Open menu

หนังสือเรียนลายมือจากมือจริง

หนังสือเล่ม + Ebook

คลิกที่รูปภาพ เพื่อสั่งซื้อและส่งมอบหนังสือ

"แผนที่ชีวิตบันทึกไว้ในฝ่ามือ"


โครงสร้างบทเรียนหลักในการเรียนประกอบด้วย

 

7บทหลัก และ16 บทเรียนหัวข้อย่อย ดังนี้

 

1.ลักษณะมือและนิ้วมือ
1.พื้นฐานนิ้วมือ
2.พื้นฐานเล็บมือ
2.ประเภทของมือ
3.พื้นฐานลักษณะมือแบบต่าง ๆ
3.โครงสร้างของมือ
4. โครงสร้างหลักของมือและเนินต่าง ๆ ในมือ
4.เส้นลายมือ
5.เส้นหลักในมือ
6.เส้นรองในมือ
7.เส้นจร เส้นเชื่อมต่าง ๆ
5.เครื่องหมายและเส้นอิทธิพลในมือ
8.เส้นอิทธิพลต่าง ๆ
9.เครื่องหมายในมือ
6.การเชื่อมโยงลายมือ
11.หลักในการพยากรณ์
12.หลักการวิเคราะห์ลายมือ
7.การวิเคราะห์ลายมือ
13.การวิเคราะห์ลายมือรวม 1
14.การวิเคราะห์ลายมือรวม 2
15.การวิเคราะห์ลายมือขั้นสูง 1
16.การวิเคราะห์ลายมือขั้นสูง 2

ติดต่อสอบถาม 092 494 5445
ไลน์ไอดี @handhoro