ลายมือวิเคราะห์ ขั้นกลาง

    การวิเคราะห์ลายมือขั้นกลาง คือจะแตกต่างจากการยืนอยู่ตรงกลางของการรับรางวัล เพราะคนที่อยู่ตรงกลางคือลำดับที่ 1 และเป็นลำดับสูงสุด  แต่ขั้นกลางที่ผมพูดถึงเรื่องลายมือคืออยู่ระหว่างลำดับพื้นฐานที่ผ่านมาแล้วเพื่อที่ก้าวขั้นไปชั้นสูงสุด เปรียบได้กับด้านการศึกษาวุฒิบัตรลำดับนี้คือมหาบัณฑิต คือต้องผ่านการเรียนขั้นอุดมศึกษาว่าด้วยปริญญาบัตร(ป.ตรี) มาก่อน การที่จะเข้าถึงระดับมหาบัณฑิตหรือปริญญาโท ไม่ว่าจะเป็นการเรียนใด ๆ ก็คงเหนื่อยหนักเพราะมีรายละเอียดที่ต้องลงลึกและเชื่อมโยงกันอย่างชนิดที่เรียกว่ารู้จริง  ในทางลายมือนี้ก็มีเหตุมีผลอันสมควรแก่กาลนั้น เพราะคำว่า "มหา"  นั้นมันยิ่งใหญ่มาก หากนำคำว่ามหาไปไว้หน้าคำใด ๆ  ลองอ่านดูแล้วก็จะเห็นภาพในความหมายได้ชัดเจนเป็นต้นว่า  มหาบัณฑิต  มหาเปรียญ  มหาราชา  มหาสมุทร   มหา...  ในการวิเคราะห์ลายมือขั้นกลางนี้ผมก็ไม่อาจนำไปเปรียบเทียบกับการเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับ เพียงแต่ยกตัวอย่างเทียบเคียงพอให้เห็นภาพว่า  ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนวิเคราะห์และเปรียบเทียบเชื่อมโยง  รวมถึงประยุกต์หลาย ๆ บทเรียนและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาผสมผสาน ซึ่งจะได้ผลวิเคราะห์ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม และมีหลักเกณฑ์ เป็นเหตุ เป็นผลแก่การพยากรณ์  ไม่ใช่ว่าพยากรณ์ออกไปแล้วไม่มีคำอธิบายประกอบกับแต่ละเรื่อง  แม้บางเรื่องจะเป็นดุลยพินิจ(การวินิจฉัยที่เห็นสมควร)เพื่อชี้ชัด แต่ก็ต้องบอกตัวเองว่าทำไมจึงใช้ดุลยพินิจไปในทางโน้มแบบนั้น เพราะในเรื่องที่จะต้องใช้ดุลยพินิจแสดงว่าต้องมีทางเลือกมากว่า 1 ในการตัดสินใจ 

การเรียนรู้วิเคราะห์ลายมือขั้นต้นในบทที่ผ่านมา ก็สามารถพยากรณ์และบอกความเป็นไปของชีวิตโดยภาพรวมของเจ้าของมือได้ แต่ไม่ได้กำหนดอายุหรือมีเงื่อนเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องมากนัก อย่างไรก็ตามเพียงการวิเคราะห์ขั้นต้นนี้ก็ใช่ว่าทุกคนจะวิเคราะห์ออกมาได้บางคนก็ยังงง ๆ อยู่ว่าทำไมจึงมีคำวิเคราะห์หรือพยากรณ์อย่างนั้น ในบทนี้จะมาขยายคำวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแต่ละเรื่องให้เห็นและเข้าใจที่มาที่ไปให้กระจ่างมากขึ้น  ผู้ที่สนใจในศาสตร์พยากรณ์ลายมือก็จะได้เข้าใจและจดจำได้แม่นยำ อย่างเป็นเหตุเป็นผล จะพยากรณ์กี่ครั้งกี่หนก็ได้ผลแม่นยำเสมอกัน  รวมถึงเรียนรู้เรื่องการนับอายุของเส้นลายมือต่าง ๆ เพื่อชี้ลงไปว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่กล่าวถึงจะเกิดขึ้นในช่วงอายุใด ในแต่ละปีมีเดือนใดที่ดีเดือนใดที่ร้าย  จากช่วงวันที่เท่าใดถึงวันที่เท่าใด ซึ่งก็บอกได้ในการพยากรณ์ลายมือในขั้นตอนนี้  มาเริ่มต้นเข้าสู่บทเรียนการวิเคราะห์ลายมือขั้นกลางได้เลยครับ

ตัวละครที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการวิเคราะห์ลายมือขั้นต้นยังคงเป็นองค์ประกอบหลักในการนำมาขยายผลในบทเรียนนี้

 

ภาพประกอบ 1

 

โครงสร้างหลักของมือในบทเรียนที่แล้วยังไม่ได้ระบุชื่อในช่องระหว่างนิ้ว โปรดสังเกตว่าในบทเรียนนี้จะมีชื่อเรียกเพิ่มเติมเข้ามาอีก 3 ชื่อ

 1.ช่องนิ้วระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลาง เรียกว่าช่อง " สิ้นเปลืองหรือใช้เปลือง"

 2.ช่องนิ้วระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนาง เรียกว่าช่อง "ผิดหวัง"

 3.ช่องนิ้วระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อย เรียกว่าช่อง "เสียหาย"

จำทั้ง 3 ช่องนิ้วนี้ไว้ให้ขึ้นใจเพื่อเติมเข้ากับเส้นใด ๆ ที่ลากเข้าไปในช่องดังกล่าวคือบวกเข้ากับชื่อของเส้นที่ลากเข้าไปได้เสมอไม่มีข้อยกเว้น เช่นเส้นใจที่ลากลงเข้าไปใน "ช่องใช้เปลือง" ก็เรียกว่าใจใช้เปลือง(ใช้จ่ายเปลือง ใช้จ่ายตามใจชอบ) ถ้าเส้นวาสนาวิ่งเข้าไปในช่อง "ผิดหวัง" ก็เรียกได้ว่าวาสนาผิดหวัง คือทำอะไรแล้วได้ผลตอบแทนหรือได้รับไม่เป็นไปตามที่หวังหรือตั้งใจไว้  ถ้าเส้นอาทิตย์(เส้นสำคัญ)ลากเข้าไปในช่อง "เสียหาย" ก็เรียกได้ว่าอาทิตย์ "เสียหาย" ได้ไม่ตามเป้า  หรือมีเหตุให้ผิดพลาดเสียหาย  ไม่ได้รับความสำคัญ ทำอะไรดีแล้วได้แล้วแต่ในที่สุดก็มาพบกับความเสียหาย

 

 ภาพประกอบ 2

 

 ภาพประกอบ 2.1

 

จากภาพประกอบที่ 2 และ 2.1  ต้องจำชื่อให้ได้ก่อน แล้วท่านจะได้ความหมายประกอบตามชื่อเนินนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ พิจารณาความสมบูรณ์ของเนิน รวมถึงการนำไปบวกเข้ากับเส้นที่วิ่งเข้ามาในเนินดังกล่าว   อย่างในกรณีมือที่นำมาประกอบนี้มือเนินในมือถือว่าอิ่มสมบูรณ์และได้มาตรฐาน มือมีความหนาพอเหมาะไม่มากไม่น้อยเกินไป อะไรที่พอเหมาะพอดีก็มักจะเป็นเรื่องที่ดี  ขั้นต่อไปนี้มาเรียนรู้และจดจำความเหมายของเนินต่าง ๆ เพื่อจะได้นำไปเป็นฐานข้อมูลในการวิเิคราะห์ตามบทเรียนนี้

ในภาพประกอบที่ 2.1 คือจุดสำคัญของการเริ่มต้นเข้าสู่โหมดการวิเคราะห์  มีข้อแนะนำที่จำเป็นและสำคัญคือ

1.ชื่อแต่ละตำแหน่งที่แจ้งไว้ตามภาพประกอบ 14 ตำแหน่ง บางอย่างเป็นเพียงชื่อเรียก บางอย่างก็มีความหมายที่เป็นนัยยะ เช่นเนินสำคัญก็มีนัยยะถึงเรื่องสำคัญที่จะตัวเราจะเป็นที่โด่งดัง เป็นที่รู้จักจากบุคคลอื่น รวมถึง คนอื่นจะมารู้ัจักเราหรือให้ความสำคัญกับเราเส้นที่เกิดบนเนินนี้ก็เรียกว่าเส้นสำคัญ หรือถ้าลากมาจากที่อื่นก็เรียกตามตำแหน่งที่เกิดแต่ก็ต้องบวกคำว่า"สำคัญ"กับเส้นนั้นได้อีก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจดจำตัวละครหรือชื่อดังกล่าวให้ได้

2.เส้น ที่เกิดขึ้นบนเนินหรือเป็นเพียงลากผ่านเนิน หรือเข้ามาหยุดในเนินใด ๆ ก็ให้นำชือเนินดังกล่าวนี้บวกเข้าไปได้เลย เช่นเส้นวาสนาลากผ่านที่ราบลำบากก็เรียกว่าวาสนาลำบาก(การดำเนินชีวิตมีความ ยากลำบาก ปัญหาอุปสรรค ภาระมีมาก) เส้นวาสนาลากผ่านที่ราบลำบาก แล้วปลายเส้นวิ่งเข้าไปลงช่องนิ้วผิดหวัง ก็เรียกได้ว่า "วาสนาลำบากและผิดหวังหรือผิดหวังและบำบาก" ก็เรียกได้

1.เนินจันทร์ ความหมายโดยย่อ ๆ ก็คือจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์  ความฝัน  การเริ่มต้น การเดินทาง เกี่ยวกับต่างประเทศ เกี่ยวกับน้ำ เกี่ยวกับความสวยงาม ความอ่อนไหว  อ่อนหวาน ความบันเทิง แบ่งออกเป็นสองเนิน

   1-1.จันทร์-อ่อนโยน

     1-2.จันทร์-วิปริต

   จำ ชื่อให้ได้นะครับ แล้วความหมายก็จะเป็นไปตามชื่อที่เรียก เส้นที่เกิดจากเนินนี้มีหลายเส้นไปได้หลายทิศทาง ไม่ว่าจะเป็นเส้นเดินทาง เส้นวิ่งเต้น เส้นอุปถัมภ์ เส้นนักพูด เส้นรางสังหรณ์ ..(ซึ่งจะได้เรียนรู้กันอีกในบทต่อ ๆ ไป)  ซึ่งความหมายเนินที่ว่าอ่อนโยนหรือวิปริตก็ตามจะถูกบวกรวมเข้ากับเส้นที่ เกิดขึ้นเสมอ  แต่เส้นที่จะเข้ามาในเนินก็มีได้หลายเส้นเช่นกัน แต่จะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนและทิศทางส่วนใหญ่เส้นที่จะมาเกี่ยวข้อง หรือลากเข้ามาในเนินทั้งสองนี้ก็จะเป็นเส้นสมอง  ถ้าปลายเส้นสมองเข้าเนินอ่อนโยนก็ หมายถึงเจ้าของมือเป็นคนมีความคิด หรืออารมณ์ อ่อนโยน (เส้นสมองไม่ต้องยาวเข้าถึงเนินก็ได้ เป็นเพียงทิศทางของเส้นที่ชี้เข้าไป แต่ถ้ายาวเข้าถึงก็จะอ่อนโยน หรืออ่อนไหวเป็นพิเศษ) หากเส้นสมองยาวไปถึงเนินวิปริต คน ผู้นั้นก็จะมีอะไรพิเศษ อย่างไดอย่างหนึ่งที่บางคนก็อาจมองว่าเขาเป็นคนวิปริตผิดแปลกไปจากธรรมดา ทั่วไป  อาจเป็นเรื่องใด ๆ ก็ได้  เช่นการแต่งตัว  การดำเนินชีวิตที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์ (เส้นสมองไม่ต้องยาวเข้าถึงเนินก็ ได้ เป็นเพียงทิศทางของเส้นที่ชี้เข้าไปก็ได้ แต่ถ้ายาวเข้าถึงก็มีอะไรที่วิปริตที่ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างได้เป็นพิเศษ เลยทีเดียว)   อ่านเพิ่มเติมและดูกรณีตัวอย่างลายมือวิปริต

2.เนินอังคารสูงความหมายโดยย่อ ๆ ก็คือแผน งาน=การวางแผน  การเอาชนะ ความต้องการที่จะชนะ หรือการเข้าถึงเป้าหมาย บอกถึงพลังของการสร้างฝันหรือการสานฝันตามเนินจันทร์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยการจัดทำแผน การตระเตรียม การออกแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปสู่การปฏิบัติ  แบ่งออกเป็นสองเนิน

   2-1.เนินอังคารสูง-พิฆาต

  2-2.เนินอังคารสูง-รวดเร็ว

   จำ ชื่อให้ได้นะครับ แล้วความหมายก็จะเป็นไปตามชื่อที่เรียก เส้นที่เกิดจากเนินนี้มีหลายเส้นไปได้หลายทิศทาง ไม่ว่าจะเป็นเส้นมรดก เส้นลาภลอย เส้นเครียด ..(ซึ่งจะได้เรียนรู้กันอีกในบทต่อ ๆ ไป)  ซึ่งความหมายเนินที่ว่าพิฆาตหรือรวดเร็วนั้นจะ ถูกบวกรวมเข้ากับเส้นที่เกิดขึ้นเสมอหรือเส้นที่เข้าไปเกี่ยวข้อง  แต่เส้นที่จะเข้ามาในเนินก็มีได้หลายเส้นเช่นกัน แต่จะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนและทิศทางส่วนใหญ่เส้นที่จะมาเกี่ยวข้อง หรือลากเข้ามาในเนินทั้งสองนี้ก็จะเป็นเส้นสมอง  ถ้าปลายเส้นสมองเข้าเนินพิฆาตก็ หมายถึงเจ้าของมือเป็นคนมีความคิด หรืออารมณ์ ดุร้าย อารมณ์รุนแรง เป็นคนเด็ดขาด ไม่ยืดหยุ่น (เส้นสมองไม่ต้องยาวเข้าถึงเนินก็ได้ เป็นเพียงทิศทางของเส้นที่ชี้เข้าไป แต่ถ้ายาวเข้าถึงก็จะหนักไปตามความหมายของชื่อที่ว่า พิฆาต) หากเส้นสมองยาวไปถึงเนินรวดเร็ว คน ผู้นั้นก็จะมีอะไรพิเศษ เป็นคนที่รวดเร็วในการคิด การกระทำ  การตัดสินใจใด ๆ ก็รวดเร็วตามไปด้วย  ไม่ชอบอะไรที่ชักช้าเสียเวลา  (เส้นสมองไม่ต้องยาวเข้าถึงเนินก็ ได้ เป็นเพียงทิศทางของเส้นที่ชี้เข้าไปก็ได้ แต่ถ้ายาวเข้าถึงก็มีอะไรรวดเร็วชี้ชัดให้เห็นถึงความแตกต่างได้เป็นพิเศษ เลยทีเดียว)  

3.เนินพุธ (เรื่องคู่) ความ หมายโดยย่อ ๆคือ ปฏิบัติการ=บริหารจัดการบอกถึงการผสมผสานระหว่าง(วิสัยทัศน์+แผน+พลังขับ) ความฝันกับความพยามที่เกิดขึ้นแล้วตามเนินจันทร์ และเนินอังคาร นำมาลงมือปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์กลยุทธ์ ผสมผสานเข้ากับความเป็นปัจจุบัน และการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม อนึ่งเนินนี้มีความเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ เพราะมีเส้นสมรสหรือเส้นที่แสดงถึงสถานะ การมีชีวิตคู่ จะมีความสุขสมหวังหรือมีทุกข์ใจกับเรื่องคู่ครองหรือไม่อย่างไร

4.เนินอาทิตย์ (สำคัญ) เป็น ตำแหน่งที่เกิดของเส้นอาทิตย์หรือที่สิ้นสุดของเส้นอาทิตย์ ความหมายโดยย่อ ๆ คือเครื่องมือและทุน คือปัจจัยเสริมหรือตัวช่วยที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์หรือผลสำเร็จ ความสำคัญหรือการได้รับความสำคัญ การเข้าถึงความสุขความสำเร็จ  ผลที่ได้รับหรือความสำเร็จ การได้รับความสำคัญนี้ เริ่มจากเนินจันทร์ ถึงเนินพุธ กล่าวคือจากการคิดฝัน(วิสัยทัศน์) จากแผนงาน จากการลงมือปฏิบัติหรือบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการผสมผสาน ระหว่างเนินจันทร์ อังคาร และพุธ  อย่างไรก็ตามความสำคัญ ที่กล่าวถึงก็คือคนเราจะทำอะไรสำเร็จได้มากกว่าต้องมีอาทิตย์ที่เด่น ซึ่งอาทิตย์เปรียบได้กับการมีตัวช่วยเช่นการได้รับความช่วยเหลือหรือให้เครดิตด้านเงินทุน การได้โอกาส ประกอบกับความรู้ความสามารถประสบการณ์ของตัวเอง และในที่สุดก็เข้าถึงความสำเร็จตามที่หวังไว้ ได้รับความสำคัญหรือเป็นคนสำคัญด้วยพลังของอาทิตย์

5.เนินเสาร์ (ร้อนรน) เป็น ตำแหน่งที่เกิดหรือสิ้นสุดหรือทิศทางที่มาของเส้นวาสนา ความหมายโดยย่อ ๆ คือผลประกอบการ=ผลที่ได้รับ ความเชื่อความศรัทธา บอกถึงความมั่นคง การมีหลักฐาน หน้าที่การงาน รวมถึงความคิดความเชื่อต่าง ๆ ของเจ้าของมือ  ตำแหน่งของเนินเสาร์นี้เป็นจุดศูนย์รวมของความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ  เป็นเสมือนคลัง หรือโกดังเก็บทรัพย์สมบัติทั้งที่จับต้องมองเห็นได้เช่นอสังหาริมทรัพย์และ ทั้งที่เป็นนามธรรม ไม่ว่าจะเป็นความสุข ความทุกข์ก็จะเห็นได้จากเนินดังกล่าวนี้ คำว่าร้อนรนจึง นำมารวมในความหมายของเนินนี้เพราะคนเราในชีวิตนี้เรื่องที่ร้อนรนในชีวิต มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการดำเนินชีวิตว่าด้วยหน้าที่การงาน  ทรัพย์สินเงินทอง ประเพณี ศาสนา ความคิดความเชื่อต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องและได้รับอิทธิพลจากเนินเสาร์หรือเนินร้อนรนนี้

6.เนินพฤหัสบดี (อารมณ์)เป็น ตำแหน่งที่เกิดของเส้นพฤหัส (Ambition Line)คือเส้นใฝ่สูงมุ่งมั่นและอีกเส้นหนึ่งคือเส้นสมาธิ(Attention Line) รวมถึงเป็นพื้นที่ที่สิ้นสุดของเส้นหัวใจ ความหมายโดยย่อ ๆ คือคุณสมบัติ เฉพาะตัว บอกถึงความมั่นคงทางคุณธรรม ความยุติธรรม และการนำ การปกครอง คุณสมบัติเปรียบได้อีกออย่างคือสมรรถนะหรือความพร้อมหลาย ๆ ด้าน คนเราจะประสบผลสำเร็จได้ต้องมีความพร้อมด้วยองค์ประกอบที่ดีด้วยกาย  วาจา ใจหรือจิตวิญญาณ  ในหนึ่งอาชีพใด ๆ เจ้าของหรือผู้บริหารจัดการต้องมีองค์ประกอบพร้อม ทั้งหมดนี้ส่งผลถึงผลสำเร็จเข้าไปรวมในเนินเสาร์ อนึ่งเนินนี้ที่เรียกว่าเนินอารมณ์ก็ เนื่องด้วยถ้าเนินนี้ดีเจ้าของมือก็มีอารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิดไปในทางที่ ดีมีคุณธรรม แต่ตรงกันข้ามถ้าเนินนี้เสียเจ้าของมือมักจะมีอารมณ์ที่ไม่ปกติอย่างหนึ่ง อย่างใด ตั้งแต่หงุดหงิดเจ้าอารมณ์ไปกระทั้งเรื่องใหญ่ ๆ ที่คาดไม่ถึง

7.เนินอังคารต่ำ (ดุดัน) ความหมายโดยย่อคืออัตตา=ตัวเอง บอกถึงความเป็นตัวตนที่แสดงออกเช่นความกระตือรือร้น ความต้องการที่จะเอาชนะ หรือการต่อสู้ฝันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย อารมณ์ด้านดีด้านร้ายก็ส่งผลถึงความสำเร็จในชีวิตในทางบวกหรือลบก็ตาม  ที่ว่าดุดันก็ เพราะเนินนี้แสดงถึงพลังในตัวตนทั้งดีและร้ายโดยเฉพาะการตู่สู้หรือการเอา ชนะส่วนตัวเช่นนักมวย ถ้าเนินนี้นูนเด่นขึ้นและสีอมเลือดแสดงถึงความร้อน ความกล้า ความดุดันทางอารมณ์

8.เนินศุกร์ (ครอบครัว) ความหมายโดยย่อคือ ความรัก=ความสงบ บอกถึงความรัก ความสุขกับการปฏิสัมพันธ์ทางเพศ การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณและการควบคุมอารมณ์  ที่มีคำว่าครอบครัว ก็เพราะว่าความเป็นครอบครัว และครอบครัวจะมีความสุขได้ด้วยเหตุปัจจัยเกี่ยวข้องที่กล่าวแล้วนี้ นอกจากนั้นยังมีความเกี่ยวข้องถึง ลูก หลาน ญาติมิตร บริวาร

 9.เนินหลักทรัพย์  ความหมายโดยย่อคือ หลักทรัพย์ที่มีมาก่อนแล้ว   การได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่  และหลักทรัพย์ที่มั่นคงในบั้นปลาย เนินหลักทรัพย์มี 2 ตำแหน่งคือตำแหน่งหมายเลข 9 เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเนินพลูโต ส่วนอีกตำแหน่งคือ      9-1 ตำแหน่งนี้เรียกว่าเนินเนปจูน การได้มาซึ่งทรัพย์สินที่หาได้เพิ่มขึ้นจากที่มีมาก่อนแล้ว

10.เนินโรค  ความหมายโดยย่อคือโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นประจำหรือมีอยู่กับเข้าของมือเสมอ เช่นโรคประจำตัว หรือเกี่ยวข้องกับความทุรนทุรายกับการดำเนินชีวิต

11.เนินลับ  ความหมายโดยย่อคือ เกี่ยวกับเรื่องความลับส่วนตัว สัตรูคู่แข่ง ในหน้าที่การงานหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความลับหรือชั้นความลับ ต่าง ๆ ที่เจ้าของมือจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง

12.เนินญาณ**  ความหมายโดยย่อคือความรอบรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญที่จะนำไปให้ถึงความสำเร็จ การตัดสินใจด้วยความรู้ที่ไม่อาจอธิบายไ้ด้ การหยั่งรู้

13.พื้นที่ราบอังคาร(ราบลำบาก)  ความหมายโดยย่อคือ วงเวียน=ทางแยกทางร่วม เป็นศูนย์กลางของเนินทั้งหมด เป็นพื้นที่ที่เสมือนเป็นวงเวียนที่มีทางแยกทางร่วม เป็นจุดรวมรับความทุกข์ ความสุข หากเนินนี้ดีไม่เป็นร่องลึกหรือยุบบุ๋มลงไป เจ้าของมือก็มีโอกาสที่จะมีความสุข ความสำเร็จตลอดชีวิต

14.พื้นที่รหัสชีวิต (หมุนเวียน)ความหมายโดยย่อคือเส้นใด ๆ ที่มีขึ้นตรงตำแหน่งนี้ สัญลักษณ์ใด ๆ ที่มีขึ้นตรงตำแหน่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายจะส่งผลกับเจ้าของมือหมุนเวียนไปตลอดชีวิต 

มาดูตัวอย่างลายมือและความเกี่ยวเนื่องกับเนินในมือตามตำแหน่งต่าง ๆ ที่กล่าวถึงจะได้เข้าใจมากขึ้น

ผมขอยกตัวอย่างเส้นสมองที่วิ่งเข้าไปสิ้นสุดยังเนินต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพและเ้ข้าใจง่ายยิ่งขึ้น  และผลก็เป็นอย่างนั้นจริง ๆ โปรดติดตามครับ

ภาพประกอบ 3

 

จากภาพที่ 3 ทบทวนเนินด้านริมมือ บริเวณพื้นที่ตอนบนเส้นสมองและืพื้นที่ภายใน(เรียกตามลักษณะโครงสร้างของมือเลยนะครับจะได้จำได้แม่นยำ ถ้ายังจำพื้นที่เรียกไม่ได้ (คลิกที่นี่เพื่อทบทวน) เนินในส่วนที่ปรากฏและเรียงลำดับลงมาคือเนินอังคารสูงแบ่งเป็น พิฆาตกับรวดเร็ว ส่วนเนินจันทร์ แบ่งเป็นอ่อนโยนกับวิปริต  ถ้าปลายเส้นสมองไปสิ้นสุดที่ใดหรือมีทิศทางไปตรงพื้นที่เนินใดก็ให้บวกพื้นที่เข้าไปรวมกับเส้นสมอง (คลิกอ่านทบทวนความหมายของเส้นสมอง)อย่างภาพที่ 3.1 เส้นสมองเข้าไปในแนวพื้นที่รวดเร็วและอ่อนโยน  แสดงถึงว่าบุคคลผู้นี้มีการคิดและการตัดสินใจได้รวดเร็วดี มีความสุภาพอ่อนโยน แม้จะเป็นคนรวดเร็วแต่ก็มีเหตุมีผล  วางตัวได้อย่างเหมาะสม คนที่ทำงานร่วมด้วยหรือใช้ีชีวิตร่่วมด้วยก็จะไม่เครียดเหมือนกับเจ้าของมือที่รู้จักช้าเร็วหนักเบา

 

ภาพประกอบ 3.1

จากภาพที่ 3.1 ทบทวนเนินด้านริมมือจากภาพที่ 3.1 แล้วลองแบ่งพพื้นที่เนินด้วยสายตากะประมาณ ปลายเส้นสมองของมือนี้เข้าเนินพิฆาต แต่ก็มีแนวโน้มเข้าไปเกี่ยวข้องกับเนินรวดเร็ว แสดงถึงเจ้าของมือมีความเร็วในการคิดและการตัดสินใจและมีอารมณ์ร้อนที่เรียกว่าพิฆาต  จะต้องทำอะไรให้ได้ดังที่คิดหรือวางแผนไว้ ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็จะต้องการเอาชนะจะด้วยวิธีใด ๆ ก็ตามที่รุนแรงและรวดเร็ว  คนที่ทำงานด้วยหรือคนที่เกี่ยวข้องก็หนักใจในความร้อนของเขา  และตัวเขาเองก็มักจะมีความเครียดสูง ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของเส้นสมองที่เป็นอย่างนี้  อย่างไรก็ตามมือนี้ยังไม่ถือว่ารุนแรงมากเพราะเส้นสมองยาว สื่อถึงการแก้ไขปรับปรุงได้ มีความยับยั้งชั่งใจได้ มีความผ่อนปรนลงได้ และมีความตระหนักรู้ที่จะแก้ไขตัวเองในข้อด้อยดังกล่าว  แต่มือตามภาพที่ 3.2 รับประกันว่าพิฆาตและรุนแรง

ภาพประกอบ 3.2

จากภาพที่ 3.2 เส้นสมองในมือนี้ทิศทางแบบเดียวกันกับมือตามภาพที่ 3.1 แต่สังเกตว่าเส้นสมองจะสั้นกว่าแสดงถึงการตัดสินใจที่เด็ดขาด รุนแรง  ไม่ยืดหยุ่นหรือประนีประนอม เข้าทำนองฆ่าได้หยามไม่ได้  หากหัวแม่มือปุ้มด้วย ประกอบกับเส้นสมองตรงต้นเส้นแยกห่างจากเส้นชีวิตเหมือนมือนี้รับประกันได้ว่าใครที่คบหาอยู่ใกล้ก็คงได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในความเด็ดขาด รวดเร็วและความเฉียบขาดของบุคคลเจ้าของมือนี้ 

ภาพประกอบ 3.3

จากภาพที่ 3.3 เส้นสมองในมือนี้ทิศทางลงไปทางเนินจันทร์ (กลับไปทบทวนเนินที่ ภาพปรกอบ 3) เส้นสมองเข้าถึงเนินอ่อนโยนและมีทิศทางไปยังเนินวิปริต  เป็นสมองที่มีความคิดอ่อนโยน มีจินตนาการดี และก็มีแนวโน้มเฟ้อฝัน(ไม่ใช่เรื่องจริง) มีความสุนทรีย์ในอารมณ์ มองโลกในแง่ดี  หากเป็นนักประพันธ์หรือเกี่ยวของกับงานศิลปะ ศิลปินก็จะเหมาะกับเจ้าของมือ  แต่ถ้ามือบางมากเส้นในมืออื่น ๆ ไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็มักจะทำอะไรได้ไม่สำเร็จ ขาดพลังและเป้าหมายในการดำเนินชีวิต

ภาพประกอบ 3.4

จากภาพที่ 3.4 เส้นสมองในมือนี้ทิศทางลงไปทางเนินจันทร์ ปลายเส้นสมองในมือซ้ายเข้าถีงเนินวิปริต(วิปริตไม่ได้หมายถึงบ้า แต่เป็นคนที่แปลก เป็นคนที่คิดพิเศษและต่างจากคนโดยทั่วไป แต่ก็มีบ้างที่พิเศษมากจนบางคนอาจมองว่าบ้าก็ได้) คนที่มีเส้นสมองลงมาถึงตำแหน่งนี้มักจะมีความคิดที่เฟ้อฝันหรือจินตนาการเกินจริง  หรือมีแนวคิดรวมถึงวิธีการกระทำที่แตกต่างจากผู้อื่น หากไม่ได้รับการศึกษาที่ดี ไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสังคมที่ดีแล้วก็มักจะไม่ประสบผลสำเร็จในชีวิติ ชอบการดื่มกินสุรายาเมา  บางคนก็มักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด  ใครที่มีบุตรหลานที่มีเส้นสมองแบบนี้ต้องรีบเคี่ยวเข็นหรือนำพาเขาไปสู่สังคมที่ดีและกล่อมเกลาจิตใจเสียแต่วัยเยาว์ อย่างไรเสียความเป็นศิลปินและความอ่อนโยนคือคุณสมบัติเด่นของเส้นสมองแบบนี้

จากภาพที่ 3.1- 3.4 ตัวอย่างที่ผ่านมาคือเส้นสมอง ลองมาดูว่าถ้าเราดูเส้นอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ในหลัการเดียวกันผลก็จเป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกันหรือขัดแย้งกันอย่างไร  ดังจะได้นำเส้นหลักอีก 2 เส้นมาวิเคราะห์ให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น มาดูเส้นชีวิต กับเส้นใจของมือตามภาพทั้ง 4 นี้นะครับ

  ลายมือเส้นใจหรือเส้นหัวใจ (Heart Line) บอก ถึงสภาวะทางใจ ทางความคิด อารมณ์ ความรัก ความตั้งใจมั่น  ทัศนคติ และสุขภาพทางจิต หมายความรวมถึงหัวใจที่อยู่ในร่างกายเรา  เส้นจิตใจหรือเส้นใจที่ดี คือเส้นที่มีความคมชัด สดใส ลากจากขอบมือใต้นิ้วก้อย (เนินพุูธ) ไปหยุดลงหรือสิ้นสุดประมาณเนินพฤหัส (ใต้นิ้วชี้) จะเป็นคนที่มีจิตใจมุ่งมั่น ตั้งใจดี ตั้งใจสูง จิตใจเข้มแข็ง มีความมั่นคงและมีความสุขในชีวิตสมรสและความรัก  หากเส้นไม่เป็นเกาะ ไม่แตก หรือเป็นรูปโซ่  จะมีความรักที่สดในมั่นคง  มีความสุขใจ  มีสุขภาพจิตดี

 

ใจในทางพุทธศาสนาถือเป็นศูนย์รวมของความดีความ ความไม่ดี  ความสำเร็จความล้มเหลว  คนเราใจเป็นใหญ่ ใจประเสริฐ ใจสูงสุด ใจเป็นอะไรได้ทุกอย่าง ทุกข์สุขอยู่ที่ใจ  ถ้าเราควบคุมใจให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องดีแล้วใจตั้งมั่นดีแล้ว  ความสุขความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นดังใจปรารถนา (คลิกอ่านทบทวนเส้นหัวใจ)

 เส้นใจ จากภาพที่ 3.1ก  เพิ่มเติมข้อมูล(จากภาพ 3.1)

     จากภาพที่ 3.1ก สังเกตที่ปลายเส้นใจแยกออกเป็นสองเส้น(แยกตรงใต้นิ้วกลาง-เนินเสาร์หรือเนินร้อนรน) ใจ-1 ปลายเส้นโค้งเข้าไปในเนินพฤหัส(เนินอารมณ์)ปลายเส้นใจเฉียบคมชัดเจนเป็นลักษณะของเส้นทีี่มีพลัง อีกเส้นหนึ่ง ใจ-2 เส้นแยกลงไปสัมผัสเส้นสมองตรงบริเวณที่เกิดรวมของเส้นชีวิตกับเส้นสมองตรงบริเวณบนพื้นที่ของเนินอังคารต่ำ(เนินดุดัน)  เห็นไหมครับว่าเนินในมือต้องนำมาพิจารณาประกอบเสมอ คนที่จำเรื่องเนินได้ทั้งหมดแล้วก็จะวิเคราะห์ว่าเป้าหมายหมายในใจและการตัดสินใจของบุคคลเจ้าของมือนี้ได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง แต่ถ้าไม่เข้าใจหรือจำเรื่องเนินไม่ได้ก็อ่่านใจของคนนี้ไม่ได้เลย(ลองกลับไปทบทวนความหมายเรื่องเนินตามภาพประกอบ 2 และ 2.1 แล้วมาวิเคราะห์เปรียบเที่ยบกับที่ผมวิะคราะห์พอสังเขปนี้นะครับ) ลักษณะของเส้นใจตลอดทั้งเส้นอาจดูไม่สมบูรณ์นักแต่ก็ไม่ถือว่าเสียหาย(มีเรื่องทุกข์ใจหรือมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่สบายใจที่แสดงบนเส้นใจ สังเกตได้จากสีของเส้น และเส้นอุปสรรครวมถึงตำแหน่งที่เส้นแตก..)

      มาเริ่มต้นวิเคราะห์เลยนะครับ ปลายเส้นใจทีโค้งไปในเนินพฤหัสใจแบบนี้เรียกว่าใจรักเกียรติ  ในอารมณ์ของมือนี้เป็นอารมณ์ผู้นำ เป็นอารมณ์ที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จที่มีคุณธรรม มีทัศนคติและอุดมคติไปด้านบวก (เนินพฤหัสที่ได้มาตรฐาน เนินอุดม  สีสดใส  และสังเกตเห็นมีเส้น Ambition Line-ใฝ่สูง รักเรียน) ส่วนอีกเส้นหนึ่งที่แยกไปเชื่อมกับเส้นสมองตรงบนเนินอังคารต่ำ เรียกว่าใจวางแผน เจ้าของมือเป็นคนที่มีแผนไว้ในใจและมีเป้าหมายชีวิตระยะยาว (ใจเชื่อมสมอง-ความเป็นเหตุเป็นผลในสิ่งที่คิดที่อยากได้และมีแผนมีวิธีชัดเจนที่จะทำให้ได้ตามแผน) เนินดุดันคือการต่อสู้ด้วยพลัง ความเพียร ความอดทนทางกาย(ด้านบวก=นักมวย นักกีฬา การต้องการชนะการแข่งขัน.. ด้านลบ =นักเลง การต่อสู้ด้วยกำลัง  การทำร้าย...) เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วน และพิจารณารอบคอบทุกด้านแล้วก็พยากรณ์ว่า เส้นใจของมือนี้ดีมีคุณภาพ เป็นผู้มีใจมุ่งมั่น รักเกียรติรักศักดิ์ศรี  มีแผนในการดำเนินชีวิตและมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจน  มีความเพียรพยายามมุ่งมั่นสูง มีความอดทน มีความละเอียดรอบคอบดี  เพียงเท่านี้ก็น่าจะประสบผลสำเร็จได้แล้วในชีวิตคนเรา แต่จะสำเร็จได้ยากหรือง่าย  ได้มากน้อยเพียงใด ก็ต้องดูเส้นอื่น ๆ ประกอบอีก เส้นเส้นชีวิต เส้นวาสนา เส้นอาทิตย์ และ....ซึ่งจะได้กล่าวในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไปในบทที่เกี่ยวข้อง  ลองดูเส้นใจอีกสักอีกสัก 1 ตัวอย่างตามภาพที่ 3.2

 

 

   ปลายเส้นใจตรงไปถึงเนินพฤหัสใจแบบนี้เรียกว่าใจตรง เป็นเส้นใจที่ตรงไปถึงเนินพฤหัส เนินพฤหัสก็ถือว่าปกติได้มาตรฐาน แม้จะมีพื้นที่น้อยก็ไม่ถือว่าเสียหายอะไร   เส้นใจแบบนี้ไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่น ๆ เหมือนมือตามภาพที่ 3.1 ก็สามารถพยากรณ์ได้เลยว่าคนผุ้นี้เป็นคนตรง  ปากกับใจตรงกัน  คิดอะไรทำอะไรตรง ๆ  เปิดเผยไม่ซับซ้อน  หากย้อนกลับไปอ่านเส้นสมองของมือนี้(เส้นสมองตาม ภาพที่ 3.2)เส้นใจนี้ยิ่งไปส่งเสริมให้เห็นการตัดสินใจที่เรียกว่าเด็ดขาด รุนแรงไม่ยืดหยุ่นนั้นมีผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น และยืนยันได้ชัดเจนมากขึ้นว่าคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้ และที่สำคัญบุคคลนี้จะเป็นผู้ที่มีอารมณ์ร้อน และรุนแรงทั้งความคิดและการกระทำ  ทั้งกายวาจาใจก็ไปในทิศทางเดียวกัน แสดงออกให้เห็น ๆ  แล้วความสำเร็จในชีวิตก็ต้องดูเส้นอื่น ๆ และเรื่องอื่น ๆ ประกอบกัน สังเกตว่ามือสี้มีเด่นที่เนินหลักทรัพย์และเส้นหลักทรัพย์ดีมากทีเดียว  พอได้แนวทางในการวิเคราะห์แล้วนะครับจะไม่ยกมาให้ครบทุกมือนะครับ ถ้าจะต้องการตัวอย่างมากและมีรายละเอียดประกอบมากก็ต้องดูในหนังสือที่ผมเขียนไว้รวมถึงมี DVD บรรยายประกอบให้อีก   ในลำดับถัดไปมาดูเส้นชีวิตสัก 2 ตัวอย่างนะครับ

  

       ทีนี้มาดู เส้นชีวิต จากภาพที่ 3.1ก   เส้นชีวิตดูจะไม่ปกติเหมือนมือโดยทั่วไปส่วนมากที่ได้พบเห็น เพราะมีเส้นชีวิต 2 เส้น คนโดยทั่วไปมีเพียง 1 เส้น ชีิวิต-1เส้นเกิดจากเนินอังคารต่ำ ปลายเส้นไปถึงเนินศุกร์เข้าถึงเนินหลักทรัพย์   ชีวิต-2 เส้นรวมกันกับเส้นสมองและแยกออกช่วงใต้เนินเสาร์ ปลายเส้นพุ่งไปทางเนินจันทร์แต่หยุดและเชื่อมรวมกับเส้นวาสนา เพียงเท่านี้ก็พยากรณ์ได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับ ที่สำคัญเรื่องเนินในมือยังเป็นเรื่องหลักที่นำมาประกอบและเป็นข้อบ่งชี้ให้และถูกต้องแม่นยำ  เส้นชีวิตเส้นที่ 1 เกิดจากเนินดุดันแสดงถึงชีวิตต้องดิ้นรน ต่อสู้กับปัญหาหรืออุปสรรคที่มาก(กรณีที่ฐานชีวิตไม่พร้อมทางครอบครัว) หรือเป็นคนมุมานะต่อสู้เด็ดเดี่ยว มีความอดทนต้องการที่จะชนะ ต้องการที่จะสำเร็จ(แม้จะมีความพร้อมในความเป็นอยู่ แต่ก็ต้องการความสำเร็จที่เป็นชื่อเสี่ยง หรือใดๆ ที่ทำให้ตัวเองชนะ ไปอยู่ในที่เด่น) ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของเนินพฤหัส (อารมณ์) และเนินอังคารต่ำ (ดุดัน) แล้วจะเข้าถึงความสำเร็จได้เนื่องจากเส้นชีวิตมีความสมบูรณ์ ยาวต่อเนื่องเข้าถึงเนินศุกร์ (เนินครอบครัวและเนินหลักทรัพย์) ส่วนเส้นชีวิต-2 เกิดรวมกับเส้นสมองและแยกออกตรงใต้ตำแหน่งใต้เนินพฤหัสและเบีียดไปทางเนินเสาร์  ตรงตำแหน่งที่เกิดของเส้นชีวิตนี่ก็สำคัญและเกี่ยวข้องกับความหมายของเนินอีกเช่นกัน จำความหมายของเนินเสาร์(เนินร้อนรน)ได้ก็นำมาผสมได้เลย แสดงว่าบุคคลนี้ชีวิตมีความร้นรนในเป้าหมายชีวิตที่ตั้งไว้ จะต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้ และมีความเข้มข้นในการดำเนินชีวิต เป็นคนเคร่งครัดต่อเวลา ต่อระเบียบแบบแผนเพื่อผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผนตามกำหนด (ตามอิทธิพลของตำแหน่งเนินและเส้นที่เข้าไปเกี่ยวข้อง)  สังเกตเพิ่มเติมว่าเส้นชีวิต - 2 ปลายเส้นพุ่งไปเนินจันทร์แสดงถึงชีวิตต้องเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเดินทาง การต่างประเทศ (อ่านความหมายเนินจันทร์)  เส้นชีวิตไปเชื่อมกับเส้นวาสนา(การดำเนินชีวิต อาชีพการงาน ความโชคดี ความสำเร็จ..)  เมื่อดูภาพรวมในความเกี่ยวข้องของเนินและเส้นต่าง ๆ แล้ว ก็จะนำมาประมวลผลสรุปเป็นคำพยากรณ์ มาถึงตรงนี้ผมก็ขอสรุปให้ฟังขอสังเขปว่าบุคคลนี้เป็นคนใฝ่สูงทะเยอทะยาน มีเป้าในหมายชีวิตสูง มีความมุมานะพยายามดีมาก  มีความอดทนสูง มีแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ไม่ละทิ้งเป้าหมาย ชีวิตมีความเกี่ยวข้องกับการเดินทาง การต่างประเทศ และในที่สุดแล้วก็จะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ชีวิตในบั้นปลายก็มั่นคงดีในเรื่องทรัพย์สินเงินทองและความสำเร็จ แต่จะขาดซึ่งความสุขในครอบครัวและบริวาร ในบทนี้ก็ขอวิเคราะห์พอให้เห็นแนวทางไว้ประมาณนี้นะครับ (ศึกษาเพิ่มเติมในตำราและDVD มีตัวอย่างมากพอทั้งตัวอย่างภาพมือและตัวอย่างการวิเคราะห์)

    ผมจะนำภาพมือชุดนี้ไปขยายผลต่อในบทต่อไป เป็นการวิเคราะห์ลายมือขั้นสูง  ซึ่งจะมีเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ละช่วงของอายุ เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากในการวิเคราะห์ลายมือหรือการพยากรณ์ใด ๆ ก็ตาม เพราะุถ้าบอกว่าจะสำเร็จแต่บอกไม่ได้ว่าปีใด อายุเท่าไร และในเดือนใดของปีจะดี หรือไม่ดี การพยากรณ์ก็็จะขาดน้ำหนักหรือความชัดเจนในการเจ้าตัวจะได้นำไปปฏิบัติ ลงมือกระทำหรืองดเว้นการกระทำ เช่นบอกว่าจะประสบผลสำเร็จในบั้นปลาย อย่างนี้ก็กว้างมากเป้าหมายไม่ชัดเจน แต่ถ้าบอกว่า อายุ 49 ปี ประสบผลสำเร็จดีมาก ได้เงิน ได้ทรัพย์ ได้รับความสำเร็จความภาคภูมิใจ  โดยเฉพาะช่วงเวันที่ 1-29 ตุลาคม 2556  และโชคดีมีลาภลอยช่วง 1-16 ธันวาคม 2556  อย่างนี้ก็ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างให้เกิดผลได้ในช่วงเวลาดังกล่าว  หรือชี้ว่าช่วงวันที่ 1-10 มกราคม 2557 ระวังอุบัุติเหตุจากการเดินทางเพราะเส้นอุบัติเหตุแสดงในช่วงนั้น เจ้าของมือก็ต้องเตรียมป้องกันแก้ไขหรืองดเว้นการเดินทางในช่วงดังกล่าว  ซึ่งในการวิเคราะห์ลายมือชั้นสูงก็จะมีให้แบบนี้เลยครับ

คลิกอ่าน  การวิเคราะห์ลายมือขั้นสูง


 

 **ญาณ มี 7 อย่างคือ
1.บุเพนิวาสานุสสติญาณ ปัญญาที่สามารถระลึกชาติในอดีตของคนหรือสัตว์ได้
2.จุตูปปาตญาณ ปัญญาที่รู้ว่าคนหรือสัตว์ก่อนจะมาเกิดเป็นอะไรมาก่อน เมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นอะไร
3.เจโตปริยญาณ ปัญญาที่รู้ใจคน รู้อารมณ์ความคิดจิตใจของคนและสัตว์
4.อตีตังสญาณ ปัญญาที่รู้เรื่องในอดีต เหตุการณ์ที่ล่วงมาแล้ว ทั้งในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ ของคนและสัตว์
5.ปัจจุปปันนังสญาณ ปัญญาที่รู้เรื่องในปัจจุบันว่าขณะนี้ใครทำอะไรอยู่ และมีสภาพอย่างไร
6.อนาคตตังสญาณ ปัญญาที่รู้เรื่องในการต่อไปว่า คน สัตว์ สรรพวัตถุ เหล่านี้ต่อไปจะเป็นอย่างไร รู้ได้ตามภาพที่ปรากฏ ถ้าภาพที่ปรากฏไม่ชัดเจน ก็อธิษฐานถามก็จะรู้ชัดและไม่ผิด
7.ยถากัมมุตญาณ ปัญญาที่รู้ผลกรรม คือ รู้ว่าคนเราที่ทุกข์หรือสุขทุกวันนี้ ทำกรรมอะไรมาในอดีตชาติ และปัจจุบันชาติจึงเป็นเช่นนี้ และจะแก้ไขได้หรือไม่ประการใด