารมณ์ให้ไปในทิศทางที่ถูกที่ต้องได้ มีความยุติธรรม มีคุณธรรม (อ่านเพิ่มเติมเนินในมือ) เส้นใจที่ลากยาวเข้าไปถึงเนินพฤหัสหมายถึงเป็นคนที่ใจเป็นใหญ่ ใจควบคุมได้ คนเราใจนี้สำคัญที่สุดถ้าใจมั่นแล้วทุกอย่างสำเร็จลงได้ ถ้าเส้นใจไม่ถึงพฤหัสก็คือคนขาดพลังใจหรือทำอะไรตามใจตัวเอง  แต่ถ้าคนใจถึงเนินพฤหัสแล้วเรียกได้ว่าใจมีเป้าหมาย ใจมุ่งมั่นสูง ใจสำเร็จ คนที่เรียนแพทย์ได้ใจต้องพร้อมหลาย ๆ ด้าน ( ลองเอาคำว่าใจไปบวกกับคำใด ๆ เข้าไป ก็จะอธิบายความหมายของใจได้ดีมาก ใจกล้า ใจแข็ง ใจเด็ด  ใจเกินร้อย .........) สรุปว่าคนที่จะเป็นแพทย์เป็นหมอได้ต้องมีใจที่พร้อมที่จะเป็น

5.เส้นเกียรติยศ ความ รักเกียรติรักศักดิ์ศรี หรือความคาดหวังที่จะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติหรือมีเกียรติทางสังคมได้รับ การยอมรับนับถือจากผู้คนย่อมแฝงอยู่ในมโนสำนึกของทุกคน  แต่จะมากน้อยแตกต่างกันไป อาชีพแพทย์จัดอยู่ในฐานันดรที่ได้รับเกียรติสูงยิ่งในสังคม 

6.เส้นพุธ สื่อแสดงถึงความเป็นผู้สนใจในงานวิทยาศาสตร์ ความสนใจเกี่ยวกับสรีระ ความสนใจในเรื่องสุขภาพ  การทูต การเจรจา การติดต่อสื่อสาร  รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม

7.เส้นอาทิตย์  หรือเส้นวาสนาเส้นที่สองหรือเส้นพี่เลี้ยงเส้นวาสนาหรือเรียกอีกอีกอย่างหนึ่งคือเส้นสำคัญ  สื่อถึงความฉลาด ความรู้ความสามารถ การเข้าถึงศิลปะ การได้รับเกียรติยศ ชื่อเสียง เงินทอง ความโด่งดังหรือเป็นคนสำคัญ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับของผู้อื่น การได้รับมรดก โชคลาภหรือลาภลอย หรือการได้รับความสุขความสำเร็จโดยไม่ยากลำบากมาก (มีความฉลาดใช้สมองมากว่าใช้แรงงาน) 

สรุปว่าเส้นทั้ง 7 ตำแหน่งที่ผมนำมาแสดงไว้นี้ ผู้ที่จะเป็นแพทย์รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นจะต้องมีครบทุกข้อ  จึงจะเป็นแพทย์ที่สมบูรณ์พร้อมได้ (เกิดมาเพื่อเป็น..)  ส่วนชีวิตหรือการดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพเป็นแพทย์นั้นท่านจะประสบผลสำเร็จรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่ำรวย หรือมีความสุขความทุกข์อย่างไรนั้น เส้นลายมือเส้นอื่น ๆ ก็ต้องนำมาพิจารณาประกอบกันอีกทางหนึ่ง 

ยังมีตัวอย่างเส้นรองและเส้นอิทธิพลต่าง ๆ อีกมากมายไม่น้อยกว่า 20 เส้นที่ตั้งใจจะนำมาฝากกัน ขอเวลาอีกสักระยะ เพราะช่วงนี้มีงานที่ต้องเร่งดำเนินการอีกมากครับ