การย่อขนาดภาพด้วย Photoshop

การลดขนาดภาพก็เพื่อการโหลดภาพได้รวดเร็วขึ้น

การลดขนาดรูปภาพเพื่อใช้ประกอบเว็บไซด์ หรือ การ resize มีวิธีการง่ายๆ ดังนี้

1. เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการแก้ไข ด้วยโปรแกรม photoshop

2. เลือกเมนู  Image > Resize Image

 

3. จะเจอช่องตามรูป

ที่ช่อง width ให้ใส่ตัวเลข 1200 และมีหน่วยเป็น pixels
*ให้ติกเครื่องหมายถูกที่ช่อง Constrain Proportions ในช่องด้านล่างด้วย
จากนั้นกดปุ่ม OK ภาพจะถูกย่อขนาดลงมาให้มีความกว้าง 1200 pixels

4. จากนั้นทำการเซฟไฟล์ โดยเลยกที่เมนู File > Save As... เลือกตำแหน่งที่เก็บแล้ว Save ไฟล์ จะปรากฎหน้าต่างให้กำหนดความละเอียด ให้กด OK ถือเป็นอันเสร์จ


 

การย่อขนาดภาพด้วย ACDSee

1. เปิดภาพด้วยโปรแกรม ACDSee แล้วคลิกเลือกภาพที่ต้องการย่อขนาด

2. เลือกเมนู Tools > Batch > Resize... จะปรากฎหน้าต่าง Batch Resize Image

3. ที่ช่อง Fit within ให้เลือกเป็น Width only จากนั้นที่ช่อง Width ให้ใส่เลข 1200 จากนั้นกด Start Resize โปรแกรมจะทำการย่อภาพ จากนั้นกด Done เป็นอันเสร็จ

 ชมวิดีโอ วิธีลดขนาดภาพ