หมอดูผู้แม่นที่สุดในโลก

 

อบรมวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือหลักสูตร

"หมอดูผู้แม่นที่สุดในโลก  ไขรหัสลับสมองได้ จาก(ป)ลายนิ้วมือ"

ค้นพบ พรสวรรค์  อัจฉริยภาพ ความถนัด ความสามารถเฉพาะด้าน ของบุคคล

สแกนลายนิ้วมือฟรี ออกรายงานวิเคราะห์ 

 

อบรม รุ่นที่ 6 /2561

 

คอร์ส ฝึกอบรม  2 วัน  3,900  บาท

ฟรี .. สแกนลายนิ้วมือ 10 นิ้วพร้อมออกรายงานวิเคราะห์ฉบับเต็ม  1  รายงาน / คน

 รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่าน
 

เสาร์- อาทิตย์ ที่   3-4 กุมพาพันธ์ 2561

คลิกเพื่อลงทะเบียน     https://goo.gl/forms/Va7s2dKQQIYTVSZB3
--------
โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ศักยภาพลายผิวนิ้วมือ

ลายนิ้วมือคือพรสวรรค์ของบุคคล

วิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ


รู้จักตนเอง รู้จักคนอื่น พัฒนาต่อยอดให้เต็มศักยภาพ สร้างความรัก ความสัมพันธ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ

1.(รู้เรา-การเข้าใจตนเอง)สแกนลายนิ้วมือพร้อมออกรายงานวิเคระห์ เพื่อค้นหาศักยภาพ ความถนัด ความสามารถเฉพาะของตัวเอง
2.(รู้เขา -การเข้าใจผู้อื่น)ได้เรียนรู้ รู้จักรูปแบบลายนิ้วมือแบบต่างๆ เพื่ออ่านนิสัยเข้าถึงจิตใจผู้อื่นได้อย่างง่ายดายและถูกต้อง
3.(ความสำเร็จ) นำความรู้นี้ไปพัฒนาต่อยอดและเพิ่มศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพให้เข้าถึงความสำเร็จได้ในแบบฉบับของตัวเราเอง
4.สร้างงานสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง
----
แผนที่สถานที่อบรม เลขที่ 46 ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ถนนจรัญ สนิทวงศ์ ซอย 96/1
https://goo.gl/maps/e3TB4mXVx9C2
-----------------

1.รู้จักตนเอง -สแกนและวิเคราะห์ลายนิ้วมือ เพื่อค้นหาศักยภาพ ความสามารถ ความถนัดเฉพาะบุคคลที่ติดตัวมาแต่กำเนิด ประกอบด้วย พหุปัญญา 10 ประการ
IQ,EQ,AQ,CQ และอาชีพการงานที่สอดคล้องเหมาะสมกับตัวเอง

2.การรู้จักคนอื่น -ผ่านลายนิ้วมือ -รู้จักความคิดและศักยภาพของบุคคลอื่นได้เพียงอ่านลายนิ้วมือ (ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ลายผิวนิ้วมือ)
ท่านจะได้เรียนรู้เพื่อรู้จักประเภทของลายนิ้วมือ แบบต่างๆ ซึ่งจะสื่อถึงลักษณะเฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับประเภทของลายนิ้วมือ

3.นำผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ 1 และ 2  ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดของแต่ละบุคคล
        3.1 เจ้าของลายนิ้วมือเองไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กหรือผู้ใหญ่ จะได้นำความรู้จากผลวิเคราะห์ไปพัฒนา
และต่อยอดให้สอดคล้อง เหมาะสมตามแบบและแนวทางของตัวเอง ซึ่งจะส่งผลให้เข้าถึงความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว เต็มศักยภาพ
        3.2 พ่อแม่ ผู้ผู้ปกครอง  จะได้ทราบและเข้าใจในศักยภาพของบุตรหลาน รวมถึงทราบแนวทางที่ชัดเจนเหมาะสม
 ในการส่งเสริมสนับสนุนให้สอดคล้องเข้าใจกันกันทั้งสองฝ่าย
        3.3 กรณีที่ท่านคือผู้ให้คำปรึกษา  ครู อาจารย์  นักการขาย  นักพยากรณ์ หรือผู้ประกอบอาชีพการงานอื่น ๆ
สามารถนำความรู้จากศาสตร์ดังกล่าวนี้ ไปเพิ่มศักยภาพในอาชีพการงานของท่านได้อย่างยอดเยี่ยม
         -นักพยากรณ์ก็นำไปประยุกต์ใช้เพิ่มเติมในการพยากรณ์ศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวมถึงการให้คำแนะนำอาชีพหรือ
แนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีเยี่ยม
         -กรณีผู้ประกอบอาชีพ ครู  อาจารย์  จะทราบถึงศักยภาพของเด็ก เรื่องพหุปัญญา 10 ประการ และแนวทางในการสอน
หรือให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
           -กรณีเจ้าของกิจการ หรือผู้นำองค์กรจะได้รู้จักหัวหน้างาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาในหน้าที่การงานต่างๆ  สามารถจัดคนได้ถูกต้องกับ
หน้าที่การงานที่เขาทำ รวมถึงควรจะเพิ่มหรือส่งเสริมศักยภาพเขาได้อย่างไร

4.การเรียนคอร์สนี้ เมื่อท่านทำการทดสอบผ่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านลายนิ้วมือแล้ว สามารถนำไปสร้างงานสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมได้อีกทางหนึ่ง


ผลลัทธ์จากรายงานผลการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ (Dermatoglyphics Analysis Report)

   * เพื่อค้นหาศักยภาพ อัจฉริยภาพเฉพาะส่วนบุคคล *

    *พรสวรรค์+ความฝัน+ความสำเร็จ *

ตัวอย่างรายงายวิเคราะห์จริงของ อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

 รายงายวิเคราะห์ลายผิวนิ้วมือ

 

1.ประเภทของลายนิ้วต่างๆ ที่ปรากฎ 10 นิ้ว การนับค่าศักยภาพ(TRC)และความหมาย ที่เกี่ยวข้อง


 

2.ค่าศักยภาพในการเรียนรู้ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดที่มีความสัมพันธ์กับสมองของลายนิ้วทั้ง 10 นิ้ว


 

3.ค่าพหุปัญญา 10 ด้านที่โดดเด่นที่สุดและด้อยที่สุดของ พร้อมคำแนะนำในการพัฒนา

 

4.การทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา และคำแนะนำเพื่อการพัฒนา

 

5.ค่าศักยภาพด้าน Qต่าง เป็นต้นว่า IQ,EQ,AQ,CQ พร้อมคำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุง

 

6.กลุ่มอาชีพ  10 กลุ่มที่สอดคล้องกับค่าทางพหุปัญญาที่วิเคราะห์ได้จากลายนิ้วมือ

7.เลือกอาชีพที่สอดคล้องเหมาะสมกับตัวท่าน จาก 20 อาชีพ ที่ได้จากผลการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ


 หมายเหตุ การดูลายมือกับ อ.ธนพงศ์   ท่านจะได้ทราบถึงศักยภาพลายนิ้วมือของท่านด้วย  ลายนิ้วบอกถึงความเก่ง ส่วนลายมือบอกถึงความเฮง

 

   อ.ธนพงศ์  หลักนครพล ผู้เชี่ยวชาญด้านลายนิ้วมือ ประกาศนียบัตร

 

  "ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ศักยาภาพลายผิวนิ้วมือ "

                                อ.ธนพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ศักยาภาพลายผิวนิ้วมือ

 อ.ธนพงศ์  ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ลายผิวนิ้วมือ


  เรียนรู้เพิ่มเติม เรื่องลายนิ้วมือ

 ลายนิ้วมือแบบต่างๆ รับสแกนและวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

 ลายนิ้วมือกลุ่ม ก้นหอย(Whorl) 

 6 แบบบอกความเป็นตัวตน ระดับจิตใต้สำนึก
https://goo.gl/4MWpyP

  4 ประเภทของลายนิ้วมือคือ DNA ของแต่ละบุคคล

 อ่านเพิ่มเติมเพื่อรู้จักตัวเองมากขึ้นจากลายนิ้วมือ
 https://goo.gl/JttgYV

 ผลวิเคราะห์แสกนลายนิ้วมือรู้ได้ถึง IQ EQ AQ CQ

 https://goo.gl/N7053a

  


 

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเรียน

 https://goo.gl/forms/Va7s2dKQQIYTVSZB3 

 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี       คุณนภัสสร  แจ่มเจริญ       โอนเงินทางเนท คลิก เลือกธนาคาร 

                 Miss.Napatsorn  Chamcharoen

ธ.กรุงเทพ -ออมทรัพย์   สาขาซอยอารีย์ 
บัญชีเลขที่ 127-089 994-9
ธ.กสิกรไทย -ออมทรัพย์  สาขาย่อยบิ๊กซี วงศ์สว่าง
บัญชีเลขที่ 779-204 486-1
ธ.ไทยพาณิชย์  (ออมทรัพย์  สาขาพหลโยธิน) 
บัญชีเลขที่ 014 -270 990-0
ท่านสามารถโอนเงินผ่านระบบ Paypal โดยชำระเงินถึงemail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

และแจ้งการโอนเงินไปทางemail: handhoro@gmail.com 

หรือ แจ้งทาง smsได้ที่ 09 2494 5445หรือ 08 9533 9903

  สอบถามเพิ่มเติม Line Id:handhoro99

หรือโทร: 092 494 5445 ; 089 533 9903

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมทางemail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

----------------

 กรณีเพิ่มเพื่อนจากไอดี handhoro99 ไม่ได้  กรุณาใช้ อีกไลน์ id คือ0924945445

 หรือจะใช้ QR code  


 คลิกดู แผนที่สถานที่เรียน https://goo.gl/maps/e3TB4mXVx9C2

เลขที่ 46 ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย(คลินิกโพธิ์พิศาล)
 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 96/1  เข้าซอยไป 100 เมตร ขวามือ(อาคาร 5 ชั้น  หลังคาสีน้ำเงิน)
  (ซอย 96/1  อยู่ฝั่งเดียวกับ รพ.ยันฮี  ห่างจาก รพ. ประมาณ 2 ป้ายรถเมล์ แต่ถ้ามาจากสะพานพระราม 7 ป้ายรถเมล์แรกซ้ายมือ)
รถประจำทางที่ผ่าน มี สาย 18 , 175, 203


แนะนำ - หลักสูตรเรียนลายมือและคู่มือเรียนลายมือ

คลิกอ่านรายละเอียดแต่ละหลักสูตร

 

             

 เรียนพบกัน

5,999.-บ
 

 เรียนออนไลน์

3,999.-บ
 

 เรียนพบกัน

3,999.-บ
 

 เรียนด้วยตนเอง

999.-บ

  อ. ธนพงศ์  หลักนครพล

09 2494 5445 ,08 9533 9903
ID:handhoro99

https://www.handhoro.com
https://www.facebook.com/handhoro
https://www.youtube.com/user/handhoro99