Open menu

ลายมือมีแฟนต่างประเทศ ลายมือแต่งงานกับต่างชาติ

มีคนไทยไปเรียน ไปทำงานหรือมีโอกาสได้พบคู่ครองและได้แต่งงานกับชาวต่างประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นประเทศแถบยุโรปหรืออเมริกาก็ ผมค่อนข้างจะโชคดีที่ได้รับประสบการจริงจากลายมือที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะผมเปิดดูลายมือทางเนท ทางไลน์ และมีคนไทยที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศเข้ามาดูลายมือเป็นจำนวนมาก  หลากหลายอาชีพหน้าที่การงาน  ลายมือต่างประเทศเหล่านั้นส่งมาทางไลน์หรือทางเนท ซึ่งผมได้รวบรวมไว้ย่อมเป็นหลักฐานในการยื่นยันได้เป็นอย่างดีว่า คนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศตั้งแต่การไปเรียน  ไปทำธุรกิจการงาน หรือการได้ใช้ชีวิตในต่างประเทศ  รวมถึงการแต่งงานกับชาวต่างประเทศ ลายมือมีข้อบ่งชี้ได้ว่าเส้นต่างประเทศที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนั้นมีเส้นใดบ้าง  ผมจะได้นำตัวอย่างลายมือและเส้นที่มีในแต่ละมื่อที่เหมือนกันและสัมพันธ์ กับต่างประเทศมาให้ได้ศึกษาเรียนรู้กัน รวมถึงท่านที่กำลังวางแผนหรือยากเข้าไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศไม่ว่าด้าน ใดๆ   มีเส้นลายมือที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้หรือไม่ ลายมือมีโอกาสดีเกี่ยวกับด้านต่างประเทศหรือไม่  เช่นการจะไปทำงาน การที่จะมีคู่ครองต่างประะเทศ หรือความเกี่ยวข้องใดๆ กับต่างประเทศ  โปรดติดตาม

 

 

ขออภัย อยู่หว่างเพิ่มเติมข้อมูล 

 

หนังสือคู่มือเรียนลายมือจากมือจริง

พร้อม DVD ประกอบการเรียนการสอน

โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

*******************************************************************************

ลายมือบอกอะไรได้บ้าง    

      

         ลายมือคือแผนที่ชีวิตที่บันทึกไว้ในฝ่ามือ จะเปรียบเทียบได้กับลายแทงที่บันทึกรายละเอียดเพื่อการเดินทางหรือการค้นหาทรัพย์สมบัติที่บันทึกไว้  มีสัญลักษณ์มากมายบันทึกไว้ในลายมือ เพื่อบอกเตือนให้เจ้าของมือได้ทราบถึงเส้นทางเดินหรือแผนที่ชีวิตที่จะ ดำเนินไปในอนาคต   รูปลักษณ์ของมือ นิ้วมือ ขนาดของมือ ความแข็งหรือนุ่มของมือ เนินในมือ เส้นและเครื่องหมายต่าง ๆ ในมือ ทั้งหลายเหล่านี้รวมเป็นแผนที่ผืนใหญ่ที่บันทึกทางเดินชีวิตของเจ้าของมือ ไว้ เพื่อให้เจ้าของได้เดินทางไปตามเส้นทาง ซึ่งจะมีทั้งดี หรือไม่ดี ในช่วงชีวิตหนึ่ง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่บันทึกไว้จะปรากฏขึ้นตามช่วงอายุ   ซึ่งหาก เจ้าของมือสามารถอ่านแผนที่หรือสัญลักษณ์เหล่านั้นได้  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้าย  ก็สามารถจัดการหรือแก้ไขได้ล่วงหน้า 

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล