Open menu

12เนินเดือนพยากรณ์ในผ่ามือ

              การพยากรณ์ลายมือสามารถแบ่งช่วงพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ ออกได้เป็น 12 เดือนและในแต่ละเดือนก็แบ่งออกเป็น 4 สัปดาห์  แต่ละสัปดาห์ก็มี 7 วันเหมือนปฏิทินทั่วไป  ดังนั้นการพยากรณ์ลายมือจึงสามารถบอกเหตุการณ์ออกเป็น รายสัปดาห์ รายเดือน ได้  ส่วนรายละเอียดที่จะแบ่งช่วงดังกล่าวนี้ ท่านที่ได้มาเรียนมาศึกษาพยากรณ์ลายมือหลักสูตรมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนโดยไปพบกัน  หรือจะเป็นแบบเรียนเนท-ทางไลน์  ก็จะสามารถแบ่งช่วงพยากรณ์ในมือ บอกเหตุการณ์เป็นรายสัปดาห์ รายเดือนได้  โดยมีหลักดังนี้

1.การแบ่งช่วงเนินในมือออกเป็น 12 เดือน(รูปที่ 1)

     ลากเส้นสมมุติตรงช่องนิ้วในแนวตั้ง 3 ช่อง  และแบ่งตามแนวนอน 3 ช่อง  ตามต้วอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1


2.การนับช่วงเดือนตามช่อง จะได้ 12 ช่อง (รูปที่ 2) เริ่มจากเดือนเกิดที่เนินจันทร์ นับช่วงไตรมาสที่1 เดือนที่ 1,2,3 ใต้นิ้วก้อย(เนินพุธ) ช่วงไตรมาสที่2 คือเดือนที่ 4,5,6 ใต้นิ้วกลาง(เนินเสาร์)  ช่วงไตรมาสที่ 3 คือเดือนที่ 6,7,8 ใต้นิ้วนาง(เนินอาทิตย์)  ช่วงไตรมาสที่ 4 คือเดือนที่ 10,11,12 ใต้นิ้วชี้(เนินพฤหัส)

รูปที่ 2

3.การกำหนดเนินและความหมายของ12 เนิน( 12 ช่อง) รูปที่ 3  โดยให้นำความหมายของเนินของแต่ละเนินมาประกอบเพื่อการพยากรณ์ เชื่อมโยงกับเส้นที่เกี่ยวข้องและความหมายของเนินในมือที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าด้วยเรื่องการวิเคราะห์ลายมือขั้นสูง  แต่ในหัวข้อนี้จะกล่าวเพียงวิธีแบ่งเนิน และความหมายของเนินทั้ง 12 เนิน เพื่อเป็นพื้นฐานในการนับอายุจร 12 เดือน ของแต่ละเดือนพยากรณ์

รูปที่ 3 

4.การกำหนดช่วงวันเริ่มต้นและสิ้นสุดพยากรณ์12เดือน 12 เนิน (รูปด้านล่าง 5 ภาพตาราง)

ตัวอย่างการจัดทำตารางพยากรณ์สำหรับ 1 ท่านที่เข้ามาพยากรณ์ลายมือ

คุณ dream  มาพบและขอรับพยากรณ์ ในวันที่  1 ก.ค 2557

แจ้งวันเดือนปีเกิด คือ
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2511


ทำการตรวจสอบกับปฏิทิน 100 ปี ได้ข้อมูลวันเกิดคือ

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2511
ตรงกับวันจันทร์
ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๑ ปีวอก จ.ศ.1329

หาวันเกิดในปีปัจจุบัน

เดือน ๑ ปี 2556 คือ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2556
เดือน ๑ ปี 2557 คือ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2557หาเดือนที่ใกล้เคียงเพื่อเริ่มต้นกำหนดวันพยากรณ์ คือ
เดือน ๘


ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะเมีย จ.ศ.1376
ตรงกับวันพุธ
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2557
ก็เริ่มกำหนดวันพยากรณ์ จากวันขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๘ เป็นเดือนเริ่มต้นพยากรณ์ ที่ ๑  คือวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2557
จากนั้นก็เป็นเดือนการพยากรณ์ที่ ๒ คือวันขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๙ เริ่มพยากรณ์จากววันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557
ทำอย่างนี้ ไปเรื่อย ๆ จนครบ 12 เดือน นับจากช่วงที่เจ้าตัวเข้ารับคำพยากรณ์  ส่วนเหตุการณ์พยากรณ์ต่างๆ ก็ว่าไปตามเส้นที่เห็น
และความเกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามหลักการเชื่อมโยงของเส้นลายมือกับเนินในมือ  ขอบคุณเวป http://payakorn.com/
สมาชิกเรียนลายมือเข้าไปหาข้อมูล วันเดือนปีประกอบจัดทำตารางพยากรณ์ได้ ตามนี้ครับ
http://payakorn.com/moondate.php

คลิปอธิบายความหมายของเนินในมือ

เนินในมือสื่อถึงความอุดมและความสำเร็จ 1/2

เนินในมือสื่อถึงความอุดมและความสำเร็จ 2/2