Open menu

ลายมือ 3 เส้นหลักในมือคนเรา  คืออะไร บอกอะไรได้บ้าง
เส้น สายลายมือบอกความเป็นไปของชีวิตอย่างละเอียด ก่อนอื่นในการที่จะมาเริ่มดูเส้นในมือ ต้องเริ่มจากดูลักษณะมือ เพราะ รูปมือต่าง ๆ -มือ 7 แบบ หรือ 7 ประเภทมือมนุษย์ บอกอุปนิสัยของเจ้าของมือ  นิ้วมือ (นิ้วทั้ง 5) บอกถึงความคิดและการตัดสินใจ

3 เส้นหลักนี้เป็นเสมือนเสาร์หลักหรือหลักยึด เปรียบได้กับโครงสร้างที่เป็นฐานรากของชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมของแต่ละคน  หาก 3 เส้นหลักนี้สมบูรณ์ แข็งแรง (เส้นยาวได้มาตรฐานตามสัดส่วนของเส้น  เส้นคมชัด  ไม่ขาด ไม่แตก ไม่เป็นเกาะ ไม่เป็นโซ่ สีของเส้นสดในไม่คล้ำ ไม่ช้ำหมอง) ก็เป็นหลักประกันว่าการดำเนินชีวิต การเข้าถึงเป้าหมายและความสำเร็จต่างๆ ดีแล้วถึง 50 %  แต่จะสรุปอย่างนั้นเลยก็อาจขาดความสมบูรณ์ในส่วนประกอบที่เป็นฐานหลักไปอีกอย่างนั้นก็คือเนินในมือซึ่งก็เปรียบเสมือนดินหรือพื้นที่  ที่เสาร์หลักปักลงไป หากเนินในมือดีคือสมบูรณ์ได้สัดส่วน สีสดใสผนวกเข้ากับเส้นหลักที่ดีทั้งสามแล้ว ก็รับประกันได้ว่าเจ้าของมือนี้เป็นผู้ประสบผลสำเร็จในชีวิตได้เกิน 50 %  ที่เหลือก็เป็นการสร้างเพิ่มด้วยตัวเองหรือการได้โอกาสเข้ามาแบบพิเศษซึ่งจะเรียกอีกอย่างคือวาสนา โชค ลาภ  ตรงนี้แหละคือสิ่งที่เรากำลังจะสร้างเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่เรากำหนดให้ได้มากที่สุด  ซึ่งก็มีหลายเหตุปัจจัยที่ต้องเรียนรู้ศึกษาประกอบเพื่อการเปลี่ยนแปลง  ดังจะได้ขยายความในลำดับต่อไปนี้

เนินในมือ (9 เนินในมือ) บอกถึงความอุดม ความสำเร็จของเจ้าของมือที่มาจากรากฐานเดิมรวมทั้งที่จะเป็นไปในอนาคต ส่วนเส้นในมือคือแผนที่ชีวิตที่แสดงผลความเป็นไปของชีวิต หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะแสดงผลแต่ละวัน เดือน ปี ที่เกิดขึ้นไม่ว่าที่ผ่านมาแล้ว ปัจจุบันที่เป็นอยู่ และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

3เส้นหลักในมือ คลิปแนะนำ


เส้นหลัก ๆ ในมือคนเราดูว่ามีคุณภาพดีหรือไม่ให้ยึดหลักดังนี้นะครับ  เส้นคมชัดไม่เป็นร่องกว้าง เส้นมีความยาวต่อเนื่อง ไม่แตก ไม่ขาด  ไม่เป็นเกาะ ไม่เป็นโซ่  สีสวยสดใส ไม่ช้ำหมอง

1.ลายมือเส้นชีวิต (The Vitality Line or the Life Line) เกิดจากง่ามมือไปสิ้นสุดที่ซ่นมือบริเวณเนินหลักทรัพย์ หรือบางอาจถึงสร้อยข้อมือในบางคน  บอกเกี่ยวกับการดำรงชีวิต การดำเนินชีวิต  รวมถึงสุขภาพทางร่างกายและรวมความรวมถึงร่างกายจากคอมาลำตัวมาถึงขาและเท้า  ลักษณะเส้นชีวิตที่ดีคือ เส้นคมชัด ไม่หนามาก สีสดใส ไม่เป็นเกาะหรือแตกขาด ยาวลงไปถึงสร้อยข้อมือ หากปลายแยกเป็นปากซ่อมก็บอกถึงฐานะทางอสังหาริมทรัพย์ การเงินและความมั่นคงในชีวิตได้อย่างแน่นอน ตำแหน่งการเกิดของเส้นชีวิตปกติทั่วไปจะอยู่กึ่งกลางระหว่างง่ามมือ(ระหว่างหัวแม่มือกับเส้นรัดข้อนิ้วชี้ แบ่งพื้น ที่ ระหว่างเนินอังคารต่ำกับเนินพฤหัส (9 เนินในมือ) หากเกิดสูงไปทางนิ้วชี้-เนินพฤหัสก็จะมีคุณลักษณะของชีวิตไปอีกอย่าง ซึ่งต่างกันกับคนที่มีเส้นชีวิตเกิดต่ำลงมาทางเนินอังคารชีวิตจะยากลำบากกว่า

เส้นชีวิตกับเส้นสมองคนส่วนมากจะเกิดติดกัน  แต่ก็มีคนจำนวนหนึ่งที่เส้นเกิดแยกจากกัน ห่างมากห่างน้อยก็บอกความเป็นตัวตนและการตัดสินใจของคนนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

เส้นชีวิตที่ดีมีคุณภาพสื่อถึงการดำเนินชีวิตที่ต่อเนื่อง ไม่มีอุปสรรค หรือเปลี่ยนแปลงขึ้น ๆ ลง ๆ มาก  สุขภาพร่างกายแข็งแรง "ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ" น่าจะเป็นความหมายหลักของเส้นชีวิต เพราะสุขภาพดีคือพื้นฐานของความสุขของชีวิตเลยที่เดียว
กรณีเส้นชีวิตขาด หรือไม่ต่อเนื่อง ก็ให้อ่านความหมายในแต่ละช่วงที่ขาดหรือยุดลง  ชีวิตมักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในช่วงเนินที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ก็จะได้รับอิทธิพลจากเนินอังคารต่ำ(เนินดุดัน) เนินศุกร์ (ครอบครัว) เนินหลักทรัพย์ และส่วนหนึ่งก็ได้รับผลกระทบจากราบอังคารกลางมือ(ราบลำบาก) ดังนั้นคนที่มีเส้นชีวิตขาดหรือไม่ต่อเนื่อง  การดำเนินชีวิตก็มักจะยากลำบากจากการเจ็บป่วย  ผ่าตัดอุบัติเหตุ  ความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาชีพการงาน   ความเปลี่ยนแปลงเรื่องคู่ครอง  ความเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัย

อ่านเพิ่มเติม บทความ จากหนังสือ คู่มือ ลิขิตชีวิตได้ด้วยตัวเอง เปลี่ยนเส้นบายมือ เปลี่ยนชีวิต (อ.ธนพงศ์  หลักนครพล)

เส้นชีวิต(Body, Physical) กายภาพ โครงสร้างทางร่างกาย 

  ลายมือเส้นชีวิตดีมาก

ที่เป็นรูปธรรมคือโครงสร้างทางร่ายกาย  รูปร่างหน้าตาที่มองเห็นทางกายภาพ ที่เป็นนามธรรมคือความแข็งแรงทางร่างกาย   ความต่อเนื่องของการดำรงชีวิต  การดำเนินชีวิต  สุขภาพทางร่างกายที่เกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆ ของร่างกาย


2.ลายมือเส้นสมอง (Line of Mentality or Head Line)  เกิดจากบริเวณง่ามมือ มีทิศทางไปเนินอังคารสูง หรืออาจโค้งลงไปทางเนินจันทร์ก็ได้ บอกถึงคุณภาพสมอง การใช้เหตุผล สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด และสุขภาพทางสมอง รวมถึงร่างกายที่เป็นส่วนศีรษะและสมอง เส้นสมองที่ดีคือเส้นที่ลากออกจากง่ามมือไปทางขอบมือด้านนอกหรือเรียกว่าริมมือ (ใต้นิ้วก้อย-ไปถึงซ่นมือ) เส้นยาวผ่านกลางมือหรือผ่านใต้แนวนิ้วนางไป  ทิศทางของปลายเส้นอาจอยู่ในแนวเนินอังคารสูง (ดู 9 เนินในฝ่ามือ) หรือโค้งลงทางเนินจันทร์ ล้วนมีผลต่อคำพยากรณ์ทั้งสิ้น  คุณสมบัติของเส้นที่ดีคือเส้นสมองยาวสวย เส้นคมชัด ไม่ขาด ไม่แตก ไม่เป็นเกาะ แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงทิศทางของปลายเส้นด้วย  หากยาวมากเกินไปและทิศทางลงไปในเนินจันทร์มาก ๆ เจ้าของมืออาจเป็นคนเฟ้อฝัน ไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงก็อาจเป็นได้  ในขณะที่คนเส้นสมองสั้นก็อาจเป็นคนที่เก่งและใช้สมองได้ดีรู้จักเลือกที่จะจำก็เป็นได้  ต้องดูองค์ประกอบกับเส้นอื่น ๆ และเนินในมือด้วย

เส้นสมองคือเส้นที่แสดงถึงความคิด  (จิต  มโน วิญญาณ)  ความจำ การเรียนรู้ วิสัยทัศน์  ศักยภาพทางสมอง การใช้สติปัญญา


สมองดีมีคุณภาพคือทรัพย์สินทางปัญหาที่ไม่มีใครมาลักขโมยไปได้  เป็นทรัพย์สินที่เป็นอนันต์ คนเรามีปัญญาแล้วรับรองว่าทำอะไรก็สำเร็จ และไม่มีคำว่าอดตาย ดังหลายท่านคงจำบทกลอนสอนใจ(พระยาศรีสุนทรโวหาร -น้อย อาจารยางกูร) ท่อนประทับใจที่ว่า
"มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน  จะตกถิ่นฐานใดคงไม่แคลน ถึงคับแค้นก็พอยังประทังตน"

อ่านเพิ่มเติม บทความ จากหนังสือ คู่มือ ลิขิตชีวิตได้ด้วยตัวเอง เปลี่ยนเส้นบายมือ เปลี่ยนชีวิต (อ.ธนพงศ์  หลักนครพล)

  เส้นสมอง (Brain, Head) ความคิด จินตนาการ การเรียนรู้ สติปัญญา ความฉลาด (โดยรวมนี้ขอให้คำย่อว่า" จิต" สื่อถึงความคิด-thought, การคิด-thinking)

  ลายมือเส้นสมองดีมาก

ที่เป็นรูปธรรมคือศีรษะและสมองที่อยู่ในกะโหลกศีรษะ สุขภาพของสมอง  ที่เป็นนามธรรมคือการรับรู้จาก อายตนะ (รูป รส กลิ่น เสียง มองเห็น สัมผัส)  คุณภาพสมอง  สติปัญญา การรับรู้  ความคิดอ่าน  การเรียนรู้  ศักยภาพทางสมอง  กระบวนการคิดหรือลำดับแง่คิด  หรือความเกี่ยวข้องความเจ็บป่วยหรือข้อด้อยที่มีต่อสมอง  (สรุปรวมความคือ การรับรู้ด้วยอายตนะ 6 ทั้งภายในและภายนอก คือ ตา-รูป, หู-เสียง, จมูก-กลิ่น, ลิ้น-รส,  กาย-โผฏฐัพพ ะ , ใจ-ธรรมารมณ์)

3.ลายมือเส้นหัวใจ (Heart Line) เกิดจากริมมือไปสิ้นสุดที่เนินพฤหัส เนินเสาร์ หรืออาจยาวไปไม่ถึงก็มีในบางลายมือ  บอกถึงสภาวะทางใจ ทางอารมณ์ ความรัก ความตั้งใจมั่น  ทัศนคติ และสุขภาพจิต หมายความรวมถึงหัวใจที่อยู่ในร่างกายเรา  เส้นใจที่ดี คือเส้นที่มีความคมชัด สดใส ลากจากขอบมือใต้นิ้วก้อย (เนินพุธ) ไปหยุดลงหรือสิ้นสุดประมาณในเนินพฤหัส (ใต้นิ้วชี้) จะเป็นคนที่มีใจมุ่งมั่น ตั้งใจดี ตั้งใจสูง จิตใจเข้มแข็ง มีความมั่นคงและมีความสุขในชีวิตสมรสและความรัก  หากเส้นไม่เป็นเกาะ ไม่แตก หรือเป็นรูปโซ่  จะมีความรักที่สดในมั่นคง  มีความสุขใจ  มีสุขภาพจิตดี

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา
มโนเสฎฺฐา มโนมยา
มนสา เจ ปทุฎฺฌฐน
ภาสติ วา กโรติ วา
ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ
จกฺกํว วหโต ปทํ ฯ2ฯ
ใจเป็นผู้นำสรรพสิ่ง
ใจเป็นใหญ่(กว่าสรรพสิ่ง)
สรรพสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจ
ถ้าพูดหรือทำสิ่งใดด้วยใจชั่ว
ความทุกข์ย่อมติดตามตัวเขา
เหมือนล้อหมุนเต้าตามเท้าโค
Mind foreruns all mental conditions,
Mind is chief, mind-made are they;
If one speak or acts with a wicked mind,
Then suffering follows him
Even as the wheel the hoof of the ox.

ใจ ในทางพุทธศาสนาถือเป็นศูนย์รวมของความดีความ ความไม่ดี  ความสำเร็จความล้มเหลว  คนเราใจเป็นใหญ่ ใจประเสริฐ ใจสูงสุด ใจเป็นอะไรได้ทุกอย่าง ทุกข์สุขอยู่ที่ใจ  ถ้าเราควบคุมใจให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องดีแล้วใจตั้งมั่นดีแล้ว  ความสุขความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นดังใจปรารถนา

 อ่านเพิ่มเติม บทความ จากหนังสือ คู่มือ ลิขิตชีวิตได้ด้วยตัวเอง เปลี่ยนเส้นบายมือ เปลี่ยนชีวิต (อ.ธนพงศ์  หลักนครพล)

เส้นใจ(Heart, Mind) อารมณ์ ความรู้สึก ใจ  จิตใจ  จริต  มโน (โดยรวมนี้ให้คำย่อว่า " ใจ" คืออารมณ์- Emotion,
ความรู้สึก-Feeling )

  ลายมือเส้นใจมีพลังดีมาก

  รูปธรรม   นามธรรม

 ที่เป็นรูปธรรมคือหัวใจ การทำงานของหัวใจ ที่เป็นนามธรรมคืออารมณ์ –(ธรรมารมณ์คือ อารมณ์ที่ใจรู้ หรืออารมณ์ที่เกิดทางใจ สิ่งที่ใจคิด ความคิด จินตนาการ สิ่งที่ใจเก็บมาคิด ที่เป็นอดีต ปัจจุบัน อนาคต แล้วหน่วงดึงมาเป็นอารมณ์ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ สัมผัสด้วยใจ  หรือความเกี่ยวข้องกับสุขภาพของหัวใจ

---------

“All that we are is the result of what we have thought.
The mind  is everything.What we think we become.”
-Buddha
“ทุกสิ่งที่เราเป็นคือผลพวงของความคิด
ความคิดคือทุกสิ่ง  เราคิดอะไร เราก็จะเป็นแบบนั้น”
พระพุทธเจ้า

เครดิต:บัณฑิต  อึังรังสี  หมอดูผู้แม่นที่สุดในโลก(คือตัวคุณเอง)

 คลิปดี ๆ สร้างสมองด้านบวก
http://splashurl.com/qx5kfvj  เปรียบเทียบลายมือที่มีเส้นลายมือ 2 เส้น (Simian Line) กับลายมือ 3 เส้นปกติ

อัน ที่จริงแล้วในมือมนุษย์ ทุกคนจะมีเส้นหลักอย่างน้อย ก็ 3 เส้นนี้ แต่ก็อาจมีคนที่มีเพียงสองเส้นซึ่งก็มีจำนวนไม่มากนัก  คือเส้นสมองกับเส้นหัวใจหรือเส้นจิตใจก็เรียกกัน รวมกันเป็น 1 เส้น (ลายมือขาด- Simian Line) เป็นมือที่ดีนะครับ  บางคนมีความเชื่อว่าคนเส้นลายมือขาด ตายโหง-เปลี่ยนความคิดความเชื่อนั้นได้เลยครับ คนเส้นลายมือขาดจะมีคุณมากกว่ามีโทษ เป็นคนจริงจัง และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ    อาจมีข้อเสียตรงที่เป็นคนเชื่อมั่นสูง และจริงจังมากไปในบางเรื่องทางความคิดความเชื่อ  โดยเฉพาะในมือผู้ชาย  หากได้อยู่ในภพภูมิที่ดีก็จะดีมาก  แต่หากไปอยู่ในภพภูมิที่ไม่ดีก็มีโอกาสสร้างความเสียหายหรือเดือนร้อนได้มาก อีกทิศทางหนึ่ง
  เส้นลายมือขาด หรือ Simian Line ที่จริงคือการรวมกันของเส้นสมองกับเส้นจิตใจ ในมือนักการเมืองหญิง-รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศอเมริกา ซึ่งเป็นผู้หญิงคนปัจจุบันก็มีเส้นในมือแบบนี้

เส้นในมือนอกจาก 3 เส้นหลักที่สำคัญที่คนทั่วไปต้องมีแล้ว จะยังมีเส้นอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในมือและก็สำคัญส่งผลให้ชีวิตของบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามแผนที่ชีวิตที่บันทึกไว้  ซึ่งประกอบด้วยเส้นที่สำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งจะกล่าวเพียงย่อ ๆ พอสังเขป ส่วนข้อมูลหรือความหมายโดยละเอียด ผมจะได้กล่าวไว้ในอีกบทความหนึ่ง

เส้นลายมือ เส้นวาสนา เส้นอาทิตย์

a.ลายมือเส้นวาสนา (Fate Line) คือ เส้นใด ๆ เกิดจากที่ใดก็ตาม ปลายเส้นหรือทิศทางมุ่งหรือเป้าหมายเข้าไปยังเนินเสาร์หรือหยุดที่เนินเสาร์ หรือไปหยุดไม่ถึงเนินเสาร์ก็ได้ แต่ทิศทางชี้หรือมีทิศทางเข้าไปที่เนินเสาร์ (ใต้นิ้วกลาง) บอกได้ถึงความโชค ดี โชคไม่ดี ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับหน้าที่การงาน  การประกอบการและผลลัพธ์ของการลงทุน การเริ่มต้น เงินสด สังหาริมทรัพย์  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต ความเชื่อและการนับถือศาสนา  มีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นวาสนาคือเส้นถ้าเส้นวาสนาไปถึงเนินเสาร์ ก็มักจะทำให้ของมือเข้าถึงความสำเร็จได้ตามเป้าหมายแต่ต้องเหนื่อย  ต้องต่อสู้ฝ่าฟัน ไม่ใช่จะได้อะไรแบบง่าย ๆ

b.ลายมือเส้นอาทิตย์ (Apollo or Sun Line) คือ เส้นใด ๆ เกิดจากที่ใดก็ตาม ปลายหรือทิศทางมุ่งหรือเป้าหมายเข้าไปเข้าไปยังเนินอาทิตย์ หรือหยุดที่เนินอาทิตย์ (ใต้นิ้วนาง) บอกถึงความสำคัญและความสำเร็จของชีวิตให้เป็นที่รู้จักของคนอื่น ๆ ความสุข  ความสำเร็จในชีวิต ความมีอำนาจ ความเด่นดัง ความกล้าหาญ ชาญฉลาด  การได้ ลาภยศต่าง ๆ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นอาทิตย์คือเส้นถ้าอาทิตย์เด่นไปถึงเนินอาทิตย์ ก็มักจะทำให้ของมือเข้าถึงความสำเร็จได้ตามเป้าหมายแบบพิเศษ  ได้มากกว่าคำว่าสำเร็จร่ำรวย แต่จะได้อย่างอื่นที่เป็นเกียรติยศชื่อเสียง หรือมีความสำคัญเข้ามาผนวกให้อีกทางหนึ่ง

c.ลายมือเส้นพุธ (Mercury Line) คือ เส้นใด ๆ เกิดจากที่ใดก็ตาม ปลายหรือทิศทางเข้าไปยังพุธหรือหยุดที่เนินพุธ (ใต้นิ้วก้อย ตำแหน่ง c) หรือเกิดขึ้นแนวบนเนินพุธ (ไม่รวมเส้นสมรส) บอกถึงความสำเร็จเกี่ยวกับธุรกิจ การค้าการขาย การติดต่อเจรจาค้าขาย  ความโชคดี  การมีสุขภาพที่ดี ความคิดเริ่มสร้างสรรค์   ความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงการมีสัมผัสพิเศษ (Sixth Sense)

d.ลายมือเส้นสมรส (Affection Line) เกิด จากขอบริมมือด้านนอกใต้นิ้วก้อยหรือเนินพุธเข้ามาด้านในฝ่ามือ ปลายเส้นหรือทิศทางที่ชี้ไปที่เนินอาทิตย์ หรือที่ใดๆ ก็ได้ ซึ่งตำแหน่งปลายที่ชี้ไปจะบอกความหมายของความสุข ความทุกข์ หรือความเป็นไปในการครองคู่หรือ ชีวิตรักเป็นอย่างไร หย่าร้างหรือไม่  จะมีรักซ้อนหรือไม่

ยังมีอีกหลายเส้นหลายตำแหน่งในฝ่ามือ เอาไว้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้นนะครับ  ที่นำมานี้เพื่อให้ทราบพอสังเขปและเป็นแนวทางให้ทราบเบื้องต้นว่า การตรวจชะตาชีวิตจากมือนั้นมันมีหลายเส้นที่เกี่ยวข้อง และหลายองค์ประกอบในมือที่ต้องนำมาพิจารณาร่วมกัน  จะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ผลการพยากรณ์จะผิดพลาดได้อย่างน่าเสียดาย

แล้วดูมือไหนดี (คลิกอ่านดูลายดูมือซ้ายหรือมือขวาดี) ที่จริงต้องดูประกอบกันทั้งสองมือครับ  มือที่ถนัด(สมมติว่าเป็น มือขวา)คือมือปัจจุบันหรือพูดอีกอย่างคือมือปฏิบัติ อีกมือที่ไม่ถนัด(สมมติว่าเป็น มือซ้าย) คือมือธรรมชาติ  ให้พยากรณ์ร่วมกันดังนี้  หากเส้นลายมือในมือธรรมชาติสมบูรณ์บอกว่าจะร่ำรวยจะสำเร็จ นั่นแสดงว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไร ก็จะมีโอกาสดีหรือมีแรงบันดาลใจบางอย่างให้คุณมีช่องทางในการที่จะเข้าไปถึงความสำเร็จสมหวังได้ในวันหนึ่งของช่วงชีวิตนี้ (สามารถวัดอายุได้)  แต่ถ้าเส้นในมือที่ถนัดบอกว่าจะสำเร็จและร่ำรวย นั่้นหมายความว่าคุณต้องลงมือทำ  ไปนั่งรอหรือไม่ทำก็จะไม่สำเร็จ เพราะความสำเร็จความร่ำรวยเป็นเส้นลายมือที่เกิดขึ้นในในมือปฏิบัติ แต่ถ้ามีเส้นดีทั้งสองมือ จะเป็นคนที่มีพร้อมทั้งทรัพย์สินเงินทอง เกียรติยศชื่อเสียง.