Open menu

หนังสือคู่มือเรียนลายมือจากมือจริง

พร้อม DVD ประกอบการเรียนการสอน

โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

*******************************************************************************

ลายมือบอกอะไรได้บ้าง    

      

         ลายมือคือแผนที่ชีวิตที่บันทึกไว้ในฝ่ามือ จะเปรียบเทียบได้กับลายแทงที่บันทึกรายละเอียดเพื่อการเดินทางหรือการค้นหาทรัพย์สมบัติที่บันทึกไว้  มีสัญลักษณ์มากมายบันทึกไว้ในลายมือ เพื่อบอกเตือนให้เจ้าของมือได้ทราบถึงเส้นทางเดินหรือแผนที่ชีวิตที่จะ ดำเนินไปในอนาคต   รูปลักษณ์ของมือ นิ้วมือ ขนาดของมือ ความแข็งหรือนุ่มของมือ เนินในมือ เส้นลายมือและเครื่องหมายต่าง ๆ ในมือ ทั้งหลายเหล่านี้รวมเป็นแผนที่ผืนใหญ่ที่บันทึกทางเดินชีวิตของเจ้าของมือไว้ เพื่อให้เจ้าของได้เดินทางไปตามเส้นทาง ซึ่งจะมีทั้งดี หรือไม่ดี ในแต่ละช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ของชีวิต  เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่บันทึกไว้จะปรากฏขึ้นตามช่วงเวลาและอายุจรไปถึง   ซึ่งถ้าหากว่าเจ้าของมือสามารถอ่านแผนที่หรือสัญลักษณ์เหล่านั้นได้  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้าย  ก็จะสามารถจัดการหรือแก้ไขได้ล่วงหน้า หากเป็นเรื่องที่ดีก็คงจะได้ผลดีตามนั้นให้ได้มากที่สุด หากเป็นเรื่องร้ายก็คงผ่อนหนักให้เป็นเบาได้

    จากประสบการณ์ตรงที่ประกอบอาชีพตอบปัญหาพยากรณ์ลายมือ  และการตอบกระทู้คำถามเกี่ยวกับลายมือเป็นวิทยาทานในเวปบอร์ทางอินเตอร์เนท (ดูลายมือฟรี)วมถึงการ ศึกษาเพิ่มเติมจากครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและตำราเกี่ยวกับหัตถลักษณ์ศาสตร์ จากหลายท่าน  จึงได้พบความจริงและหลักฐานที่ยืนยันได้ว่า การพยากรณ์ด้วยหัตถศาสตร์ (Palmistry)หรือใช้ลายมือเป็นองค์ประกอบหลักในการพยากรณ์ เป็นศาสตร์พยากรณ์ที่ใกล้ชิด เกี่ยวข้อง และเข้าถึงความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นได้มากที่สุด

           คนเราแม้จะเกิดวัน เวลา เดียวกัน ชวิตที่ดำเนินไปหลังจากนั้นย่อมแตกต่างกันไป ตามลิขิตแผนที่ชีวิตที่กำหนดไว้ในมือของแต่ละคน ลายมือฝาแฝด หากเส้นลายมือทั้งสองเหมือนกันมากก็ดำเนินชีวิตไปด้วยกันหรือคล้ายคลึงไม่ แตกต่าง แต่ชีวิตจะแตกต่างกันมากหากเส้นลายมือของฝาแฝดแต่ละคนไม่เหมือนกันยิ่งต่าง กันมากก็ยิ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง   บุคคล ที่เป็นผู้นำ หรือผู้ที่ประสบผลสำเร็จและมีชื่อเสียงในแต่ละสาขาอาชีพ ไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศใดในโลก หากสามารถจับมือมาวางและกางออกดูได้ ก็จะพบความจริงอย่างไม่ต้องสงสัยว่ามือของบุคคลสำคัญเหล่านั้นล้วนเข้าองค์ ประกอบ ของลักษณะและเส้นลายมือที่ได้บันทึกไว้เป็นสถิติและมีหลักฐานชี้ชัดไว้ แล้วทั้งสิ้น เป็นต้นว่าลักษณะมือ  เนินบนมือ  เส้นสำคัญต่าง ๆ ในมือ ล้วนเข้าองค์ประกอบสำคัญและจำเป็นที่สามารถบ่งชี้ได้ล่วงหน้าว่าบุคคลนั้น ๆ แตกต่างและดำเนินชีวิตประสบผลสำเร็จได้  ในอีกทางหนึ่งก็สามารถตรวจสอบมือคนทั่วไปและทราบได้ว่าคน ๆ นั้นจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวกับชีวิตได้ล่วงหน้า เพราะแผนที่ชีวิต (Road Map of  life ) ได้ปรากฏเป็นเค้ารางไว้แล้วบนฝ่ามือของแต่ละคน(อ่านเพิ่มเติม พี่น้องกันเส้นลายมือแตกต่าง ชีวิตก็แตกต่าง)

   หัตถลักษณ์ศาสตร์หรือวิชาวิเคราะห์ลายมือถือกำเนิดขึ้นแล้วตั้งแต่สมัยโบราณกาล เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือต่อเนื่องมายาวนาน บุคคลที่ปรากฏเป็นหลักฐานซึ่งได้รับการยกย่องและยอมรับมากที่สุดในสมัยศตวรรษที่ 20 ท่านหนึ่ง

   

รูปภาพและภาพพิมพ์ลายมือของ ไคโร (Cheiro)


          คือท่าน เค้าท์ หลุย แฮมมอน (Count Louis Hamon)  ท่านเรียกตัวเองว่าไคโร (Cheiro)  ซึ่งเป็นภาษากรีกโบราณหมายถึงนักวิเคราะห์ลายมือ ท่านคือบุคคลแรกที่ได้กำหนดประเภทหรือลักษณะมือไว้ 7 ประเภท   นายแพทย์ William G.Benham ท่านเป็นจิตแพทย์ที่ได้ศึกษาและสืบหาข้อเท็จจริงจากมือต่าง ๆ ทั้งจากผู้ป่วย และผู้นำระดับสูงของประเทศ ท่านได้เขียนตำราเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลายมือจนเป็นที่ยอมรับ และในยุคต่อมาช่วงต้น ๆ ของสหรัฐอเมริกา ท่าน กงต์ เช เดอ แซงต์ แชแมงค์ (Comte C. de Saint-Germain,A.B.,LL.M) เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ได้วางรากฐานการอ่านลายมือสืบต่อมาจนกระทั่งปัจจุบัน  ท่านเป็นชาวฝรั่งเศสที่มาเติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกา (*จากหนังสือ “แนะนำปัญหาบนฝ่ามือ” ของท่าน อ.สมบัติ  รูปประดิษฐ์)

คลิกอ่าน ดูลายมือดูมือซ้ายหรือดูมือขวา

คลิกอ่าน เมื่อไร่ถึงจะดูลายมือ ดูลายมือปีละกี่ครั้ง

 


 

ประตูปราสาทเขาพระวิหาร 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรรย์ ของโลก

  ที่ตั้งปราสาทบนยอดเขา หินทรายที่นำมาก่อสร้างปราสาทไม่สามารถหาไ้ด้บนเขาลูกนี้หรือรัศมีที่ใกล้เคียง

  ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีศาสตร์สาขาต่าง ๆ มากมายได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณกาลศาสตร์ บางอย่างก็ได้ปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์ใช้ตามยุคตามสมัยจนกระทั่งมีใช้และคง อยู่ถึงปัจจุบัน  นอกจากนั้นยังปรากฏหลักฐานทางวัตถุที่สร้างขึ้นในยุคโบราณและยังคง อยู่แม้เทคโนโลยีปัจจุบันก็ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าคนสมัยนั้นเขาสร้างขึ้นได้ อย่างไร หลาย ๆ สิ่งยังปรากฏเป็นสิ่งมหัศจรรย์อวดต่อสายตาชาวโลกจนกระทั่งปัจจุบัน   และทุกยุกต์ทุกสมัยไม่ว่าจะอยู่ในสังคมหรือชนชั้นใด หากจะมีการกระทำการณ์ใหญ่ ๆ หรือภาระกิจสำคัญใด ๆ  ศาสตร์พยากรณ์จะถูกผนวกเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจด้วยเสมอ     ศาสตร์ใด ๆ ก็ตาม หากรู้จักนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อส่วนรวมและความผาสุขของมวลมนุษย์ชาติ โดยปราศจากอคติ หรือบิดเบือนแล้ว ย่อมเกิดประโยชน์อย่างคณานับ .

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล