Open menu

เส้นหลัก 3 เส้นในมือดี ชีวิตมีความสุขสุขภาพดีดูได้จากลายมือ
ในมือคนทั่วไป เส้นลายมืออย่่างน้อยที่สุดจะมี  3 เส้นหลักในมือประกอบด้วย
1-1 เส้นชีวิต
2-2  เส้นสมอง
3-3  เส้นใจ (เส้นจิตใจ)
a-b เส้นสุขภาพในมือคนเราปกติอย่างน้อยจะมี 3 เส้นหลักนี้ คือเส้นชีวิต  เส้นสมอง  เส้นใจ  ซึ่งทั้ง 3 เส้นจะสื่อถึงเรื่องสุขภาพได้ด้วยลักษณะเส้นที่ดีคือยาวได้สัดส่วน เส้นสม่ำเสมอ ไม่แตก ไม่เป็นเกาะ ไม่เป็นรูปโซ่  ไม่ขาดช่วงหนึ่งช่วงใด สีของเส้นสดใสไม่มีจุดดำบนเส้น  หรือมีคล้ำหนาบางชว่งบางตำแหน่ง  ถ้าทั้ง 3 เส้นหลักมีลักษณะตามที่กล่าวมานี้จะถือว่าเป็นเส้นที่มีคุณภาพดีสื่อถึงสุขภาพดี และอายุยืน กล่าวคือ

1-1 เส้นชีวิต  ความหมายในเชิงนามธรรมก็หมายความสามารถในการมีชีวิตอยู่ สมรรถนะทางร่างกาย การดำเนินชีวิต การมีชีวิตอยู่ ความสุข ความทุกข์  สุขภาพอนามัย  อายุขัย  หากมองถึงลักษณะที่เป็นรูปธรรมก็คือส่วนอวัยวะของร่างกายตั้งแต่ลำคอไปถึงปลายเท้า โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่ปรากฎในลายมือก็จะกระทบตั้งแต่ส่วนลำคอถึงปลายเท้า (คอ ทรวงอก อวัยวะภายใน ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ ขา เท้า.. ฯลฯ) เช่นเส้นชีวิตเป็นเกาะ ช่วงบริเวณเนินศุกร์ ในมือผู้หญิงก็มักจะมีปัญหาเกียวกับระบบสืบพันธุ์ เป็นต้นว่า มีก้อนเนื้อหรือถุงน้ำในมดลูก  หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์

2-2 เส้นสมอง  ความหมายในเชิงนามธรรมคือส่วนที่เป็นศูนย์บัญชาการ ความสามารถด้านสมอง สติปัญญา การรับรู้ การเรียนรู้ต่าง  การใช้สมองในการแ้ก้ไขปัญหาให้ชีวิตมีความสุขความสำเร็จ  หากมองในลักษณะที่เป็นรูปธรรมคืออวัยวะส่วนของศีรษะที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นกะโหลกศีรษะทั้งหมดรวมถึงอวัยวะภายในกะโหลกเช่นส่วนที่เป็นมันสมองและระบบประสาทที่ใช้ทำงานควบคุมและสั่งการต่างๆ ให้ทุกส่วนทำงานอย่างสอดประสานและมีประสิทธิภาพ  หากเส้นสมองไม่ปรกติอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น เป็นเกาะ  เป็นโซ่ ขาด  แตก หรือไม่ปรากฏให้เห็นได้ชัด  ก็ล้วนเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงหรือบ่งชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและกระทบถึงสมองทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่นการการเจ็บป่วยทางสมอง  การได้รับการกระทบกระเทือนทางสมอง  การด้อยคุณภาพของสมอง โรคภัยที่เกี่ยวข้องก็มีความดัน  การปวดศีรษะ  และอีกหลายอย่างที่เกี่ยวโดยตรงและโดยอ้อมที่สัมพันธ์กับสมอง  เป็นต้น

3-3 เส้นใจ(จิตใจ) ความหมายในเชิงนามธรรมก็หมายถึงจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด การจิตนาการ การแสดงออกและการควบคุมอารมณ์ที่แสดงออก เป็นต้นว่า รัก โลภ โกรธ หลง   ในส่วนที่เป็นรูปธรรมคืออวัยวะที่เรียกว่าหัวใจและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ทำให้ระบบหัวใจทำงานเช่นหลอดเลือดหัวใจ ลิ้นหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ  รวมถึงเส้นเลือดที่เชื่อมจากหัวใจไปสู่อวัยวะที่เกี่ยวข้อง  เส้นใจที่เป็นเกาะเป็นโซ่ หรือขาดตอน เป็นสัญลักษณ์บ่งชี้ถึงข้อบกพร่องของหัวใจ ซึ่งมีผลกระทบถึงหัวใจโดยตรงและความรู้สึกนึกคิด
ตำแหน่ง a-b  คือเส้นสุขภาพหรือเส้นพุธ  เส้นนี้นอกจากสือถึงเรื่องสุขภาพโดยตรงแล้ว ยังสื่อถึงความสามารถในด้านการค้า  การคาดการณ์ล่วงหน้า และความสามารถพิเศษเรื่องสุขอนามัยหรือความสนใจในศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ และศาสตร์การแพทย์ด้วย  ใครมีเส้นนี้สวย ๆ อย่างในภาพที่เห็นนี้  มักจะเป็นคนสุขภาพดี  และใช้ชีวิตที่ถูกต้อง ร่ำรวยเงินทองและสุขภาพดี


ต่อไปนี้คือตัวอย่างเส้นหลัก ๆ ที่มีปัญหาหรือไม่สมบูรณ์
1 เส้นชีวิตหยุด หรือขาด   2 มีเส้นวาสนาเข้ามาเสริม

เส้นชีวิตขาดหรือหยุด ชีวิตเปลี่ยนแปลง
เส้นสมองขาดมีเส้นเกิดใหม่ในตำแหน่งที่เหลื่อมขึ้นไปเส้นสมองหยุดหรือขาดตัดสินใจผิดพลาดกรณีตัวอย่างเส้นชีวิตขาดหรือหยุดลงตอนอายุประมาณ 35 ปี เส้นชีวิตหยุดไม่มีเส้นเกิดเหลื่อมหรือเส้นต่อสือถึงการหยุดการดำเนินชีวิต  ต้องดูมืออีกข้างหนึ่งประกอบว่าเหมือนกันหรือไม่  ถ้าเหมือนกันทั้งสองมือก็ถือว่าร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่ต้องดูเส้นวาสนาประกอบด้วย  อย่างกรณีตัวอย่างมือด้านบนนี้มีเส้นหมายเลข1 คือเส้นชีวิตหยุด  แต่เส้นหมายเลข 2 คือเส้นวาสนามาแทนและเกิดก่อนที่เส้นชีวิตจะหยุด หมายถึงเมื่ออายุถึงช่วงเส้นชีวิตหยุด (ประมาณ 35 ปี) ชีวิตได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นหยุดหน้าที่การงานที่ทำอยู่ไปทำงานอย่างอื่นที่เป็นอาชีพใหม่   หรือหยุดการดำเนินชีวิตที่เคยเป็นมาตั้งแต่เกิดย้ายไปอยู่ต่างบ้านต่างเมือง  ความสัมพันธุ์ของเส้นชีวิตยาวกับอายุยืนนั้นมีส่วนสัมพันธุ์กัน เส้นชีวิตยาว ไม่แตก ไม่เป้นเกาะ ไม่เป็นโซ่ จะอายุยืน  คลิกอ่านลายมือคนอายุยืน

กรณีตัวอย่าง  เส้นสมองขาดและเกิดซ้อนเส้นสมองที่เห็นในวงกลมคือเส้นสมองที่เกิดร่วมกับเส้นชีวิตพอมาถึงใต้แนวเสาร์ เส้นหยุด แต่จะยังเกตเห็นว่ามีเส้นเกิดซ้อนทางด้านบน การที่เส้นสมองหยุดหรือขาดไปสื่อถึงผลกระทบเกิดขึ้นกับสมองครั้งสำคัญทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลง สิ่งที่มากระทบคือเรื่องอุบัติเหตุที่ทำให้สูญเสียทั้งสุขภาพและหน้าที่การงาน  อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นไม่ทำให้เสียชีวิตหรือพิการ เขาสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เขาได้แนวคิดใหม่ และได้โอกาสในการประกอบอาชีพใหม่โดยได้แรงบันดาลใจจากผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยส่วนหนึ่ง

อนึ่งคนที่มีเส้นชีวิต เส้นสมอง  เส้นจิตใจ และเส้นสุขภาพ  สมบูรณ์ดีในมือ  ก็มักจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตัวเองโดยอัตโนมัติ  ทั้งนี้ก็ด้วยอิทธิพลของเส้นดังกล่าว  หรือเพราะเขาปฏิบัติตัวถูกต้องเส้นดังกล่าวทั้งหมดเลยสมบูรณ์ดีก็เป็นไปได้  ในทางการแพทย์ท่านว่าสุขภาพจิตดีย่อมส่งผลถึงสุขภาพกาย  เช่นเดียวกับทางพระ กาย วาจา ใจ  เป็นสิ่งที่ส่งผลถึงกัน และสำคัญที่สุดคือใจหรือจิต เมื่อจิตดีแล้วอย่างอื่น ๆ ก็จะดีตาม

การออกกำลังกายไม่ได้เพียงร่างกายแข็งแรงเท่านั้น  แต่จิตใจจะเข้มแข็งและแข็งแรงก่อนกายเสียอีก  เพราะคนที่คิดและตัดสินใจไปออกกำลังกายแสดงว่าเริ่มต้นจากใจหรือจิตที่เข้มแข็ง แล้วนำกายไปออกกำลัง  ช่วงระหว่างออกกำลังร่างกายอาจเจ็บปวด บาดเจ็บ  อ่อนล้า เหน็ดเหนื่อย  แต่ถ้าใจยังสู้และใจยังมุ่งมั่น กายก็จะตามและสุดท้ายที่สุดร่างกายก็จะแข็งแรงและสุขภาพก็จะดีทั้งกายและใจไปพร้อมกัน  
การออกกำลังกายที่ถูกต้องเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายใจนั้น  หากได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก็จะเป็นการดีกว่า 

ดังบทความของนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์