Open menu

ลายนิ้วมือ(Dermatoglyphics)


เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง  (พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล,ประเมินอัจฉริยะภาพ,
วิเคราะห์ อุปนิสัย, IQ EQ CQ MQ PQ AQ   และพหุปัญญา 8 ด้าน)ประวัติย่อๆ เกี่ยวกับลายผิวนิ้วมือ

 

 

วิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ(Dermatoglyphics)

รูปภาพที่ 1 ประวัติความเป็นมาของลายนิ้วมือ

 

 


 

ลายนิ้วมือเชื่อมโยงกับสมองส่วนต่างๆ

ลายนิ้วมือสัมพันธ์กับสมอง

 รูปภาพที่ 2  นิ้วมือซ้ายสัมพันธ์กับสมองซีกขวา  นิ้วมือขวา สัมพันธ์กับสมองซึกซ้าย


 

ค้นหาศักยภาพ 8 ด้านจากลายนิ้วมือ

 รูปภาพที่ 3  นิ้วมื่อแต่ละนิ้วสื่อถึงศักยภาพของบุคคลที่เชื่อมโยงกับสมอง


 

ลายนิ้วมือ ประกอบไปด้วย 4 ประเภทหลัก

ดูจากหัวแม่มือด้านซ้าย บอกจริตนิสัยในระดับจิตใต้สำนึกของบุคคล

นิ้วอื่น ๆ มีรายละเอียดแยกย่อยออกไปตามความเชื่อมโยง

กับสมองดังรูปภาพที่ 2 และ 3

 ลายนิ้วมือสื่อนิสัยระดับจิตใต้สำนึก

คลิกอ่านเพิ่มเติม 

 


มือของท่านด้วย  

   อ.ธนพงศ์  หลักนครพล ผู้เชี่ยวชาญด้านลายนิ้วมือ

            "ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ศักยาภาพลายผิวนิ้วมือ"

                              อ.ธนพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ศักยาภาพลายผิวนิ้วมือ Brain Checker

อ.ธนพงศ์  ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ลายผิวนิ้วมือ Brain Checker


 

เรียนรู้เพิ่มเติม เรื่องลายนิ้วมือ

 

 

ลายนิ้วมือแบบต่างๆ

 

 

 

 

 6 แบบบอกความเป็นตัวตน ระดับจิตใต้สำนึก
https://goo.gl/4MWpyP

 

 4 ประเภทของลายนิ้วมือคือ DNA ของแต่ละบุคคล

 

 อ่านเพิ่มเติมเพื่อรู้จักตัวเองมากขึ้นจากลายนิ้วมือ
 https://goo.gl/JttgYV

 

 

 https://goo.gl/N7053a