Open menu

มหัศจรรย์ ๑ เหรียญเปลี่ยนชีวิต

 NLP-Neuro - Linguistic Programming

 

  เปลี่ยนความคิดได้ใน 7 วัน (กระบวนการ NLP-Neuro - Linguistic Programming)

 เปลี่ยนสมองให้เป็นคนสำเร็จได้อย่างไร


"Change an inner world to make a better world"

โค้ชผู้เชี่ยวชาญด้าน NLP, TMT, C.Ht,PLRT, ICF Coach

 อ.นิธิศ มหาวรรณ Master V - Millionaire coach  Money Magnet Wifi


มหัศจรรย์ ๑ เหรียญสำเร็จร่ำรวย ด้วย กระบวนการ Money Magnet

รวมพลัง 3 ศาสตร์เพื่อความสำเร็จมั่นคงอย่างยั่งยืน

รวมพลัง 3 ศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตเข้าสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน


  มารู้จักกับ NLP กันก่อน

เทคโนโลยีนี้ ได้พัฒนาขึ้นเมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว โดย
ศาสตราจารย์ ริชาร์ด แบนด์เลอร์ และผู้ช่วย ดร. จอห์น กรินเดอร์
แห่งมหาวิทยาลัยซันตาครูซ ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
และโด่งดังเป็นพลุแตกในสหรัฐอเมริกา และแพร่ไปทั่วโลกอย่าง
รวดเร็ว
เป็นคำที่ใช้กันแพร่หลายในหมู่นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตบำบัด
จิตแพทย์ นักพัฒนาศักยภาพ นักเจรจาต่อรอง นักการตลาด
นักขาย และนักพูดโน้มน้าวใจ

NLP ย่อมาจากคำว่า Neuro - Linguistic Programming

Neuro หมายถึง ระบบประสาทหรือระบบสมอง
เทคโนโลยี NLP ถือว่า มนุษย์รับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ผ่าน ตา หู
จมูก ลิ้น และสัมผัส แล้วแปลความหมายผ่านกระบวนการคิด
โดยจิตสำนึก และจิตใต้สำนึก แล้วกระบวนการคิดนี้ จะไปกระตุ้น
ให้ระบบประสาทหรือสมองทำงาน ก่อให้เกิดการแสดงออก
ทางอารมณ์และพฤติกรรม

Linguistic หมายถึง วิธีการที่มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ
ในการตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการใช้ภาษาไปแปล
ความ แล้วสื่อความไปยังตัวเองและบุคคลอื่น
เทคโนโลยี NLP พบว่า ถ้อยคำที่คุณคิดและพูด มีผลต่อ
พฤติกรรมของคุณโดยตรง

Programming  หมายถึง กระบวนการปลูกฝังวิธีคิด วิธีใช้ภาษา
และการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เพื่อสร้างสภาวะจิตและรูปแบบ
การคิดใหม่ที่ทรงพลัง อันจะส่งผลต่อการแสดงออกทาง
ร่างกายที่ดีเลิศ เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างการคิดและอารมณ์
ในรูปแบบใหม่ ที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ยอดเยี่ยมในทุก ๆ ด้าน
ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การเรียนรู้
การประเมินค่า และเพิ่มประสิทธิภาพความจำ เปรียบเสมือน
การลบโปรแกรมตัวตนคนเดิมที่ไม่มีประสิทธิภาพออกไป แล้ว
ลงโปรแกรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมลงในสมอง

หากจะนิยาม NLP เสียใหม่ ให้สั้น เป็นข้อ ๆ ได้แก่

1. ศิลปะและศาสตร์ในการติดต่อสื่อสารแบบหวังผลเลิศ
2. กุญแจแห่งการเรียนรู้ที่ทรงพลัง
3. เคล็ดลับสู่เป้าหมายสำหรับทุก ๆ สิ่งที่ต้องการในชีวิต
4. คู่มือสำหรับพัฒนาระบบการคิด ระบบประสาทและสมอง
5. เคล็ดลับสู่ความสำเร็จชั่วข้ามคืน
6. เทคโนโลยีผ่าตัดพฤติกรรมด้านลบ และสร้างตัวตนใหม่

เทคโนโลยี NLP จะกล่าวถึงหลัก ๆ ดังนี้

1. วิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างคุณกับคนรอบข้าง หรือเรียนรู้วิธีสร้างมิตรภาพ
กับกลุ่มคนที่คุณอยากจะเป็นพวกเดียวกัน และเรียนรู้วิธี
ปฏิเสธที่นิ่มนวลในทุกสถานการณ์ คุณจะเรียนรู้ภาษา
กาย เพื่อเข้าถึงจิตใจและอารมณ์ของคนที่ต้องการจะ
ติดต่อสัมพันธ์ด้วย

2. การใช้ประสาทสัมผัส

เพื่อล้วงรู้อารมณ์และจิตใจของบุคคลอื่น ทันทีที่คุณได้
เห็น สีบ้าน อาหารที่คนอื่นรับประทาน เสื้อผ้าที่สวมใส่
เสียงที่พูด หรือกลิ่นน้ำหอมที่ใช้ ก็สามารถเข้าใจคน ๆ
นั้นได้ทะลุปรุโปร่ง

3. วิธีการคิดแบบหวังผลลัพธ์

เป็นวิธีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการวางแผน
ที่ไม่มีวันล้มเหลว

4. การยืดหยุ่นกับวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมาย

หากคุณทำบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ผล หมายความว่า คุณ
ต้องเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อย ๆ คุณจะเรียนรู้เทคนิคความสำเร็จ
โดยวิธีการถอดแบบอย่างเป็นขั้นตอน จากคนที่ประสบความ
สำเร็จในอดีต

5. การสะกดจิตตนเอง

เทคโนโลยี NLP มีความโดดเด่นในเรื่อง การสะกดจิต
ตนเอง เพื่อเป็นคนใหม่ เช่น การเลิกบุหรี่ เลิกติดสุรา
ลดความอ้วน เลิกนิสัยผลัดวันประกันพรุ่ง สามารถทำได้
สำเร็จภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ด้วยวิธีการง่าย ๆ และ
เป็นการเปลี่ยนอย่างถาวร

6. รูปแบบพฤติกรรม

ชุดปฏิกิริยาที่ระบบประสาทออกคำสั่งให้ร่างกายทุกส่วน
ทำงานให้สอดคล้องกับความคิด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่ง เช่น คนโกรธจะ
มีอารมณ์แบบหนึ่ง ก็จะมีชุดปฏิกิริยาเกิดขึ้นทางร่างกาย
เป็นการเฉพาะ เช่น หัวใจเต้นแรง กล้ามเนื้อเกร็ง
หายใจถี่ ความดันโลหิตสูง กระเพาะบีบรัด หายใจสั้น
ไม่ทั่วท้อง ขณะที่คนดีใจ หรือมีความสุข ก็จะมีชุด
ปฏิกิริยาอีกแบบหนึ่ง ซึ่งไม่เหมือนกัน NLP จะสอนให้
ควบคุม แก้ไข และพัฒนาอารมณ์ทุก ๆ อย่าง ให้ทำงาน
ตามที่ต้องการ

NLP ถูกนำไปใช้ในการรักษา ผู้ป่วยทางจิต หรือการบำบัด
ผู้มีอาการทางอารมณ์ในระดับต่าง ๆ ผู้สิ้นหวัง เด็กเรียน
หนังสือไม่เก่ง ผลการเรียนตกต่ำ นักกีฬาอาชีพที่มีผลงานไม่ดี
อาการนอนไม่หลับ เครียด ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ คน
ล้มเหลวทางธุรกิจ คนขาดเป้าหมายในชีวิต เป็นต้น และมีการ
นำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ การตัดสินใจ การกีฬา การทำงาน
การเงิน การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ผู้ที่ต้องการสร้างผลงานที่
โดดเด่นเป็นเลิศ และอื่น ๆ

 เครดิต  http://www.oknation.net/blog/surasakc/2009/01/17/entry-1


 

NLP-อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

ขอกราบขอบพระคุณ คุณครูอารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ว่าด้วยเรื่อง พลังจิต เรื่อง NLP เป็นต้นว่า
หลักสูตรของท่าน อาจารย์ ดร.บุญเลิศ สายสนิท โดย อ.ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์ 
ขอบคุณโค้ชวาส Vas(Vasanth Gopalan)
ขอบคุณ อ.มงคล ศรีทองพิมพ์ 
ขอบคุณ อ.นิธิท มหาวรรณ 
ขอบคุณตำราหมอดูผู้แม่นที่สุดในโลก(คือตัวคุณเอง)ของ อ.บัณฑิต อึ้งรังษี /ชุด Audio Book ของ อ.บัณฑิต อึ้งรังษี 
รวมถึงครูอาจารย์อีกหลาย ๆ ท่านทั้งที่ทำเป็นตำราและนำเสนอไว้ทางสื่อออนไลน์ให้เรียนรู้เป็นวิทยาทาน.
----------
บางท่านอาจสงสัยว่าผมเองมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง NLP(Neuro Linguistic Programming)
เรื่องจิตสำนึก จิตใต้สำนึก จริงหรือ ?
เห็นทำคลิปเกี่ยวกับ NLP เกี่ยวกับเรื่องพลังจิตอยู่บ่อยๆ ขออนุญาติเรียนชี้แจงนะครับ

อันที่จริงแล้วผมได้ใช้เรื่องดังกล่าวนี้ในชีวิตมาตั้งแต่เด็ก ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ 
การตั้งเป้าหมาย การพาตัวเองไปสู่เป้าหมาย การเผชิญกับเรื่องที่หนักและเลวร้ายที่สุดของชีวิต ก็ผ่านมาได้
เพียงแต่ไม่ทราบว่าสิ่งที่เราทำไปสิ่งที่เราใช้อยู่มันเรียกว่าอะไร อาจเข้าใจไปว่ามันคือปาฏิหารย์ชีวิตหรือไม่ ?

ประกอบกับสนใจเรื่องเกี่ยวกับพลังจิตอยู้แล้ว ก็เลยสงสัยว่าที่เราผ่านเรื่องแบบนี้น
ที่เป็นไปอย่างนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องพลังจิต เรื่อง NLP 
อย่างไร หรือไม่ พอมาศึกษาเรียนรู้แล้วจึงเข้าใจว่า
ที่กระทำมานั้นล้วนแต่เป็นเรื่องพลังจิต ที่เกี่ยวข้องกับ NLP เพียงแต่เราไม่รู้ว่าเราใช้สิ่งนี้มาตลอด

หลังจากที่ได้ศึกษาเรียนรู้กับครูอาจารย์หลายท่านทั้งที่ไปเข้าคอร์ส ซื้อตำรา รวมถึงหาความรู้จากสื่ออื่น ๆ อีกจำนวนมาก
และนำมาทบทวนกับสิ่งที่เราได้ดำเนินชีวิตมา หลายสิ่งอย่างประสบผลสำเร็จดี หลายสิ่งอย่างก็ล้มเหลว
จึงได้รู้ลึกและประจักษ์ว่าหากเรารู้เรื่องแบบนี้ตั้งแต่ต้น เราคงเป็นผู้หนึ่งที่ประสบผลสำเร็จ และเมื่อสำเร็จแล้วก็จะไม่ล้มเหลวอีก

อย่างไรก็ตามไม่สายเกินไป ที่จะเริ่มต้นและทำมันอย่างจริงจัง เต็มกำลัง เต็มความรู้ความสามารถ
เพราะ ณ บัดนี้ก็ตระหนักรู้ได้ว่าเราคือผู้หนึ่งที่มีความสุข เข้าใจเข้าถึงความสุขที่แท้ และมีความสำเร็จ ความมั่นคงกับการดำเนินชีวิต
จนกระทั้งสามารถตกตะกอนความคิดสรุปเป็นวิธีการและแนวทางในการเข้าถึงเป้าหมาย 
เพื่อบอกต่อผู้คนให้เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับโอกาสและได้สิทธิ์ที่จะเป็นผู้มีความสุขความสำเร็จ
รวมถึงได้เปิดคอร์สสัมมนาถ่ายทอดประสบการรณ์ความรู้สร้างคนอื่นให้ประสบผลสำเร็จมาได้แล้วอีกเช่นกัน
------------
*จริง-ความเป็นแชมป์ไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนเพราะอันดับที่ 1 มีเพียงหนึ่งเดียว
โอกาส-เข้าถึงความสำเร็จมีไว้ให้กับทุกคนเพียงแต่เป็นความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเอง

๑ คำถาม มีหลายคำตอบที่เป็นไปได้ 
๑ เป้าหมายมีหลายวิธีที่จะไปให้ถึง 
๑ ความสำเร็จย่อมประกอบกันขึ้นจากหลายความสำเร็จ และนี่คืออีก 
๑ วิธีที่จะทำให้ท่านได้คำตอบในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย และเข้าถึงความสำเร็จดังที่ได้ตั้งใจไว้.


 

  
ทำไม?...จึงควรต้องนั่งสมาธิ คลิกอ่านเพิ่มเติม