สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

หมอเจ้าฟ้า

ทรงมีคุณูปการแก่กิจการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ประชาชนโดยทั่วไปมักคุ้นเคยกับพระนามว่า "กรมหลวงสงขลานครินทร์"หรือ"พระราชบิดา"และบางครั้งก็ปรากฏพระนามว่า "เจ้าฟ้าทหารเรือ"และ"พระประทีปแห่งการอนุรักษ์สัตว์น้ำของไทย" ส่วนชาวต่างประเทศเรียกพระนามว่า "เจ้าฟ้ามหิดล"


ลายมือแพทย์ ลายมือนายแพทย์  ลายมือแพทย์หญิง หรือลายมือหมอ

      ลายมือแพทย์ นายแพทย์  แพทย์หญิง หรือลายมือหมอ ในภาษาพูดที่สื่อความหมายและเข้าใจได้โดยทั่วไป ในการดูลายมือให้กับบุคคลทั่วไปที่มาพบกันบางท่านก็เปิดเผยถึงอาชีพการงาน บางท่านก็ขอสงวน ซึ่งก็เป็นสิทธิ์และเป็นความลับของแต่ละท่าน  ผมประกอบอาชีพเป็นนักพยากรณ์ลายมือ (คนส่วนใหญ่จะเรียกหมอดูลายมือ) ได้ดูลายมือให้บุคคลหลากหลายอาชีพมาก เป็นต้นว่าลายมือวิศวกร  ลายมือสถาปนิก ลายมือนักบิน ลายมือแอร์โฮสเตรส ลายมือบุคคลสำคัญหลากหลายอาชีพ รวมถึงลายมือแพทย์ ในการดูลายมือแต่ละครั้งผมจะขออนุญาตถ่ายภาพมือ(ลักษณะมือ-ประเภทของมือ)และลายมือ(เส้นลายมือ)แต่ละท่านไว้ (ถ่ายเฉพาะท่านที่อนุญาตเท่านั้น) ก็เหมือนสมัยโบราณท่านไปดูลายมือก็จะมีการพิมพ์มือ เพื่อเก็บไว้เป็นประวัติในกรณีมาดูใหม่อีกครั้ง บางคนสงสัยว่า เส้นลายมือตัวเองเปลี่ยนไปหรือมีเส้นเำกิดใหม่เพิ่มมา 

     ในปี พ.ศ.2555  ผมได้ขออนุญาตถ่ายและเก็บภาพลายมือแพทย์ไว้จำนวน 6 ท่านและก็ตั้งใจนำมาเป็นตัวอย่างสำหรับท่านที่สนใจเรียนรู้เรื่องลายมือ และก็เผื่อแผ่ให้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่สนใจอยากร่ำเรียนเป็นหมอเป็นนายแพทย์หรือแพทย์หญิงก็ตามว่าลายมือตัวเองเหมาะสมที่จะเรียนหมอหรือเข้าข่ายที่จะเรียนแล้วจะจบเป็นหมอได้หรือไม่  แต่ก่อนที่จะได้ดูตัวอย่างและศึกษาการวิเคราะห์ลายมือที่ผมนำมาฝากกัน  ก็ขออนุญาตแนะนำท่านทั้งหลายได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวงการแพทย์ไทย

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

I do not want you to be only a doctor but I also want you to be a man.
(ทรงสอนนิสิตเตรียมแพทย์ปริญญารุ่นที่ ๑ เล่าโดย ศ.นพ.อำนวย เสมรสุต)

True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind.
(คติพจน์ที่ทรงบันทึกไว้ที่แผ่นแรกของสมุดปฏิบัติการวิชา Bacteriology ของพระองค์ท่าน)
เวลาเป็นของมีค่า เมื่อมันล่วงไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีก ถ้าเรามีโอกาสใช้มันให้เป็นประโยชน์แล้ว เราไม่ใช้มันก็น่าเสียดาย(ทรงสอนนิสิตเตรียมแพทย์ปริญญารุ่นที่ ๑)

"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเปนที่สอง   ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเปนกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง   ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ์"
(ลายพระหัตถ์ประทาน นพ.สวัสดิ์  แดงสว่าง)

คำสอนข้อความ บางส่วน ที่พบในที่ต่างๆ เหล่านี้ แสดงพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกชัดเจนว่าทรงต้องพระประสงค์ที่จะให้ลูกศิษย์ของพระองค์ท่านเป็น “แพทย์ที่ดี” โดยมีคุณสมบัติดังนี้

    เป็นแพทย์ที่มีความรู้วิชาแพทย์อย่างดีและทันสมัยตลอดชีวิต
    เป็นแพทย์ที่มีจิตสำนึกเป็นนักวิทยาศาสตร์
    เป็นแพทย์ที่รอบรู้หน้าที่แพทย์ ประเพณีของแพทย์และจรรยาแพทย์
    เป็นแพทย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม
    เป็นบุคคลที่รู้รอบและรอบรู้เรื่องต่างๆ นอกไปจากวิชาแพทย์


 ภาพลายมือคุณหมอจำนวน 6 ท่าน (แพทย์หญิง 2 ท่าน และนายแพทย์ 4 ท่าน) ที่นำมาให้ศึกษาประกอบนี้(ท่านได้มาดูลายมือแบบพบกันด้วยตัวท่านเอง) ผมตัดภาพมาบางส่วนเท่าที่เห็นว่าสำคัญและจำเป็นเท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปอ้างอิงต่อไปทุกรณี

     มีลักษณะเด่นที่พบในมือคนที่เป็นแพทย์ซึ่งมีควาามเหมือนหรือสอดคล้องกันคือมีลักษณะเล็บแบบใบพาย(คลิกอ่านมือใบพาย) ส่วนรูปมือก็มีลักษณะมือใบพายนำ แต่อ็อาจมีแบบอื่นเข้ามาผสมบ้างในบางมือซึ่งก็มีผลกับความคิดความชอบหรือจริตอื่น ๆที่ผสมเข้าไปในการประกอบอาชีพแพทย์  ส่วนเส้นในมือที่เห็นว่ามีเหมือนกันประกอบด้วยเส้นเด่น ๆ ดังต่อไปนี้

1.เส้น  Ambition Line

2.เส้น Attention Line

3.เส้นสมองที่ยาวเข้าถึงเนินอังคารสูง

4.เส้นใจที่ยาวเข้าถึงเนินพฤหัส

5.เส้นเกียรติยศ

6.เส้นพุธ

7.เส้นอาทิตย์

ภาพลายมือนายแพทย์(ต้นแบบเพื่อประกอบการอธิบาย 7 เส้นลายมือ)

1.Ambition   Line  คือ เส้นที่ลากขึ้นจากแนวเนินอังคารต่ำต้นเส้นชีวิตบางท่านเรียกว่าเส้นใฝ่สูง เส้นทะเยอทะยานสูง(บางมือก็ลากขึ้นจากเส้นชีวิต) ขึ้นไปในเนินพฤหัส หมายถึงการตั้งใจหรือมุ่งสู่เป้าหมายของชีวิตที่ตั้งไว้และมีโอกาสทำได้ สำเร็จ เป็นผู้มีความใฝ่สูง ใฝ่ดี รักเรียน ชอบค้นคว้าศึกษาหาความรู้ ไม่อยู่นิ่ง มีความเป็นผู้นำสูง  มีความยุติธรรม (อ่านเพิ่มเติม ลายมือ ดร. เส้นหมายเลข 6)  สรุปว่าคนที่จะเป็นหมอเป็นแพทย์ได้ต้องรักเรียนและมีความใฝ่ดีใฝ่สูงเป็นต้นทุน

2.Attention Line  เส้นที่ลากจากเนินพฤหัสไปทางเนินเสาร์บางท่านก็เรียกว่าเส้นสมาธิ   หมายถึงมีความศรัทธาความมุ่งหวัง หรือความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ และพันธะกิจที่ได้รับมอบหมาย มีจิตใจที่มีคุณธรรมสูงในการรับผิดชอบดูแลใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดา  ครอบครัว  หรือต่อพันธะสัญญาต่าง ๆ   ที่ตั้งใจไว้ สรุปว่าผู้ที่จะเป็นหมอเป็นแพทย์ได้ต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก

3.เส้นสมองที่ยาวเข้าถึงเนินอังคารสูง เส้นสมองแสดงถึงคุณภาพของสมอง(คลิกอ่านเส้นสมองที่มีคุณภาพ) เส้นสมองในมือขวามีความสัมพันธ์กับสมองซีกด้านซ้ายที่แสดงถึงความสามารถและ คุณภาพของสมองเกี่ยวกับตรรกวิทยา คณิตศาสตร์หรือการคำนวณ การพูด การเขียน การอ่าน ซึ่ง ถ้าเส้นลายมือในมือขวาและลักษณะมือขวาสมบูรณ์ส่วนที่ทำงานสัมพันธ์กับสมอง ซีกซ้ายก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นเส้นสมองที่ยาวเข้าถึงเนินอังคารสูง (การวางแผน การคิดที่ซับซ้อนความกล้า  ความรวดเร็ว) ซึ่งเนินอังคารสูงต้องสมบูรณ์เต็มและมีความแจ่มใสจะยิ่งมีประสิทธิภาพส่ง เสริมการทำงานของสมอง   หากเส้นสมองทั้งสองมือเหมือนกันคือยาวเข้าถึงเนินอังคารสูงก็ยิ่งจะส่งผลดี ให้เจ้าของมือได้อีกทางหนึ่ง เพราะเส้นสมองในมือซ้ายทำงานสัมพันธ์กับสมองซึกขวาซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิด สร้างสรรค์ ศิลปะ ดนตรี อารมณ์สุนทรี ความรู้สึกสะเทือนใจ  การเรียนรู้และเข้าใจได้ด้วยตัวเอง(สหัชญาณ) ซึ่งส่งผลสนับสนุนให้เป็นคนที่มีความเป็นปกติสุข รู้จักแบ่งแยกอารมณ์ ปรับความสมดุลทางอารมณ์ได้ดี ที่เรียกว่า ไอคิว I.Q. (Intelligence Quotient =ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา) กับ อีคิว E.Q. ( Emotional Quotient = ความฉลาดทางอารมณ์)  สรุปว่าคนที่จะเป็นหมอเป็นแพทย์ได้ต้องมีความพร้อมทั้งด้านสมองและอารมณ์

4.เส้นใจที่ยาวเข้าถึงเนินพฤหัสเนิน พฤหัสคือเนินควบคุม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเนินอารมณ์ คนที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิตได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการบริหารอารมณ์ หรือการควบคุมอารมณ์ให้ไปในทิศทางที่ถูกที่ต้องได้ มีความยุติธรรม มีคุณธรรม (อ่านเพิ่มเติมเนินในมือ) เส้นใจที่ลากยาวเข้าไปถึงเนินพฤหัสหมายถึงเป็นคนที่ใจเป็นใหญ่ ใจควบคุมได้ คนเราใจนี้สำคัญที่สุดถ้าใจมั่นแล้วทุกอย่างสำเร็จลงได้ ถ้าเส้นใจไม่ถึงพฤหัสก็คือคนขาดพลังใจหรือทำอะไรตามใจตัวเอง  แต่ถ้าคนใจถึงเนินพฤหัสแล้วเรียกได้ว่าใจมีเป้าหมาย ใจมุ่งมั่นสูง ใจสำเร็จ คนที่เรียนแพทย์ได้ใจต้องพร้อมหลาย ๆ ด้าน ( ลองเอาคำว่าใจไปบวกกับคำใด ๆ เข้าไป ก็จะอธิบายความหมายของใจได้ดีมาก ใจกล้า ใจแข็ง ใจเด็ด  ใจเกินร้อย .........) สรุปว่าคนที่จะเป็นแพทย์เป็นหมอได้ต้องมีใจที่พร้อมที่จะเป็น

5.เส้นเกียรติยศความ รักเกียรติรักศักดิ์ศรี หรือความคาดหวังที่จะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติหรือมีเกียรติทางสังคมได้รับ การยอมรับนับถือจากผู้คนย่อมแฝงอยู่ในมโนสำนึกของทุกคน  แต่จะมากน้อยแตกต่างกันไป อาชีพแพทย์จัดอยู่ในฐานันดรที่ได้รับเกียรติสูงยิ่งในสังคม

6.เส้นพุธสื่อแสดงถึงความเป็นผู้สนใจในงานวิทยาศาสตร์ ความสนใจเกี่ยวกับสรีระ ความสนใจในเรื่องสุขภาพ  การทูต การเจรจา การติดต่อสื่อสาร ธุรกิจการค้าขาย  รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม  สรุปว่าหมอต้องเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์ นักการทูต  นักการตลาด และอีกหลาย ๆ ศาสตร์ความรู้

7.เส้นอาทิตย์  หรือเส้นวาสนาเส้นที่สองหรือเส้นพี่เลี้ยงเส้นวาสนาหรือเรียกอีกอีกอย่างหนึ่งคือเส้นสำคัญ  สื่อถึงความฉลาด ความรู้ความสามารถ การเข้าถึงศิลปะ การได้รับเกียรติยศ ชื่อเสียง เงินทอง ความโด่งดังหรือเป็นคนสำคัญ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับของผู้อื่น การได้รับมรดก โชคลาภหรือลาภลอย หรือการได้รับความสุขความสำเร็จโดยไม่ยากลำบากมาก (มีความฉลาดใช้สมองมากว่าใช้แรงงาน) 

สรุปว่าเส้นทั้ง 7 ตำแหน่งที่ผมนำมาแสดงไว้นี้ ผู้ที่จะเป็นแพทย์รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นจะต้องมีครบทุกข้อ  จึงจะเป็นแพทย์ที่สมบูรณ์พร้อมได้ (เกิดมาเพื่อเป็น..)  ส่วนชีวิตหรือการดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพเป็นแพทย์นั้นท่านจะประสบผลสำเร็จรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่ำรวย หรือมีความสุขความทุกข์อย่างไรนั้น เส้นลายมือเส้นอื่น ๆ ก็ต้องนำมาพิจารณาประกอบกันอีกทางหนึ่ง 

ต่อไปนี้คือลายมือแพทย์จำนวน 5 ท่าน+ 1 ท่าน  ที่ผมนำมาเป็นตัวอย่างให้ท่านได้ศึกษา

ท่านที่ 1.ลายมือนายแพทย์ มือใบพาย เล็บใบพาย เนินในมือจากเนินจันทร์ อังคารสูง และเนินพุธ สมบูรณ์  ข้อบ่งชี้สำคัญ  7 ตำแหน่งที่ผมกล่าวมามีครบ  แต่ก็มีบางท่านที่อาจมีความแตกต่างไปซึ่งก็ล้วนแต่เป็นนัยยะสำคัญที่น่าศึกษาในความแตกต่างและความเป็นไปตามความแตกต่างนั้น โปรดติดตาม

ท่านที่ 2.ลายมือนายแพทย์ มือใบพาย เล็บใบพาย เนินในมือจากเนินจันทร์ อังคารสูง และเนินพุธ สมบูรณ์  ข้อบ่งชี้สำคัญ  7 ตำแหน่งที่ผมกล่าวมามีครบ  เนินในมืออื่น ๆ อิ่มเต็มหมายถึงความพร้อมและผลตอบแทนที่ดี โดยเฉพาะเนินเสาร์ที่กว้างได้มาตรฐาน และมีเส้นเสาร์ที่ดี แสดงถึงฐานะและการได้มาซึ่งผลตอบแทนที่มาก

ท่านที่ 3.ลายมือนายแพทย์ มือใบพาย เล็บใบพาย เนินในมือจากเนินจันทร์ อังคารสูง และเนินพุธ สมบูรณ์  ข้อบ่งชี้สำคัญ  7 ตำแหน่งที่ผมกล่าวมามีครบ สังเกตว่าเนินอื่น ๆ ในมือไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะเนินที่อยู่เหนือเส้นใจ แสดงถึงผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่เป็นวัตถุไม่เอื้อให้มีความสุขหรือความสะดวกกาย ทางใจเท่าที่ควร

 

ท่านที่ 4.ลายมือนายแพทย์ มือรูปกรวยเล็บใบพาย เนินในมือจากเนินจันทร์ อังคารสูง และเนินพุธ สมบูรณ์  ข้อบ่งชี้สำคัญ  7 ตำแหน่งที่ผมกล่าวมามีครบ ท่านนี้เส้นใจอาจยาวไปถึงเนินพฤหัสแต่เพียงไปสัมผัสแต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะถ้าสังเกตในวงกลม สังเกตเห็นได้ว่าเส้นชีวิตกับเส้นสมองเกิดแยกห่างกัน ต้นเส้นสมองท่านเกิดบนเนินพฤหัส ยิ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นและเด็ดเดียวมากว่า ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม เชื่อมั่นและมั่นใจสูงมาก (เส้นสมองคือเหตุผล  เส้นใจคืออารมณ์) เนินอื่น ๆ ในมือเต็ม แต่เนินเสาร์แคบแสดงถึงการสะสมทรัพย์สินหรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินไม่มาก หากสังเกตเพิ่มเติมท่านเป็นหมอที่มีใจเป็นไปทางบุญทางกุศล และเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ (ตรงเนินศุกร์มีเส้นที่เรียกว่าเส้นบุญ มีความสุขที่ได้ทำบุญทำกุศล)

ท่านที่ 5.ลายมือแพทย์หญิง มือใบพายเล็บ ใบพาย เนินในมือจากเนินจันทร์ อังคารสูง และเนินพุธ สมบูรณ์  ข้อบ่งชี้สำคัญ  7 ตำแหน่งที่ผมกล่าวมามีครบ ท่านนี้เส้นใจอาจยาวไม่เข้าถึงเนินพฤหัสโดยตรง แต่จะมีแนวโน้มเข้าไปเนินเสาร์ (ใจศรัทธา) ทำให้เนินเสาร์แคบไป การได้ผลตอบแทนในทางวัตถุหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมอาจไม่ถือว่าดี(ท่านไม่เน้นเรื่องนี้)  แต่สังเกตเห็นว่าเส้นอาทิตย์ท่านเด่นมากจึงเป็นผู้ที่ได้รับความสำคัญหรือหรือมีชื่อเสี่ยง มีความสุขทางจิตใจมากว่าที่จะได้ผลตอบแทนเป็นทรัพย์สินเงินทอง โปรดสังเกตว่าเส้นชีวิตยาวต่อเนื่องและเนินหลักทรัพย์ดี

ท่านที่ 6.ลายมืออาจารย์แพทย์ มือนักปราชญ์เล็บ ใบพาย เนินในมือจากเนินจันทร์ อังคารสูง และเนินพุธ สมบูรณ์  ข้อบ่งชี้สำคัญ  7 ตำแหน่งที่ผมกล่าวมาดูไม่ครบถ้วนแต่ก็มีส่วนอื่นชดเชยได้ เป็นต้นว่าเนินพฤหัสที่สมบูรณ์  เส้นใจที่เรียกได้ว่าใจรักเกียรติ เส้นสมองที่สมบูรณ์ทั้งสองมือ มีเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์ (วาสนาอุปถัมภ์)  เส้นหลักทรัพย์ดี  อย่างไรก็ตามเส้นอาทิตย์ในมือไม่เด่น เส้นพุธไม่เด่น  เส้นเกี่ยวกับครอบครัวคู่ครองดูว่ามีปัญหา ซึ่งการดำเนินชีวิตของท่านก็มีเหตุให้ไม่สบายใจในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองมากกว่าเรื่องใด ๆ  

         ชีวิตท่านเริ่มต้นด้วยการที่จะเป็นหมอ(แพทย์หญิง) แม้จะเรียนจบมาทางแพทย์แต่ก็ไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นแพทย์โดยตรง  มือนักปราชญ์ นิ้วมีข้อแสดงถึงความเป็นนักปราชญ์ที่มีอยู่ในความเป็นตัวตนเสมอ (อ่านเพิ่มเติมมือนักปราชญ์)ทำให้ท่านผันชีวิตตัวเองไปเป็นอาจารย์สอน (สอนนักศึกษาแพทย์) เพียงอย่างเดียว ไม่เหมือนอาจารย์หมอท่านอื่น ๆ ที่ทั้งสอนและรักษาคนไขไปด้วย

จากทั้ง 6 ตัวอย่างลายมือนี้หากท่านได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องลายมืออย่างเข้าใจและเข้าถึงดีแล้ว ท่านก็จะสามารถบอกเล่าความเป็นไปหรืออธิบายแผนที่ในลายมือให้เจ้าของมือแต่ละท่านได้ ตัวอย่างเช่น กรณีตัวอย่างลายมือที่ 3 และ 4 สังเกตเห็นเส้นชีวิตในมือไม่ต่อเนื่องหรือขาดตอนไป ช่วงเนินอังคารต่ำต่อเนื่องเข้าเนินศุกร์ซึ่งเป็นเนินที่มีอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องคู่ครอง และอาชีพการงาน  แสดงถึงชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลง ในสองเรื่องที่กล่าวถึงในช่วงอายุที่เส้นชีวิตเปลี่ยนแปลง.

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล


ดูลายมือ ดร.อีกท่านหนึ่งเรียนที่สหรับอเมริกา

ลายมือปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต –Ph.D.)

 ลายมือระดับ ดร. (ดอกเตอร์) ลายมือปริญญาเอก หรือ ลายมือดุษฎีบัณฑิตเป็นอย่างไร ดูเส้นอะไรเป็นหลัก คลิกอ่่านเพิ่มเติม